Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Št. 030-5/2007-2 Ob-21033/07 , Stran 5508
Kandidat (kandidatka) mora predložiti naslednja dokazila: 1. življenjepis z obveznimi podatki: – ime in priimek, dan, mesec, leto in kraj rojstva; – dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe; – navedba poklica, za katerega je usposobljen; – naziv organizacije, kjer je zaposlen, in delo, ki ga opravlja; –  dokazilo o morebitnih referencah s področja novinarskega dela in 2. programsko zasnovo glasila. Kandidat (kandidatka) mora poleg zakonskih izpolnjevati naslednje pogoje: 1. ne sme biti lastnik, solastnik, član organov vodenja, upravljanja ali nadzora, niti zaposlen oziroma sodelavec pri medijih, ki delujejo na lokalni ravni v Občini Postojna, 2. ne sme biti v ožjem sorodstvenem razmerju z županom, podžupanom ter podžupanjo Občine Postojna. Ožji družinski člani so zakonec oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter vnuki in starši oziroma posvojitelji ter druge osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. Ne gre za redno zaposlitev. O kandidatu oziroma kandidatki bo odločitev sprejel občinski svet občine Postojna, ki bo tudi določil višino plačila za opravljeno delo. Prijava mora prispeti na naslov Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna do vključno petka, 27. 7. 2007, s pripisom »Razpis za odgovornega urednika – Ne odpiraj«. Upoštevane bodo le popolne prijave (z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev), ki bodo vložene pravočasno. Na podlagi posredovanih prijav bo župan Občine Postojna oblikoval predlog kandidata (kandidatke) in ga posredoval v odločitev Občinskemu svetu Občine Postojna. Kandidati (kandidatke) bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh po sprejeti odločitvi.