Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

Št. 478-120/2007 Ob-21420/07 , Stran 5677
1. Predmet prodaje in opis nepremičnine. Predmet javne ponudbe je prodaja poslopja stare osnovne šole Budanje, stoječe na parcelni številke 2336/4, poslovna stavba v izmeri 268 m2 in dvorišče v izmeri 992, vl. št. 332 k.o. Budanje. Parcelna številka je v vzhodnem in južnem delu obremenjena s služnostjo peš hoje in vožnje z vsemi prevoznimi sredstvi. Poslopje stare osnovne šole Budanje je bilo zgrajeno leta 1905, pred 30 leti je bil na severni strani dograjen nadstropni prizidek s prostorom garaže in shrambe v pritličju ter družabnim prostorom v nadstropju. Leta 1970 je bilo izvedeno novo ostrešje in obnovljena notranjost. Stavba je delno podkletena (20,92 m2 uporabne površine), uporabne površine v pritličju je 176 m2, v prvem nadstropju pa 183 m2. Podstrešje je zaradi nizke višine skoraj neuporabno. V celoti je poslopje potrebno temeljite obnove. Komunalna opremljenost: Dostop do parcele in v objekt je iz lokalne ceste, v naselju je krajevni vodovod (zaradi višinske lege objekta je v kleti nameščen hidrofor), odpadne vode so speljane v greznice, v naselju je prosto zračno električno in telefonsko omrežje. Ogrevanje prostorov je centralno, kotlarna je dograjena na severni strani objekta, na dvoriščnem delu je keson za plinski rezervoar. 2. Ponudbena cena Najmanjša ponudbena cena za nepremičnino parc. št. 2336/4, k.o. Budanje, znaša 158.600,00 EUR. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za ponujeno nepremičnino, vendar najmanj v višini ponudbene cene. Kupec je, poleg kupnine, dolžan plačati tudi davek na promet nepremičnin v višini 2% od ponujene cene. 3. Čas in naslov za oddajo ponudbe Pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v k.o. Budanje.« Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do torka 14. avgusta do 10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob 11. uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. 4. Drugi pogoji a) Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno« in brez vidnih mejnih znamenj na terenu. b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani držav članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. c) Pisna ponudba mora poleg navedbe ponudbene cene vsebovati še: – potrdilo o vplačani varščini v višini 16.000,00 EUR na podračun EZR Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za javna plačila; – kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, za pravne osebe; – številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina v primeru neuspele ponudbe. – izjavo, da je seznanjen in da se strinja s pogoji in navedbami v javni ponudbi. d) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno. e) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki je ponudil najvišjo ceno oziroma, da lahko komisija na predlog župana Občine Ajdovščina, ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. f) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 30. 8. 2007. g) Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po prejemu obvestila o izboru in plačati celotno kupnino v roku 15 dni po podpisu pogodbe. h) Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Ajdovščina. i) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi. j) Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v četrtek 2. 8. 2007 od 8.30 do 9.30. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel.: 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič oziroma na tel. 05/365-91-14, kontaktna oseba Katarina Ambrožič.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti