Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2007 z dne 24. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2007 z dne 24. 7. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3631. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (ZIPRS0708-A)
3632. Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini v uporabi Zveze sindikatov Slovenije (ZLNZSS)

Drugi akti

3630. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (Rb2007)
3633. Deklaracija o podpori prizadevanjem za mednarodno prepoved kasetnih bomb in drugega kasetnega streliva, ki civilnemu prebivalstvu povzroča nesprejemljivo škodo (DePPMPKB)
3634. Razpis nadomestnih volitev za člana Sodnega sveta Republike Slovenije iz vrst sodnikov

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3635. Uredba o lokacijskem načrtu za obvozno cesto mimo naselja Dragonja na mednarodnem mejnem prehodu Dragonja
3636. Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju
3637. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku
3638. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju
3639. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem

MINISTRSTVA

3640. Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave
3641. Pravilnik o podrobnejših pogojih, merilih in postopku za dodelitev subvencij mladim družinam za najem tržnih stanovanj
3642. Pravilnik o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje
3643. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pogojih za izdajo mnenja v postopku za priznanje kvalifikacije odgovornega projektanta arhitekture
3644. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o določitvi povezanih subjektov, ki delujejo kot organi oblasti, ali katerih vlogo priznava mednarodna pogodba
3645. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil
3646. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste
3647. Pravilnik o spremembi Pravilnika o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena
3648. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena zelenjadnic
3649. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
3650. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obratih na področju živil živalskega izvora
3651. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vpisu in izbrisu iz registra pravnih in fizičnih oseb za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi
3652. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
3653. Soglasje k ustanovitvenemu aktu FUNDACIJE HARFA, USTANOVE ZA IZPELJAVO KIPARSKIH PROJEKTOV

SODNI SVET

3654. Merila za povečan obseg dela
3655. Akt o spremembi Akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji
3656. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
3657. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3658. Poročilo o gibanju plač za maj 2007

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3659. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur
3660. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
3661. Razlaga Kolektivne pogodbe za lesarstvo
3697. Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence

OBČINE

Črnomelj

3662. Odlok o taborjenju v Občini Črnomelj

Dobrova-Polhov Gradec

3663. Ugotovitveni sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN)

Dobrovnik

3664. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrovnik

Ig

3665. Sklep o javni razgrnitvi Okoljskega poročila za Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig in Presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja za Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig in Prostorskega reda Občine Ig

Kamnik

3666. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta območje B 20 Stol
3667. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B 20 Stol južni del

Kozje

3668. Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Kozje
3669. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Laško

3670. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice (uradno prečiščeno besedilo)
3671. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško (uradno prečiščeno besedilo)
3672. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško
3673. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Ljubljana

3674. Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo)
3675. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo)
3676. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin
3677. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju
3678. Sklep o subvencioniranju neprofitnih najemnin po Stanovanjskem zakonu uporabnikom stanovanjskih enot

Medvode

3679. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Medvode
3680. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o višinah plačil za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev, predsednika in članov nadzornega odbora in članov delovnih teles občinskega sveta

Puconci

3681. Statut Občine Puconci (uradno prečiščeno besedilo – UPB-1)

Straža

3695. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Straža
3696. Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Straža

Škocjan

3682. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan za programsko obdobje 2007–2013

Tržič

3683. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Tržič
3684. Pravilnik o spremembah Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Tržič skupaj z gospodarskimi subjekti delodajalci
3685. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič
3686. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3687. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič

Vransko

3688. Odlok o ustanovitvi Sosveta za varnost občanov na območju Občine Vransko
3689. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2007
3690. Pravilnik o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Vransko

Vrhnika

3691. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V3P/3 UNICHEM v Sinji Gorici

Žalec

3692. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje 2007–2013
3693. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda

Železniki

3694. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Železniki

POPRAVKI

3698. Popravek elektronske izdaje Uradnega lista RS, št. 65/07

Razglasni del

Sklepi o izbrisu po 33. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij

Izbrisi po 35. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti