Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Ob-20827/07 , Stran 5504
1. Predmet zbiranja ponudb za prodajo so naslednje nepremičnine: a) Zazidano stavbno zemljišče v industrijski coni Žerjav, parc. št. 29, k.o. Žerjav, v izmeri 217 m2. Izhodiščna cena je 6.056,04 EUR. b) Zazidano stavbno zemljišče v industrijski coni Žerjav, parc. št. 30, k.o. Žerjav, v izmeri 498 m2. Izhodiščna cena je 13.898,19 EUR. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Predpisane davčne dajatve prometa na nepremičnine plača kupec. Stroške overitve in stroške vpisa v zemljiško knjigo plača prodajalec. Nepremičnina se proda po sistemu videno - kupljeno. 2. Pogoji in pravila javnega razpisa: Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe. 3. Oblike in pogoji, pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo za: – naziv kupca in njegov naslov; – ponujeno ceno; – program dejavnosti, katere so predvidene na omenjeni parceli; – način in rok plačila kupnine; – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši kot 6 mesecev. V primeru, da je kupec iz katere druge države Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu. Za sodelovanje na razpisu je potrebno vplačati varščino v višini 10% izklicne cene najnižje ponudbene vrednosti na naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101, Črna na Koroškem, podračun EZR pri UJP Radlje ob Dravi, številka: 01216-0100010176 sklicna 00 datum. Varščino lahko poravnate do 6. 8. 2007 do 9. ure. Kupec je dolžan pogodbo podpisati najpozneje v roku 15 dni po izbiri ponudnika ter plačati preostanek kupnine v roku 15 dni po izbiri ponudnika. 4. Rok za oddajo ponudbe: Rok za predložitev ponudbe pod točko a) in b) je 6. avgust 2007 do 10. ure. Ponudba mora biti v zapečateni ovojnici s pripisom »Ponudba za prodajo nepremičnine«. Ponudba se odda na sedež Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem. Pisne ponudbe bo pregledala komisija za izbor in ponudnika pisno obvestila v roku 15 dni od zaključka dneva za predložitev ponudb. Komisija lahko kadarkoli pozove vse ponudnike ali samo tiste, da v posameznih elementih ponudbo dopolnijo, prav tako lahko v katerikoli fazi postopka odloči, da z vsemi ponudniki opravi pogajanja z namenom čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje. Prav tako lahko komisija brez kakršne koli odškodninske odgovornosti kadarkoli v okviru razpisnega roka prekine postopek prodaje ali pogajanja, ne da bi zato navedla razloge. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali kateremu koli ponudniku, je izključena. Kontaktni osebi za dodatne informacije sta Nada Vačun, tel. 02/870-48-16 in Andreja Polajner, tel. 02/870-48-11.