Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3534. Odlok o razpisu volitev predsednika republike

Sklepi

3535. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3536. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3537. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3538. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3539. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3540. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3541. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3542. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3543. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3544. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3545. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3546. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3547. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3548. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3549. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3550. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3551. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3552. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3553. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3554. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3555. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3556. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

3557. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča

MINISTRSTVA

3558. Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev
3559. Pravilnik o nagradah za izume iz delovnega razmerja
3560. Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
3561. Pravilnik o spremembi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov
3562. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu posebnega strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev in o načinu ugotavljanja znanja slovenskega jezika
3563. Odločba o soglasju k Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi ustanove »Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike – Ustanova za zdravljenje odvisnikov, pomoč odvisnikom in njihovim svojcem«

USTAVNO SODIŠČE

3564. Odločba o delni razveljavitvi prvega in drugega odstavka 114. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin in o ugotovitvi, da prvi odstavek 96. člena, prvi in drugi odstavek 98. člena, prvi odstavek 100. člena ter peti in šesti odstavek 103. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin niso v neskladju z Ustavo
3565. Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 42. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo z odložnim rokom
3566. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru in sklepa Okrajnega sodišča v Sežani

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3567. Pravila o upravljanju prostorov v »Domu podiplomcev Ljubljana«

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3568. Statut Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno besedilo) (Statut UM-UPB4)
3569. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Mestne občine Maribor
3570. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode in Občine Škofljica
3625. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

OBČINE

Bloke

3571. Statut Občine Bloke

Brežice

3572. Sklep o potrditvi nadstandardne sistemizacije v vrtcih Občine Brežice

Celje

3573. Odlok o lokacijskem načrtu za pešpot in kolesarsko stezo od cerkve sv. Duha do Šmartinskega jezera
3574. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trnovlje – jug
3575. Pravilnik o načinu zaračunavanja izdaje projektnih pogojev v javnem podjetju Vodovod – kanalizacija, d.o.o.
3576. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Ostrožno

Črnomelj

3577. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj
3578. Odlok o občinskih taksah v Občini Črnomelj

Dolenjske Toplice

3579. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dolenjske Toplice za programsko obdobje 2007–2013
3580. Sklep o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta »Na Kamenju« v Dolenjskih Toplicah.

Dravograd

3581. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Dravograd

Grosuplje

3582. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Šmarje Sap
3583. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Grosuplje za programsko obdobje 2007–2013
3584. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 98/7, k.o. Polica
3585. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišči parc. št. 2023/5 in 2023/6 v k.o. Sela
3586. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišča parc. št. 1130/1, 1148/10, 1153/3, 1153/5, 1153/6, 1157/2 in 1157/4 v k.o. Šmarje

Jesenice

3587. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Cesta železarjev – gasilski dom
3588. Sklep o nadaljevanju postopka za sprejem Odloka o določitvi podrobnejših meril in pogojev za projektiranje v ureditvenem območju J3/M2

Kranjska Gora

3589. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2006
3590. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kranjska Gora
3591. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti

Križevci

3592. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti

Litija

3593. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Litija
3594. Odlok o razglasitvi Plečnikovega spomenika padlim v NOV na Trgu svobode v Litiji za kulturni spomenik lokalnega pomena
3595. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Pavla v Podpeči pod Skalo za kulturni spomenik lokalnega pomena
3596. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene za programe predšolske vzgoje v VVE Čebelica in določitev plačila staršev, katerim je del cene programa predšolske vzgoje dolžna kriti Občina Litija

Ljubljana

3597. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja VS 6/1 Dolgi most
3598. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja VS 2/2 Trnovo

Log-Dragomer

3599. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Log - Dragomer

Mirna Peč

3600. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Novo mesto

3601. Obvezno razlago Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunaj mestni prostor Mestne občine Novo mesto
3602. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in rezervaciji v vrtcih Mestne občine Novo mesto

Prebold

3603. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prebold za leto 2006
3604. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2007

Puconci

3605. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Puconci

Semič

3606. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Semič

Slovenj Gradec

3607. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2007
3608. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško

Škofja Loka

3609. Sklep o ceni ravnanja z odpadki na območju Občine Škofja Loka

Tržič

3610. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič
3611. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3612. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3613. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3614. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Velika Polana

3615. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velika Polana

Zagorje ob Savi

3616. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Zagorje ob Savi
3617. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Zagorje ob Savi
3618. Odlok o spremembah Odloka o plakatiranju v času volilne kampanje na območju Občine Zagorje ob Savi
3619. Odlok o spremembi Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi
3620. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Pavličeve vile« v Zagorju ob Savi
3621. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Košenina na Izlakah
3622. Sklep o določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Kisovec - Loke

Žalec

3623. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Žalec
3624. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

3626. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EKO – PARK d.o.o. Lendava/ÖKO – PARK Kft. Lendva
3627. Popravek Odloka o urejanju javnih površin na območju Občine Mislinja
3628. Popravek Sklepa o nadaljevanju postopka sprememb in dopolnitev tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4)
3629. Popravek Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti