Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

3743. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CR1/17 Kongresni trg ter dele območij urejanja CT 2 Wolfova ulica – Trg osvoboditve in CT 10 Slovenska cesta, stran 9585.

Na podlagi 99. in 104. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01, 28/01 in 42/07) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 6. seji dne 18. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CR1/17 Kongresni trg ter dele območij urejanja CT 2 Wolfova ulica – Trg osvoboditve in CT 10 Slovenska cesta
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za območje urejanja CR1/17 Kongresni trg ter dele območij urejanja CT 2 Wolfova ulica – Trg osvoboditve in CT 10 Slovenska cesta (v nadaljevanju: prostorski ureditveni pogoji) in se določi ureditveno območje prostorskih ureditvenih pogojev, vrste dopustnih dejavnosti, dopustnih posegov in enostavnih objektov, funkcionalna in oblikovna merila in pogoje za graditev objektov in izvedbo drugih del, merila in pogoje za gradnjo prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture in obveznost priključevanja nanjo, merila in pogoje za varstvo okolja ter ostale pogoje.
Prostorske ureditvene pogoje je izdelal City studio d.o.o., pod št. projekta 740 v aprilu 2007.
2. člen
(sestavni deli odloka)
Sestavni deli odloka so naslednji grafični prikazi:
1. Izsek iz prostorskih sestavin Dolgoročnega    M 1:5000
plana
2. Izsek iz prostorskih sestavin Srednjeročnega   M 1:5000
plana
3. Geodetski načrt                  M 1:1000
4. Katastrski načrt                 M 1:1000
5. Regulacijska karta na geodetskem načrtu      M 1:500
6. Regulacijska karta na katastrskem načrtu      M 1:500
7. Prometna karta                   M 1:500
8. Zbirnik komunalnih vodov             M 1:500.
3. člen
(priloge odloka)
Priloge odloka so:
– povzetek za javnost,
– smernice za načrtovanje ter mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev,
– strokovne podlage,
– izvedeniško mnenje o možnostih ohranitve platan v parku Zvezda med gradnjo podzemnih garaž pod Kongresnim trgom, ki ga je izdelal prof. dr. Aleksander Šiftar v letu 2004.
II. UREDITVENO OBMOČJE PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV
4. člen
Ureditveno območje prostorskih ureditvenih pogojev obsega območje urejanja CR 1/17 Kongresni trg ter dele območij urejanja CT 2 Wolfova ulica – Trg osvoboditve in CT 10 Slovenska cesta (v nadaljevanju: ureditveno območje).
Meje ureditvenega območja so razvidne iz grafičnih prikazov Regulacijska karta na geodetskem načrtu (list št. 5) in Regulacijska karta na katastrskem načrtu (list št. 6).
5. člen
(funkcionalne enote)
Ureditveno območje je razdeljeno na šest funkcionalnih enot. Območje urejanja CR 1/17 Kongresni trg je razdeljeno na tri funkcionalne enote in sicer FE1, FE2 in FE3. Del območja urejanja CT 10 je razdeljen na dve funkcionalni enoti in sicer FE4 in FE5. Celotni del območja urejanja CT 2 znotraj ureditvenega območja je funkcionalna enota FE6.
Meje funkcionalnih enot so razvidne iz grafičnih prikazov Regulacijska karta na geodetskem načrtu (list št. 5) in Regulacijska karta na katastrskem načrtu (list št. 6).
III. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROSTORA
6. člen
(splošna merila in pogoji)
Za ureditveno območje veljajo splošna merila in pogoji za urejanje prostora, če ni s posebnimi merili in pogoji za urejanje prostora iz IV. poglavja tega odloka določeno drugače.
1. Vrste dopustnih dejavnosti, posegov in enostavnih objektov
7. člen
(dopustne dejavnosti)
V ureditvenem območju je znotraj območja, ki ga omejujejo gradbene meje pod nivojem terena (GM3), dopustno parkiranje pod nivojem terena.
8. člen
(dopustni posegi)
Na ureditvenem območju so dopustni naslednji posegi:
– sanacija in priprava stavbnega zemljišča,
– odstranitev obstoječih naprav in objektov,
– vzdrževalna dela,
– rekonstrukcije objektov in naprav,
– gradnja podzemne parkirne hiše pod ploščadjo Kongresnega trga z ureditvijo dovoza/izvoza preko objekta »Šumi«,
– podzemni dovozi/izvozi do parkirne hiše,
– gradnja vhodov/izhodov iz podzemne parkirne hiše,
– gradnja izpustov zraka iz podzemne parkirne hiše,
– gradnja prometne, energetske vodovodne in komunalne infrastrukture,
– urejanje utrjenih površin,
– ureditev vegetacije in zelenic,
– postavitev ovir za motorni promet, vključno s Plečnikovimi stebrički iz umetnega kamna,
– urejanje reliefa,
– predstavitev arheoloških izkopanin »in situ«.
9. člen
(gradnja in postavitev enostavnih objektov)
Na ureditvenem območju je dovoljena gradnja in postavitev naslednjih enostavnih objektov:
– sezonskih gostinskih vrtov.
Izmed del v zvezi z urejanjem javnih površin je dovoljena le:
– postavitev klopi, košev za odpadke, drogov za zastave, božičnih oziroma novoletnih dreves,
– postavitev usmerjevalnih tabel in znakov.
Postavitev vrste pomožnih infrastrukturnih objektov je dovoljena, kolikor je opredeljena v členih 12. do 20. tega odloka, ki določajo merila in pogoje za gradnjo prometne in komunalne infrastrukture ter obveznosti priključevanja nanjo.
Gradnja in postavitev ostalih enostavnih objektov ni dovoljena.
2. Funkcionalna in oblikovna merila in pogoji za graditev objektov in izvedbo drugih del
10. člen
(regulacijske omejitve)
Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske omejitve:
– gradbena meja nad nivojem terena GM1 je linija, ki jo novogradnja pod in nad nivojem terena do predpisane višine ne sme presegati, lahko pa se je dotika ali je odmaknjena od nje v notranjost,
– gradbena meja na nivoju terena GM2 je linija, ki jo novogradnja pod in do nivoja terena, ki nad nivo terena poseže le z zaščitno ograjo, ne sme presegati, lahko pa se je dotika ali je odmaknjena od nje v notranjost,
– gradbena meja pod nivojem terena GM3 je linija, ki jo novogradnja pod nivojem terena, ki na nivo terena neposredno ne posega, ne sme presegati, lahko pa se je dotika ali je odmaknjena od nje v notranjost,
– gradbena linija (GL) je linija, ki se jo morajo novogradnje in prizidave, ki se gradijo na zemljiščih ob tej liniji dotikati.
11. člen
(tipologija, velikost, oblikovanje in lega objektov in naprav)
Ureditev območja, vključno s tlakovanjem, ozelenitvijo, postavitvijo in zasnovo urbane opreme in ovirami za motorni promet, se izvede po enotnem projektu.
Vsi energetski in drugi komunalni infrastrukturni vodi morajo biti izvedeni pod terenom.
3. Merila in pogoji za gradnjo prometne in komunalne infrastrukture in obveznost priključevanja nanjo
12. člen
(prometna infrastruktura)
Po izgradnji podzemne parkirne hiše in ureditvi ploščadi Kongresnega trga se za motorni promet zapre funkcionalne enote FE1, FE2, FE3 in FE4, v funkcionalni enoti FE6 pa se motorni promet dopusti do uvozno izvoznih klančin v podzemne parkirne hiše preko površin namenjenih pešcem. V primeru, da klančin na tej lokaciji ni, se tudi funkcionalna enota FE6 zapre za motorni promet.
V funkcionalni enoti FE6 je dopustna ureditev javnega potniškega prometa, ki se navezuje na Wolfovo ulico.
Funkcionalna enota FE5 je namenjena motornemu prometu ter kolesarskemu in peš prometu. Ohrani se obstoječ cestni profil in pločnik za pešce. Javni potniški promet se odvija po lastnem voznem pasu.
V ureditvenem območju parkiranje na nivoju terena ni dovoljeno.
Dostava se vrši pod posebnim režimom v skladu s predpisi MOL.
Vse tlakovane površine so dostopne za interventni promet.
Območje urejanja CR 1/17 Kongresni trg ter funkcionalna enota FE4 sta namenjena pešcem. Kolesarski promet se odvija po površinah za pešce in je podrejen pešcem.
13. člen
(splošni pogoji gradnje komunalne in druge infrastrukture)
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske infrastrukture so:
– načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječe in predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje. Priključitev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov;
– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost;
– gradnja komunalnih naprav in objektov mora potekati usklajeno;
– dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora;
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah za to območje.
14. člen
(vročevodno omrežje)
Za eventualne potrebe po toploti za ogrevanje se objekt podzemne parkirne hiše priključi na prestavljeni glavni vročevod DN 450 na vzhodu ureditvenega območja, na mestu, kjer je potrebno preurediti tudi vročevodni odcep DN 150 za potrebe napajanja vročevoda DN 150 po Gosposki ulici.
Preko območja gradnje podzemne parkirne hiše poteka glavni vročevod dimenzije DN 450 za oskrbo osrednjega in južnega dela centra mesta. Za namen gradnje podzemne parkirne hiše je potrebno predhodno prestaviti vročevod DN 450 izven območja načrtovanega gradbenega posega podzemne parkirne hiše. Predvidena sta dva trasna poteka prestavitve.
Prva rešitev predvideva prestavitev vročevoda DN 450 vzhodno od načrtovane podzemne parkirne hiše in na južnem delu s potekom preko parka pred Univerzo. Druga rešitev predvideva pomik trase proti severu v območje načrtovane gradnje. Za ta primer prestavitve vročevoda DN 450 je treba projektno in izvedbeno zmanjšati osnovno načrtovani obseg gradnje parkirne hiše za namen predhodne prestavitve vročevoda DN 450.
Končna varianta prestavitve vročevoda DN 450 se definira na osnovi relevantnih okoliščin skladno z izdelavo PGD dokumentacije za gradnjo parkirne hiše in PGD dokumentacije za prestavitev vročevoda DN 450, za kar je potrebno predhodno pridobiti tudi posebne projektne pogoje s strani upravljavca vročevodnega omrežja.
15. člen
(plinovodno omrežje)
Predvidena gradnja na severnem delu tangira obstoječi glavni plinovod JE 150 N 12000 in na južni strani glavni plinovod JE 250 N 12600. Na glavni plinovod JE 150 N 12000 sta za oskrbo z zemeljskim plinom priključena objekta Kongresni trg 14 in 15.
Za zagotovitev nadaljnje oskrbe z zemeljskim plinom se za omenjena objekta izvede nov priključni plinovod s potekom v zemljišču objekta Vegova ulica 4, ki se naveže na glavni plinovod JE 250 N 12600. Omenjena plinovoda se pred pričetkom izkopa gradbene jame delno ukineta v odmiku min. 2 m od zunanjega roba zagatne stene.
V primeru izkazanih potreb po zemeljskem plinu v novem objektu se lahko na omenjena glavna plinovoda naveže priključni plinovod za javni program v prvi kleti garažne hiše in sicer za potrebe kuhanja ali tehnologije.
16. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Visokonapetostni kabli potekajo v kolektorju v Slovenski cesti ter v vzhodnem robu Kongresnega trga in ne predstavljajo ovire pri gradnji.
Z gradnjo novega objekta se poveča naročena moč. Za zagotovitev elektroenergetskega napajanja novega objekta z električno energijo je potrebno v predvideni TP Šumi vgraditi tretji transformator moči 1000 kVA, ustrezno NN omaro in položiti NN kable do razdelilnih mest v garažni hiši Kongresni trg št. 13, 14. in 15.
17. člen
(kanalizacijsko omrežje)
Na ureditvenem območju je zgrajena kanalizacija v mešanem sistemu za odvod komunalne odpadne in padavinske odpadne vode.
Kanal v Slovenski cesti in kanala, ki potekata v južnem delu Kongresnega trga, je potrebno obnoviti oziroma prestaviti. Kanal, zgrajen v Gosposki ulici in v vzhodnem delu Kongresnega trga se prestavi. Obstoječa kanala v podaljšku Šubičeve ulice se rekonstruirata.
Za obnovo oziroma prestavitev kanalizacije je potrebno pridobiti projektno nalogo.
Predvideni objekt je potrebno priključiti na prestavljen kanal mešanega sistema dimenzij DN 1400, ki poteka preko parka Zvezda. Odtoke iz kleti se vodi preko kletnega črpališča.
Padavinske odpadne vode iz utrjenih površin se speljejo v javno kanalizacijo.
18. člen
(vodovodno omrežje)
Zaradi načrtovane gradnje je potrebno ukiniti vodovod LTŽ DN 150 mm, položen v južnem robu Kongresnega trga in prestaviti hišne vodovodne priključke za objekte s hišnimi št. 13, 14 in 15.
Na vzhodnem delu Kongresnega trga je potrebno po delno spremenjeni trasi, po vzhodni strani obnovljene kanalizacije, obnoviti vgrajeni vodovod LTŽ DN 150.
V cesti, ki poteka v severnem robu ureditvenega območja (podaljšek Šubičeve ulice), je potrebno zaradi izvedbe uvozno-izvoznih klančin obnoviti in po potrebi prestaviti obstoječi vodovod LZ DN 100.
Obstoječi vodovod LZ DN 250/200 zgrajen v vzhodnem robu Slovenske ceste se ukine, nadomestni vodovod se položi v obstoječi komunalni kolektor, zgrajen v zahodni polovici Slovenske ceste.
Za načrtovane prestavitve in obnove vodovodov je potrebno pridobiti projektno nalogo. Rešitev ureditve vodovoda v severnem delu ureditvenega območja – Šubičeva ulica se zaradi predlaganih dveh možnosti uvozno-izvoznih klančin obdela v dveh variantah.
Požarna zaščita predvidenega objekta bo zagotovljena s hidrantnim omrežjem in šprinklerji.
19. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Predvideno je opremljanje ureditvenega območja s TK sistemom in KKS sistemom.
V predvideni podzemni parkirni hiši je predviden po vsaj en telekomunikacijski kabelski priključek v skupni kabelski omari v 1. kleti.
20. člen
(javna razsvetljava)
Vse javne površine je treba ustrezno osvetliti. Osvetlitev javnih zunanjih površin mora biti dobra, enakomerna in nebleščeča. Postavitev svetil je treba izvesti tako, da služi kot orientacijski oziroma usmerjevalni pripomoček ljudem s prizadetostjo vida.
4. Merila in pogoji za varstvo okolja
21. člen
(varovanje vodnih virov)
Ureditveno območje se nahaja v III. vodovarstvenem območju vodonosnika Ljubljanskega polja.
Vse padavinske odpadne vode z utrjenih površin je potrebno speljati v javno kanalizacijo. Tehnološke odpadne vode, ki vsebujejo mastne, strupene, vnetljive ali agresivne snovi, morajo biti pred priključkom na javno kanalizacijo očiščene do dovoljene stopnje onesnaženosti, skladno z veljavnimi predpisi.
Najnižja kota temeljev novih objektov mora biti najmanj 2 m nad najvišjim nivojem podtalnice glede na povprečje nivoja gladin v zadnjih 10-tih letih. Če se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kot 10%, je gradnja izjemoma dovoljena nižje od najvišjega nivoja podtalnice. V primeru, da je v času gradnje ali obratovanja potrebno drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to potrebno pridobiti vodno soglasje. Sestavni del PGD mora biti hidrološki podatek o najvišji gladini podzemne vode glede na desetletno povprečje nivoja gladin v ureditvenem območju.
22. člen
(varstvo pred hrupom)
Predvidene in obstoječe dejavnosti v ureditvenem območju ne smejo pri svoji dejavnosti povzročati hrupa, ki bi presegal mejne ravni hrupa 50 dbA ponoči in 60 dbA podnevi. Zaradi namena in vloge prostora v omrežju javnih prostorov in programskega oživljanja mestnega središča je dovoljena prekoračitev predpisanih ravni hrupa ob izvajanju prireditev.
23. člen
(varstvo zraka)
Novi objekti ne smejo prekomerno onesnaževati zraka.
Prezračevanje podzemne parkirne hiše je potrebno izvesti v sklopu izvozov in izhodov iz parkirne hiše. Poleg tega je prezračevanje podzemne parkirne hiše dopustno speljati tudi nad strehe objektov na robu ureditvenega območja. Prezračevanje se izvede z odvodnimi kanali ali prezračevalnimi odprtinami za odvod plinskih emisij in toplote.
24. člen
(ohranjanje narave)
Funkcionalna enota FE2 (park Zvezda) ima status naravne vrednote.
Gradnja podzemne parkirne hiše se mora izvajati skladno z ukrepi za varovanje platan, opisanimi v prilogi prostorsko ureditvenih pogojev Izvedeniško mnenje o možnostih ohranitve platan v parku Zvezda med gradnjo podzemnih garaž pod Kongresnim trgom, prof.dr. Aleksander Šiftar, 2004.
Dopustna je presvetlitev krošenj celotnega drevoreda, tudi dreves, ki zaradi izkopa gradbene jame ne bodo poškodovana do 50% zaradi enovitega izgleda drevoreda.
Zagotovljen mora biti stalen in kvalificiran nadzor nad izvajanjem del. Preveriti je treba vsak odsek jarka za koreninsko zaveso, obravnava korenin ter posebno pozorno obravnavati rane korenin nastalih zaradi nepazljivega dela ali uporabe strojev. Vzorci za morebitno analizo se vzamejo iz vsakega kamiona, zračno posušijo, razdelijo na dva dela in hranijo pri nadzornemu organu in izvajalcu do konca prve rastne dobe.
25. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Ureditveno območje je v celoti opredeljeno za kulturni spomenik in varovano z režimom arheološke in naselbinske dediščine ter režimom za spomenik oblikovane narave in umetnostno zgodovinsko ter arhitekturno dediščino. Znamenje sv. Trojice, Kip Emonca in spomenik Sidro se varujejo z režimom kulturne dediščine. Naštete površine in objekti so vpisani v Register nepremične kulturne dediščine RS.
Za vse posege v enote kulturne dediščine in za posege na kulturnih spomenikih, ki spreminjajo njihov značaj in lastnosti, je potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje pristojnega ZVKDS. Dovoljenje za gradnjo se lahko izda le na podlagi predhodno pridobljenega kulturno varstvenega soglasja pristojnega ZVKDS. Brez soglasja je možno opraviti le redna vzdrževalna dela, ki ne spreminjajo lastnosti enote kulturne dediščine ali kulturnega spomenika.
Pred posegi je potrebno izvršiti zaščitna arheološka izkopavanja (obrambna jarka pred severnim emonskim obzidjem; ostaline srednjeveške in novoveške Ljubljane). Na podlagi valorizacije ostalin, se predvidi njihova prezentacija in situ.
26. člen
(odstranjevanje odpadkov)
Zagotoviti je treba ločeno zbiranje odpadkov na mestu nastanka.
Javne površine se opremijo s koši za smeti, skladno s celovitim oblikovanjem urbane opreme in zunanjih površin.
Zbirnih mest komunalnih odpadkov ni dopustno locirati na nivoju parterja v ureditvenem območju. Prevzemnih mest komunalnih odpadkov ni dopustno locirati znotraj ureditvenega območja. Odvoz odpadkov se bo izvajal v nočnem času iz prevzemnih mest ob Slovenski cesti, na izteku Vegove ceste in ob podaljšku Šubičeve ceste.
27. člen
(zaščita pred požarom)
Do vseh stanovanjskih objektov in površin je treba zagotoviti dostope in površine za intervencijska vozila ter naprave. Vse intervencijske poti morajo omogočati krožno vožnjo.
Protipožarni hidranti morajo biti med seboj oddaljeni do 80 m.
V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba obdelati način gašenja in zajema izrabljenih požarnih vod. Direkten izliv onesnaženih voda v javno kanalizacijo ali ponikovalnico ni dovoljen.
III. POSEBNA MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROSTORA
28. člen
(funkcionalna enota FE 1, ploščad Kongresnega trga)
Načrte za rekonstrukcijo ploščadi Kongresnega trga je treba pripraviti v sodelovanju z ZVKDS, Območna enota Ljubljana.
Prenova tlaka ploščadi Kongresnega trga se mora izvesti skladno s Plečnikovimi načrti, v umetnem kamnu, izdelanem v podobni tehniki kot prvoten, le da se ojača z armaturo za večjo odpornost in trajnost. Nekaj plošč iz rastra tlaka je dopustno predvideti kot pokrite odprtine (požarni izhodi, tovorna dvigala za skladiščenje premične urbane opreme trga). Tlakovanje ploščadi po Plečnikovih načrtih se nadaljuje ob robu Slovenske ceste tudi po piazzeti pred nekdanjo Wurzbachovo hišo (funkcionalna enota FE4) in ob podaljšku Gosposke ulice kot je prikazano na grafični karti. Vzorec tlaka je dopustno v prirejeni obliki in v isti ravnini nadaljevati do stavbe Slovenske filharmonije. Na delu ploščadi je dopustno urediti fontano v obliki vodnih curkov brez spreminjanja kote kateregakoli dela ploščadi in tudi brez korit.
Trg se osvetljuje s tehnološko posodobljenimi Plečnikovimi litoželeznimi kandelabri, postavljenimi vzdolžno v os fasade Filharmonije. Dodatno se lahko ploščad osvetljuje s talnimi svetili.
Pod trgom se v okviru gradbenih mej uredi podzemna klasična ali regalna parkirna hiša v več etažah z globino, omejeno z določbami 21. člena tega odloka. V primeru ureditve uvoza/izvoza samo preko objekta Šumi, je dopustna velikost parkirne hiše do 800 parkirnih mest. Urediti je treba minimalno 500 parkirnih mest.
V prvi kleti podzemne garaže je potrebno zagotoviti skladišče za začasne objekte, ki se postavljajo na ploščadi Kongresnega trga.
Posebnih prometnih oznak, tako vertikalnih kot horizontalnih, na ploščadi ni dopustno postavljati. Ovire za motorni promet so postavljene v križišču podaljška Gosposke ulice in Vegove ulice, kot je prikazano na grafični karti.
Poleg parkiranja pod nivojem terena so dopustne tudi naslednje dejavnosti:
– gostinstvo,
– rekreacija,
– prirejanje razstav, sejmov in prireditev,
– umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter druge razvedrilne dejavnosti,
– trgovina na drobno,
– storitvene dejavnosti.
V času prireditev ali organiziranih dogodkov na ploščadi Kongresnega trga je dovoljena postavitev naslednjih enostavnih objektov:
– pokritih razstavnih prostorov,
– gostinskih kioskov, razen tipskih zabojnikov,
– odrov z nadstreškom,
– pokritih prireditvenih prostorov,
– tribun za gledalce na prostem,
– prodajnih ali reklamnih kioskov, razen tipskih zabojnikov,
– igrišč za šport in rekreacijo na prostem,
– večnamenskih kioskov, razen tipskih zabojnikov.
Sezonske gostinske lokale je dopustno urediti ob objektih na južni strani trga.
29. člen
(funkcionalna enota FE 2, park Zvezda)
Park Zvezda se preuredi v skladu s parkovno zasnovo po Plečnikovih načrtih. Osrednji tlakovani del parka se zoži na prvotne dimenzije, širina poti se ohrani v obstoječi širini. Pri prenovi tlaka je potrebno upoštevati zadosten odmik od koreninskega spleta dreves. Pohodne površine se enotno tlakujejo brez izrazitega rastra. Drevoredi, zasnova in drevesne vrste se varujejo in v celoti ohranijo. Manjkajoča ali bolna drevesa je potrebno nadomestiti. Trikotna polja med drevoredi se na novo hortikulturno sanirajo po obstoječi vrtno arhitekturni zasnovi. Spomenik ženskim demonstracijam se lahko prestavi na prvotno mesto ob Kazini. Na vzhodnem robu parka Zvezda, na nasprotni strani stavbe Slovenske matice, je dopustno postaviti spomenik Francetu Kralju. Glasbeni paviljon je dopustno prestaviti v eno od trikotnih tratnih polj med drevoredi. Sidro se ohrani na obstoječi lokaciji ali se ga prestavi na južno stran osrednjega prostora parka in se ga skupaj z dodatnim osrednjim izhodom iz parkirne hiše oblikuje v enotno kompozicijo. Vremenska hišica se ohrani na robu parka in trga, v osi Vegove ulice. V njej je dopustno urediti meteorološko postajo. Plečnikovi stebrički iz umetnega kamna, ki so razmeščeni okoli parka, se v celoti obnovijo v prvotni obliki in materialih, manjkajoče oziroma dotrajane je potrebno nadomestiti. Ohrani se spomenik Emonca in vodnjak. Iz parka se odstrani kiosk, namesto njega se na jugovzhodnem robu parka umesti izhod iz podzemne parkirne hiše. Izhod je delno ali v celoti pokrit in opremljen z dvigalom. Dodaten osrednji izhod je dopustno urediti kot požarni izhod v osrednjem delu parka, in lahko vsebuje le stopnišče brez nadstreška. Izhodi morajo po obliki, barvi in materialih delovati v prostoru neizstopajoče.
Pod osrednjim delom parka, v pasu, ki ni zasajen z drevesi, je dopustno v 1. in 2. kleti skladno z določenimi gradbenimi mejami in gradbenimi linijami (glej regulacijsko karto list št. 5 in 6) urediti dovoz do parkirne hiše iz podaljška Šubičeve ulice.
Poleg enostavnih objektov navedenih v 9. členu, je dopustna postavitev avtobusnega postajališča z nadstrešnico in kip Francetu Kralju.
30. člen
(funkcionalna enota FE 3, cesta v podaljšku Gosposke ulice)
Površina funkcionalne enote FE3 se programsko, prostorsko in oblikovno poveže s prostorom parka in Kongresnega trga. Razširjene površine za pešce je dopustno nameniti za ureditev letnih vrtov lokalov. Ovire za motorni promet so postavljene v križišču Šubičeve ceste kot je prikazano na grafični karti.
Dopustne so naslednje dejavnosti:
– gostinstvo,
– rekreacija,
– prirejanje razstav, sejmov in prireditev,
– umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter druge razvedrilne dejavnosti,
– trgovina na drobno,
– storitvene dejavnosti.
V času prireditev ali organiziranih dogodkov je dovoljena postavitev naslednjih enostavnih objektov:
– gostinskih kioskov, razen tipskih zabojnikov,
– prodajnih ali reklamnih kioskov, razen tipskih zabojnikov,
– igrišč za šport in rekreacijo na prostem,
– večnamenskih kioskov, razen tipskih zabojnikov.
31. člen
(funkcionalna enota FE4, zahodni del ploščadi Kongresnega trga, parka Zvezda in Piazzeta)
Funkcionalna enota FE4 je razdeljena na tri dele: severni del – del parka Zvezda, srednji del – del ploščadi Kongresnega trga in južni del – piazzeta pred Wurzbachovo hišo.
Severni del se ureja kot del parka Zvezda, po določbah 29. člena tega odloka. Izhod iz Plečnikovega podhoda je treba prenoviti v obstoječih gabaritih in obstoječi zasnovi.
