Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008

Kazalo

2432. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN, za planski območji CE-16C in CE-18C, »Center Cerknice«, stran 6319.

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 33. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je župan Občine Cerknica dne 28. 5. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN, za planski območji CE-16C in CE-18C, »Center Cerknice«
I. Uvod
Z dnem 28. 4. 2007 je pričel veljati Zakon o prostorskem načrtovanju. Priprava OLN, ki je bila pričeta skladno z Zakonom o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek), se nadaljuje skladno z 98. členom ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07).
Ker v postopku še ni bila izvedena javna razgrnitev akta, se bo postopek sprejemanja nadaljeval v skladu z ZPNačrt, kot postopek sprejemanja Občinskega podrobnejšega prostorskega načrta – v nadaljevanju OPPN.
V skladu z ZUreP-1 so bile do sedaj v postopku priprave izvedene naslednje aktivnosti:
– sprejet in objavljen je bil Program priprave (Uradni list RS, št. 17/07),
– pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora za OLN,
– pridobljena je bila Odločba ministrstva za okolje in prostor, da postopek celovite presoje vpliva na okolje ni potreben.
Na podlagi navedenih uradnih dejanj je postopek priprave OPPN v fazi priprave osnutka za javno razgrnitev in javno obravnavo.
S tem sklepom se podrobneje opredelijo vsebina in obseg izdelave OPPN, oceni stanje, razlogi in ugotovi pravna podlaga. Nadalje postopek, predmet in programska izhodišča ter okvirno območje OPPN. Določi se nosilce urejanja prostora, ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN, seznam potrebnih strokovnih podlag, navedbo in način pridobitve geodetskih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, roke za pripravo ter obveznosti v zvezi s financiranjem.
OPPN mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
II. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta
Ocena stanja
Obravnavano območje je osrednji del občinskega središča Cerknice z zgodovinskim jedrom, centralnimi površinami z javnimi objekti ter relativno gostimi in raznolikimi stanovanjskimi površinami. Območje je vpeto od Tabora z osrednjo cerkvijo do struge Cerkniščice. Čez ta osrednji del potekata tudi glavni prometni tranzitni žili, in sicer iz smeri Rakeka proti Grahovemu in Rakitni.
V območju so predvsem starejši objekti, ki delno formirajo ulične nize mestnega jedra. Dvorišča domačij so obremenjena z gospodarski in pomožni objekti različne namenske rabe. Nečitljiv preplet javnih in zasebnih površin z navezavo na obstoječ prometni skelet teži k načrtnemu urejanju, ki bo obenem ustvaril možnosti razvojnim potrebam mesta.
Razlogi za pripravo načrta
Namen izdelave OPPN je oživitev in ureditev mestnega jedra. Za del območja je sprejet ureditveni načrt, ki urejuje znotraj območja spominski park, ki pa ni bil izveden. V letu 1994 je bil pripravljen osnutek ureditvenega načrta za celotno območje. Zaradi nasprotujočih interesov ta ureditveni načrt ni bil sprejet. Območje se ves čas začasno ureja s posebnimi določbami Odloka o spremembah in dopolnitvah splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Cerknica (Uradni list RS, št. 23/05).
Za konkretizacijo rešitev javnega in skupnega interesa v osrednjem delu Cerknice je nujo izdelati kompleksen izvedbeni načrt.
Pravna podlaga
Pravne podlage so zakonski okviri, usmeritev planskih aktov občine ter veljavni občinski predpisi, in sicer:
– Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),
– Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07),
– Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 100/04),
– Odlok o ureditvenem načrtu Tabor Cerknica (Uradni list SRS, št. 27/89).
CPVO
Skladno z določilom 40. člena ZVO je občina z vlogo št. 3505-4/2006–9 z dne 16. 10. 2006 obvestila Ministrstvo za okolje in prostor o nameri priprave Lokacijskega načrta. Ministrstvo je v odločbi št. 35409-300/2006, z dne 24. 10. 2006 odločilo, da v postopku izdelave OLN za predmetno območje ni treba izvesti Celovite presoje vplivov na okolje.
III. Predmet in programska izhodišča ter okvirno ureditveno območje OPPN
Predmet in programska izhodišča OPPN
Predmet obdelave je območje dveh morfoloških enot z oznakama CE-16C in CE-18C, ki je po zadnjih spremembah planskih dokumentov obdelana v urbanistični zasnovi naselja Cerknica namenjena centralnim dejavnostim s spremljajočim stanovanjskim programom.
Iz projektne naloge za OPPN izhajajo naslednja programska izhodišča:
– intenziviranjem rabe urbanih površin z usmerjanjem rabe na premalo izkoriščena zazidana, opuščena ali nezazidana, a za gradnjo predvidena zemljišča,
– učinkovito prerazvrščanje in dopolnjevanje dejavnosti predvsem za centralne, oskrbne, poslovne in stanovanjske dejavnosti,
– ureditev javnih površin z umestitvijo naravnih sestavin in kvalitetnega grajenega javnega dobra (prometne površine, parki, zelenice in podobno),
– zagotovitev kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo,
– izboljšanje prometne infrastrukture z boljšo prometno dostopnostjo in pretočnostjo,
– poseben poudarek novelaciji prometne ureditve, določitev in oblikovanje potrebnih površin mirujočega prometa,
– načrtovanje skladnejše oblikovne podobe centralnega dela.
Okvirno ureditveno območje OPPN
Območje OPPN je definirano v sprejetih spremembah in dopolnitvah planskih dokumentov (Uradni list RS, št. 100/04). Plan definira velikost območja, namensko rabo ter način urejanja.
Meja OPPN Center Cerknica poteka:
na vzhodni strani meji območje na Cesto v Dolenjo vas, se mimo poslovne stavbe Mercatorja naveže na cesto v Videm, nato meja zaokroži območje okrog župnišča, na severni strani poteka meja območja po Notranjski cesti, na vzhodnem delu poteka meja po Gerbičevi ulici, na jugu pa poteka meja po desnem bregu Cerkniščice.
Površina obravnavanega območja znaša cca 12.7 ha, ki se v celoti nahaja v k.o. Cerknica.
IV. Nosilci nalog in njihove obveznosti pri financiranju priprave OPPN
Postopek OPPN vodi Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, Cerknica, ki zagotovi sredstva za pripravo in revizijo OPPN in drugih dokumentov, če se le-ta izkaže za potrebno.
Izdelovalec občinskega lokacijskega načrta, ki izpolnjuje pogoje, določene v ZUreP-1, je Area-line d.o.o., Kraška ulica 2, p. 1380 Cerknica.
V. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki v skladu z ZPNačrt predstavljajo nosilce urejanja prostora, in ki v konkretnem postopku priprave OPPN odločajo o zadevah urejanja prostora, so:
1. Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana; (za varstvo okolja),
3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, p.p. 2608, 1000 Ljubljana; (vodnogospodarske smernice),
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota LJ, Tržaška 4, p. 1000 Ljubljana,
5. Zavod RS za varstvo narave, Kersnikova 3, p. 1000 Ljubljana,
6. Občina Cerknica, cesta 4. maja 53, p. 1380 Cerknica, za področje občinskih cest,
7. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
8. Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
9. Telekom Slovenije d.d., TK omrežje zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
10. JP Komunala Cerknica, Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica,
11. Ministrstvo za obrambo, direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana,
12. drugi organi in organizacije, za katere se v postopku priprave OPPN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora so na vlogo občine v 30 dneh po prejemu podali smernice za pripravo OLN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, smo šteli, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
Na predlog OPPN pa morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
VI. Strokovne podlage
Izbrani načrtovalec mora upoštevati pogoje smernic, ki jih izdajo nosilci urejanja prostora. Pri izdelavi OPPN-ja se upošteva veljavne planske akte, kakor tudi strokovne podlage, ki so bile izdelane pri planskih spremembah, v predhodnih postopkih načrtovanja ureditvenega načrta območje ter še:
– valorizacija obstoječega stanja,
– izvedba ankete po gospodinjstvih,
– primerjalna prometna študija,
– programske prvine prenove.
Podlaga za izdelavo predloga OPPN je geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Geodetske podlage za izdelavo OPPN v digitalni in analogni obliki preskrbi naročnik.
VII. Postopek in roki za pripravo OPPN
Že opravljeni deli postopka:
– Pripravljavec je pridobil pogoje in usmeritve za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz V. točke tega sklepa, ki dajejo pogoje in usmeritve;
– Načrtovalec je pregledal pogoje in usmeritve in jih analiziral. Ob upoštevanju te analize in drugih izdelanih analiz izdelal usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve;
– Načrtovalec je v skladu z usmeritvami za načrtovanje prostorske ureditve izdelal osnutek OPPN.
Že opravljeni deli postopka:
– Župan z javnim naznanilom odredi javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN na Občini Cerknica;
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;
– Pripravljavec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo javnega naznanila na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve;
– Pripravljavec v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo;
– Pripravljavec v času javne razgrnitve evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov, prouči pripombe in predloge in pripravita predlog stališč glede njihovega upoštevanja;
– Pripravljavec s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale ter pridobi njihovo predhodno mnenje;
– Pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju OPPN s stališči do njihovih pripomb in predlogov;
– Pripravljavec pripravi gradivo za I. obravnavo OPPN na Občinskem svetu, katerega sestavni del so stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve;
– Občinski svet Občine Cerknica sprejme osnutek OPPN načrta za pridobitev mnenj ali zahteva njegovo dopolnitev;
– Pripravljavec pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora iz V. točke tega sklepa k predlogu OPPN;
– Pripravljavec pripravi gradivo za II. obravnavo in sprejem OPPN;
– Občinski svet Občine Cerknica sprejme OPPN z odlokom;
– Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Roki za pripravo in sprejem OPPN
+--------------+-----------------------------------+-----------+
|1. faza    |– priprava programa priprave    | izdelano |
|       +-----------------------------------+      |
|       |– 1. prostorska konferenca     |      |
|       +-----------------------------------+      |
|       |– pregled obstoječe dokumentacije |      |
|       +-----------------------------------+      |
|       |– pridobitev smernic nosilcev   |      |
|       |urejanja prostora         |      |
+--------------+-----------------------------------+-----------+
|2. faza    |– strokovni terenski ogled     | izdelano |
|       +-----------------------------------+      |
|       |– preveritev izdelanih in izdelava |      |
|       |dodatnih strokovnih podlag v skladu|      |
|       |s pravilnikom           |      |
|       +-----------------------------------+      |
|       |– izdelava prometne študije    |      |
|       +-----------------------------------+      |
|       |– oddaja delovnega osnutka     |      |
|       |naročniku (variantne rešitve)   |      |
+--------------+-----------------------------------+-----------+
|3. faza    |– priprava osnutka OPPN za javno  |jul.–sept. |
|       |razgrnitev             |  2008  |
|       +-----------------------------------+      |
|       |– javna razgrnitev in javna    |      |
|       |razprava              |      |
|       +-----------------------------------+      |
|       |– priprava strokovnih stališč do  |      |
|       |predlogov in pripomb        |      |
+--------------+-----------------------------------+-----------+
|4. faza    |– izdelava dopolnjenega predloga  | okt.–nov. |
|       |OPPN ter gradiva za prvo branje na |  2008  |
|       |seji OS              |      |
|       +-----------------------------------+      |
|       |– pridobitev mnenj nosilcev    |      |
|       |urejanja prostora         |      |
+--------------+-----------------------------------+-----------+
|5. faza    |– izdelava dopolnjenega predloga  | nov.–dec. |
|       |OPPN ter gradiva za drugo branje na|  2008  |
|       |seji OS              |      |
|       +-----------------------------------+      |
|       |– priprava končnega elaborata v  |      |
|       |dveh analognih izvodih (mapirana  |      |
|       |dokumentacija) in enemu digitalnemu|      |
|       |izvodu               |      |
+--------------+-----------------------------------+-----------+
VIII. Objava in začetek veljavnosti sklepa
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na svetovnem spletu ter pošlje pristojnemu ministrstvu.
Št. 3505-3/2006-14
Cerknica, dne 28. maja 2008
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost