Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008

Kazalo

2457. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja urejanja MP 1/2 Javna skladišča – funkcionalne enote F3a, F5-1 in F8m, stran 6372.

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 17. seji dne 26. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja urejanja MP 1/2 Javna skladišča – funkcionalne enote F3a, F5-1 IN F8m
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za del območja urejanja MP 1/2 Javna skladišča – funkcionalne enote F3a, F5-1 in F8m (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo projektantsko podjetje LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št. projekta 6523.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Sestavni deli programa opremljanja so:
– besedilo odloka;
– izračun skupnih in obračunskih stroškov opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele oziroma na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– merila za odmero komunalnega prispevka;
– roki za gradnjo in rekonstrukcijo komunalne opreme;
– grafični prikaz obravnavane komunalne opreme;
– grafični izris obračunskih območij posameznih vrst komunalne opreme.
4. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača Mestni občini Ljubljana.
3. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
4. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
5. Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
6. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
7. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA
5. člen
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo:
– ceste in javno razsvetljavo,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– vročevodno omrežje,
– plinovodno omrežje,
– druge javne površine.
(2) Komunalna oprema, ki jo je treba zgraditi oziroma rekonstruirati po tem programu opremljanja:
– podaljšek Kavčičeve ulice,
– razširitev in rekonstrukcija Kajuhove ulice med Šmartinsko in Zaloško cesto,
– razširitev in rekonstrukcija Letališke ceste med Kajuhovo ulico in Bratislavsko cesto,
– podaljšek Bratislavske ceste proti jugu do Zaloške ceste s podvozom pod železniško progo,
– prestavitev dela obstoječega primarnega vodovodnega, kanalizacijskega in vročevodnega omrežja v Kajuhovi, Letališki in Bratislavski cesti.
(3) Pred izdajo uporabnega dovoljenja za poslovno stolpnico BTC v funkcionalni enoti F5-1 je potrebna ureditev ceste ob hali A na odseku C20 in delu odseka C19. Navedena cesta mora imeti širino vozišča 2 x 3,25 m, obojestransko kolesarsko stezo 2 x 1,75 m, obojestransko zelenico in drevored širine 2 m in obojestranski pločnik širine 2 m. Navedena cesta je internega značaja in ni predmet odmere komunalnega prispevka.
(4) Prikaz komunalne opreme je razviden iz programa opremljanja.
6. člen
(1) Roki za gradnjo komunalne opreme se določijo v pogodbi o opremljanju ali v načrtu razvojnih programov Mestne občine Ljubljana.
(2) Načrtovani objekti v funkcionalnih enotah F3a, F5-1 in F8 se lahko po podpisu pogodbe o opremljanju oziroma po sprejetju načrta razvojnih programov Mestne občine Ljubljana priključijo na obstoječo komunalno opremo ne glede na to, če nova komunalna oprema po tem programu opremljanja še ni zgrajena.
(3) Gradnja komunalne opreme po tem programu opremljanja mora potekati usklajeno z gradnjo komunalne opreme na širšem območju urejanja, ki je predmet urbanističnega natečaja Partnerstvo Šmartinska.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA
7. člen
Obračunska območja za novo komunalno opremo so enaka delu območja urejanja MP 1/2 Javna skladišča – funkcionalne enote F3a, F5-1 in F8m, ki so opredeljene s spremembami Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MP 1/2 Javna skladišča.
8. člen
(1) Obračunska območja za obstoječo sekundarno komunalno opremo so vsa obračunska območja z oznako 3. Obračunska območja za obstoječo primarno komunalno opremo so vsa obračunska območja z oznako MOL – mesto.
(2) Obračunska območja iz prvega odstavka tega člena so določena na podlagi strokovnih podlag za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo: Določitev obračunskih območij in izračun nadomestitvenih stroškov, LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, avgust 2005.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
1. Skupni stroški nove komunalne opreme
9. člen
Skupni stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+------------------------------+-------------------------------+
|    Komunalna oprema    |   Stroški (EUR brez DDV)  |
+------------------------------+-------------------------------+
|Ceste in javna razsvetljava  |         11.683.137,60|
+------------------------------+-------------------------------+
|Vodovodno omrežje       |           673.573,56|
+------------------------------+-------------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje    |          1.904.120,20|
+------------------------------+-------------------------------+
|Vročevodno omrežje      |           513.230,85|
+------------------------------+-------------------------------+
|Skupaj            |         14.774.062,21|
+------------------------------+-------------------------------+
2. Obračunski stroški nove komunalne opreme
10. člen
(1) Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+------------------------------+-------------------------------+
|    Komunalna oprema    |   Stroški (EUR brez DDV)  |
+------------------------------+-------------------------------+
|Ceste in javna razsvetljava  |          5.841.568,80|
+------------------------------+-------------------------------+
|Vodovodno omrežje       |           336.786,78|
+------------------------------+-------------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje    |           952.060,10|
+------------------------------+-------------------------------+
|Vročevodno omrežje      |           256.615,43|
+------------------------------+-------------------------------+
|Skupaj            |          7.387.031,10|
+------------------------------+-------------------------------+
(2) Razliko do skupnih stroškov nove komunalne opreme iz 9. člena tega odloka v višini 7.387.031,10 EUR brez DDV je potrebno pokriti s komunalnim prispevkom novih ureditev, ki so predmet urbanističnega natečaja Partnerstvo Šmartinska.
3. Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo
11. člen
(1) Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+------------------------------+-------------------------------+
|    Komunalna oprema    |   Stroški (EUR brez DDV)  |
+------------------------------+-------------------------------+
|Ceste in javna razsvetljava  |           256.288,90|
+------------------------------+-------------------------------+
|Vodovodno omrežje       |           123.141,81|
+------------------------------+-------------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje    |           338.211,25|
+------------------------------+-------------------------------+
|Plinovodno omrežje      |           250.014,65|
+------------------------------+-------------------------------+
|Vročevodno omrežje      |           103.521,36|
+------------------------------+-------------------------------+
|Javne površine        |           424.087,66|
+------------------------------+-------------------------------+
|Skupaj            |          1.495.265,64|
+------------------------------+-------------------------------+
(2) Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo so indeksirani na dan 31. 3. 2008 s povprečnim letnim indeksom cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
4. Skupni obračunski stroški opremljanja
12. člen
(1) Vsota obračunskih stroškov iz 10. člena in 11. člena so skupni obračunski stroški opremljanja, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka.
(2) Skupni obračunski stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+------------------------------+-------------------------------+
|    Komunalna oprema    |   Stroški (EUR brez DDV)  |
+------------------------------+-------------------------------+
|Ceste in javna razsvetljava  |          6.097.857,70|
+------------------------------+-------------------------------+
|Vodovodno omrežje       |           459.928,59|
+------------------------------+-------------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje    |          1.290.271,35|
+------------------------------+-------------------------------+
|Plinovodno omrežje      |           250.014,65|
+------------------------------+-------------------------------+
|Vročevodno omrežje      |           360.136,79|
+------------------------------+-------------------------------+
|Javne površine        |           424.087,66|
+------------------------------+-------------------------------+
|Skupaj            |          8.882.296,74|
+------------------------------+-------------------------------+
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA ENOTO MERE
13. člen
Preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme iz 10. člena na enoto mere po posameznih vrstah komunalne opreme je:
+--------------------------+----------------+------------------+
|Komunalna oprema     |  Cpi (€/m2)  |  Cti (€/m2)  |
+--------------------------+----------------+------------------+
|Ceste in javna      |     244,65|       54,07|
|razsvetljava       |        |         |
+--------------------------+----------------+------------------+
|Vodovodno omrežje     |      14,11|       3,12|
+--------------------------+----------------+------------------+
|Kanalizacijsko omrežje  |      39,87|       12,32|
+--------------------------+----------------+------------------+
|Vročevodno omrežje    |      10,75|       3,32|
+--------------------------+----------------+------------------+
|Skupaj          |     309,38|       72,83|
+--------------------------+----------------+------------------+
14. člen
Preračun obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo iz 11. člena na enoto mere po posameznih vrstah komunalne opreme je:
+--------------------------+----------------+------------------+
|Komunalna oprema     |  Cpi (€/m2)  |  Cti (€/m2)  |
+--------------------------+----------------+------------------+
|Ceste in javna      |      10,73|       2,37|
|razsvetljava       |        |         |
+--------------------------+----------------+------------------+
|Vodovodno omrežje     |      5,16|       1,14|
+--------------------------+----------------+------------------+
|Kanalizacijsko omrežje  |      14,16|       4,38|
+--------------------------+----------------+------------------+
|Plinovodno omrežje    |      10,47|       3,23|
+--------------------------+----------------+------------------+
|Vročevodno omrežje    |      4,34|       1,34|
+--------------------------+----------------+------------------+
|Javne površine      |      17,76|       5,49|
+--------------------------+----------------+------------------+
|Skupaj          |      62,62|       17,95|
+--------------------------+----------------+------------------+
15. člen
Preračun skupnih obračunskih stroškov opremljanja iz 12. člena na enoto mere po posameznih vrstah komunalne opreme je:
+--------------------------+----------------+------------------+
|Komunalna oprema     |  Cpi (€/m2)  |  Cti (€/m2)  |
+--------------------------+----------------+------------------+
|Ceste in javna      |     255,39|       56,44|
|razsvetljava       |        |         |
+--------------------------+----------------+------------------+
|Vodovodno omrežje     |      19,26|       4,26|
+--------------------------+----------------+------------------+
|Kanalizacijsko omrežje  |      54,04|       16,69|
+--------------------------+----------------+------------------+
|Plinovodno omrežje    |      10,47|       3,23|
+--------------------------+----------------+------------------+
|Vročevodno omrežje    |      15,08|       4,66|
+--------------------------+----------------+------------------+
|Javne površine      |      17,76|       5,49|
+--------------------------+----------------+------------------+
|Skupaj          |     372,00|       90,78|
+--------------------------+----------------+------------------+
VI. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
16. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila neto tlorisne površine je 0,3 : 0,7.
