Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2414. Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (ZLDUVCP)
2415. Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1A)
2416. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1A)
2417. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2418. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Tajski

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2419. Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo
2420. Uredba o obvezni registraciji in ravnanju podjetij, ki proizvajajo, predelujejo in prva dajejo v promet materiale in izdelke, namenjene za stik z živili
2421. Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence
2422. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
2423. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za avtocestni odsek Draženci–Mednarodni mejni prehod Gruškovje
2424. Uredba o spremembah Uredbe o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti
2425. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg

Sklepi

2426. Sklep o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije

MINISTRSTVA

2427. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju rednih uradnih veterinarskih pregledov na gospodarstvih

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2428. Dopolnitev Letnega programa statističnih raziskovanj za 2008 (velja od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008)

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2429. Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)
2430. Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede (KPSM)

OBČINE

Celje

2431. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja (Topličanec)

Cerknica

2432. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN, za planski območji CE-16C in CE-18C, »Center Cerknice«

Črenšovci

2433. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2007

Dravograd

2434. Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Dravograd
2435. Pravilnik o upravljanju in uporabi javnih športnih objektov in športnih površin v Občini Dravograd
2436. Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Dravograd

Grosuplje

2437. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brinje Grosuplje
2438. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje
2439. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Kekec Grosuplje
2440. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišče parc. št. 1693/14 v k.o. Grosuplje

Ivančna Gorica

2441. Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu I3 SC Ivančna Gorica – center
2442. Sklep o razveljavitvi Programa priprave za spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta I3 SC Ivančna Gorica – center

Jesenice

2443. Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2008

Kobarid

2444. Odlok o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči na območju Občine Kobarid (uradno prečiščeno besedilo)
2445. Odlok o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid (čistopis)
2446. Odlok o turistični taksi v Občini Kobarid
2447. Odlok o prepovedi vožnje vozil v naravnem okolju
2448. Odlok o območju predkupne pravice občine na nepremičninah
2449. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in invalidskih dejavnosti v Občini Kobarid
2450. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Kobarid (uradno prečiščeno besedilo)
2451. Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Kobarid
2452. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Vstopno cesto v oskrbno-poslovno-trgovsko cono C2 v Kobaridu

Ljubljana

2453. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje obrobja Dunajske ceste od Bežigrajskega dvora do Ruskega carja
2454. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo – Vrhovci
2455. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču
2456. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Športno rekreacijskega parka Stožice
2457. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja urejanja MP 1/2 Javna skladišča – funkcionalne enote F3a, F5-1 in F8m
2458. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Ljubljana
2459. Odlok o spremembah Odloka o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana
2460. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Kinodvor
2461. Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1540/4, 1540/5, 1540/6 in 1540/11, vse k.o. Gameljne
2462. Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1532/14 in 1532/15, obe k.o. Slape
2463. Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 2326/13 k.o. Rudnik

Metlika

2468. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Mestni log v Metliki

Novo mesto

2464. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za posvetovalni referendum o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji ter statusu Mestne občine Ljubljana na območju Mestne občine Novo mesto

Ravne na Koroškem

2469. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko zazidavo Dobji dvor
2470. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Dobji dvor

Šempeter-Vrtojba

2465. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici

Šentrupert

2471. Odlok o prazniku Občine Šentrupert
2472. Odlok o razveljavitvi Odloka o odmeri in plačilu prispevka za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne rabe

Šmarje pri Jelšah

2473. Odlok o spremembah Odloka o lokacijskem načrtu za ureditev območja plinovoda R-21-a Šmarje pri Jelšah–Slovenske Konjice

Tišina

2466. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času referenduma o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji

Trebnje

2474. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra

Vipava

2475. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Draga Bajca Vipava
2476. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 Vipava
2477. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Zagorje ob Savi

2467. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Zagorje ob Savi in okoljskega poročila

POPRAVKI

2478. Popravek Sklepa o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro

Razglasni del

Objave gospodarskih družb

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti