Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3582. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Šmarje Sap, stran 9122.

Na podlagi 12., 17., 23., 27., 28., 29., 31. in 33. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03) in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 10. redni seji dne 4. julija 2007 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu Šmarje Sap
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt (v nadaljevanju OLN) Šmarje Sap, ki ga je na podlagi programa priprave in smernic nosilcev urejanja prostora izdelal Projektivni Atelje Arhing d.o.o., Kersnikova 9, Ljubljana, pod številko projekta 08/06 v avgustu 2006 in ga na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnil v mesecu maju 2007.
II. MEJA OBMOČJA
2. člen
Območje OLN leži med železniško progo in glavno cesto skozi Šmarje Sap, na severovzhodnem delu naselja. Izhodiščna točka meje je sečišče severovzhodnega roba glavne ceste Šmarje Sap–Cikava (R3-646/1443) in ceste, ki vodi na Lipoglav. Po tej cesti poteka do sečišča s severovzhodno mejo parcele 1127/1, kjer zavije proti jugozahodu in poteka po severovzhodni meji parcele 1127/1. V ravni črti prečka parcelo 1168/2 in poteka dalje po robu parcele 1127/2, 1128/1 in 1187 kjer zavije proti jugozahodu in poteka po jugovzhodnem robu parcele 1187 in 1128/1 do parcele 448/2, kjer zavije proti severovzhodu 48 m po njenem severozahodnem robu, nakar se obrne v ravni črti proti jugovzhodu do parcele 449/1, poteka naprej proti severozahodu po njenem severovzhodnem robu do parcele 448/1. Tu ponovno zavije proti jugozahodu do parcele 449/4 nakar poteka po severovzhodnem robu parcele 449/4 in 449/3 do izhodišča. Vsa zemljišča so v k.o. Šmarje.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
3. člen
Velikost obravnavanega območja je 14.160 m2. Na njem so dopustni naslednji posegi:
– individualna stanovanjska gradnja (dvojčki, prostostoječe stanovanjske hiše);
– poslovna dejavnost – nemoteča za okolje v sklopu stanovanjskih objektov;
– ustrezna prometna in komunalna infrastruktura;
– zelene površine;
– pomožni objekti: nadstrešnice nad parkirnimi mesti, ograje, vrtne ute, senčnice.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA IN OBJEKTOV
4. člen
1. Pogoji za urbanistično oblikovanje
Lega, velikost in orientacija območja med železniško progo in cesto Šmarje Sap–Cikava dopušča izgradnjo dveh identičnih nizov manjših dvojčkov, ki se zaključujejo s tremi manjšimi individualnimi objekti, obračališčem in manjšo parkovno-igralno površino. Vmes, med obema nizoma A in B je dovozna cesta s pločnikom. Objekti obeh nizov so orientirani proti jugozahodu.
– odmik niza A od južnega železniškega tira znaša 18.0 m;
– odmik niza A od roba pločnika dovozne ceste je 10.6 m;
– odmik niza B od roba dovozne ceste je 4 m, od južne parcelne meje pa glede na obliko parcele;
– odmik objektov od ceste proti Lipoglavu je min 4 m;
– odmik med objekti dvojčkov v nizu A je 13 m, pri čemer niso upoštevani prizidki vetrolovov. Na koncu vrste je objekt tipa 2, postavljen s slemenom prečno;
– odmik med enotami dvojčkov v nizu B na jugozahodni strani je 13.7 m, pri čemer sta na koncu vrste dva objekta tipa 2.
Med objekti dvojčkov so dovoljene nadstrešnice oziroma pergole za dvoje predvidenih parkirnih mest za vsako enoto dvojčka z odmikom 6 m od roba pločnika.
Otroško igrišče je dimenzij 8.4 m x 15.8 m.
2. Pogoji za arhitekturno oblikovanje
Predvidena sta dva tipa stanovanjskih stavb in nadstrešnice:
– 11 stanovanjskih dvojčkov (P+1N+M), pravokotne oblike, z možnostjo vmesnega nadkritja parkirnih mest in dostopa na drugo stran. Vhod v objekt je na stranskih fasadah, oblikovan kot trikotni pritlični prizidek. Vrt je orientiran proti jugozahodu v obeh nizih. Osnovne dimenzije so 12.8 m x 9.5 m;
– 3 enote manjših prostostoječih stanovanjskih hiš (P+M) – pravokotne oblike dim. 8.0 m x 10.0 m s prizidkom enojne zidane garaže v velikosti 5.5 m x 3.0 m;
– 22 nadstrešnic med objekti dimenzioniranih za dvoje PM – velikosti 5.5 m x 5.0 m.
Objekti morajo biti enotno oblikovani z možnostjo manjših odstopanj pri zagotavljanju individualnosti. Pogoji enotnega oblikovanja so:
– strehe objektov so simetrične dvokapnice z naklonom 40 stopinj; višinska kota slemena dvojčkov je 10.2 m, enostanovanjskih pa 8.0 m;
– kritina strešin je opečna;
– fasade morajo biti oblikovane v enotnem slogu z dopuščanjem individualnosti in upoštevanjem zakonitosti urbanistične zasnove glede odpiranja objektov proti jugozahodu. Barve fasad naj bodo v različnih svetlih pastelnih tonih;
– izzidki iz objektov v smislu balkonov, teras, lož, zimskih vrtov, frčad ipd., so možni predvsem na jugozahodni strani objektov, kamor so orientirane daljše fasade objektov v okviru možnih toleranc. Niso dovoljeni polkrožni izzidki, niti balkoni na prečnih fasadah;
– nadstreški za parkiranje med objekti vrstnih hiš morajo biti enotno oblikovani – leseni oziroma plastificirani, izvedeni v smislu pergole (ravna streha); višina mora biti enotna – do 3 m, merila in pogoji oblikovanja objektov in nadstreškov so določeni v idejnih rešitvah obeh tipov objektov, ki so sestavni del lokacijskega načrta;
– ograje med objekti in vrtovi po parcelnih mejah pravokotno na cesto so lahko visoke do 1.8 m in oblikovane kot žive meje ali lesene na betonskih podstavkih; Ograje ob interni cesti in cesti na Lipoglav niso dovoljene, obvezna pa je ograja med peš potjo in železniško progo po celotni dolžini območja, ki se izvede kot živa meja z žično ograjo v višini 1.8 m.
Vsem objektom so določena pripadajoča funkcionalna zemljišča.
Poslovne prostore z nemotečimi vplivi na okolico je možno predvideti ali kasneje zaprositi za spremembo namembnosti v okviru stanovanjskih objektov z zagotovitvijo ustreznih parkirnih mest na funkcionalnem zemljišču.
Dodatni pomožni objekti niso dovoljeni, razen manjših vrtnih ut, lop, senčnic velikosti do 20 m2 na vrtovih.
3. Zelene površine
Zeleni pas drevoreda je predviden kot protihrupni tampon med železnico in severovzhodnim nizom dvojčkov. Na vrtovih parcel 14–24 (ali ni 23) je pri zasaditvi potrebno upoštevati 4 m koridor kanalizacije na obe strani od osi, kjer zasaditev dreves ni dovoljena. Na koncu dovozne ceste je predviden javni prostor, ki naj se parkovno uredi z otroškimi igrali in nekaj klopmi. Obdan naj bo s treh strani z živo mejo ali ograjo.
V. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
5. člen
Dovoz do območja je iz občinske lokalne ceste Šmarje Sap–Mali Lipoglav. Križišče te ceste s cesto Šmarje Sap–Cikava (R3-646/1443) je obstoječe. Dovozna cesta v območje je široka 4.0 m, opremljena s hodnikom za pešce, širine 1.5 m. Zaključi se s T obračališčem, ki ima notranje radije 9 m za obračanje komunalnih in drugih vozil. T obračališče se zaključuje proti javni občinski cesti z živo mejo in polspuščenim robnikom. Postavi se prometni znak, ki določa, da je prehod dovoljen samo za inervencijo.
Pred T obračališčem je postavljen prometni znak, ki določa, da parkiranje ni dovoljeno. Enak prometni znak je postavljen na začetku uvoza na interno cesto, kjer je v smeri proti križišču še znak »nimaš prednosti«.
Med cesto in zasebnimi parcelami so zaradi lažjega prevoza na parkirišča robniki polspuščeni.
Za vsako enoto dvojčka je predvidenih po dvoje pokritih parkirnih mest z možnostjo dveh parkirnih mest tudi med cesto in pokritimi parkirišči. Individualni objekti imajo eno garažno mesto in eno parkirno mesto pred garažo. Garažna in parkirna mesta so predvidena na funkcionalnem zemljišču objektov. Cestna oprema celotnega območja mora biti enotno oblikovana.
Glavna dovozna cesta bo opremljena z javno razsvetljavo tako, da bo zagotovljen ob zmanjšani naravni svetlobi ali ponoči varen in pravilen potek prometa. Opremljena bo z enotnimi tipskimi drogovi in svetilkami, ki jih bosta določila upravljalec in predstavnik investitorjev glede na obstoječe omrežje.
VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
6. člen
Kanalizacija
Projektiran je ločen sistem kanalizacije na odpadno komunalno kanalizacijo, v katero se stekajo tudi strešne vode in na padavinsko kanalizacijo, ki gre preko lovilcev olj v skupni kolektor. Ta se priključuje na obstoječi kolektor preseka 100 cm in vodi v centralno čistilno napravo Grosuplje.
Vodovod
Objekti bodo priključeni na javno vodovodno omrežje s priključki do posameznih objektov. Predviden je nov krak vodovoda, ki poteka po osrednji dovozni cesti in se navezuje na nov vodovod Šmarje–Paradišče, ki poteka po zahodnem robu predvidenih javnih površin obračališča in otroškega igrišča. Na obstoječi vodovod se povezuje na SV strani tik ob meji OLN. V območju zazidave sta predvidena tudi dva nova hidranta, ki zagotavljata skupaj 10 l/s pri 2.5 bara pritiska. En od njih je na novem vodovodu Šmarje–Paradišče, drugi pa na novem kraku vodovoda, ki poteka po dovozni cesti.
Elektroomrežje
Napajanje novih objektov bo iz obstoječe trafo postaje Sap, odkoder je do območja pripeljan NN zemeljski kabel. Ob dovozni cesti in obračališču se predvidi tudi javna razsvetljava.
Telefonsko omrežje in sistem kabelske televizije
Vsi objekti bodo priključeni na telefonsko omrežje in sistem kabelske televizije, ki bosta zgrajena v okviru komunalnega urejanja območja pod pogoji distributerja.
Plinsko omrežje
Plinifikacija območja bo izvedena skladno s plinifikacijo širšega območja Šmarje Sap. Do izvedbe se objekti ogrevajo na utekočinjen naftni plin, ki se bo shranjeval v individualnih plinskih cisternah, ki naj bodo vkopane. Po plinifikaciji območja je obvezna priključitev na plinovodno omrežje
VII. POGOJI ZA VARSTVO OKOLJA
7. člen
– naselje stanovanjskih hiš v območju Šmarje Sap je uvrščeno v 2. stopnjo varstva pred hrupom;
– meteorna voda iz parkirišč, cest in drugih utrjenih površin bo pred izpustom v kanalizacijo očiščena v ustrezno dimenzioniranih lovilcih olj;
– v naselju so predvidena in v grafičnem delu prikazana zbirna in odjemna mesta za komunalne odpadke;
– upoštevati je 22. člen Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01), kar prometni sistem in dispozicija objektov dopuščata. V projektih sta predvidena dva hidranta, ki bosta zagotavljala požarno vodo 10 l/s pri 2.5 bara pritiska;
– po pravilniku o gradnji zaklonišč območje naselja ne zapade pod obvezo o gradnji zaklonišč, ker ima naselje Šmarje manj kot 5000 prebivalcev;
– naselje Šmarje Sap ne spada v poplavno in potresno območje.
VIII. DRUGI POGOJI IN OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN OBČINE
8. člen
Pred pričetkom gradnje objektov je potrebno izvesti zagotoviti potrebno cestno in komunalno infrastrukturo, na katero se bodo objekti priključevali – 1 etapa.
Skupne oziroma javne površine da investitor v upravljanje občini, ki jih je dolžna oskrbovati.
Ker gre za arheološko območje (EŠD 11885), je potrebno osem dni pred pričetkom del obvestiti ZVKDS, ki zagotovi nadzor arheologa-konservatorja. Kolikor bodo najdeni predmeti arheološke vrednosti, bodo dela ustavljena in nato izvedene zaščitne arheološke raziskave, ki jih mora investitor zagotoviti v okviru infrastrukturnega opremljanja zemljišča.
IX. TOLERANCE PRI IZVAJANJU POSEGOV
9. člen
– objekti lahko odstopajo od tlorisnih gabaritov ± 1.00 m, vendar pa je potrebno upoštevati določeno gradbeno linijo na obeh straneh uvozne ceste;
– pri trasi ceste in pločnika je dovoljen odmik proti SV oziroma JZ strani za 1.00 m, ni pa dovoljeno zmanjšati predvidene širine vozišča in pločnika;
– pri komunalni infrastrukturi je možno odstopanje od potekov predvidenih tras komunalnih vodov, če se ugotovi, da komunalni vodi potekajo drugače od predvidenih, če se pojavijo utemeljene zapreke glede lastništva ali najdejo ustreznejše strokovne rešitve.
X. ETAPNOST IZVAJANJA POSEGOV
10. člen
Območje se bo urejalo etapno, pri čemer je etapnost izvajanja posegov odvisna od izkazanega interesa investitorjev.
Prvo etapo predstavlja ureditev cestne in komunalne infrastrukture. Drugo etapo s posameznimi fazami predstavlja graditev objektov glede na odločitev investitorjev.
XI. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Komunalni prispevek se zaračuna skladno z Odlokom o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 47/95, 12/96, 65/97, 14/00).
12. člen
Za izdelavo vse komunalne infrastrukture se lahko s pogodbo pooblasti investitorje oziroma lastnike zemljišč.
13. člen
OLN bo na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Grosuplje in na Upravni enoti Grosuplje.
Inšpekcijsko nadzorstvo nad OLN opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat za okolje in prostor.
14. člen
Ta odlok začne veljati osem dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0016/2006
Grosuplje, dne 4. julija 2007
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.