Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008

Kazalo

2437. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brinje Grosuplje, stran 6332.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl. US, 8/96 in 18/98 odl. US), 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 odl. US in 36/08) ter 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 17. seji dne 28. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brinje Grosuplje
1. člen
V 10. členu se v prvi alineji za besedilom »Murnova cesta,« doda besedilo »Pod jelšami, Slomškova ulica, Maistrova ulica,«.
Tretja alineja istega člena se spremeni tako, da se glasi:
»– Podružnična šola s prilagojenim programom; prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za območje občin Grosuplje in Dobrepolje in posebni program vzgoje in izobraževanja za območje občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje.«.
2. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
– P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje,
– I/56.210 Priložnostna priprava in oskrba z jedmi,
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi,
– N/77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,
– N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– P/85 590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.«.
3. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.«.
Tretji odstavek istega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed delavcev zavoda tako, da se zagotovi njihova enakomerna zastopanost v svetu; in sicer iz matične šole dva člana, iz Podružnične šole Polica in podružnične šole s prilagojenim programom pa enega skupnega člana. Predstavnik obeh podružničnih šol se v mandatu izmenjuje tako, da je v naslednjem mandatu obvezno imenovan predstavnik iz tiste podružnice, ki nima predstavnika staršev.
Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja, ravnatelja, oziroma pomočnika ravnatelja, ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet.«.
V petem odstavku se doda nov, zadnji stavek, ki se glasi:
»Predstavniki staršev se v svetu zavoda izmenjujejo tako, da ima matična šola dva člana, obe podružnični šoli pa enega skupnega člana. Predstavnik staršev obeh podružničnih šol se v mandatu izmenjuje tako, da je v naslednjem mandatu obvezno imenovan predstavnik staršev iz tiste podružnice, ki nima predstavnika delavcev.«.
4. člen
V prvem odstavku 17. člena se za tretjo alinejo doda nova, ki se glasi:
»– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole,«.
Črta se šesta alineja istega člena.
Deseta alineja istega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– določa finančni načrt in sprejema letna poročila,«.
Dosedanje alineje se ustrezno preštevilčijo.
5. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima najmanj desetina delavcev zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat v zavodu, vsak delavec zavoda z aktivno volilno pravico pa ima tudi možnost samokandidature za predstavnika delavcev v svetu zavoda.«.
6. člen
V tretjem odstavku 20. člena se v tretjem stavku za besedo »izmed« črta zadnji del stavka »kandidatov pedagoških in drugih strokovnih delavcev in izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev« ter nadomesti z besedilom »delavcev šole«.
V zadnjem stavku četrtega odstavka istega člena se za besedo »izmed« črta besedilo «pedagoških in drugih strokovnih delavcev ali izmed upravno administrativnih ter tehničnih delavcev« ter nadomesti z besedilom »delavcev šole«.
7. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev šole v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati izmed delavcev šole, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata izmed delavcev šole dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.«.
8. člen
V 22. členu se za šestim odstavkom doda nov, sedmi odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da je predstavnik delavcev v svetu zavoda odpoklican ali odstopi po lastni volji, ga nadomesti naslednji na volilni listi kandidatov predstavnikov delavcev v svetu zavoda, ki si je pridobil največ glasov.«.
Prejšnji sedmi odstavek se ustrezno preštevilči. Na koncu odstavka se navedbo »(Uradni list RS, št. 42/93 in 56/01)« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »(Uradni list RS, št. 42/07 – UPB1)«.
9. člen
V 23. členu se na koncu odstavka navedbo »(Uradni list RS, št. 42/93 in 56/01)« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »(Uradni list RS, št. 42/07 – UPB1)«.
10. člen
V tretjem odstavku 24. člena se za predzadnjo, enaindvajseto alinejo, doda nova, ki se glasi:
»– odgovarja za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo šole in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole,«.
Dosedanja dvaindvajseta alineja postane triindvajseta.
11. člen
Vsebina 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za ravnatelja šole je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja (vzgojitelja) ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor, ima opravljen ravnateljski izpit, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi v roku enega leta ravnateljski izpit, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Postopek imenovanja ravnatelja se mora pričeti najmanj tri mesece pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje občine in
– mnenje sveta staršev.
Občina in svet staršev morata mnenje obrazložiti. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
Če učiteljski zbor, občina ali svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
Ravnatelja razreši svet šole.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi ravnatelja seznaniti z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za razrešitev ravnatelja seznani tudi občino, učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. V primeru, da se ravnatelja razreši na njegov predlog, svet samo obvesti ministrstvo o njegovi razrešitvi. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o razrešitvi ravnatelja s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«.
12. člen
V 26. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«.
13. člen
V 34. členu se na koncu drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
»Mandat predstavnika staršev traja eno leto, posameznik pa je lahko predstavnik staršev oddelka, v katerega je vključen njegov otrok, tudi večkrat zapored.«
V zadnjem odstavku istega člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,«.
Šesta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe zavoda,«.
Za šesto alinejo se dodajo tri nove, ki se glasijo:
»– oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne – skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte,«.
Dosedanje alineje se ustrezno preštevilčijo.
14. člen
V drugem odstavku 38. člena se črta besedilo «s šolsko upravo, na območju katere ima zavod sedež« in nadomesti z besedilom »z ministrstvom, pristojnim za šolstvo.«.
15. člen
Določba 3. člena tega odloka se začne uporabljati z iztekom mandata sveta šole. Do izteka mandata svet šole deluje v obstoječi sestavi.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-1/97
Grosuplje, dne 28. maja 2008
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost