Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3594. Odlok o razglasitvi Plečnikovega spomenika padlim v NOV na Trgu svobode v Litiji za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 9148.

Na podlagi 5., 6. in 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZVPOPKD) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 7. seji dne 24. 5. 2007 sprejel
O D L O K
o razglasitvi Plečnikovega spomenika padlim v NOV na Trgu svobode v Litiji za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine z lastnostmi arhitekturnega in umetnostnega spomenika: Plečnikov spomenik padlim v NOV, EŠD 9241.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Spomeniška celota je umeščena v zahodni del mesta na podolgovato obtržno parcelo pod hribom. Sestavljajo jo spomenik v obliki stebra na masivnem profiliranem podstavku, obdanem s štirimi kamnitimi struženimi konfini. Steber je sestavljen iz polkrožnih klesancev, razporejenih v obroče z imeni padlih. Na vrhu je masiven kapitel korintskega tipa s stiliziranim rastlinskim okrasjem, iz kapitela raste stebriček s psevdojonskim kapitelom in plamenico na vrhu. Spomenik obdaja pravokotna peščena ploščad, omejena s podpornim kamnitim zidom z vrsto stebričev na vrhu.
Spomenik je zasnoval arhitekt Jože Plečnik v letih 1950/51.
3. člen
Spomenik je zgodovinski spomenik lokalnega pomena z lastnostmi arhitekturnega in umetnostnega spomenika z arhitekturno oblikovano zasnovo spomeniške celote.
4. člen
Spomenik s pripadajočo zunanjo ureditvijo obsega parcelo št. 6/1, k.o. Litija. Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu 1:1000 in na topografski karti v merilu 1:5000.
Vplivno območje obsega parcelo št. 6/1, k.o. Litija, na kateri stoji spomenik.
Izvirnika kart hrani Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana.
5. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture objekta in njegove nepremične opreme po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in barvne podobe,
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne zasnove zunanjščine in njegove obstoječe opreme z rušenjem, odstranjevanjem, nadzidavo, prezidavo in dodajanjem posameznih prvin.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot,
– zagotovita redno in strokovno vzdrževanje in obnova.
6. člen
Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in vsak poseg v spomenik, njegove dele, zemljišče ali vplivno območje so potrebni predhodni pisni kulturno varstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturno varstveno soglasje Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine.
7. člen
Občinska uprava Občine Litija mora v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu za spomenik v skladu z zakonom.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za varstvo kulturne dediščine.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2007
Litija, dne 24. maja 2007
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.