Srednji del se ureja kot del ploščadi Kongresnega trga, po določbah 28. člena tega odloka. Znamenje Sv. Trojice se ohrani. Ob zahodnem robu trga ob Slovenski cesti se postavijo ovire za motorni promet.
Južni del – piazzeta pred nekdanjo Wurzbachovo hišo se tlakuje po obstoječem vzoru Plečnikovega tlaka. Atrij Bukvarne je dopustno razširiti v okviru podanih gradbenih mej (GM2) in gradbenih linij (GL). Skozi atrij Bukvarne se uredi dostop do parkirne hiše. V javnem podhodu v 1. kletni etaži se predstavijo arheološke izkopanine emonskih severnih vrat. Poleg parkiranja pod nivojem terena je dopustna dejavnost tudi gostinstvo.
32. člen
(funkcionalna enota F5, Slovenska cesta)
Funkcionalna enota FE5 je namenjena motornemu prometu ter peš in kolesarskemu prometu. Obstoječ cestni profil Slovenske ceste ter hodnik za pešce se ohranita. Uredi se Plečnikov podhod in se v prvi kleti naveže na podzemno parkirno hišo v podanih gradbenih mejah (GM3).
Dopusten je motorni, javni potniški, kolesarski in peš promet. V Plečnikovem podhodu ter podzemnih povezavah v prvi kleti je dopustno tudi gostinstvo, umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter druge razvedrilne dejavnosti, trgovina na drobno in storitvene dejavnosti.
Dopustni posegi so vsi posegi iz 8. člena tega odloka razen:
– ureditev vegetacije in zelenic,
– postavitev ovir za motorni promet,
– urejanje reliefa,
– predstavitev arheoloških izkopanin »in situ«.
Izmed enostavnih objektov opredeljenih v 9. členu tega odloka so dovoljene le ureditve in postavitve vrste dovoljenih pomožnih infrastrukturnih objektov.
33. člen
(funkcionalna enota F6, del območja urejanja CT 2 – podaljšek Šubičeve ulice)
Površina funkcionalne enote FE6 se programsko, prostorsko in oblikovno poveže s prostorom parka Zvezda in Kongresnega trga. Prometna površina se dvigne na nivo pešca in tlakuje.
V okviru gradbenih mej je dopustna izvedba uvozov, izvozov in podzemnih dovozov do parkirne hiše pod Kongresnim trgom.
V. TOLERANCE
34. člen
Na regulacijskih kartah so prikazane dopustne lokacije za prestavitev glasbenega paviljona, Sidra in ureditev spomenika Francetu Kralju. Dokončne lokacije se določijo v enotnem projektu v fazi izvedbe, skladno z zaključki natečaja za pridobitev idejne arhitekturne zasnove ureditve ploščadi Kongresnega trga in parka Zvezde v Ljubljani.
Odstopanja od gradbenih linij niso dopustna. Gradbenih mej ni dopustno presegati.
VI. FAZNOST
35. člen
Pred pričetkom rekonstrukcije obstoječih ali gradnje novih objektov in naprav pod terenom se izvedejo arheološke raziskave oziroma se primerno zavarovane arheološke zemeljske plasti odstranijo z območja predvidenega posega.
Gradnja podzemne parkirne hiše in dovozov, javnega podhoda v 1. kletni etaži in parterne ureditve Kongresnega trga in parka Zvezda ter prestavitev pripadajoče komunalno energetske in prometne infrastrukture se izvajajo sočasno. Izvedba uvozov, izvozov in podzemnih dovozov do parkirne hiše pod Kongresnim trgom v funkcionalnih enotah FE2 in FE6 je dopustna v drugi fazi.
VII. KONČNE DOLOČBE
36. člen
(vpogled občinskega lokacijskega načrta)
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem,
– Upravni enoti Ljubljana – Izpostava Ljubljana Center,
– Četrtni skupnosti Center.
37. člen
(razveljavitev)
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati tekstualna in grafična določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88, 21/90 in Uradni list RS, št. 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02, 69/03), ki se nanašajo na ureditveno območje iz tega odloka.
38. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-3/05-15
Ljubljana, dne 18. junija 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti