Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3578. Odlok o občinskih taksah v Občini Črnomelj, stran 9110.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 – odločba US), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo; ZP-1-UPB4), Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06) in 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB in 106/05) je Občinski svet Občine Črnomelj na 6. redni seji dne 10. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah v Občini Črnomelj
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Predmet odloka
Ta odlok določa obveznosti plačila občinske takse na območju Občine Črnomelj (v nadaljevanju: občina), vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
Prihodki od občinskih taks so vir financiranja občine.
2. člen
Taksni predmeti in storitve
V Občini Črnomelj se plačujejo občinske takse za uporabo naslednjih predmetov in storitev (v nadaljevanju: taksni predmeti) na javnih površinah in na javnih mestih za:
1. uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev;
2. oglaševanje na javnih mestih;
3. parkiranje na javnih površinah;
4. uporabo javnega prostora za kampiranje;
5. druge zadeve, če tako določa zakon.
Plačilo občinske takse za dejavnost iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
3. člen
Taksni zavezanci
Taksni zavezanci za plačilo občinske takse so pravne osebe, posamezniki in samostojni podjetniki posamezniki, ki uporabljajo taksne predmete in izvajajo storitve, za katere so s tem odlokom določene takse (v nadaljevanju: taksni zavezanci).
Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.
4. člen
Prijava in namestitev taksnega predmeta
Taksni zavezanci si morajo pred postavitvijo taksnega predmeta ali izvajanjem storitve na javni površini pridobiti dovoljenje oziroma soglasje občinske uprave ali drugega pristojnega organa za vse taksne predmete na osnovi veljavnih predpisov in tega odloka, ki fizično posegajo na javno površino ali javno mesto, so postavljeni na javnih napravah ali objektih, ali kakorkoli vplivajo na promet.
5. člen
Taksni zavezanec je pristojnemu občinskemu organu dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti oziroma namestitve taksnega predmeta 8 dni pred njenim nastankom. Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta.
V primeru, da je taksna obveznost določena v letnem znesku, mora taksni zavezanec pristojnemu organu občinske uprave prijaviti število taksnih predmetov do 31. januarja za tekoče leto.
Taksni zavezanec je dolžan vsako spremembo taksnega predmeta ali izvajanje storitve oziroma spremembo zavezanca prijaviti pristojnemu občinskemu organu v roku 15 dni od nastale spremembe.
6. člen
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in opis taksnega predmeta (površina, število ipd.).
7. člen
Pristojni občinski organ na podlagi prijave taksne obveznosti iz 6. člena tega odloka taksnemu zavezancu izda odločbo, v kateri dovoli uporabo taksnega predmeta in odmeri občinsko takso.
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti, v prijavi navede neresnične podatke oziroma pristojnemu občinskemu organu ne sporoči spremembe, ki vpliva na obračun občinske takse, pristojni organ z odločbo po uradni dolžnosti odmeri takso po podatkih, ki jih ugotovi sam oziroma občinski organ inšpekcijskega nadzora, ki izvaja nadzor nad izvajanjem tega odloka. V takšnem primeru je taksni zavezanec dolžan plačati občinsko takso za nazaj, skupaj z zamudnimi obrestmi ter globo.
8. člen
Nastanek in prenehanje taksne obveznosti
Taksna obveznost nastane z začetkom uporabe ali namestitve taksnega predmeta oziroma začetkom izvajanja storitve, preneha pa z dnem odstranitve ali uporabe oziroma s prenehanjem izvajanja storitve. Taksni zavezanec je dolžan obvestiti občinsko upravo o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju uporabe.
V primeru, ko je bila občinska taksa plačana v letnem znesku, pa je taksna obveznost prenehala pred potekom leta, za katerega je bila odmerjena, se taksnemu zavezancu povrne presežek plačane takse.
Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
9. člen
Višina občinske takse
Višina občinske takse za posamezne taksne predmete iz 2. člena tega odloka je opredeljena s številom točk v tarifah občinskih taks, ki je kot posebni del priloga in sestavni del tega odloka.
Občinska taksa za posamezni taksni predmet se izračuna tako, da se število točk iz tarife občinskih taks pomnoži z vrednostjo točke za izračun občinske takse.
Vrednost točke za obračun občinskih taks se usklajuje enkrat letno do konca meseca decembra za naslednje leto v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije.
Vrednost točke na podlagi prejšnjega odstavka tega člena izračuna pristojni organ za finance Občine Črnomelj, ki jo s sklepom potrdi župan Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen
Odmera in plačilo občinske takse
Kot osnova za obračun občinske takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan obračuna.
Taksa se plačuje vnaprej, oziroma, kot je določeno v odločbi.
Občinske takse plačujejo zavezanci letno, mesečno oziroma dnevno vnaprej oziroma tako, kot je določeno z odločbo.
V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta plačati predpisano takso.
Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se ta prisilno izterja.
Pravica do izterjave neplačane občinske takse zastara v dveh letih po preteku roka, v katerem bi morala biti plačana.
Pravica do povrnitve preveč plačane občinske takse zastara po dveh letih po preteku roka, v katerem bi morala biti taksa vrnjena.
11. člen
Če taksni zavezanec ne plača obveznosti v roku, občinski organ, pristojen za finance, poda predlog za izterjavo zapadle obveznosti Davčni upravi Republike Slovenije.
12. člen
Oprostitev plačila takse
Občinske takse ne plačujejo državni, občinski organi ter javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina.
Glede na namen se občinska taksa ne plačuje za kulturne, športne in humanitarne prireditve, prireditve, ki jih organizirajo društva, ki imajo pridobljen status društva, ki deluje v javnem interesu s sedežem v občini, ter za objave sponzorjev teh prireditev na prireditvenem prostoru. Taksa se ne plačuje za objave političnih strank in neodvisnih kandidatov v predvolilnem obdobju.
Taksa se ne plačuje za objave humanitarnih organizacij v zvezi z njihovimi aktivnostmi.
Poleg oprostitev iz taksne tarife tega odloka lahko pristojni organ občinske uprave oprosti posamezne taksne zavezance plačila takse, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj turizma, kulture ali športa v občini.
Pristojni organ občinske uprave lahko oprosti taksnega zavezanca plačila občinske takse iz prejšnjega odstavka, če gre za taksne predmete v zvezi:
– s prireditvami in aktivnostmi širšega promocijskega pomena, ki promovirajo občino in so sofinancirani s strani občine, pod pogojem, da se ne financirajo s strani udeležencev prireditve;
– s prireditvami in promocijami, ki jih organizirajo Občina Črnomelj, država ter javna podjetja, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina;
– s prireditvami in aktivnostmi humanitarnih organizacij in društev;
– aktivnostmi za revitalizacijo starega mestnega jedra Občine Črnomelj;
– aktivnostmi za ohranjanje razvoja domače in umetnostne obrti.
II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
13. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinski organ inšpekcijskega nadzora.
14. člen
Ukrepanje občinskega organa inšpekcijskega nadzora
Pristojni občinski organ inšpekcijskega nadzora ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena, ter preverja resničnost podatkov na prijavi taksne obveznosti.
V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni napačni podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni bila plačana ali plačana v celoti, lahko občinski organ inšpekcijskega nadzora odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev ali uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini določa ta odlok.
III. DOLOČBE O SANKCIJAH
15. člen
Sankcioniranje taksnih zavezancev
Z globo 800 eurov se sankcionira za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
1. če ne prijavi predmeta ali storitve, za katerega je predpisano plačilo občinske takse,
2. ki v prijavi nastanka taksnega predmeta navede napačne podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,
3. ki postavi taksni predmet brez dovoljenja pristojnega občinskega organa oziroma ga postavi v nasprotju s soglasjem,
4. če ne prijavi sprememb taksnega predmeta, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.
Z globo 300 eurov se sankcionira odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 300 eurov se sankcionira fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Vrednost točke taksnih tarif
Z dnem uveljavitve odloka o občinskih taksah v Občini Črnomelj znaša vrednost taksnih tarif 0,05 eura.
17. člen
Taksna obveznost ob uveljavitvi odloka
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo že nameščene taksne predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti pristojnemu občinskemu organu najkasneje v roku 15 dni po uveljavitvi tega odloka.
Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem začetka veljavnosti tega odloka.
18. člen
Prenehanje veljavnosti
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 55/96, 106/99 in 123/03).
19. člen
Začetek veljavnosti odloka
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V. POSEBNI DEL
TARIFE OBČINSKIH TAKS
Tarifa št. 1: Za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev
Za uporabo javnih površin in javnih prostorov za prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev (zabavišča, luna parki, cirkusi, sejmi, razstave, glasbeni dogodki in podobno) znaša taksa dnevno:
za vsak uporabljeni m2
1.1.    za urejene in vzdrževane površine     5 točk
      (tlakovane, betonske in asfaltirane,
      zelenice, parki in podobne površine)
1.2.    za uporabo drugih javnih površin     3 točke
      (makadamske površine, druge zelene
      površine ipd.) in drugih javnih
      prostorov
Opomba:
Za javno površino po tej tarifi se štejejo ulice, ceste, trgi, pločniki, pešpoti, zelenice in parkirišča, druge javne površine na območju občine ter javni prostori v lasti občine.
Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin in drugih javnih prostorov ali prireditelj razstav in drugih zabavnih prireditev.
Tarifa št. 2: Za oglaševanje na javnih mestih
Za oglaševanje na javnih mestih, za reklamne napise, objave, oglase, ozvočevalna sredstva ter podobna sredstva za reklamiranje in sporočila, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih, se plača taksa:
1. Za panoje, jumbo plakate in ostale plakate, transparente, table in drugo podobno oglaševanje, ki ima trajni značaj, letno glede na velikost:
            Točk enostransko   Točk dvostransko
do 0,5 m2              750         1500
od 0,5 m2 do 2,5 m2        2000         4000
od 2,5 m2 do 14 m2         5000        10000
od 14 m2 dalje           7500        15000
Za osvetljene oziroma kakorkoli svetlobno opremljene taksne predmete s število točk določenih po zgornji tabeli, poveča s faktorjem 1,8.
2. Za panoje, jumbo plakate in druge plakate, transparente, markize, reklamne zastave, lepake, letake, napise na ograjah, ki nimajo trajnega značaja, znaša dnevna taksa glede na velikost:
            Točk enostransko  Točk dvostransko
do 0,5 m2          10         20
od 0,5 m2 do 2,5 m2     13         26
od 2,5 m2 do 14 m2      33         66
od 14 m2 dalje        43         86
3. Za vse vrste drugih reklamnih napisov, objav in oglasov, ki nimajo trajnega značaja, znaša dnevna taksa na m2 za:
2.1.    table
2.1.1.   samostoječe, stenske table in      2 točki
      ulični panoji
2.1.2.   svetlobne table (enostranska)      3 točke
2.2.    slikovno ali pisano obdelane stene    1 točka
      zgradb
2.3.    prikazovalnike
2.3.1.   svetlobne                3 točke
2.3.2.   vrtljive                 2 točki
2.4.    obešanke na drogovih javne        1 točka
      razsvetljave
2.5.    plakatne stebre             1 točka
2.6.    napise, znake, nalepke, zastave,
      druge simbole podjetja, izdelki in
      podobno
2.6.1    nesvetlobni               1 točka
2.6.2.   svetlobni                2 točki
2.6.3.   vrtljivi                 2 točki
2.6.4.   oglaševalne vitrine, v katerih se    3 točke
      razstavlja blago in oglaša storitev
      izven poslovne stavbe
2.6.5.   stene in drugi deli avtobusnega     4 točke
      postajališča
2.7.    reklamne avtomobile (pri prodaji     50 točk
      srečk in podobno) – na dan
2.8.    oglaševanje na in z vozili in      500 točk
      prikolicah z majhnimi ali velikimi
      plakati in drugimi podobnimi načini
      oglaševanja (svetlobni, vrtljivi)
      ter mobilno in stacionirano
      oglaševanje – na dan
Opomba:
a) Za javno mesto se štejeta površina in prostor, ki sta dostopna vsakomur brezpogojno ali pod določenimi pogoji in sta namenjena javni rabi, torej rabi vseh pod enakimi pogoji. Za postavitev oglasnih objektov na javnem mestu se šteje postavitev na objektu v javni rabi, kot je opredeljeno v zakonu o graditvi objektov.
b) Za taksni predmet se ne šteje zakonsko obvezna označba podjetja, na zgradbi podjetja, pod pogojem, da po vsebini ustreza veljavnim predpisom.
c) Plačila občinske takse so oproščeni taksni zavezanci, ki oglašujejo na funkcionalnem zemljišču v zasebni lasti za potrebe opravljanja lastne dejavnosti. Za oglaševanje na funkcionalnem zemljišču v zasebni lasti, za potrebe oglaševanja dejavnosti drugih, se občinske takse po tej tarifi zaračunavajo.
d) Usmerjevalne table se ne štejejo v taksne predmete po tej tarifi.
Tarifa št. 3: Uporaba javnih površin za parkiranje
Za uporabo javnih površin za druge začasne namene znaša taksa dnevno za vsak m2:
3.1.    asfaltirane, betonske, tlakovane in  1,5 točke
      podobne utrjene površine, zelenice,
      parki
3.2.    utrjene makadamske površine       1 točka
3.3.    druge (neutrjene) površine       0,5 točke
Opombe:
a) Taksni predmet je začasna uporaba javne površine za določen namen, ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega prostora (npr. parkiranje ob večjih prireditvah, uporaba javnega prostora za večje politične, zabavne ali gospodarsko-pridobitne prireditve), na podlagi dovoljenja ustreznega občinskega organa.
Tarifa št. 4: Uporaba javnega prostora za kampiranje
Za uporabo javnega prostora za kampiranje znaša taksa dnevno za vsak začeti m2:
4.1.    asfaltirane, betonske, tlakovane in   1,5 točke
      podobne utrjene površine
4.2.    utrjene makadamske površine        1 točka
4.3.    zelene površine              2 točki
4.4.    druge (neutrjene) površine       0,5 točke
Opombe:
a) Taksni predmet je začasna uporaba javnega prostora za določen namen (kot npr. šotorjenje), ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega prostora.
Št. 426-1/2007
Črnomelj, dne 10. julija 2007
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.