Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

SV 931/2008 Ob-5238/08 , Stran 2131
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 931/2008 z dne 28. 5. 2008, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje številka 31 v 5. nadstropju, v izmeri 66,12 m2, s pripadajočim oštevilčenim kletnim prostorom, stoječim na naslovu Goriška ulica 8, 2000 Maribor, na parceli številka 177, katastrska občina Spodnje Radvanje, last kreditojemalke in dolžnice ter zastaviteljice Nataše Hedžet Luković, EMŠO 2105970505346, stanujoče Maribor, Goriška ulica 008 in Luković Gorana, EMŠO 1702967500400, stanujočega Maribor, Goriška ulica 008, za vsakega do ene polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe v notarskem zapisu opr. št. SV 334/04 z dne 18. 3. 2004 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 29. 4. 2004, sklenjene med Mesarec Rajkom, kot prodajalcem ter Luković Goranom in Natašo Hedžet Luković, kot kupcema, zastavljena v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična številka 1319175000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 89.881,00 CHF s pripadki v eurski protivrednosti po referenčnem tečaju Evropske Centralne Banke (ECB) na dan plačila oziroma izterjave.