Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2007 z dne 13. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2007 z dne 13. 7. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3411. Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB3)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3412. Uredba o dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju

Drugi akti

3413. Odločba o imenovanju Dušanke Gorjanc za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Celju
3414. Odločba o imenovanju mag. Boštjana Tratarja za pomočnika državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

MINISTRSTVA

3415. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Odredbe o zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne ogrevalne kotle na tekoče ali plinasto gorivo

USTAVNO SODIŠČE

3416. Odločba o ugotovitvi, da 2. člen Zakona o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini, 62. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine ter prvi odstavek 85. člena in prvi odstavek 171. člena Zakona o ohranjanju narave niso v neskladju z Ustavo in odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

BANKA SLOVENIJE

3417. Povprečne efektivne obrestne mere potrošniških kreditov bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3418. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij in korekcijskih faktorjev za izravnavo prihodka iz omrežnin

OBČINE

Brežice

3419. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece

Celje

3420. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem

Črnomelj

3421. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
3422. Sklep o preimenovanju »Občinskega lokacijskega načrta za kamnolom Suhor« v »Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Suhor«
3423. Sklep o javni razgrnitvi predloga in okoljskega poročila za Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Suhor

Dol pri Ljubljani

3424. Odlok o urejanju javne razsvetljave

Gorje

3425. Odlok o spremembi proračuna Občine Gorje za leto 2007

Hajdina

3426. Statut Občine Hajdina
3427. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Hajdina – spremembe in dopolnitve 2007

Idrija

3428. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Idrija
3429. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta I2 – Rotomatika v Sp. Idriji
3430. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kostanjevica na Krki

3431. Sklep o izdelavi sprememb in dopolnitev »Ureditvenega načrta mestno jedro Kostanjevica«

Kranj

3432. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Mestni občini Kranj
3433. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj

Ljubljana

3434. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče - Vižmarje
3435. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za zadrževalni kanal Fužine–Zalog z zadrževalnim bazenom pred centralno čistilno napravo v Zalogu

Mokronog-Trebelno

3436. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Mokronog - Trebelno

Murska Sobota

3437. Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta (OPN) Mestne občine Murska Sobota
3438. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Nova Gorica

3439. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici
3440. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinski podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici

Pivka

3441. Odlok o spremembi Odloka o vaških skupnostih Občine Pivka
3442. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Pivka

Polzela

3443. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2006
3444. Odlok o občinskih taksah
3445. Sklep o določitvi cene najema grobov na pokopališču Polzela

Ravne na Koroškem

3446. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Ravne – III. faza
3447. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ravne na Koroškem

Vojnik

3448. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Arclin

Vransko

3449. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega prostorskega načrta Občine Vransko
3450. Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Vransko

Žalec

3451. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ZN Ferralit
3452. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Šempeter ob Strugi
3453. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta TPC Žalec
3454. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem
3455. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Liboje

Železniki

3456. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju medobčinskega inšpektorata občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri

Žužemberk

3457. Odlok o občinskih taksah v Občini Žužemberk
3458. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in odvajanju padavinske vode na območju Občine Žužemberk
3459. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
3460. Sklep o začetku priprave Prostorskega načrta Občine Žužemberk
3461. Sklep o fleksibilnem normativnem povečanju števila otrok v vrtcu pri Osnovni šoli Prevole

POPRAVKI

3462. Popravek Zakona o štipendiranju (ZŠtip)
3463. Popravek Odloka o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Črenšovci s prostorskimi sestavinami planov Občine Velika Polana

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost