Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008

Kazalo

2433. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2007, stran 6321.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01, 69/02 in 131/06) je Občinski svet Občine Črenšovci na 13. redni seji dne 27. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2007
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Črenšovci leto 2007 (v nadaljevanju zaključni račun).
2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja proračuna se s tem odlokom sprejme zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2007 v naslednji višini:
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|      |                |       v €|
+--------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI         |   2.963.198,00|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI         |   3.132.632,00|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)  |    169.434,00|
|      |/PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ    |         |
+--------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |        0|
|      |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |        0|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |        0|
|      |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |         |
+--------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|VII.    |ZADOLŽEVANJE          |        0|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA         |        0|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|IX.    |POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  |   –169.434,00|
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |        0|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-  |   –169.434,00|
|      |VIII.-IX.=-III         |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE |    232.513,00|
|      |31. 12. PRETEKLEGA LETA     |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja za leto 2007 so sestavni deli tega odloka.
4. člen
Ostanek sredstev na podračunu Občine Črenšovci v višini 232.513,00 € se prenese v proračun Občine Črenšovci za leto 2008, kot sredstva na računih. Od tega je 90.000,00 € rezerviranih za povračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje upravičencem na območju občine.
5. člen
V letu 2007 sta krajevni skupnosti Črenšovci in Bistrica realizirali naslednje lastne prihodke in odhodke:
– lastni prihodki v višini 47.407,71 €
– lastni odhodki v višini 51.527,56 €
– presežek/primanjkljaj sredstev v krajevnih skupnostih –4.119,85 €.
Primanjkljaj sredstev posamezne krajevne skupnosti se pokriva s presežkov sredstev po posamezni krajevni skupnosti iz preteklih let.
Skupno stanje sredstev na računih krajevnih skupnosti se v višini 10.834,15 € prenaša v leto 2008.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. OS-84/13-08
Črenšovci, dne 27. maja 2008
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost