Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Št. 478-434/2007-3200 Ob-20829/07 , Stran 5509
1. Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. 2. Predmet javne dražbe: stavbna zemljišča v Ljutomeru in Stročji vasi, – parc. št. 1752/8 travnik 3, v izmeri 1945 m2, vlož. št. 1323, k.o. Ljutomer, – parc. št. 1081/4, v velikosti 6445 m2, vlož. št. 1529, k.o. Ljutomer, – parc. št. 180/3, njiva, v izmeri 245 m2 in parc. št. 180/7, dvorišče, v izmeri 908 m2, stanovanjska stavba, v izmeri 224 m2, vlož. št. 191, k.o. Stročja vas. Zemljišče pod prvo alineo se nahaja v stanovanjski soseski S-3 v Ljutomeru in je namenjeno izgradnji večstanovanjskega bloka oziroma objekta F, v velikosti okrog 24 m x 12 m. Objekt je lahko etažnostni P+2+M (P+3). Zemljišče pod drugo alineo je namenjeno izgradnji poslovnega objekta. Zemljišči pod tretjo alineo predstavljata celoto in sta namenjeni izgradnji individualne stanovanjske hiše. Stari objekt je bil porušen in odstranjen. Vsa zemljišča so naprodaj po sistemu videno – kupljeno, v zatečenem stanju. Rok izgradnje vseh treh objektov je v 3 letih od podpisa kupoprodajne pogodbe. Odtujitev nepremičnine pred izpolnitvijo vseh pogojev iz kupoprodajne pogodbe ni možna. V primeru, da kupec ne bo izpolnil pogojev iz kupoprodajne pogodbe, je dolžan nepremično vrniti v last Občini Ljutomer, po enaki ceni, kot jo je kupil, brez revalorizacije. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja. 4. Izklicne cene (na dan 30. 6. 2007, brez DDV): – prva alinea: 30.292,00 EUR, – druga alinea: 69.224,00 EUR, – tretja alinea: 20.733,00 EUR. Najnižji znesek višanja za vse alinee: 250,00 EUR. Kupnina zajema vrednost stavbnega zemljišča in stroške komunalne opreme. V strošek komunalne opreme niso zajeti stroški izvedbe priključkov objektov na javno infrastrukturo in priključnih taks. Kupci se zavežejo na svoje stroške urediti potrebno dodatno komunalno infrastrukturo do svojih zemljišč. Kupnina se revalorizira z indeksom rasti cen v stanovanjski gradnji na dan podpisa kupoprodajne pogodbe. Stroške v zvezi s prenosom lastništva (notarski zapis, overitev, DDV) in morebitne parcelacije zemljišč krijejo kupci. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Prodajalka krije stroške cenitve zemljišč in objave v Uradnem listu Republike Slovenije. 5. Način in rok plačila kupnine: kupci se zavežejo kupnino plačati v roku 8 dni od izstavitve računa. Pred plačilom kupnine in ostalih stroškov vpis v zemljiško knjigo ni možen. Plačilo celotne kupnine v prej navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se kupcu ne vrne. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo izvedena v torek, dne 7. 8. 2007 ob 9. uri, v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1 (III. nadstropje). 7. Višina kavcije: Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni plačati kavcijo v višini 10% od vrednosti parcele oziroma zemljišča (za katerega nakup so zainteresirani) na račun Občine Ljutomer št. 01263-0100013693. Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna v kupnino, drugim se vplačana kavcija vrne (brez obresti) v 15 dneh po prejetju izida dražbe. Kolikor dražitelj vplača varščino in se iz neutemeljenih razlogov javne dražbe ne udeleži oziroma k draženju ne pristopi, se mu varščine ne vrne. 8. Informacije o javni dražbi: interesenti lahko dobijo dodatne informacije na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba št. 115, pri Lilijani Koser, tel. 02/584-90-50. 9. Pogoji sodelovanja: Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki pred pričetkom javne dražbe predložijo: – svoje podatke (naziv, naslov, davčno in matično številko oziroma EMŠO), – potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje na dražbi (pravne osebe), – potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel blokiranega računa (pravne osebe), – dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo DURS, – dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani kavciji. 10. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna pogodba sklenjena najkasneje v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, ponudnik zadrži njegovo kavcijo. 11. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.