Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008

Kazalo

2459. Odlok o spremembah Odloka o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana, stran 6375.

Na podlagi 2., 3. in 12. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB1), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96 – ZZ-A, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 17. seji dne 26. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana
1. člen
V Odloku o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Uradni list RS, št. 102/01) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana, če ni glede izvrševanja določenih ustanoviteljskih pravic z zakonom, Statutom Mestne občine Ljubljana ali s tem odlokom določeno drugače.«.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se v prvem odstavku:
– besedilo »L/75.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah:« nadomesti z besedilom »O 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah:«;
– besedilo »K /74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje« nadomesti z besedilom »M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje«;
– besedilo »K 74.30 tehnično preizkušanje in analiziranje:« nadomesti z besedilom »M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje:«;
– besedilo »M 80.422 drugo izobraževanje:« nadomesti z besedilom »P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje:«.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost načrtov in programov dela zavoda z načrti in programi Mestne občine Ljubljana,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– odloča o statusnih spremembah,
– daje soglasje k statutu zavoda in spremembi dejavnosti,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi poveljnika brigade ter
– opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.«.
4. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda se financirajo:
– iz proračuna ustanovitelja,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, prispevki pokroviteljev, darili in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z veljavnimi predpisi.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje osnovnih dejavnosti, določenih s tem odlokom, v skladu z zakonom, drugimi predpisi in pogodbami. Zavodu se sredstva iz proračuna ustanovitelja zagotovijo z letno pogodbo o financiranju zavoda, in sicer v višini, ki je določena z vsakoletnim proračunom ustanovitelja.
Podatke o finančnem in materialnem poslovanju s sredstvi za delo zavoda, ki jih pridobi z opravljanjem pridobitne dejavnosti, mora zavod izkazovati ločeno, v skladu z veljavno zakonodajo.«.
5. člen
V 12. členu se na koncu prvega odstavka doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Del presežka prihodkov nad odhodki lahko po predhodnem soglasju župana nameni tudi za plače.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja sredstev za opravljanje osnovnih dejavnosti zavoda, opredeljenih v 3. členu tega odloka, odloča ustanovitelj na predlog poveljnika brigade, po predhodnem mnenju sveta zavoda.«.
6. člen
Svet zavoda mora uskladiti statut zavoda s tem odlokom v roku treh mesecev po njegovi uveljavitvi.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 845-9/2008-5
Ljubljana, dne 26. maja 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost