Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008

Kazalo

2468. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Mestni log v Metliki, stran 6383.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 36. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02, 93/05) je županja Občine Metlika sprejela
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Mestni log v Metliki
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa županja Občine Metlika začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Mestni log v Metliki (v nadaljevanju OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju ZPNačrt), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 102/04 – prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek), Spremembe in dopolnitev zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 126/07), Uredba o vrstah objektov glede zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) V Občini Metlika je vse večje povpraševanje po nakupu parcel za gradnjo poslovno proizvodnih objektov.
(2) Območje, ki je locirano ob državni cesti in ob meji z Republiko Hrvaško, je delno že pozidano s poslovnimi, trgovskimi in skladiščnimi objekti. Območje je potrebno primerno prometno in infrastrukturno urediti, omogočiti širitev obstoječim objektom in organizirati nove parcele za gradnjo novih objektov.
3. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obravnava zemljišča na parc. št.: 2297, 2299/19, 2299/20, 2299/15, 2300/2, 2300/3, 2299/16, 2300/14, 2300/12, 2300/26, 2299/6, 2300/23, 2300/12, 4595, 2300/22, 2300/11, 2300/8, 2302/9, 2300/33, 2300/27, 2300/30, 2300/29, 2300/31, 2300/35, 2300/36, 2300/37, 2302/15, 2302/16, 2300/28, 2300/15, 2300/5, 2300/19, 2300/18, 2300/17, 2300/20, 2300/21, 2302/16, 4158/8, 4158/7, 4158/6, 2735/1, 2735/2, 2736 vse k.o. Metlika.
Na zahodu območje meji z državno glavno cesto Novo mesto–Metlika–Karlovac, na jugu s travniki namenjenimi za pozidavo objektov centralnih dejavnosti, na vzhodu z interno notranjo cesto in območjem namenjenim za industrijo in proizvodne dejavnosti, ter na severu z obstoječim stanovanjskim območjem.
(2) Območje urejanja z OPPN je velikosti cca 6,80 ha.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana in investicijskih namer pobudnikov OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
(2) V postopku priprave OPPN se pridobijo naslednje strokovne podlage:
– geodetski načrt v digitalni in analogni obliki za izdelavo OPPN,
– podatki iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
– idejne zasnove načrtovane ureditve,
– idejne zasnove komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
(3) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi dodatne strokovne podlage.
(4) Pri izdelavi strokovnih podlag se morajo upoštevati smernice nosilcev urejanja prostora.
(5) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02) načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 81. člena Sprememb in dopolnitev Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 126/07) in ga izbere naročnik.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO),
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (varstvo voda),
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami),
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto (upravljanje z državnimi cestami),
5. Elektro Ljubljana, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto (električna energija),
6. Komunala Metlika, Cesta XV. brigade 4, 8330 Metlika (vodovod, kanalizacija, odpadki),
7. Telekom Slovenije, RE TK omrežje Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije),
8. Zavod za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva 2, 8000 Novo mesto,
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto,
10. Krajevna skupnost Metlika,
11. Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika (upravljanje z občinskimi cestami).
(2) Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo smernice, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(5) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo mnenja, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
6. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
+----------------------+-------------------+-------------------+
|Faza         |Rok izdelave    |Nosilec      |
+----------------------+-------------------+-------------------+
|– sklep županje o   |junij, 2008    |županja      |
|začetku priprave OPPN |          |          |
+----------------------+-------------------+-------------------+
|– izdelava osnutka  |junij, 2008    |izdelovalec OPPN  |
|OPPN za pridobitev  |          |          |
|smernic        |          |          |
+----------------------+-------------------+-------------------+
|– pridobivanje    |junij, julij 2008 |izdelovalec OPPN  |
|smernic        |          |          |
+----------------------+-------------------+-------------------+
|– usklajevanje    |julij, 2008    |izdelovalec OPPN  |
|smernic        |          |          |
+----------------------+-------------------+-------------------+
|– izdelava      |julij, avgust 2008 |izdelovalec OPPN  |
|dopolnjenega osnutka |          |          |
|OPPN         |          |          |
+----------------------+-------------------+-------------------+
|– javno naznanilo   |avgust, 2008    |Občina Metlika   |
|javne razgrnitve in  |          |          |
|javne obravnave OPPN |          |          |
+----------------------+-------------------+-------------------+
|– javna razgrnitev  |avgust,september  |Občina Metlika   |
|           |2008        |          |
+----------------------+-------------------+-------------------+
|– izdelava gradiva za |september 2008   |izdelovalec OPPN  |
|javno obravnavo    |          |          |
+----------------------+-------------------+-------------------+
|– sodelovanje in   |september 2008   |izdelovalec OPPN, |
|obrazložitev na javni |          |Občina, investitor |
|obravnavi       |          |          |
+----------------------+-------------------+-------------------+
|– izdelava stališč do |september, 2008  |izdelovalec OPPN  |
|pripomb        |          |          |
+----------------------+-------------------+-------------------+
|– uskladitev stališč |september, 2008  |izdelovalec OPPN, |
|do pripomb z Občino  |          |Občina Metlika,  |
|Metlika        |          |          |
+----------------------+-------------------+-------------------+
|– obravnava stališč  |september, 2008  |Občina Metlika,  |
|do pripomb      |          |izdelovalec OPPN  |
+----------------------+-------------------+-------------------+
|– obvestilo lastnikom |september, 2008  |Občina Metlika   |
|o stališčih do    |          |          |
|njihovih pripomb   |          |          |
+----------------------+-------------------+-------------------+
|– izdelava predloga  |oktober, 2008   |izdelovalec OPPN  |
|OPPN za pridobitev  |          |          |
|mnenj         |          |          |
+----------------------+-------------------+-------------------+
|– pridobivanje mnenj |oktober, november |izdelovalec OPPN  |
|           |2008        |          |
+----------------------+-------------------+-------------------+
|– usklajevanje mnenj |november, 2008   |izdelovalec OPPN  |
+----------------------+-------------------+-------------------+
|– izdelava      |november, 2008   |izdelovalec OPPN  |
|usklajenega predloga |          |          |
|OPPN za sprejem    |          |          |
+----------------------+-------------------+-------------------+
|– priprava gradiva za |november, 2008   |Občina Metlika   |
|sejo OS        |          |          |
+----------------------+-------------------+-------------------+
|– sodelovanje in   |november, 2008   |izdelovalec OPPN, |
|obrazložitev     |          |Občina Metlika   |
|usklajenega predloga |          |          |
|na seji OS in odborih |          |          |
+----------------------+-------------------+-------------------+
|– objava odloka o   |december, 2008   |Občina Metlika   |
|OPPN v Uradnem listu |          |          |
|RS          |          |          |
+----------------------+-------------------+-------------------+
|– izdelava končnega  |december, 2008   |izdelovalec OPPN  |
|dokumenta       |          |          |
+----------------------+-------------------+-------------------+
7. člen
(obveznosti s financiranjem OPPN)
Izdelavo OPPN financira Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
(2) Občina Metlika pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 351-033/2008
Metlika, dne 2. junija 2008
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost