Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3587. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Cesta železarjev – gasilski dom, stran 9132.

Na podlagi 12. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1) v zvezi s 103. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) je Občinski svet Občine Jesenice na svoji 7. seji dne 24. 5. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Cesta železarjev – gasilski dom
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana Občine Jesenice za obdobje 1986–1995/2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88 in 22/90, 31/90, 30/96, 46/97, 51/98, 41/99 in 113/04) in v skladu z odločitvami družbenega plana Občine Jesenice za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/86, 15/89, 4/90 in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 26/91, 1/93, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98, 41/99, 113/04) ter Zazidalnega načrta Cesta železarjev – gasilski dom (Uradni list RS, št. 79/00 dne 8. 9. 2000) sprejema spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Cesta železarjev – gasilski dom.
Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Cesta železarjev – gasilski dom je izdelal Atelje PRIZMA, d.o.o., Jesenice pod št. 352-6/04 ter obravnavajo del zahodnega območja a ureditvenega območja J2/S14/2, ki je namenjeno za različne gospodarske in trgovske dejavnosti.
2. člen
Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Cesta železarjev – gasilski dom iz 1. člena obsegajo tekstualni del in grafični del.
Tekstualni del obsega:
1. Odlok z obrazložitvijo,
2. Soglasja pristojnih organov in organizacij k spremembi in dopolnitvi ZN.
Grafični del obsega:
1. Izrez iz grafičnega dela plana,
2. Namenska raba v M 1:2000,
3. Načrt zazidalne situacije v M 1:500 z vnesenimi spremembami podatkov.
Ostali grafični in kartografski del ter idejne zasnove komunalnih naprav in prometnih omrežij se ne spreminja, zato se spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta obravnava po skrajšanem postopku.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
3. člen
Spremeni se tretji odstavek 9. člena tako, da se glasi:
Dimenzija je 20,00 x 20,00 m; terase so pokrite z lesenima in zastekljenima nadstrešnicama velikosti 9,82 x 20,10 m, namenjeni pa sta razstavno prodajnem prostoru; možen je prizidek velikosti 9,00 x 20,0 m v pritličju in 9,00–11,0 x 20,00 m v mansardi v 2. fazi, naklon strehe kot pri obstoječem objektu 30°, sleme v višini obstoječe strehe; višinski gabarit: K, P + M, prvotno neizkoriščeno podstrešje se bo izkoristilo za potrebe trgovine. Zunanja ureditev je vrisana v spremembi zazidalne situacije.
Montažni rastlinjaki so lahko postavljeni ob objektu na vseh straneh po možnostih in so namenjen sezonski prodaji rastlin in na J strani je lahko izveden razstavni plato za lončnice in sadno drevje.
Nad parkirišči pri obstoječi uvozni klančini v kletno etažo se lahko izvede nadstrešnica – pokrito parkirišče.
4. člen
Spremeni se 4. stavek 9. člena tako, da se glasi:
Na parceli 1375/2 je možno postaviti manjši poslovni objekt, ki mu je možno povečati velikost v pritličju, mansarda povečana v smeri brežine (terasasta gradnja), ki se lahko povezuje z izrabo nekdanjega zaklonilnika s primerno dejavnostjo. Objekt se lahko izvede po preveritvi in ureditvi križišča z državno cesto, ki bo obdelana v sklopu sprememb za območje vzhodno od obravnavanega (ambulanta in Senožeti). Ostali pogoji veljajo kot v nadaljevanju tega člena za novogradnjo.
5. člen
V 14. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
Klančine raščenega terena med parkirišči in platoji so lahko izvedeni z betonskimi škarpniki.
6. člen
V 15. členu se druga alineja spremeni v tretjo in doda druga alineja, ki se glasi:
Uvoz do trgovine za dom in vrt se lahko zapre z pomičnimi vrati in izvede ograjo okrog celotnega gospodarstva v žični (Dirix) izvedbi zaradi potreb varovanja. Ograjo in vrata se bo lahko izvedlo po preveritvi in ureditvi križišča z državno cesto, ki bo obdelana in izvedena v sklopu sprememb za območje vzhodno od obravnavanega (bivša ambulanta in Senožeti). V primeru rekonstrukcije križišča z državno cesto (morebitna širitev ceste zaradi izvedbe pasu za levo zavijanje ipd.) je treba površine med objektom trgovine in državno cesto ter dostop do objekta prilagoditi projektu rekonstrukcije križišča z državno cesto (omogočiti širitev ceste idr.). Vsi posegi morajo biti predhodno usklajeni z upravljavcem državne ceste.
III. KONČNE DOLOČBE
7. člen
Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Cesta železarjev – gasilski dom so stalno na vpogled pri pristojnem organu za urejanje prostora Občine Jesenice in Upravne enote Jesenice.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-11/2004
Jesenice, dne 24. maja 2007
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.