Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Št. 385/07 Ob-20889/07 , Stran 5519
1. Naziv in sedež organizatorja javnega vabila: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. 2. Opis predmetov prodaje a) enosobno stanovanje (nezasedeno), skupne koristne površine 55,11 m2, ki je locirano v mansardi večstanovanjske stavbe na naslovu Koroška cesta 7, 4290 Tržič, ki stoji na parc. št. 308, k.o. Tržič, b) trisobno stanovanje (zasedeno – najemnik), skupne koristne površine 71,26 m2, ki je locirano v III. nadstropju (mansardi) večstanovanjske stavbe na naslovu Koroška cesta 7, 4290 Tržič, ki stoji na parc. št. 308, k.o. Tržič, c) dvosobno stanovanje (nezasedeno), skupne koristne površine 40,93 m2, ki je locirano v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Cankarjeva cesta 13, 4290 Tržič, ki stoji na parc. št. 58/8, k.o. Tržič, d) trisobno stanovanje (zasedeno – najemnik), skupne koristne površine 87,43 m2, ki je locirano v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Pot na Zali rovt 3, 4290 Tržič, ki stoji na parc. št. 385/5, k.o. Tržič, e) nepremičnina parc. št. 49/10, pašnik v izmeri 201 m2, k.o. Kovor. 3. Najemnika stanovanj iz 2. b) in 2. d) točke imata v postopku javne ponudbe pod enakimi pogoji predkupno pravico. 4. Vrsta pravnega posla: prodajne pogodbe. 5. Izhodiščne (izklicne) cene a) za enosobno stanovanje pod točko 2.a) 40.429,87 EUR. Izhodiščna (izklicna) cena ne vsebuje nobenih davščin, b) za trisobno stanovanje pod točko 2.b) 41.401,69 EUR. Izhodiščna (izklicna) cena ne vsebuje nobenih davščin, c) za dvosobno stanovanje pod točko 2.c) 43.438,30 EUR. Izhodiščna (izklicna) cena ne vsebuje nobenih davščin, d) za trisobno stanovanje pod točko 2.d) 40.186,83 EUR. Izhodiščna (izklicna) cena ne vsebuje nobenih davščin, e) za nepremičnino parc.št. 49/10, k.o. Kovor, pod točko 2. e) 10.212,31 EUR. Izhodiščna (izklicna) cena ne vsebuje nobenih davščin. 6. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika za vsako posamezno nepremičnino Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno (izklicno) ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad izhodiščno (izklicno) ceno, bo Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič pozvala vse enako uspešne ponudnike, naj pisno in v določenem roku ponudijo višjo ceno od že ponujene, in sicer tolikokrat, dokler ne bo dobila ponudnika, ki bo ponudil višjo ceno od ostalih enako uspešnih ponudnikov. 7. Način in rok plačila kupnine za vsako od zgoraj navedenih nepremičnin Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačana kavcija se uspešnemu ponudniku oziroma kupcu všteje v kupnino v prodajni pogodbi. 8. Plačilo kupnine v roku iz 7. točke je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati kavcijo, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javne ponudbe. 9. Nakup na podlagi tega javnega vabila k nakupu se prične po poteku najmanj 15 dni od dneva njegove objave v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si, tako da javno vabilo k nakupu velja do petka, 17. 8. 2007 do 11. ure. Pisne ponudbe morajo prispeti do petka, 17. 8. 2007 do 11. ure po pošti oziroma morajo biti do tega roka vročene osebno na naslov: Občina Tržič, Tajništvo občine, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zapečateni kuverti, na kateri je potrebno navesti ``Ponudba za nakup enosobnega stanovanja na naslovu Koroška cesta 7, Tržič – ne odpiraj`` ali ``Ponudba za nakup trisobnega stanovanja na naslovu Koroška cesta 7, Tržič – ne odpiraj`` ali ``Ponudba za nakup dvosobnega stanovanja na naslovu Cankarjeva cesta 13, Tržič – ne odpiraj`` ali ``Ponudba za nakup trisobnega stanovanja na naslovu Pot na Zali rovt 3, Tržič – ne odpiraj`` ali ``Ponudba za nakup nepremičnine parc. št. 49/10, k.o. Kovor – ne odpiraj``. 10. Ponudniki so dolžni do 17. 8. 2007 do 11. ure plačati kavcijo v višini 10% od izhodiščne cene za tisto nepremičnino pod 2. točko, za katero vlagajo ponudbo. Plačilo kavcije pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Vplačilo kavcije se izvrši na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Kranj, z navedbo ``Kavcija za enosobno stanovanje na Koroški cesti 7, Tržič`` ali ``Kavcija za trisobno stanovanje na Koroški cesti 7, Tržič`` ali ``Kavcija za dvosobno stanovanje na Cankarjevi cesti 13, Tržič`` ali ``Kavcija za trisobno stanovanje na naslovu Pot na Zali rovt 3, Tržič`` ali ``Kavcija za nepremičnino parc. št. 49/10, k.o. Kovor``. 11. Odpiranje pravočasnih in pravilno označenih pisnih ponudb bo v petek, dne 17. 8. 2007, ob 12. uri, v mali sejni sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, 1. nadstropje. 12. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. 13. Plačana kavcija, brez obresti, bo po končanem postopku javne ponudbe vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo uspešni, in sicer v roku 15 dni od dneva odpiranja pisnih ponudb. 14. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji pri javni uslužbenki, zadolženi za stanovanjske zadeve v Občini Tržič, Andreji Meglič, tel.: 04/59-71-528 in si ogledajo stanovanja iz 2. točke. Glede nepremičnine pod točko 2. e) parc. št. 49/10, k.o. Kovor, pa lahko interesenti pridobijo podatke pri Meliti Nikše, tel.: 04/59-71-556. 15. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič lahko s soglasjem župana Občine Tržič postopek ustavi do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih stroškov. 16. Drugi pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati: Nepremičnine iz 2. točke lahko kupijo fizične osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe. Ponudniki so dolžni ponudbi priložiti naslednje dokumente: – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije ali fotokopijo osebnega dokumenta za fizične osebe (osebna izkaznica, potni list), – podatke o matični (oziroma EMŠO) in davčni številki ponudnika ter njegovem osebnem oziroma transakcijskem računu, – fotokopijo priglasitvenega lista DURS (le za samostojne podjetnike posameznike), – fotokopijo rednega izpiska iz sodnega registra (le za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva vložitve ponudbe, – notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje pravne osebe, v primeru, da je ne zastopa njen zakoniti zastopnik, – ponujeno ceno, – potrdilo o plačilu kavcije, – pisno in podpisano izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje te javne ponudbe (obvezno izvirnik). Prepozno prispele, nepravilno označene in nepopolne ponudbe Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič pri izbiri ne bo upoštevala. 17. Vse stroške v zvezi s prodajo stanovanj pod točkami od 2. a) do 2. d) po tej javni ponudbi nosijo kupci, razen stroškov izdelave cenitvenih poročil, ki jih plača prodajalec. Pri nepremičnini pod točko 2. e) parc. št. 49/10, k.o. Kovor, nosi kupec vse stroške v zvezi s prodajo navedene nepremičnine. 18. Izročitev predmetov prodaje iz 2. točke v posest kupcem se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov. 19. Z najugodnejšimi ponudniki bo Občina Tržič sklenila prodajne pogodbe v 8 dneh od dneva odpiranja pisnih ponudb. Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, Občina Tržič obdrži njegovo kavcijo. Občina Tržič ima pravico obdržati kavcijo tudi v primerih, ki so določeni v prodajni pogodbi. 20. Za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo je dolžan poskrbeti kupec na svoje stroške, zaradi česar mu je Občina Tržič dolžna izročiti vse potrebne listine. 21. To javno vabilo k nakupu (javno ponudbo) se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja.