Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008

Kazalo

2450. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Kobarid (uradno prečiščeno besedilo), stran 6352.

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in Nacionalnega programa športa (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 70/00, 27/08) in 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02, 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 13. seji dne 22. 5. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov športa v Občini Kobarid (uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom občinski svet določa pogoje, postopke in merila za sofinanciranje dejavnosti in nalog s področja športa, ki so v javnem interesu.
II. POGOJI
2. člen
Pravico do izvajanja programov športa, ki so sofinancirani iz občinskega proračuna lahko pridobijo vsi izvajalci programov športa iz 8. člena zakona o športu, in sicer:
– športna društva,
– nacionalne panožne športne zveze in zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja, Združenje slovenskih športnih društev v Italiji, Slovenska športna zveza v Avstriji in Zveza Slovencev na Madžarskem,
– Olimpijski komite Slovenije,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu, in so splošno koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehniške in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci iz prejšnjega člena tega pravilnika pod naslednjimi pogoji:
– imajo sedež v Občini Kobarid,
– so registrirani najmanj 1 leto,
– imajo zagotovljene materialne (športna oprema in rekviziti) in kadrovske pogoje za izvedbo načrtovanih programov.
V primeru, da se posamezen program izvaja v Občini Kobarid in je namenjen občanom kobariške občine, na razpis pa se z enakim programom ne prijavi noben izvajalec s sedežem v Občini Kobarid, je za izvajalca tega programa lahko izbran tudi subjekt, ki nima sedeža v Občini Kobarid, izpolnjuje pa ostale pogoje.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju občinskega letnega programa športa.
III. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v občinskem letnem programu športa, se iz občinskega proračuna sofinancira naslednje vsebine:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
– športna dejavnost študentov,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– razvojne in strokovne naloge v športu, kot so opredeljene v nacionalnem programu športa,
– izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov.
Za izvajanje letnih programov športa določi Občina Kobarid podrobnejša merila.
Merila vsebujejo:
– razvrstitev športnih panog v skupine glede na vsebino,
– razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in uspešnost,
– programe, ki so v javnem interesu in njihov obseg,
– višino sofinanciranja iz izbranih programov, ki so v javnem interesu.
IV. POSTOPEK IZBORA IN VREDNOTENJA PROGRAMOV IN NALOG
5. člen
Občinski svet Občine Kobarid na svoji seji pred iztekom koledarskega leta sprejme letni program športa. Občinska uprava po sprejemu letnega programa športa objavi javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v naslednjem letu. Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje župan.
Občinski svet v proračunu za tekoče leto določi višino finančnih sredstev za sofinanciranje športnih programov, kar je osnova za izračun vrednosti točke.
Sklep o izbiri izvajalcev sprejme župan, ki tudi podpiše pogodbe z izvajalci letnega programa športa.
6. člen
S pogodbo iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki jo sklene Občina Kobarid z izvajalci športnih programov, se določi:
– vsebina in obseg športnih programov,
– čas realizacije športnih programov,
– višina sredstev za dogovorjene športne programe,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
V. MERILA
7. člen
Sredstva za programe na področju športa se razdelijo glede na vsebino z vsakoletnim Letnim programom športa, ki ga potrdi Občinski svet Občine Kobarid.
Poleg naštetih dejavnosti, ki se odvijajo v okviru programov uvrščenih v letni program športa, se iz občinskega proračuna sofinancira tudi infrastruktura s področja športa. Sredstva za obratovanje, tekoče vzdrževanje ter investicije v športne objekte, katerih lastnik je Občina Kobarid, niso predmet tega pravilnika in jih določi občinski svet ob sprejemu proračuna.
Podrobno so pogoji, kriteriji in normativi za vrednotenje posameznih programov športa in izbor nalog za sofinanciranje iz občinskega proračuna razvidni iz priloge tega pravilnika.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Strokovna služba Občine Kobarid ima pravico od izvajalcev programov športa kadarkoli zahtevati dodatne podatke in pojasnila o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje in o poteku izvajanja sofinanciranih programov ter vršiti nadzor nad izvajanjem programov.
V primeru, da se posamezen program ne izvede v dogovorjenem obsegu, da izvajalec ne predloži zahtevanih dokazil, ali da nenamensko porabi sredstva, je strokovna služba dolžna zahtevati vračilo neupravičeno pridobljenih sredstev.
Izvajalci programov športa so dolžni vsaj enkrat letno poročati o izvedbi programov športa, ki so bili sofinancirani iz proračuna.
Ta pravilnik začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja tudi za sofinanciranje programov športa v letu 2008.
Št. 650-3/02
Kobarid, dne 22. maja 2008
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.
PRILOGA


 POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA V
             OBČINI KOBARID

  A) Dejavnosti
  Objekt in strokovni kader se za vse programe športa, za
katere nacionalni program športa predvideva sofinanciranje,
sofinancira na podlagi vrednosti ure.
  Vrednost ure se določi na naslednji način:
  – za strokovni kader 1 ura = 1 točka
  – za objekt (1):
   – za programe rekreacije 1 ura = 1 točka,
   – za programe kakovostnega športa 1 ura = 3 točke, pri
čemer pa višina sofinanciranja objekta ne sme presegati
dejanske cene najema objekta.
  1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
  1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
  1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
  Za izvajanje programa »Zlati sonček« v VVZ se sofinancira:
  – propagandno gradivo (knjižice z nalepkami, priročniki,
diplome, medalje).
  Za izvajanje programa »Naučimo se plavati« se sofinancira:
  – strokovni kader za 10 ur za skupino, v kateri je 7 otrok,
  – objekt za 10 ur za skupino, v kateri je 7 otrok.
  Za izvajanje programa »Ciciban planinec« se sofinancira:
  – strokovni kader za 10 ur za enega mentorja za skupino, v
kateri je 20 otrok.
  Za izvajanje drugih programov se sofinancira:
  – objekt za največ 60 ur za skupino, v kateri največ 20
otrok,
  – strokovni kader za največ 60 ur za skupino, v kateri
največ 20 otrok.
  1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok (6 do 15 let)
  1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
  Za izvajanje programa »Zlati sonček« v osnovnih šolah se
sofinancira:
  – propagandno gradivo (knjižice z nalepkami, priročniki,
diplome, medalje).
  Za izvajanje programa »Krpan« v osnovnih šolah se
sofinancira:
  – propagandno gradivo (knjižice z nalepkami, priročniki,
diplome, medalje).
  Za izvajanje programa »Naučimo se plavati« se sofinancira:
  – objekt za 20 ur za skupino, v kateri je največ 10 otrok –
neplavalcev,
  – strokovni kader za 20 ur za skupino, v kateri je največ 10
otrok – neplavalcev.
  Ne sofinancira se učenje plavanja, ki je del šolskega
programa v okviru šole v naravi in je že financirano iz javnih
sredstev.
  Za izvajanje drugih programov se sofinancira:
  – objekt za največ 80 ur vadbe za skupino, v kateri je
največ 20 otrok,
  – strokovni kader za največ 80 ur vadbe za skupino, v kateri
je največ 20 otrok.
  Ne sofinancira se smučarski tečaj, ki je del šolskega
programa in je že financiran iz javnih sredstev.
  Za šolska športna tekmovanja se sofinancira:
  – do medobčinskega nivoja:
   – objekt, če je tekmovanje organizirano izven Občine
Kobarid se namesto objekta sofinancira prevoz,
   – sodniški stroški,
   – medalje do 3. mesta pri individualnih športih,
   – pokal za 1. mesto in diplome za ostale ekipe pri
kolektivnih športi,
  – od vključno področnega nivoja dalje:
   – objekt, če je tekmovanje organizirano izven Občine
Kobarid, se za eno ekipo namesto objekta sofinancira prijavnina
in prevoz,
   – sodniški stroški,
   – stroški priznanj.
  1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
  V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih
udeleženci so športniki registrirani pri panožni športni zvezi,
vadijo v vadbeni skupini najmanj 3-krat tedensko, 9 mesecev v
letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira
panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju. Prijavi je
potrebno priložiti seznam tekmovalcev s številko registracije
pri panožni športni zvezi, če le-ta zahteva registracijo
športnika.
  Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko članov, kot
določajo normativi iz tabele – 1.
  Za izvajanje programov vadbe v okviru te skupine dejavnosti
se vsaki vadbeni skupini sofinancira:
  – objekt v obsegu, kot je razvidno iz tabele – 2,
  – strokovni kader v obsegu, kot je razvidno iz tabele – 2,
  – materialne stroške programa v višini, kot je razvidno iz
tabele – 3,
  – meritve in spremljanje treniranosti,
  – nezgodno zavarovanje.
  Klub oziroma društvo prejme za vsakega svojega člana, ki s
pionirsko državno reprezentanco sodeluje na svetovnem ali
evropskem prvenstvu ali na svetovnem ali evropskem pokalu,
dodatnih 2,5 točk na mesec. Prijavi je potrebno priložiti
potrdilo panožne zveze o članstvu v reprezentanci in
sodelovanju na teh tekmah.
  1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
  Za izvajanje teh programov se sofinancira:
  – objekt za 80 ur za skupino, v kateri je 10 otrok,
  – strokovni kader za 80 ur za skupino, v kateri je 10 otrok.
  1.3. Športna vzgoja mladine (15 do 20 let)
  1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
  Za izvajanje izbranih 80-urnih programov se sofinancira:
  – objekt (2) za skupino, v kateri je 20 otrok,
  – strokovni kader za skupino, v kateri je 20 otrok.
  1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport
  V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih
udeleženci so športniki registrirani pri panožni športni zvezi,
vadijo v vadbeni skupini najmanj 4-krat tedensko, 10 mesecev v
letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira
panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju. Prijavi je
potrebno priložiti seznam tekmovalcev s številko registracije
pri panožni zvezi.
  Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko članov, kot
določajo normativi iz tabele – 1.
  Za izvajanje programov vadbe v okviru te skupine dejavnosti
se vsaki vadbeni skupini sofinancira:
  – objekt v obsegu, kot je razvidno iz tabele – 2,
  – strokovni kader v obsegu, kot je razvidno iz tabele – 2,
  – materialne stroške programa v višini, kot je razvidno iz
tabele 3.
  Klub oziroma društvo prejme za vsakega svojega člana, ki z
mladinsko ali kadetsko državno reprezentanco sodeluje na
svetovnem ali evropskem prvenstvu ali na svetovnem ali
evropskem pokalu, dodatnih 2,5 točk na mesec. Prijavi je
potrebno priložiti potrdilo panožne zveze o članstvu v
reprezentanci in sodelovanju na teh tekmah.
  1.3.3. Športna vzgoja mladine, s posebnimi potrebami
  Za izvajanje teh programov se sofinancira:
  – objekt za 80 ur za skupino, v kateri je največ 10 mladih,
  – strokovni kader za 80 ur za skupino, v kateri je največ 10
mladih.
  2. Športna dejavnost študentov
  2.1. Interesna športna dejavnost študentov
  – strokovni kader za 80-urne programe za skupino, v kateri
je največ 20 študentov in študentk.
  3. Športna rekreacija
  Za izvajanje izbranih programov se sofinancira:
  – objekt (3) za skupino 20 članov, za dejansko število ur
vadbe, vendar največ 80 ur,
  – za občane starejše od 65 let strokovni kader za skupino 20
članov, za dejansko število ur vadbe, vendar največ 80 ur.
  4. Kakovostni šport
  V to skupino dejavnosti spadajo članske ekipe in
posamezniki, ki nastopajo v tekmovalnem sistemu pod vodstvom
panožnih športnih zvez na najmanj regionalnem nivoju. Prijavi
je potrebno priložiti seznam tekmovalcev s številko
registracije pri panožni zvezi.
  Vsaki vadbeni skupini se sofinancira:
  – objekt v obsegu, kot ga določa tabela – 2.
  Poleg tega prejme klub oziroma društvo za vsakega svojega
člana, ki je kategoriziran športnik mladinskega ali državnega
razreda sredstva v višini:
  – za posamezno kategoriziranega športnika – 5 točk na mesec,
  – za kategorizirano ekipo – 2 točki na kategoriziranega
igralca ekipe na mesec kategorizacije.
  5. Vrhunski šport
  Za sofinanciranje programov vrhunskega športa prejme klub
ali društvo za vsakega svojega člana, ki ima status
kategorizirana športnika svetovnega ali mednarodnega razreda,
dodatna sredstva v višini:

+---------------------------+-----------------+----------------+
|              |Mednarodni razred|Svetovni razred |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|    za posamezno    |   10 točk   |  15 točk   |
|kategoriziranega športnika |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
| za kategorizirano ekipo |   5 točk   |   8 točk   |
|   (na člana ekipe)   |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+


  6. Šport invalidov
  Za izvajanje teh programov se sofinancira:
  – objekt za 80 ur za skupino, v kateri je največ 10
invalidov,
  – strokovni kader za 80 ur za skupino, v kateri je največ 10
invalidov.
  B) Sofinanciranje strokovnih in razvojnih nalog v športu
  1. Pomembnejše športne in športno rekreativne prireditve
  Sofinancira se organizacija prireditev, ki so v koledarju
panožne športne zveze in niso že financirane iz občinskega
proračuna Občine Kobarid. Rekreativne prireditve se sofinancira
samo, če na njih sodelujejo tudi športniki Občine Kobarid. Pri
pripravi predloga prireditev za sofinanciranje komisija
upošteva dva osnovna in dva dopolnilna kriterija. Osnovna
kriterija sta množičnost in kakovost, dopolnilna pa odmevnost
(širši pomen) in tradicija.
  Na podlagi osnovnih kriterijev se prireditve točkuje po
naslednji tabeli:
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
|Kakovost     | Rekreativna | Tekmovalna |  Vrhunska  |
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
|Množičnost    |        |       |       |
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
|20–50      |   10    |   20   |   30   |
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
|51–100      |   20    |   30   |   40   |
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
|nad 100     |   30    |   40   |   50   |
+-----------------+---------------+-------------+--------------+


  Opomba: Vrhunske prireditve so svetovna in evropska
prvenstva, svetovni in evropski pokal ter finale državnih
prvenstev, rekreativne pa tiste, kjer nastopajo pretežno
neregistrirani športniki, vse ostale prireditve so tekmovalne.
  Tako pridobljeno število točk za vsako prireditev strokovna
služba korigira s:
  – faktorjem za odmevnost: od 1,0 do 2,0,
  – faktorjem za tradicijo: 1,0 za enkratne prireditve oziroma
tiste, ki se odvijajo do 5 let;
  – 1,3 za tiste, ki se odvijajo od 6 do 10 let;
  – 1,5 za tiste, ki se nepretrgoma odvijajo več kot 10 let.
  Priznane stroške Občina Kobarid povrne po predložitvi
poročila o izvedbi z rezultati.
  2. Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov za delo
v športu
  Pogoj za sofinanciranje je, da izvajalec letnega programa
športa z udeležencem izobraževanja sklene pogodbo, s katero se
slednji zavezuje, da bo po končanem izobraževanju najmanj 2
leti deloval v Občini Kobarid kot strokovni delavec pri
izvajanju letnega programa športa.
  Prosilcu, ki mu bo sofinanciranje odobreno se povrne stroške
usposobljenosti za delo v športu in ohranitev licence, in sicer
po predložitvi dokazil o uspešno opravljenem izobraževanju in
podpisane pogodbe iz prejšnjega odstavka.
  3. Delovanje društev, promocija športa
  Ta del sredstev se nameni za delovanje društev in se razdeli
po naslednjem ključu:
  – 30% društvom in klubom, ki so izbrani za izvajalca
programa športa v enakem znesku,
  – 70% društvom in klubom, ki so izbrana za izvajalca
programa športa v sorazmernem delu z na javnem razpisu
pridobljenimi sredstvi.

  Tabela – 1: Minimalno število športnikov v vadbeni skupini

+-----------+--------------------+--------------------+----------+
|Panoga   | Otroci usmerjeni v | Mladi usmerjeni v |Kakovostni|
|      |  kakovostni in  |  kakovostni in  |  in  |
|      |  vrhunski šport  |  vrhunski šport  | vrhunski |
|      |          |          | šport  |
+-----------+----------+---------+----------+---------+----------+
|      |  ml.  |  st.  |  ml.  |  st.  | člani  |
|      | dečki/ce |dečki/ce | mladinci |mladinci | članice |
|      | deklice | deklice | mladinke |mladinke |     |
+-----------+----------+---------+----------+---------+----------+
|Atletika  |  15  |  10  |  6   |  6  |  6   |
+-----------+----------+---------+----------+---------+----------+
|Karate   |  15  |  10  |  8   |  8  |  8   |
+-----------+----------+---------+----------+---------+----------+
|Kolesarstvo|  10  |  8  |  8   |  6  |  6   |
+-----------+----------+---------+----------+---------+----------+
|Šah    |  16  |  12  |  8   |  8  |  8   |
+-----------+----------+---------+----------+---------+----------+
|Kajak-kanu |  10  |  8  |  6   |  6  |  6   |
+-----------+----------+---------+----------+---------+----------+
|Jadralno  |  /   |  /  |  8   |  6  |  6   |
|padalstvo |     |     |     |     |     |
+-----------+----------+---------+----------+---------+----------+
|Košarka  |  12  |  12  |  12  |  12  |  12  |
+-----------+----------+---------+----------+---------+----------+
|Futsal   |  10  |  10  |  10  |  10  |  10  |
+-----------+----------+---------+----------+---------+----------+
|Nogomet  |  15  |  15  |  15  |  15  |  15  |
+-----------+----------+---------+----------+---------+----------+


  Pri individualnih športnih panogah (krepki tisk) se v
primeru manjšega števila športnikov v vadbeni skupini lahko
sofinancira sorazmerni del strokovnega kadra in materialnih
stroškov ali pa se združuje vadbene skupine iz različnih
kategorij.

  Tabela – 2:
Maksimalno število ur dejavnosti (vadbe in tekmovanj), za katero
se lahko sofinancira strokovni kader in/ali objekt po kategorijah.

+--------------------------+-------------------------+-------------+
|  Otroci usmerjeni v  |   Mladi usmerjeni   | Kakovostni |
| kakovostni in vrhunski | v kakovostni in vrhunski| in vrhunski |
|     šport      |     šport     |  šport  |
+-------------+------------+------------+------------+-------------+
| ml. dečki/ce|  st.   |ml. mladinci|st. mladinci|  člani  |
|  deklice  | dečki/ce | mladinke | mladinke |  članice  |
|       | deklice  |      |      |       |
+-------------+------------+------------+------------+-------------+
|  240 ur  |  320 ur  |  360 ur  |  400 ur  |  320 ur  |
+-------------+------------+------------+------------+-------------+

Sofinancira se dejansko število ur,izračunano na osnovi podatkov
prijavi na razpis, vendar največ do maksimalnega števila ur iz tabele.
Ena ura pomeni 1 točko za strokovni kader in 3 točke za objekt (če
objekt ni plačan neposredno iz proračuna Občine Kobarid), pri čemer pa
višina sofinanciranja objekta ne sme presegati dejanske cene najema objekta.

  Tabela – 3:
Sofinanciranje materialnih stroškov programa po kategorijah

+--------------------------+-------------------------+-------------+
|  Otroci usmerjeni v  |  Mladi usmerjeni v  | Kakovostni |
| kakovostni in vrhunski | kakovostni in vrhunski | in vrhunski |
|     šport      |     šport     |  šport  |
+-------------+------------+------------+------------+-------------+
| ml. dečki/ce|   st.  |ml. mladinci|st. mladinci|  člani  |
|  deklice  | dečki/ce | mladinke | mladinke |  članice  |
|       |  deklice |      |      |       |
+-------------+------------+------------+------------+-------------+
|  70 točk  |  90 točk | 110 točk | 130 točk |  150 točk |
+-------------+------------+------------+------------+-------------+


  (1) Če objekt ni plačan neposredno iz proračuna Občine
Kobarid.
  (2) Zagotavlja se vadba na vseh zunanjih športnih objektih
razen glavnega travnatega igrišča, po razporedu in pod pogoji
dogovorjenimi z upravljavcem pa tudi na tem objektu.
  (3) Zagotavlja se vadba na vseh zunanjih športnih objektih
razen glavnega travnatega igrišča, po razporedu in pod pogoji
dogovorjenimi z upravljavcem pa tudi na tem objektu.

AAA Zlata odličnost