Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

Št. 11010-7/2007 Ob-21424/07 , Stran 5643
1. Predmet razpisa Razpis je namenjen subvencioniranju šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v študijskem letu 07/08 vpisani v 3. ali 4. letnik izrednega študija dodiplomskega študijskega programa oziroma v študijski program za izpopolnjevanje, s katerim bi izpolnili z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju. 2. Pogoji za kandidiranje Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, zaposleni v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki so v študijskem letu 07/08 vpisani v izredni študij dodiplomskega študijskega programa oziroma v študijske programe za izpopolnjevanje, in sicer defektološka dokvalifikacija, program za pridobitev specialno pedagoške izobrazbe, študijski program za izpopolnjevanje vzgojiteljic in vzgojiteljev ter učiteljic in učiteljev za delo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami, dopolnilo izobraževanje za pouk računalništva ter visokošolski študijski program za izpopolnjevanje za knjižničarje v osnovni in srednji šoli. Šolnina strokovnih delavcev, ki lahko kandidirajo na razpis, za študijsko leto 07/08 v višini sofinanciranja ne sme biti financirana iz drugih javnih sredstev, v primerih delnega sofinanciranja iz drugih javnih sredstev pa se znesek subvencije, pridobljene po tem razpisu, zmanjša v višini pridobljenih drugih javnih sredstev. 3. Merila izbora kandidatov V primeru, da bo kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje za kandidiranje na razpisu, več kot je razpisanih sredstev, se bodo pri izboru rangirali. 3. 1 Strokovni delavci, ki so v študijskem letu 07/08 vpisani v izredni študij dodiplomskega študijskega programa: – kandidati, ki so zaposleni za nedoločen čas in za zasedbo delovnega mesta nimajo z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbe – 10 točk, – kandidati, ki so zaposleni za nedoločen čas in imajo za zasedbo delovnega mesta z zakonom in drugimi predpisi določeno izobrazbo, vendar bo njihovo delo najkasneje v šol. letu 2008/09 postalo nepotrebno zaradi nujnih operativnih razlogov – 8 točk, – kandidati, ki so zaposleni za nedoločen čas in za zasedbo delovnega mesta nimajo z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbe, lahko pa opravljajo delo v skladu s 146. ali 148. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – 6 točk, – kandidati, ki so zaposleni za določen čas in za zasedbo delovnega mesta nimajo z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbe – 4 točke. 3. 2 Strokovni delavci, ki so v šolskem letu 2007/08 vpisani v študijske programe za izpopolnjevanje iz 2. točke tega razpisa: – zaposleni za nedoločen čas, ki bi z uspešno končanim študijskim programom za izpopolnjevanje izpolnili vse z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za zasedbo delovnega mesta – 5 točk. 3. 3. Kandidat, ki izpolnjuje v 2. točki razpisa določene pogoje, pridobi dodatni 2 točki, če izkaže, da mu bo zavod, v katerem je zaposlen, omogočal izobraževanje v skladu s svojimi možnostmi. Če bo kandidatov, ki se bodo po točki 3. 1 rangirali na zadnje mesto, ki mu bo še podeljena subvencija, več, bo kot dodatni kriterij upoštevan poprejšnji študijski uspeh kandidata, ki bo izračunan kot povprečje do 30. 9. 2007 doseženih ocen na: – študijski smeri, za katero želi kandidat pridobiti subvencijo pri tistih kandidatih, ki so bili na isti študijski smeri vpisani vsaj v preteklem študijskem letu ali – študijski smeri, na podlagi katere se je kandidat po prekinitvi oziroma nadaljevanju študija prvič vpisal na študijsko smer, za katero želi pridobiti subvencijo. 4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se bodo dodelila na podlagi tega razpisa, je 154.350,00 EUR, in sicer: Za kandidate, v študijskem letu 07/08 vpisane v izredni študij dodiplomskega študijskega programa, je okvirna višina razpoložljivih sredstev 113.550,00 EUR. Predvidena subvencija šolnine za posameznega prejemnika bo 1.514,00 EUR, pri čemer lahko znesek subvencije predstavlja največ 80% šolnine za tekoči letnik študija, za katerega se kandidat prijavlja na razpis. Če znesek predvidene subvencije presega 80% šolnine za tekoči letnik študija, za katerega se kandidat prijavlja na razpis, predstavlja znesek subvencije 80% te šolnine. Za kandidate, v šolskem letu 07/08 vpisane v študijske programe za izpopolnjevanje iz 2. točke tega razpisa, je okvirna višina razpoložljivih sredstev 40.800 EUR, pri čemer je predvidena subvencija za posameznega prejemnika določena z višino kotizacije, objavljene v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavce v vzgoji in izobraževanju. 5. Vloga, poslana na ta razpis, mora vsebovati: – izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo na razpis za pridobitev subvencije šolnine v šolskem letu 07/08, dosegljiv na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport, http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/kadri_v_solstvu/stipendije_in_studijske_pomoci/ ali osebno med delovnim časom na Ministrstvu za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, Kotnikova 38, Ljubljana, – izjavo kandidata, da izpolnjuje pogoje po kateri od alinej 3. točke tega razpisa oziroma izjavo pooblaščene osebe zavoda, v katerem je kandidat zaposlen, da bo najkasneje v šolskem letu 08/09 njegovo delo postalo nepotrebno zaradi nujnih operativnih razlogov, – uradno potrdilo o vpisu v študijskem letu 2007/08 za izredni študij dodiplomskega študijskega programa ali študijskega programa za izpopolnjevanje iz 2. točke tega razpisa, za katerega kandidat želi pridobiti subvencijo, – dokazilo o višini šolnine za tekoči letnik, za katerega kandidat želi pridobiti subvencijo (fotokopija pogodbe o izobraževanju, fotokopija položnice o plačilu celotne šolnine ali potrdilo fakultete o višini šolnine v študijskem letu 07/08) ali dokazilo o plačani kotizaciji za študijski program izpopolnjevanja iz 2. točke tega razpisa, – izjavo kandidata, da njegova šolnina ni financirana iz drugih javnih sredstev, v primeru, da je financirana iz drugih javnih sredstev, pa dokazilo o višini financiranja. Vloga lahko za potrebe uveljavljanja dodatnih točk po kriteriju iz 3. 3 točke tega razpisa vsebuje tudi izjavo pooblaščene osebe zavoda, v katerem je kandidat zaposlen, da mu bo zavod omogočal izobraževanje v skladu z njegovimi možnostmi. 6. Pogodbene obveznosti, ki izhajajo iz tega razpisa, bodo izplačane iz sredstev proračuna za leto 2008, PP 7153 – izobraževanje učiteljev in konta 4119 –drugi transferi posameznikom. 7. Rok za oddajo prijav je 30. oktober 2007. Prijave na predpisanem obrazcu z vsemi predpisanimi prilogami iz 5. točke morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, p. p. 104, 1001 Ljubljana. Prijave morajo biti poslane v zaprti ovojnici, z označenim imenom, priimkom in naslovom kandidata ter vidno označbo »Ne odpiraj -Vloga na javni razpis študijskih pomoči 2007/08«. Prijava se šteje za pravočasno, če je bila oddana priporočeno po pošti na zadnji dan roka za oddajo prijav, tj. 30. oktober 2007. 8. Odpiranje vlog bo potekalo 8. 11. 2007 v prostorih ministrstva in ne bo javno. Obravnavane bodo le pravočasno prispele in ustrezno označene (glej 7. točko) ovojnice. O dodelitvi sredstev bo odločil minister za šolstvo in šport, ki bo odločal tudi o morebitnih pritožbah. Kandidati bodo o dodelitvi sredstev pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni od zaključka razpisa. 9. Razpisno dokumentacijo, ki obsega razpis, obrazec za prijavo na razpis ter vzorec pogodbe, kandidati dobijo na spletnem naslovu ministrstva: http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/kadri_v_solstvu/stipendije_in_studijske_pomoci/ ali osebno med delovnim časom v Službi za razvoj kadrov v šolstvu Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana. Za dodatne informacije lahko pokličete Ivanko Debeljak, tel.: 01/478-42-28.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti