Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

Št. 410-282/2007 Ob-21595/07 , Stran 5665
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Postojna v letu 2007 v skupnem znesku 68.434,00 EUR. II. Splošne določbe in osnovni pogoji za kandidiranje Upravičenci: Upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem namenu razpisa. Splošne finančne določbe: 1. Investicija na kmetiji, nakup opreme, urejanje pašnikov, izvedba programa izobraževanja oziroma katera druga dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2007 in bo predmet prijave na razpis za dodelitev sredstev na področju kmetijstva je lahko začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški po tem razpisu le tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta pa do 15. novembra 2007 (skrajni rok za oddajo zahtevka za izplačilo subvencije), z izjemo stroškov, sofinanciranih po namenu: sofinanciranje stroškov, nastalih pri arondaciji (pri izvedbi nakupa in menjave kmetijskih zemljišč). 2. Dokazila/plačani računi za namene po tem razpisu, ki jih upravičenec priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja. 3. Po tem razpisu se sofinancira vrednost upravičenih stroškov brez DDV, razen za ukrepe pod točko C, D, F. 4. Za pomoči, dodeljene po Uredbi za skupinske izjeme, najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.00 € v kateremkoli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki. 5. Za pomoči, dodeljene po pravilu »de minimis«, skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. III. Nameni razpisa Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo A1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev: – višina razpisanih sredstev: 20.434,00 EUR. Sofinancirajo se: naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za krmljenje, molžo, izločke …) za prirejo mleka, jajc in mesa, naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo, nakup kmetijske mehanizacije, nakup in postavitev rastlinjakov in plastinjakov, vključno s pripadajočo opremo. V skladu s 7. točko 4. člena Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 se pomoči ne dodelijo za naslednje naložbe: nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin, drenažna dela ali oprema za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%, za preproste naložbe za nadomestitev, za tekoče stroške proizvodnje, za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode. Upravičeni stroški: stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja standardom dobrega počutja živali, temelječih na zakonodaji Skupnosti, stroški novogradnje in adaptacije hlevov, stroški nakupa in montaže tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke …), nakup materiala, opreme in stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov (razen sofinanciranja adaptacije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standardov Nitratne direktive), nakup nove kmetijske mehanizacije po seznamu kmetijske mehanizacije, ki je priloga tega razpisa, stroški nakupa in postavitve rastlinjaka in plastenjaka s pripadajočo opremo, stroški izdelave dokumentacije naložbe na kmetiji. Sofinancira se do 30% dejansko nastalih stroškov. Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež v Občini Postojna ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Postojna. Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo: – izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu 1 – Vloga 2007- Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, – pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma drugo ustrezno upravno dovoljenje, – predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, – načrt ureditve kmetijskega gospodarstva (Priloga 1 k razpisnemu obrazcu 1), – v primeru nakupa kmetijske mehanizacije upravičenec izpolni Prilogi 4 k razpisnemu obrazcu 1. A2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč: – višina razpisanih sredstev: 12.000,00 EUR. Sofinancirajo se naložbe v obnovo in postavitev pašnikov ter naložbe v obnovo namakalne infrastrukture za namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, pod pogojem, da vodijo k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%. Upravičeni stroški: stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, stroški izdelave načrta za ureditev pašnika, stroški nakupa in postavitve opreme za posodobitev namakalnih sistemov, ki vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%. Sofinancira se do 50% dejansko nastalih stroškov. Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – vlogo na razpisnem obrazcu 1 – Vloga 2007 – Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, – predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, – ustrezno upravno dovoljenje za poseg v prostor, – mapno kopijo z vrisano lokacijo pašnika oziroma namakalnega sistema, – fotokopijo dokazila o lastništvu za parcele, kjer je postavljena pašna ograja oziroma namakalni sistem oziroma dokazilo o zakupu zemljišč za vsaj petletno obdobje, – načrt postavitve pašnika oziroma namakalnega sistema (Priloga 2,3 k razpisnemu obrazcu 1). A3. Spodbujanje programov in razvoj čebelarstva: – višina razpisanih sredstev: 5.000,00 EUR. Sofinancirajo se stroški nakupa opreme in čebelarskih pripomočkov. Upravičeni stroški: stroški nakupa čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov (v skladu z zakonskimi zahtevami, predvsem panjev ter posode iz nerjaveče in netoksične kovine). Sofinancira se do 40% dejansko nastalih stroškov. Upravičenci: čebelarji s stalnim prebivališčem v Občini Postojna. Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo: – vlogo, na razpisnem obrazcu 1 – Vloga 2007 – Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, – predračune za nakup čebelarske opreme. B. Sofinanciranje stroškov, nastalih pri arondaciji (pri izvedbi nakupa in menjave kmetijskih zemljišč): – višina razpisanih sredstev: 2.000,00 EUR. Sofinancirajo se stroški, nastali z zaokroževanjem zemljišč, in sicer stroški pravnih in upravnih postopkov. Upravičeni stroški: stroški notarskih overitev, sodnih in upravnih taks, brez kupnine. Sofinancira se do 60% dejansko nastalih stroškov pravnih in upravnih postopkov. Sofinancirajo se stroški, nastali v tekočem letu (od 1. 1. 2007 do 15. 11. 2007). Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež v Občini Postojna ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Postojna. Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo: – vlogo na razpisnem obrazcu 2 – Vloga 2007 – Sofinanciranje stroškov nastalih pri arondaciji, – mapno kopijo, – overjeno kupoprodajno pogodbo (ne starejšo od enega leta) ali menjalno pogodbo, – odločbo Upravne enote Postojna o odobritvi pravnega posla (v primeru nakupa), – potrdilo k menjalni pogodbi, ki ga izda Upravna enota Postojna (v primeru menjave), – dokazila o že nastalih stroških (fotokopije potrdil o plačilu) oziroma izjavo o predvidenih stroških pri izvedbi pravnega posla nakupa oziroma menjave kmetijskih zemljišč (ki bodo nastajali do 15. 11. 2007). C. Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu: – višina razpisanih sredstev: 18.000,00 EUR. Sofinancirajo se programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja kmetov ter članov njihovih družin, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje teh aktivnosti na področju kmetijstva oziroma skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč (članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj). Upravičeni stroški: stroški organiziranja programov usposabljanja in izobraževanja, stroški udeležbe in organizacije na forumih, tekmovanjih, delavnicah, strokovnih ekskurzijah (potni stroški, stroški izdaje publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca), stroški izdaje publikacij, katalogov (ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz Občine Postojna) ter stroški vzpostavitve internetne strani). Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje …). Sofinancira se do 50% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev (neposredno plačilo kmetu ali članu družine ni dovoljeno). Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju Občine Postojna in registrirana stanovska (društva) in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Občine Postojna. Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo: – vlogo na razpisnem obrazcu 3 – Vloga 2007 – Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu. – predračune oziroma druga ustrezna dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti, – dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …). Pomoči dodeljene po pravilu de minimis D. Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu: – višina razpisanih sredstev: 3.000,00 EUR. Sofinancirajo se programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja za področje gozdarstva, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje aktivnosti na področju gozdarstva oziroma skupine proizvajalcev ali druge organizacije za vzajemno pomoč (članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj). Upravičeni stroški: stroški organiziranja programov usposabljanja in izobraževanja, stroški udeležbe in organizacije na forumih, tekmovanjih, delavnicah, strokovnih ekskurzijah (potni stroški, stroški izdaje publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca), stroški izdaje publikacij, katalogov (ki predstavljajo dejanske podatke o gozdarstvu v Občini Postojna) ter stroški vzpostavitve internetne strani. Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje …). Sofinancira se do 50% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev (neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali članu družine ni dovoljeno). Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju gozdarstva, delujejo na območju Občine Postojna in registrirana stanovska (društva) in interesna združenja ter zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine Postojna. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo: – vlogo na razpisnem obrazcu 4 – Vloga 2007 – Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu, – predračune oziroma druga ustrezna dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti, – dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …) E. Sofinanciranje izboljšanja gozdarske vrednosti gozdov: – višina razpisanih sredstev: 3.000,00 EUR. Sofinancirajo se naložbe v urejanje gozdnih vlak na območju Občine Postojna, s ciljem izboljšanja gospodarske vrednosti gozdov. Upravičeni stroški: vsi stroški v zvezi z čiščenjem trase (vzpostavitev prevoznosti), gradnjo in rekonstrukcijo (strojna dela). Sofinancira se do 40% dejansko nastalih stroškov. Upravičenci: fizične osebe – lastniki gozdov s stalnim prebivališčem v občini Postojna, na območju katerih se bo urejala gozdna vlaka. Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo: – vlogo na razpisnem obrazcu 5 – Vloga 2007- Sofinanciranje izboljšanja gospodarske vrednosti gozdov, – predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč – dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, – pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma drugo upravno dovoljenje za posege v prostor, kolikor je to na podlagi veljavne zakonodaje potrebno), – mnenje Zavoda za gozdove Slovenije Območna enota Postojna, – upravičenost urejanja gozdnih vlak mora izhajati iz gozdnogojitvenega načrta s tehnološkim delom in z vrisanim potekom trase gozdne vlake na karti v M 1:2500. Pomoči, opredeljene kot nedržavna pomoč F. Sofinanciranje urejanja poljskih poti: – višina razpisanih sredstev: 7.000,00 EUR. Sofinancirajo se naložbe v urejanje poljskih poti na območju Občine Postojna. Upravičeni stroški: stroški urejanja poljskih poti (stroški dovoza in planiranja gramoza), strojna dela. Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov izvedenih del ureditve poti. Upravičenci: pravne osebe (krajevne skupnosti), katerih dejavnost posredno služi kmetijstvu in bodo sredstva uporabili za urejanje poljskih poti na območju Občine Postojna. Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo: – vlogo na razpisnem obrazcu 6 – Vloga 2007- Sofinanciranje urejanja poljskih poti, – dokazilo o razpolaganju z zemljiščem ali soglasje najemodajlca, – predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, – pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma drugo upravno dovoljenje za posege v prostor, kolikor je to na podlagi veljavne zakonodaje potrebno); – mnenje Kmetijsko svetovalne službe Postojna, iz katerega je razvidno, da služi pot za dostop do kmetijskih površin, ki se resnično obdelujejo. IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti Investicija oziroma dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2007 in bo predmet prijave na ta razpis, je lahko začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar pa se mora smiselno zaključiti do 15. novembra 2007 (npr. zaključnena ena izmed faz investicije na kmetiji, zaključeno izobraževanje), upravičenci pa morajo, v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno izvedena dela izstaviti najkasneje do 15. novembra 2007, skupaj z zahtevkom za izplačilo sredstev. V. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna ali osebno v sprejemno – informacijski pisarni (št. 4) občine do vključno 14. 8. 2007 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja. Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2007«. V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz razpisne dokumentacije, – vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila tega razpisa. VI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Vloge, prispele na javni razpis, odpira in obravnava strokovna Komisija za odpiranje vlog, imenovana s strani župana. Če Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v roku 8 dni dopolni. Če prosilec vloge v roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže. Komisija v primeru, ko zaprošena sredstva presegajo (oziroma ne bodo porabljena) vsa razpisana razpoložljiva sredstva lahko zniža (oziroma poveča) odstotek sofinanciranja oziroma določi najvišjo višino sredstev na vlagatelja, v skladu s Pravilnikom. Na osnovi predloga za razdelitev sredstev bo Občina Postojna v osmih dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev. Občina Postojna bo z izbranimi upravičenci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v V. točki tega razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). VII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Javni razpis in razpisna dokumentacija sta od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Postojna: http://www.postojna.si ali pa v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna, št. 4, vsak dan v poslovnem času, do izteka prijave na razpis, in na sedežu Kmetijsko svetovalne službe Postojna, Cankarjeva ulica 6, Postojna. VIII. Naslov in rok za reševanje pritožbe Če se prosilec z odločitvijo ne strinja, lahko poda pisno pritožbo v osmih dneh od prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna in poslana na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna. IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom. Dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, kontaktna oseba: Martina Kosič Barone (tel. 728-07-00, 728-07-89).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti