Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Št. 478-6/2007 Ob-20826/07 , Stran 5509
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Postopek javne dražbe vodi Strokovna komisija za izvedbo postopkov razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice (pristojna komisija). II. Predmet prodaje: – Stavbno zemljišče na Kočni, parc. št. 145/31, pašnik v izmeri 991 m2, vpisano pri vložni št. 20, k.o. Blejska Dobrava. Zemljišče s parc. št. 145/31, k.o. Blejska Dobrava, ni komunalno opremljeno, vendar v neposredni bližini potekajo lokalni javni komunalni vodi (vodovod, plinovod). Predmetno zemljišče tudi neposredno meji na javno cesto tako, da je dostop na zemljišče mogoč. Za komunalno opremljenost predmetnega zemljišča bo kupec poskrbel sam – na lastne stroške. V skladu s prostorskimi akti Občine Jesenice leži zemljišče s parc. št. 145/31, k.o. Blejska Dobrava, v območju J4/S1 – ve in je namenjeno stanovanjski gradnji. Podrobnejša namenska raba: vaška enodružinska zazidava. III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v obliki notarskega zapisa. IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja. Izklicna cena za zemljišče s parc. št. 145/31, k.o. Blejska Dobrava, znaša 70.361,00 EUR (brez DDV). Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 500,00 EUR. V. Pogoji in pravila javnih dražb 1. Zemljišče se proda v celoti po sistemu videno-kupljeno. Davek na dodano vrednost in stroške sklenitve pravnega posla v obliki notarskega zapisa plača kupec. 2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 30 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino. 4. Višina varščine: pred dražbo morajo dražitelji položiti varščino v višini 10% izklicne cene na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18 75400-7221002-47860707, s pripisom »varščina za javno dražbo«. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe na njihov transakcijski račun. 5. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Jesenice, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. 6. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: Dražitelji se morajo najpozneje pol ure pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine, – potrdilo pristojnega organa (DURS) o plačanih davkih in prispevkih določenih z zakonom, staro največ 30 dni, – dokazilo, da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije (dokazilo pristojnega sodišča), ki ni starejše od 30 dni (samo za pravne osebe in s.p.), – potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa, – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, star največ 30 dni; odločbo upravnega organa za opravljanje dejavnosti oziroma izpis iz poslovnega registra za s.p. (s.p.), staro največ 30 dni; potrdilo o državljanstvu, če gre za fizične osebe, – izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe, – morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, – osebno izkaznico, (fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb), – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. 7. Izbira najugodnejšega dražitelja: Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno, če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno zemljišče. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakor koli razveljaviti. 8. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. 9. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in spremembe). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 8. 8. 2007, ob 12. uri, v sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. VII. Dodatne informacije o zemljišču: za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo zemljišča s parc. št. 145/31, k.o. Jesenice, lahko pokličete na tel. 04/58-69-280, in sicer v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do 7. 8. 2007.