Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3601. Obvezno razlago Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunaj mestni prostor Mestne občine Novo mesto, stran 9164.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – UPB) ter 103. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/01 in 72/05) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 12. 7. 2007 na predlog Komisije za statut občine in poslovnik sprejel naslednjo
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojihza zunaj mestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št 72/06 UPB1 in 53/07 – popravek)
V Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za zunaj mestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št 72/06 UPB1 in 53/07-popravek) se za namen pravnega varstva lastnikov legalno zgrajenih stavb in objektov, ki so zgrajeni na območjih plansko opredeljenih kmetijskih ali gozdnih zemljišč, 25. člen in drugi odstavek 29. člena odloka uporabljata v skladu s 197. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04 in 14/05-popr.) tako, da so poleg vseh, že dovoljenih posegov na gozdnih in kmetijskih zemljiščih, dovoljeni tudi vsi gradbeni posegi na objektih in napravah, ki so bili legalno zgrajeni v skladu z zgoraj navedenim 197. členom Zakona o graditvi objektov. Objekti in naprave se lahko vzdržujejo, rekonstruirajo ali izvedejo nadomestne gradnje v skladu z zgoraj navedenim zakonom, pri čemer se gradbena parcela smiselno določi tako, da se zagotovi usklajenost z veljavnimi podzakonskimi akti in normativi ter zagotovi odpravo morebitne neusklajenosti z javnim interesom, kar se zlasti nanaša na morebitne spremembe mikrolokacij nadomestnih gradenj za izboljšanje funkcioniranja infrastrukturnih objektov in naprav in drugo.
Za vzdrževanje, rekonstrukcije in nadomestne gradnje obstoječih legalno zgrajenih stavb in objektov na območjih neusklajene planske rabe, se določi smiselna velikost gradbene parcele, ki zagotavlja pogoje za gradbene posege, opisane v prejšnjem odstavku, ki jo mora projektant dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja posebej obrazložiti in uskladiti s pristojnim organom za urejanje prostora MONM. Namembnost objekta se povzame iz ugotovitvenega potrdila pristojne upravne enote, mnenje o dovoljeni tipologiji gradnje pa izda za urejanje prostora pristojni organ MONM za vsak primer posebej, pri čemer se opredelitev lahko naslanja na obstoječo arhitekturno tipologijo ali na arhitekturno tipologijo, opredeljeno v odloku, ki je predmet obvezne razlage.
Pristojni organ za urejanja prostora MONM mora strokovno opredelitev gradbene parcele ter tipologijo gradnje vnesti v občinske prostorske akte ter tako zagotoviti dokončno odpravo neusklajenosti planske in dejanske rabe prostora.
Št. 3505-7/2007-1901
Novo mesto, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.