Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Št. 34/2007-5 Ob-20846/07 , Stran 5518
2. Predmet prodaje je stavbno zemljišče: a) parc. št. 7699/23 – katastrska kultura – cesta, v izmeri 142 m2, vl. št. 2469, k.o. Portorož, izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 18.371,40 EUR; b) parc. št. 7699/24 – katastrska kultura – cesta, v izmeri 107 m2, vl. št. 2469, k.o. Portorož, izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 13.843,23 EUR; c) parc. št. 5364 – katastrska kultura – pot, v izmeri 97 m2, vl. št. 2202 k.o., Portorož, izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 12.378,65 EUR; d) parc. št. 7621 – katastrska kultura – vrt, v izmeri 364 m2, vl. št. 2431, k.o. Portorož; izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 51.992,00 EUR; e) parc. št. 1735/5 – katastrska kultura – njiva, v izmeri 112 m2, vl. št. 2148, k.o. Portorož, izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 14.022,74 EUR; V izhodiščno vrednost ni vključen 20% DDV oziroma 2% davek na promet nepremičnin. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. 3. Zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Stavbno zemljišče, ki je predmet javnega zbiranja ponudb navedeno v 2. točki pod črko a, c, d in e, je že v posesti fizičnih oseb in služi kot funkcionalna celota k lastniški hiši fizičnih oseb, stavbno zemljišče, navedeno v 2. točki pod črko b, je v posesti fizične osebe, na katerem stoji tudi del stanovanjske stavbe – stopnišče. 4. Pogoji sodelovanja: a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra. b) Kolikor se ponudbo poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju. c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti predmeta prodaje, ki se vplača na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran št. 01290-0100005871, odprt pri Upravi za javna plačila, Urad Koper ter k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. d) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino: – ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika; – navedbo EMŠO in davčne številke ponudnika, v primeru, da je ponudnik fizična oseba oziroma navedba matične številke in ID za DDV v primeru, da je ponudnik pravna oseba; – dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe (izpis iz sodnega registra); – v primeru ponudnika, ki je pravna oseba: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od objave tega razpisa (lahko tudi kopija); – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – ponujeno ceno (ki ne sme biti manjša od izhodiščne cene); – izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. 4. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 6. 8. 2007 do 12. ure, na naslov Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran, pod oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«. 5. Nepravočasne in nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo obravnavala Komisija za prodajo zemljišč v lasti Občine Piran zaradi zaokrožitve gradbenih parcel. 6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. 7. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. Župan Občine Piran lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe. 8. Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Občine Piran. Kupec mora plačati kupnino v roku, ki bo določen v pogodbi, sicer lahko prodajalec pogodbo razdre, varščina pa tudi v tem primeru zapade v korist Občine Piran. 9. Prodajna pogodba vsebuje odkupno pravico in služnostno pravico v korist Občine Piran za potrebe izgradnje objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture. Prodajna pogodba za predmet 2b vsebuje obveznost legalizacije posega v roku 2 let od podpisa pogodbe. 10. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje na sedežu Javnega podjetja Okolje Piran d.o.o., Fornače 33, Piran, Miloška Raktelj, tel. 05/61-750-33 ali na sedežu Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran, Kristina Ivančič, tel. 05/67-10-325.