(2) Faktor dejavnosti je 1,3 razen za kletne etaže namenjene parkiranju, za katere se upošteva faktor dejavnosti 0,7. Kletnim etažam se določi le strošek za vodovodno omrežje in ceste.
(3) Olajšav za zavezance ni.
(4) Parcele in neto tlorisne površine upoštevane pri določitvi stroškov za obstoječo komunalno opremo in za preračun obračunskih stroškov opremljanja na enoto mere so:
+-------------------------+-----------+------------------------+
|             | Parcela | Neto tlorisna površina |
|             |  (m2)  |   objekta (m2)   |
+-------------------------+-----------+------------+-----------+
|             |      |  Faktor  | Faktor  |
|             |      | dejavnosti |dejavnosti |
|             |      |  1,3   |  0,7  |
+-------------------------+-----------+------------+-----------+
|Funkcionalna enota F3a  | 11.538,00|  26.684,40| 23.562,92|
+-------------------------+-----------+------------+-----------+
|Funkcionalna enota F5-1 |  8.001,00|  21.250,66| 16.170,06|
+-------------------------+-----------+------------+-----------+
|Funkcionalna enota F8m  |  4.338,00|  11.521,73|  4.178,74|
+-------------------------+-----------+------------+-----------+
VII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
1. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
17. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na komunalno opremo:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo zavezanca in po uradni dolžnosti.
(3) V primeru, da se objekti ne priključijo na plinovodno omrežje, se zavezancu za plačilo komunalnega prispevka ne odmeri komunalni prispevek za plinovodno omrežje.
2. Izračun komunalnega prispevka
18. člen
(1) Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme za posamezne objekte se izračuna na naslednji način:
KPi=(A(parcela)·Cpi·Dpi)+(K(dejavnost)·A(tlorisna)·Cti·Dti)
Zgornje oznake pomenijo:
KPi          komunalni prispevek za določeno vrsto
           komunalne opreme,
A(parcela)      površina parcele objekta,
Cpi          indeksirani stroški opremljanja
           kvadratnega metra gradbene parcele
           z določeno komunalno opremo na
           obračunskem območju,
Dpi          delež gradbene parcele pri izračunu
           komunalnega prispevka,
K(dejavnosti)     faktor dejavnosti,
Cti          indeksirani stroški opremljanja
           kvadratnega metra neto tlorisne
           površine objekta z določeno komunalno
           infrastrukturo na obračunskem območju,
A(tlorisna)      neto tlorisna površina objekta,
Dti          delež neto tlorisne površine objekta
           pri izračunu komunalnega prispevka.
(2) Komunalni prispevek je 8.882.296,74 EUR brez DDV, od tega za nove objekte v funkcionalni enoti F3a 4.192.800,56 EUR brez DDV, za nove objekte v funkcionalni enoti F5-1 3.129.314,62 EUR brez DDV in za nove objekte v funkcionalni enoti F8m 1.560.181,56 EUR brez DDV.
19. člen
(1) Za indeksiranje stroškov iz 13., 14. in 15. člena se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je 31. 3. 2008.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(1) Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za ravnanje z nepremičninami in na Oddelku za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
(2) Strokovne podlage za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo iz 8. člena tega odloka so na vpogled na Oddelku za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
21. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-154/2008-9
Ljubljana, dne 26. maja 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost