Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Št. 0181/2009 Ob-20830/07 , Stran 5518
1. Prodajalec: Občina Metlika, Mestni trg 24, Metlika. 2. Predmet prodaje: nepremičnina parc. št. 4527, stanovanjska stavba v izmeri 183 m2, dvorišče v izmeri 564 m2, vpisana pri vl. št. 2738 k.o. Metlika. 3. Zemljišče se nahaja v območju centralnih dejavnosti, kjer je dovoljena gradnja, ki se ureja po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja mesta Metlika M-5 (Ur. l. RS, št. 21/97). Območje je opremljeno z naslednjo infrastrukturo: vodovodno omrežje, elektro omrežje, telefonsko omrežje, kanalizacija, asfaltirana cesta z javno razsvetljavo. Na zemljišču se nahaja poslovno-stanovanjski objekt – prostori bivše policijske postaje v Metliki, Cesta bratstva in enotnosti 77. Stavba je v celoti služila za potrebe policijske postaje. Stavba je podkletena, enonadstropna grajena zgradba brez podstrešnih prostorov. Dvorišče je asfaltirano za parkirišče. Del dvorišča je zaseden s služnostno potjo za sosednji blok in trgovski objekt. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal sodni izvedenec za gradbeništvo zajema objekt prostore z naslednjimi površinami: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. Cena nepremičnine: izhodiščna cena je 206.000,00 EUR V ceni ni zajet 2% davek na promet nepremičnin, ki se prišteje k pogodbeni ceni (ceni izbranega ponudnika) in ga prav tako plača kupec. 5. Nepremičnina se odproda po načelu »videno – kupljeno«, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji lahko pridobivajo nepremičnine. 7. Vsebina, rok in način ponudbe: Ponudba mora biti izdelana tako, da vsebuje: – fizične osebe in samostojni podjetniki posamezniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko, številko osebnega računa in fotokopijo osebnega dokumenta; – pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: Naziv in sedež, ID za DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega zastopnika in podpisnika pogodbe; – pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu; – navedbo nepremičnine, ki je predmet javne ponudbe, – ponujeno ceno – pri čemer cena (brez davka na prodajo nepremičnin) ne sme biti nižja od izhodiščne; opredeljen namen zaradi katerega kupuje nepremičnino; – izjavo da soglaša z razpisnimi pogoji; – dokazilo o plačani varščini. Pisno ponudbo z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika ali oddajo na vložišču Občine Metlika. Pisno ponudbo je potrebno v zaprti kuverti dostaviti do vključno 17. 8. 2007 do 12. ure. Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno (poudarjeno) navedeno »Ne odpiraj! -Ponudba za nakup nepremičnin«. 8. Varščina: za udeležbo na javnem razpisu je potrebno vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene (brez upoštevanega davka na promet nepremičnin). Varščino je potrebno vplačati pred iztekom roka za oddajo ponudbe na račun Občine Metlika, št. 01273-0100016016 odprt pri Banki Slovenije. Predložitev potrdila o vplačani varščini je pogoj za veljavnost ponudbe. Vplačana varščina se bo izbranemu ponudniku brezobrestno vštela v kupnino, neizbranim ponudnikom pa se bo brez obresti vrnila najkasneje v roku 30 dni po končanem postopku izbora najugodnejšega ponudnika. 9. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika: kriterij je najvišja ponujena cena. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno. O najugodnejšem ponudniku bo odločala županja Občine Metlika. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, ki bo po zaključku postopka predlagala županji izbor najugodnejšega ponudnika. V primeru, da komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenega kriterija izmed ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči najugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da ponudbe še dopolnijo v posameznih elementih. 10. Plačilo kupnine in sklenitev pogodbe: z najugodnejšim ponudnikom se sklene pogodba v roku 15 dni od prejema poziva prodajalca k podpisu pogodbe. Če izbrani ponudnik v zgoraj določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Metlika in velja, da je izbrani ponudnik odstopil od svoje ponudbe, občina pa lahko sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Kupec mora plačati celotno kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na račun Občine Metlika št. 01273-0100016016. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnini v last in posest s vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo, ki bo izvedena po plačilu celotne kupnine. V primeru zamude plačila kupnine tečejo zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti plačila kupnine do dne plačila. Stroške notarske overitve prodajne pogodbe, davek na promet z nepremičninami in stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo krije kupec. 11. Nepopolne ponudbe, ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ponudbe ki bodo prispele po preteku roka za oddajo ponudb (nepravočasne ponudbe), ponudbe s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, ne bodo upoštevane. 12. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnin umakne, ali jo dopolni do roka za oddajo ponudbe, ji je določen v javnem razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. 13. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne 20. 8. 2007 ob 12. uri na sedežu Občine Metlika, v mali sejni sobi. Pri odpiranju ponudb lahko sodelujejo tudi ponudniki in njihovi zastopniki ter pooblaščenci s pooblastili. 14. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni. 15. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Županja Občine Metlika, ali imenovana komisija v soglasju z županjo, lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne že vplačana varščina. 16. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo v zvezi s prodajo nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika. Kontakta oseba: Mojca Stariha, tel. 07/36-37-423.