Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3604. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2007, stran 9166.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in 98. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 8. seji dne 12. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Prebold za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+----------------------------+------------------------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV      |          v EUR|
|    |IN ODHODKOV         |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |Skupina/Podskupina     |        Proračun|
|    |kontov/Konto/        |        leta 2007|
|    |Podkonto          |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI       |        5.593.262|
|    |(70+71+72+73+74)      |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   |        2.941.402|
+--------+----------------------------+------------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI       |        2.415.732|
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |700 Davki na dohodek in   |        2.037.614|
|    |dobiček           |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |703 Davki na premoženje   |         201.978|
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |704 Domači davki na blago in|         176.140|
|    |storitve          |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |706 Drugi davki       |            0|
+--------+----------------------------+------------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI      |         525.670|
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in |         132.500|
|    |dohodki od premoženja    |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |711 Takse in pristojbine  |          6.500|
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |712 Denarne kazni      |           860|
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |713 Prihodki od prodaje   |         16.065|
|    |blaga in storitev      |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki |         369.745|
+--------+----------------------------+------------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI     |         415.245|
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje   |         76.000|
|    |osnovnih sredstev      |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |721 Prihodki od prodaje   |            0|
|    |zalog            |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |722 Prihodki od prodaje   |         339.245|
|    |zemljišč in neopredmetenih |            |
|    |dolgoročnih sredstev    |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE      |            0|
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |730 Prejete donacije iz   |            |
|    |domačih virov        |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |731 Prejete donacije iz   |            |
|    |tujine           |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI     |        2.236.615|
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |740 Transferni prihodki iz |        1.144.419|
|    |drugih javnofinančnih    |            |
|    |institucij         |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz   |        1.092.196|
|    |državnega          |            |
|    |proračuna iz sredstev    |            |
|    |proračuna EU        |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)|        5.683.403|
+--------+----------------------------+------------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI       |         776.840|
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki |         120.555|
|    |zaposlenim         |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev |         20.779|
|    |za socialno varnost     |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |402 Izdatki za blago in   |         609.526|
|    |storitve          |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |403 Plačila domačih obresti |          3.200|
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |409 Rezerve         |         22.780|
+--------+----------------------------+------------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI      |        1.741.866|
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |410 Subvencije       |         35.000|
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |411 Transferi posameznikom |        1.269.326|
|    |in gospodinjstvom      |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim  |         144.080|
|    |organizacijam in ustanovam |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |413 Drugi tekoči domači   |         293.460|
|    |transferi          |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |414 Tekoči transferi v   |            0|
|    |tujino           |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI    |        2.667.562|
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |420 Nakup in gradnja    |        2.667.562|
|    |osnovnih          |            |
|    |sredstev          |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI   |         497.135|
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |431 Investicijski transferi |         445.575|
|    |pravnim in fiz. osebam, ki |            |
|    |niso PU           |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |432 Investicijski transferi |         41.560|
|    |PU             |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|III   | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- |         –90.141|
|    |II.) PRORAČUNSKI      |            |
|    |PRIMANJKLJAJ)        |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV  |            |
|    |IN NALOŽB          |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH    |            0|
|    |POSOJIL IN PRODAJA     |            |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV     |            |
|    |(750+751+752)        |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH    |            0|
|    |POSOJIL           |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |750 Prejeta vračila danih  |            |
|    |posojil           |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih   |            |
|    |deležev           |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |752 Kupnine iz naslova   |            |
|    |privatizacije        |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|V.   |DANA POSOJILA        |            0|
|    |IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |            |
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)  |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |            0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV     |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |440 Dana posojila      |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih  |            |
|    |deležev in naložb      |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin |            |
|    |iz naslova privatizacije  |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |443 Povečanje namenskega  |            |
|    |premoženja v javnih skladih |            |
|    |in drugih osebah javnega  |            |
|    |prava, ki imajo premoženje v|            |
|    |svoji lasti         |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA |            0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |            |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)      |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA     |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)     |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE        |            0|
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |500 Domače zadolževanje   |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)    |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA       |          8.390|
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga|          8.390|
+--------+----------------------------+------------------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   |         –98.531|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH     |            |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VII.)  |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |         –8.390|
|    |VIII.)           |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE      |         90.141|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX.)    |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |         98.531|
|    |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA |            |
+--------+----------------------------+------------------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo |         98.531|
+--------+----------------------------+------------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Prebold.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so določeni v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in drugi prihodki, ki jih določi občina.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2008 35% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 35% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 4.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine 1.000.000 EUR, in sicer za naslednje investicije: izgradnja kanalizacije, projekti RRP, izgradnja vrtca in izgradnja občinske knjižnice.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Prebold, v letu 2007 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000 EUR.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2007 zadolžijo do skupne višine 100.000 EUR pod naslednjimi pogoji: soglasje občinskega sveta.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2007 zadolžijo do skupne višine 100.000 EUR pod naslednjimi pogoji: soglasje občinskega sveta, in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 100.000 EUR pod naslednjimi pogoji: soglasje občinskega sveta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2008)
V obdobju začasnega financiranja Občine Prebold v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/62/2007-03
Prebold, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.