Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Št. 38113-109/2007/2 Ob-21030/07 , Stran 5525
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev prostih radio frekvenčnih podpasov širine 400 MHz v frekvenčnem območju 11,7 do 12,5 GHz, ki je namenjen posredovanju več programskih televizijskih, glasovnih in podatkovnih storitev prek večkanalnega mikrovalovnega večtočkovnega prenosnega sistema (Microwave Multipoint Distribution System – MMDS) na razpisanih območjih. Odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc (v nadaljnjem besedilu: ODRF) bodo izbranim ponudnikom izdane za dobo 10 let. 1.1. Natančna navedba radijskih frekvenc: frekvenčni pas širine 400 MHz v frekvenčnem območju 11,7 do 12,5 GHz. 1.2. Opis radiokomunikacijskih storitev, ki se izvajajo z uporabo teh frekvenc: radijske frekvence, podeljene na podlagi tega javnega razpisa, se bodo uporabljale za posredovanje več programskih televizijskih, glasovnih in podatkovnih storitev. 1.3. Dodeljene radijske frekvence se bodo uporabljale na naslednjih razpisanih območjih: 1. občine: Zagorje ob Savi, Trbovlje, Radeče, Tabor, Laško in Hrastnik; 2. občine: Maribor, Slovenska Bistrica, Ljutomer, Križevci, Sveti Jurij, Radenci, Murska Sobota, Beltinci, Moravske Toplice, Selnica ob Dravi, Ruše, Rogaška Slatina, Hoče–Slivnica, Rače–Fram, Kidričevo, Majšperk, Rogatec, Žetale, Podlehnik, Videm, Hajdina, Starše, Duplek, Kungota, Pesnica, Lenart, Desternik, Markovci, Dornava, Juršinci, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Cerkvenjak, Benedikt, Sveta Ana, Gornja Radgona, Gorišnica, Zavrč, Tišina, Cankova, Rogašovci, Kuzma, Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš/Hodos, Kobilje, Dobrovnik/Dobronak, Turnišče, Puconci, Šentilj, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Odranci, Črenšovci, Razkrižje, Velika Polana, Lendava/Lendva, Miklavž na Dravskem polju, Veržej, Grad, Trnovska vas, Ormož in Ptuj; 3.a občine: Postojna, Cerknica, Pivka, Ilirska Bistrica, Divača, Sežana, Vipava, Ajdovščina, Komen, Nova Gorica, Koper, Brda, Šempeter–Vrtojba, Miren–Kostanjevica, Hrpelje–Kozina, Piran, Izola in Kanal; 3.b občine: Postojna, Cerknica, Pivka, Ilirska Bistrica, Divača, Sežana, Koper, Hrpelje–Kozina, Piran, Izola; 4. občine: Slovenj Gradec, Šoštanj, Črna na Koroškem, Ravne na Koroškem, Mislinja, Vitanje, Velenje, Polzela, Žalec, Celje, Prebold, Braslovče, Mozirje, Mežica, Prevalje, Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Dobrna, Šentjur pri Celju, Dobje, Podvelka, Lovrenc na Pohorju, Zreče, Slovenske Konjice, Oplotnica, Štore, Šmartno ob Paki, Vojnik, Dravograd in Radlje ob Dravi. Vsak ponudnik lahko predloži eno ponudbo za vsako razpisano območje. Na razpisnih območjih 1, 2 in 4 bosta podeljeni po dve ODRF, na razpisnih območjih 3.a in 3.b pa po ena ODRF. 2. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati: – formalno pravilno izpolnjena ponudba, v skladu z razpisno dokumentacijo, – ponudnik ne sme imeti zapadlih neporavnanih obveznosti do Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, – ponudnik mora biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, – ponudnik mora v ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od ponujenega zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, – ponudnik mora v ponudbi predložiti terminski načrt zagotavljanja storitev MMDS, – ponudnik mora v ponudbi predložiti finančno ovrednoten projekt za zagotavljanje storitev, iz katerega je razvidna finančna konstrukcija zagotavljanja storitev MMDS. 3. Merila 3.1. Za izbiro najugodnejše ponudbe se bodo upoštevala naslednja merila: – ponujeni znesek za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, – reference ponudnika, – tehnična rešitev ponujenega sistema. 3.2. Način uporabe meril: vsako merilo se točkuje. Vsota vseh točk da vrstni red ponudnikov. Na javnem razpisu bodo izbrani ponudniki, ki bodo dosegli najvišje vsote vseh točk. 4. Plačila Najmanjši znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine znaša za: – razpisno območje 1: 30.000,00 eurov, – razpisno območje 2: 30.000,00 eurov, – razpisno območje 3a: 30.000,00 eurov, – razpisno območje 3b: 30.000,00 eurov, – razpisno območje 4: 30.000,00 eurov. Po opravljenem postopku izbire imetnik odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc plača ponujeni znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine v proračun Republike Slovenije v tridesetih dneh po pridobitvi odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc. 5. Roki Rok za predložitev ponudb je 27. september 2007 do 12. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije do navedenega roka. Ponudbe, prispele po tem roku, Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije ne sme sprejeti. Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in najmanj eni kopiji. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti priporočeno s povratnico na naslov: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana ali jih predložijo osebno, na vložišču Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, vsak delovni dan od 8. do 12. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo pri osebni dostavi izdala potrdilo o prejemu ponudbe. 6. Javno odpiranje Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb bo vodila v ta namen imenovana komisija. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, dne 28. septembra 2007 ob 12. uri. Na javnem odpiranju ponudb lahko kot stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik ponudnika ali pooblaščenec, ki je pred začetkom javnega odpiranja ponudb dolžan predsedniku komisije izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika. Komisija bo pri odpiranju ponudb preverjala, ali ponudba vsebuje vse zahtevane dokumente, potrdila in dokazila ter o javnem odpiranju naredila zapisnik. Komisija pri odpiranju ponudb ne bo preverjala niti vsebine niti ustreznosti zahtevanih dokumentov, potrdil in dokazil. Šteje se, da javni razpis na posameznem razpisanem območju uspe, če bo nanj pravočasno prispela vsaj ena popolna ponudba, ki bo ustrezala vsem razpisnim pogojem. 7. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh agencije http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni obliki tudi osebno na vložišču Agencije za pošto in elektronske komunikacije republike Slovenije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure. 8. Kontaktna oseba v času uradnih ur: Janko Dolgan oziroma oseba, ki ga bo v času njegove morebitne odsotnosti nadomeščala. 9. Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije bo odločila o ponudbah z izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc najkasneje v 8 mesecih od preteka roka za predložitev ponudb.