Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2007 z dne 16. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2007 z dne 16. 7. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3465. Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (uradno prečiščeno besedilo) (ZPOmK-UPB2)
3466. Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (uradno prečiščeno besedilo) (ZDCOPMD-UPB2)
3467. Zakon o ustavnem sodišču (uradno prečiščeno besedilo) (ZUstS-UPB1)

Drugi akti

3464. Spremembe in dopolnitve Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1B)

MINISTRSTVA

3532. Osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od vključno 1. julija 2007 dalje
3533. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov

USTAVNO SODIŠČE

3468. Odločba o razveljavitvi Odloka o spremembi in dopolnitvi prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do 1990 v delu, ki spreminja del zemljišča s parc. št. 991/4 k. o. Reteče iz stavbnega v kmetijsko zemljišče
3469. Odločba o razveljavitvi določbe 2. člena Odloka o rabi javnih površin in komunalnih taksah za njihovo uporabo
3470. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

SODNI SVET

3471. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
3472. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
3473. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
3474. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
3475. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
3476. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
3477. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosto mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3478. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
3479. Akt o določitvi pogojev, meril in obsegu plačila za povečan obseg dela državnih tožilcev

OBČINE

Bloke

3480. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Bloke za leto 2007
3481. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše Nova vas
3482. Odlok o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Bloke
3483. Sklep o določitvi cen najema grobov, mrliške vežice in pogrebnih storitev

Bovec

3484. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Bovec

Brežice

3485. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko
3486. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobova
3487. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki
3488. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice
3489. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko
3490. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče
3491. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Velika Dolina
3492. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Brežice
3493. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Brežice

Dobrepolje

3494. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dobrepolje
3495. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja

Dobrna

3496. Pravilnik o načinu zaračunavanja izdaje projektnih pogojev v javnem podjetju Vodovod – kanalizacija, d.o.o.
3497. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna

Gorje

3498. Odlok o ustanovitvi vaških odborov

Grosuplje

3499. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Grosuplje
3500. Sklep o določitvi cen programov v vzgojno-varstvenem zavodu »Kekec« Grosuplje

Juršinci

3501. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juršinci

Kranjska Gora

3502. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Križevci

3503. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega zavoda na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Križevci

Ljubljana

3504. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana
3505. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja VS 1/1 Rakovnik

Medvode

3506. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Medvode
3507. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Medvode

Metlika

3508. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2007
3509. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Metlika
3510. Odlok o razglasitvi hiše na Trgu svobode 3 v Metliki za kulturni spomenik lokalnega pomena
3511. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Metlika za programsko obdobje 2007–2013
3512. Pravilnik o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Metlika
3513. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika
3514. Sklep o določitvi višine najemnine za grobove na pokopališču v Podzemlju

Mozirje

3515. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč v Občini Mozirje
3516. Odlok o določitvi gospodarskih javnih služb v Občini Mozirje
3517. Odlok o programu opremljanja s komunalno infrastrukturo zemljišč za gradnjo v Občini Mozirje in podlage za odmero komunalnega prispevka
3518. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«

Podčetrtek

3519. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2007
3520. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek

Polzela

3521. Sklep o postopku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Polzela

Ravne na Koroškem

3522. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ravne na Koroškem
3523. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Ravne na Koroškem

Škocjan

3524. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan

Škofja Loka

3525. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane in Žiri«

Škofljica

3526. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih institucij
3527. Pravilnik o uporabi Večnamenske športne dvorane Škofljica

Šmartno pri Litiji

3528. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija - Šmartno

Tabor

3529. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave
3530. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Vitanje

3531. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost