Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3699. Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI)
3700. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-G)
3701. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A)
3702. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb (ZPNOVS-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Pravilniki

3703. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju

Drugi akti

3704. Odločba o napredovanju Borisa Ostruha na mesto višjega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije na Zunanjem oddelku v Celju
3705. Odločba o imenovanju Aleksandre Kolarič za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
3706. Odločba o imenovanju Mojce Turinek za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu

MINISTRSTVA

3707. Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu
3708. Pravilnik o načinu in merilih za delitev in uporabo dovolilnic in dovolilnic CEMT
3709. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku, po katerem pooblaščene uradne osebe carinske službe ustavljajo prevozna sredstva v cestnem in vodnem prometu
3710. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline – Rabies (Lyssa)
3711. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3712. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2007

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3713. Sklep o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
3714. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana
3715. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o trgovanju s svežnji vrednostnih papirjev

OBČINE

Ajdovščina

3716. Razpis predčasnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Batuje

Bovec

3717. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2006

Brezovica

3718. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Brežice

3719. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Čistilna naprava Globoko (OLN ČN Globoko)

Cerknica

3720. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta Za vrtovi Cerknica

Horjul

3721. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta za območje Občine Horjul

Kozje

3722. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kozje

Krško

3723. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Janeza Krstnika v Drnovem za kulturni spomenik lokalnega pomena
3724. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Valentina na Straži pri Raki za kulturni spomenik lokalnega pomena
3725. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Urha na Vihrah za kulturni spomenik lokalnega pomena
3726. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Štefana v Nemški vasi za kulturni spomenik lokalnega pomena
3727. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra v Koritnici za kulturni spomenik lokalnega pomena
3728. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Pavla na Gorici za kulturni spomenik lokalnega pomena
3729. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Neže na Vrhu pri Površju za kulturni spomenik lokalnega pomena
3730. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Miklavža v Velikem Podlogu za kulturni spomenik lokalnega pomena
3731. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Martina v Veliki vasi pri Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena
3732. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Marjete v Podulcah za kulturni spomenik lokalnega pomena
3733. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lucije na Senušah za kulturni spomenik lokalnega pomena
3734. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lovrenca na Raki za kulturni spomenik lokalnega pomena
3735. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lenarta v Gornjem Ravnem za kulturni spomenik lokalnega pomena
3736. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Ane v Leskovcu pri Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena
3737. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra in Pavla v Brestanici za kulturni spomenik lokalnega pomena
3738. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Rozalije v Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena
3739. Odlok o razglasitvi gradu Raka na Raki za kulturni spomenik lokalnega pomena
3740. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško
3741. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Krško, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov svetov javnih zavodov
3742. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško

Ljubljana

3743. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CR1/17 Kongresni trg ter dele območij urejanja CT 2 Wolfova ulica – Trg osvoboditve in CT 10 Slovenska cesta

Mirna Peč

3744. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mirna Peč za programsko obdobje 2007–2013

Sežana

3748. Odlok o spremembi Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana s komunalnimi objekti in napravami
3749. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
3750. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu

Slovenj Gradec

3745. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Slovenj Gradec
3746. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Slovenj Gradec

Sveta Ana

3747. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del naselja Sveta Ana v Slovenskih Goricah

Sveti Jurij v Slovenskih goricah

3751. Razpis za nadomestne volitve za člana Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Škofja Loka

3752. Odlok o programu opremljanja zemljišč na območju občinskega lokacijskega načrta za Obrtno cono Trata
3753. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo infrastrukturnih objektov v naselju Vincarje
3754. Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko-obrtno cono Virmaše (SO1)
3755. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za posodobitev zbirnega Mestnega kanala
3756. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za posodobitev zbirnega kanala Trata

Trebnje

3757. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Vrhpeč
3758. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno industrijsko območje Mirna

POPRAVKI

3759. Popravek Sklepa o javni razgrnitvi Okoljskega poročila za Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig in Presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja za Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig in Prostorskega reda Občine Ig

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti