Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

3757. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Vrhpeč, stran 9617.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 32. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je župan Občine Trebnje sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Vrhpeč
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Vrhpeč (v nadaljevanju OPPN) je nadaljevanje postopka priprave občinskega lokacijskega načrta, ki se je začel pripravljati na podlagi Programa priprave za izdelavo lokacijskega načrta kamnoloma Vrhpeč (Uradni list RS, št 62/06) po Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) (v nadaljevanju ZUreP-1) in se bo nadaljevala v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju ZPNačrt).
Do uveljavitve ZPNačrt so se izvedle naslednje aktivnosti:
– izvedla se je 1. prostorska konferenca,
– sprejet in objavljen je bil program priprave,
– pridobila se je Odločba št. 35409-149/2005-IL, z dne 27. 1. 2006, s katero je Ministrstvo za okolje in prostor ugotovilo, da je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje,
– izdelane so bile strokovne rešitve in
– pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora.
Priprava OPPN se bo ob upoštevanju pridobljenih strokovnih rešitev, stališč s prostorske konference, rudarskega projekta, arheoloških raziskav, študije posledic širitve kamnoloma Vrhpeč na podzemne vode in tok reke Temenice ter okoljskega poročila in njegove revizije nadaljevala po določbah ZPNačrt.
2. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
– osnutek OPPN se pošlje nosilcem urejanja prostora (avgust 2007),
– okoljsko poročilo in revizijo okoljskega poročila se pošlje ministrstvu pristojnemu za varstvo okolja (avgust 2007),
– dopolnjen osnutek se obravnava na organih občine in javno razgrne za 30 dni (september 2007),
– na podlagi stališča, ki se zavzame do pripomb in predlogov, se pripravi predlog OPPN in se ga posreduje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje (oktober in november 2007),
– ministrstvo pristojno za varstvo okolja izda potrdilo o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje (november 2007),
– usklajen predlog OPPN sprejme občinski svet z odlokom in se ga objavi v uradnem glasilu (december 2007).
3. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto,
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 47, p.p. 630, 8104 Novo mesto,
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto,
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, Novo mesto,
6. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva ulica 15, Novo mesto,
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana,
8. ELES, Elektro – Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
9. Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska c. 7, Novo mesto,
10. Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje,
11. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto,
12. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ul. 5, Maribor,
13. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana,
14. Krajevna skupnost Dolenja nemška vas.
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku.
4. člen
(financiranje)
Izdelavo OPPN in strokovnih podlag financira CGP, cestno in gradbeno podjetje, d.d., Ljubljanska cesta 47, Novo mesto.
5. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Trebnje in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 35003-00004/2005
Trebnje, dne 18. julija 2007
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti