Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

3708. Pravilnik o načinu in merilih za delitev in uporabo dovolilnic in dovolilnic CEMT, stran 9534.

Na podlagi 101. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 – popravek) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o načinu in merilih za delitev in uporabo dovolilnic in dovolilnic CEMT
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način in merila za delitev dovolilnic in dovolilnic CEMT, določitev letnega načrta delitve dovolilnic, delitev dovolilnic, predujem, prenos načrta in dovolilnic ter uporabo dovolilnic.
2. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– »delivec« je oseba, ki ima javno pooblastilo, da opravlja delitev dovolilnic domačim prevoznikom;
– »letni načrt dodelitve dovolilnic« določi delivec prevozniku enkrat letno v skladu s tem pravilnikom in zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu, pri čemer upošteva v teh predpisih določene kriterije in merila za določitev letnega načrta. V načrtu delivec prevozniku določi dovolilnice, ki se mu bodo v naslednjem delilnem letu dodelile oziroma se mu ne bodo dodelile, pa je za njih zaprosil. Delivec v načrtu dodeli prevozniku dovolilnice, ki jih je v preteklem obdobju pravilno uporabil in dovolilnice, ki mu jih dodeli na podlagi drugih kriterijev;
– »obdobje oktober–oktober« predstavlja opazovano obdobje od 1. oktobra preteklega leta do 30. septembra tekočega leta;
– »redna ali obdobna delitev dovolilnic« pomeni izračun števila dovolilnic, ki na podlagi letnega načrta ter kriterijev in meril za delitev pripadajo posameznemu domačemu prevozniku. Delitev se izvaja po četrtletjih;
– »predpreteklo delilno obdobje« zajema vsa delilna obdobja do preteklega delilnega obdobja tekočega leta in vsa delilna obdobja v preteklem koledarskem letu;
– »razdelitev dovolilnic« pomeni dejansko fizično razdelitev dodeljenih dovolilnic med domače prevoznike, ki se opravi na način, ki ga določi delivec;
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga imajo v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: zakon) in mednarodnih pogodbah, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.
3. člen
(1) Delitev dovolilnic in CEMT dovolilnic opravlja delivec. Pri tem mora upoštevati pogoje, kriterije, merila in postopke določene z zakonom, s tem pravilnikom in zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) Direkcija Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem besedilu: direkcija) pridobi dovolilnice od pristojnega organa druge države na podlagi pogodbe, sklenjene s posamezno državo. Kvote tako pridobljenih oziroma dogovorjenih dovolilnic vzajemno izmenja z drugimi državami (dogovorjeno kvoto dovolilnic prevzame od tujih držav in jim obenem izroči dogovorjeno kvoto dovolilnic za našo državo). Te dovolilnice nato direkcija hrani in jih, praviloma do 15. decembra tekočega leta, enkrat letno posreduje delivcu. Če je izmenjava dovolilnic med Republiko Slovenijo in tujo državo določena na drugačen način, se prenos delivcu opravi večkrat letno.
4. člen
(1) Delitev dovolilnic se izvaja tako, da se prevozniku določi letni načrt dodelitve dovolilnic za naslednje leto, nato pa se delitev izvaja v rednih obdobnih delitvah dovolilnic v skladu z določenim načrtom. Število dodeljenih dovolilnic v posameznih delilnih obdobjih se uskladi oziroma spremeni v skladu s pravili, določenimi z zakonom in s tem pravilnikom (npr. odbitek dovolilnic zaradi neuporabe oziroma nepravočasnega vračila dovolilnic ipd.).
(2) Za določitev letnega načrta dodelitve dovolilnic mora vsak prevoznik (tudi tisti, ki ima načrt že določen) v času od 1. septembra do 15. septembra tekočega leta vložiti pri delivcu vlogo za določitev letnega načrta. V vlogi navede vrste in število dovolilnic, ki bi jih želel prejeti oziroma ki jih potrebuje. V vlogi mora navesti tudi CEMT dovolilnice, ki jih že ima, drugače se šteje, da jih ne želi več imeti in se dodelijo drugim prevoznikom. Če v času, določenim v tem odstavku, prevoznik vloge za določitev letnega načrta ne vloži, mu delivec letnega načrta ne določi in kasnejšo vlogo zavrže kot prepozno. V tem primeru se tudi prevoznik, ki je že imel določen načrt, šteje za novega prevoznika in lahko zaprosi za določitev načrta v naslednjem letu.
(3) Delivec določa letni načrt prevoznikom na način določen s tem pravilnikom, in sicer:
– določitev letnega načrta kritičnih in nekritičnih dovolilnic prevoznikom, ki so v obdobju oktober–oktober že prejemali posamezno vrsto dovolilnice (obstoječi prevozniki) in
– določitev letnega načrta kritičnih in nekritičnih dovolilnic prevoznikom, ki v obdobju oktober–oktober še niso prejemali posamezne vrste dovolilnic (novi prevozniki).
(4) Pri določitvi letnega načrta dodelitve kritičnih in nekritičnih dovolilnic obstoječim prevoznikom je glavni kriterij za določitev načrta število pravilno uporabljenih dovolilnic v obdobju oktober–oktober. Ostale kriterije delivec uporabi pri delitvi viška nekritičnih dovolilnic med obstoječe in nove prevoznike v skladu z 19. členom tega pravilnika.
(5) Pri določitvi letnega načrta delitve kritičnih in nekritičnih dovolilnic novim prevoznikom delivec uporabi vse kriterije, določene v tem pravilniku.
(6) Pri izračunih števila pripadajočih dovolilnic prevoznikom, ki se opravljajo na podlagi tega pravilnika, se dobljeni rezultati zaokrožujejo navzgor na celo število.
(7) Delivec resničnost podatkov pomembnih za delitev dovolilnic preverja s svojimi evidencami, lahko pa od prevoznika zahteva, da mu v roku 5 dni od prejema poziva dostavi izvirnike dokumentov, na podlagi katerih lahko ugotovi resničnost podatkov, ki jih je prevoznik sporočil. V primeru, da prevoznik za določene podatke dokazil v predpisanem roku ne dostavi, delivec teh podatkov ne upošteva pri delitvi dovolilnic.
II. STROŠKI IN POGOJI ZA DELITEV DOVOLILNIC
5. člen
Stroški, nastali v zvezi z izdajanjem dovolilnic, bremenijo domačega prevoznika in se določijo ter zaračunajo v skladu s postopkom določenim v zakonu.
6. člen
Dovolilnice pridobi domači prevoznik, ki izpolnjuje pogoje določene v zakonu.
III. MERILA ZA DELITEV DOVOLILNIC
7. člen
(1) Pri delitvi dovolilnic, glede na število posameznih vrst dovolilnic pridobljenih od drugih držav, delivec upošteva naslednja merila:
– število pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic v določenem opazovanem obdobju (merilo vračila);
– število motornih vozil, registriranih za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu, za katere ima prevoznik veljavne izvode licence (merilo skupno število motornih vozil);
– število in ekološka kakovost voznega parka (Euro 0, 1, 2, 3 ...), ki se glede na kakovost ustrezno točkuje (merilo kvaliteta voznega parka).
(2) Izračun delitve dovolilnic se opravi glede na skupno število posamezne vrste dovolilnic, ki jih ima delivec na razpolago.
(3) Pri izračunih se upoštevajo samo tovorna motorna vozila, za katera je dovolilnica v skladu z mednarodnimi pogodbami potrebna (npr. nad določeno nosilnostjo oziroma največjo dovoljeno maso).
(4) Vsi podatki, pomembni za določitev letnega načrta, se upoštevajo po njihovem stanju na dan 15. septembra, v letu, v katerem se določa načrt za naslednje leto. O vseh spremembah podatkov, ki se upoštevajo pri določitvi letnih načrtov in delitvi dovolilnic, morajo prevozniki takoj obvestiti delivca, drugače se ti podatki ne morejo upoštevati pri določitvi načrta oziroma redni delitvi dovolilnic.
8. člen
(1) Merilo pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic predstavlja število pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic v določenem opazovanem obdobju.
(2) Delivec spremlja število dovolilnic, ki jih je prevoznik vrnil in pravilno uporabil.
(3) Delivec izračuna delež, ki ga predstavlja število vrnjenih dovolilnic prevoznika, glede na skupno število vrnjenih dovolilnic vseh prevoznikov, ki so zaprosili za posamezno vrsto dovolilnice tako, da število vrnjenih dovolilnic prevoznika deli s skupnim številom vrnjenih dovolilnic vseh prevoznikov. Ta delež se množi z faktorjem – utežjo, določenim za kriterij.
(4) Tako pridobljen koeficient se uporablja pri določitvi letnih načrtov delitve dovolilnic in delitvi nerazdeljenih dovolilnic. Pri rednih delitvah po delilnih obdobjih se upošteva število pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic za posameznega prevoznika ne glede na število vrnjenih dovolilnic vseh prevoznikov.
9. člen
(1) Merilo število motornih vozil predstavlja skupno število motornih vozil, registriranih za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu, za katere ima prevoznik veljavne izvode licence. Pri tem delivec upošteva podatke, ki jih ima v evidenci izdanih licenc.
(2) Delivec izračuna delež, ki ga predstavlja število vozil prevoznika glede na skupno število vozil vseh prevoznikov, ki so zaprosili za posamezno vrsto dovolilnice tako, da število vozil prevoznika deli s skupnim številom vozil vseh prevoznikov. Ta delež se množi z faktorjem – utežjo, določenim za kriterij.
(3) Pri posameznem prevozniku se pri izračunu deleža za izdelavo seznama prosilcev za pridobitev CEMT dovolilnic upoštevajo tudi že dodeljene CEMT dovolilnice, in sicer tako, da se od skupnega števila vozil prevoznika odšteje za vsako že dodeljeno CEMT dovolilnico določeno število vozil, ki so pogoj, da prevoznik sploh lahko kandidira za pridobitev CEMT dovolilnice. Odštevanje vozil delivec opravi skladno s 34. členom tega pravilnika. Če se prevozniku z novim načrtom za naslednje leto CEMT dovolilnica odvzame, se mu odšteto število vozil prišteje nazaj.
10. člen
(1) Merilo števila in ekološke kakovosti voznega parka. Vsakemu motornemu vozilu, ki ga delivec upošteva pri delitvi, se določi koeficient kvalitete vozila na podlagi podatka o emisiji NOx.
(2) Koeficient kvalitete vozila je obratno sorazmeren vrednosti Nox (1/vrednost NOx).
(3) Vrednost NOx je razvidna iz certifikata proizvajalca vozila. Delivec pridobi podatke od prevoznikov, ki so te podatke dolžni delivcu sporočiti skupaj z vlogo za določitev letnega načrta dodelitve dovolilnic. Delivec te podatke nato primerja s podatki v svojih evidencah. V primeru dvoma v resničnost podatkov oziroma razlikovanja podatkov v evidenci s podatki prevoznika lahko delivec od prevoznika zahteva, da mu mora na vpogled dostaviti izvirnike dokumentov, ki dokazujejo kvaliteto vozila oziroma motorja.
(4) Za vozila, ki nimajo certifikata proizvajalca vozila ali delivec nima podatka o ekološkem standardu vozila in o vrednosti NOx, se vzame standard vozila EURO 0 in vrednost NOx v višini 14.4 oziroma je koeficient kvalitete vozila 0.06944. V primeru, da je v evidenci samo podatek o ekološkem standardu vozila, se vzame njegova najvišja vrednost NOx.
(5) Koeficienti kvalitete vozila se seštejejo in delijo s številom vozil prevoznika, ki ga delivec ugotovi na podlagi prvega odstavka 9. člena tega pravilnika. Rezultat predstavlja kriterij ekološke kakovosti voznega parka.
(6) Delivec izračuna delež, ki ga predstavlja kriterij ekološke kakovosti voznega parka prevoznika, glede na vsoto kriterijev ekološke kakovosti voznega parka vseh prevoznikov tako, da kriterij ekološke kakovosti voznega parka prevoznika deli z vsoto kriterijev ekološke kakovosti voznega parka vseh prevoznikov ali z vsoto kriterijev ekološke kakovosti voznega parka vseh prevoznikov, ki so zaprosili za določitev načrta za posamezno vrsto dovolilnice. Ta delež se množi s faktorjem – utežjo, določenim za kriterij.
IV. POSTOPEK DOLOČITVE LETNEGA NAČRTA PREVOZNIKOM
11. člen
(1) Načrt dodelitve kritičnih in nekritičnih dovolilnic se obstoječim prevoznikom določi glede na število pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic v obdobju od 1. 10. preteklega leta do 30. septembra tekočega leta. Kot osnovo delivec vzame število pravilno uporabljenih dovolilnic v tem obdobju in toliko dovolilnic mora prevozniku določiti v načrt za naslednje leto. V primeru, da je prevoznik v vlogi navedel, da želi prejeti manjše število dovolilnic, kot mu pripada glede na pravilno uporabo, se to upošteva. Število dodeljenih dovolilnic v letni načrt pa delivec lahko zmanjša v primeru manjše kvote dovolilnic za razdelitev. Delivec mora ugotoviti odstotek zmanjšanja kvote dovolilnic za razdelitev glede na število dovolilnic, ki bi jih moral določiti v načrte prevoznikom (pravilno uporabljene in vrnjene dovolilnice). Nato vsem prevoznikom enako oziroma za enak odstotek zmanjša dodelitev dovolilnic v letni načrt. Vsako tako zmanjšanje mora delivec v odločbi o določitvi letnega načrta posebej obrazložiti.
(2) Delivec nato ugotovi skupno število kritičnih in nekritičnih dovolilnic, ki so dodeljene v načrte obstoječih prevoznikov po navedenem postopku. Pri tem kot razdeljene dovolilnice upošteva tudi dovolilnice, ki prevoznikom pripadajo iz še neizvršenih odločb drugostopenjskega organa. Delivec vsem prevoznikom, ki jim je pritožbeni organ z odločbo priznal višje število dodeljenih dovolilnic kot organ prve stopnje, v načrte obvezno dodeli premalo dodeljene dovolilnice.
(3) Ko delivec dodeli kritične in nekritične dovolilnice v letne načrte obstoječih prevoznikov, v skladu s prejšnjimi odstavki, razliko med razpoložljivo kvoto nekritičnih dovolilnic in kvoto razdeljenih nekritičnih dovolilnic, določenih v letnih načrtih obstoječih prevoznikov (višek dovolilnic), delivec dodeli v letne načrte obstoječim in novim prevoznikom glede na njihove vloge v skladu z merili določenimi s tem pravilnikom. Pri višku nekritičnih dovolilnic na celotni kvoti v enakem obsegu kandidirajo obstoječi in novi prevozniki. Pri izračunu delivec upošteva naslednje uteži za posamezna merila:
-------------------------------------------------------------
Merilo                          Utež
-------------------------------------------------------------
Skupno število motornih vozil              0.40
-------------------------------------------------------------
Kvaliteta voznega parka                 0.60
-------------------------------------------------------------
(4) Glede na dobljene izračune vrednosti posameznih kriterijev za prevoznike delivec naredi seznam prevoznikov glede na skupni koeficient posameznega prevoznika. Na vrhu seznama so prevozniki z najvišjim koeficientom, na koncu pa prevozniki z najmanjšim koeficientom.
(5) Pri izvedbi izračuna delitve viška nekritičnih dovolilnic se postavi omejitev dodelitve v letni načrt maksimalno 4 dovolilnice na motorno vozilo oziroma maksimalno 40 dovolilnic na prevoznika. Kolikor število razpoložljivih dovolilnic ne zadostuje za vse prevoznike, ki so vložili vloge za dodelitev posamezne vrste dovolilnic, lahko delivec najprej postopno zmanjšuje maksimalno število dodeljenih dovolilnic na prevoznika, nato pa lahko postopno zmanjšuje maksimalno število dovolilnic na motorno vozilo. Minimalni pogoj, ki ga mora delivec upoštevati je, da razpoložljivo kvoto dovolilnic razdeli upravičencem po vrstnem redu na seznamu tako, da začne prevoznikom dodeljevati po 1 dovolilnico in sicer po vrstnem redu od vrha proti koncu seznama. Ko vsem prevoznikom na seznamu dodeli po eno dovolilnico, preostanek dovolilnic deli med prevoznike na enak način, dokler ne razdeli vseh dovolilnic, ki jih ima na razpolago.
(6) Delivec 60% razlike med razpoložljivo kvoto kritičnih dovolilnic, in kvoto razdeljenih kritičnih dovolilnic, določenih v letnih načrtih obstoječih prevoznikov, prenese v kvoto nerazdeljenih dovolilnic, ki bo prevoznikom, ki imajo določen načrt dodelitve kritičnih dovolilnic, na razpolago glede na pogoje in merila določene v zakonu in tem pravilniku ter razdeljena v skladu z določili tega pravilnika za delitev nerazdeljenih dovolilnic. 40% te razlike pa delivec nameni za določitev v letne načrte novih prevoznikov in jih dodeli v letne načrte novih prevoznikov, upoštevajoč kriterije v tabeli tretjega odstavka tega člena. Pri tem smiselno uporabi tudi določila četrtega in petega odstavka tega člena.
(7) Status novega prevoznika se ugotavlja za vsako vrsto dovolilnice posebej. Za novega prevoznika se za posamezno vrsto dovolilnice šteje prevoznik, ki še ne prejema posamezne vrste dovolilnic in izpolnjuje pogoje za pridobitev dovolilnic.
12. člen
(1) Kolikor število dovolilnic, ki bodo na razpolago za naslednje leto, še ni znano do 15. oktobra, delivec kot osnovo za določitev letnih načrtov prevoznikom, vzame število dovolilnic, ki jih je imel na razpolago za razdelitev prevoznikom v tekočem letu. Ko direkcija delivcu določi kvoto razpoložljivih dovolilnic, delivec naknadno opravi uskladitev letnih načrtov s posebno odločbo.
(2) Naknadno uskladitev delivec opravi tako, da za enak odstotek kot se je povečala oziroma zmanjšala kvota razpoložljivih dovolilnic, poveča ali zmanjša tudi letne načrte prevoznikov, ki imajo določene načrte te vrste dovolilnice.
V. POSTOPEK REDNE DELITVE DOVOLILNIC
13. člen
(1) Delivec opravi delitev dovolilnic v rednih delitvah dovolilnic v štirih delilnih obdobjih (četrtletjih). Prvo delilno obdobje zajema mesece: januar, februar, marec. Drugo delilno obdobje zajema mesece: april, maj, junij. Tretje delilno obdobje zajema mesece: julij, avgust, september. Četrto delilno obdobje zajema mesece: oktober, november, december. Redno delitev dovolilnic za naslednje obdobje mora delivec pričeti izvajati zadnji teden v tekočem obdobju.
(2) Delivec prevoznikom razdeli določen letni načrt na štiri delilna obdobja in tako dobi obdobni načrt dodelitve dovolilnic.
(3) Delivec organizira fizično razdelitev dovolilnic na način, ki je za njega in prevoznike najprimernejši in najučinkovitejši.
(4) Prevozniku, ki v roku 15 dni po opravljeni redni delitvi ne prevzame dovolilnic, se dovolilnic za tekoče delilno obdobje ne izroči. Te dovolilnice se uvrstijo v kvoto nerazdeljenih dovolilnic, iz katere pa lahko tudi ta prevoznik pridobi dovolilnice v skladu z določili tega pravilnika, ki urejajo postopek delitve iz nerazdeljene kvote.
(5) Če prevoznik v dveh zaporednih delilnih obdobjih ni prevzel dodeljenih dovolilnic, se šteje, da dovolilnic ne potrebuje več in tako tudi nima več določenega letnega načrta delitve teh dovolilnic. Delivec mu z odločbo ustavi delitev neprevzetih vrst dovolilnic in ugotovi, da prevoznik nima več določenega načrta teh dovolilnic. Če prevoznik ponovno zahteva dodelitev dovolilnic, se šteje za novega prevoznika in mora ponovno podati vlogo za določitev letnega načrta.
(6) Prevozniku, ki mu je bila izrečena kazen prepovedi opravljanja prevozov v tuji državi, delivec že dodeljene dovolilnice za tujo državo odvzame za enako obdobje, kakor je bila izrečena prepoved. V času odvzema dovolilnic prevoznik za državo, za katero mu je bila izrečena kazen prepovedi opravljanja prevozov, nima pravice pridobiti dovolilnic iz kvote nerazdeljenih dovolilnic.
14. člen
(1) Delitve dovolilnic, ki se izvajajo v tednu dni pred redno delitvijo, ne vplivajo na podatke, ki jih delivec upošteva pri izvajanju rednih delitev dovolilnic (število vrnjenih dovolilnic).
(2) Pred izdajo odločbe o dodelitvi dovolilnic za redno delilno obdobje delivec za posameznega prevoznika ugotovi naslednje podatke:
– obdobni načrt;
– število prejetih dovolilnic v preteklem delilnem obdobju;
– število vrnjenih dovolilnic v preteklem delilnem obdobju;
– število prejetih dovolilnic iz vseh predpreteklih delilnih obdobij;
– število vrnjenih dovolilnic iz vseh predpreteklih delilnih obdobij.
(3) V odločbi o dodelitvi dovolilnic za redno delilno obdobje mora delivec navesti, katerega dne (datum) je opravljal izračun redne delitve dovolilnic oziroma do katerega dne je upošteval podatke o uporabljenih in vrnjenih dovolilnicah, ki so potrebni za izračun redne delitve. Rok, v katerem podatkov ni več upošteval oziroma ko je izvajal izračun redne delitve, ne sme biti daljši kot pet dni pred datumom izdaje odločbe.
15. člen
(1) Delivec v tekočem delilnem obdobju dodeli prevozniku vse dovolilnice, določene z obdobnim načrtom pridobivanja dovolilnic, če je do dneva izračuna delitve delivcu vrnil 60% dovolilnic, ki jih je prejel v preteklem delilnem obdobju in 100% dovolilnic, ki jih je prejel v vseh predpreteklih delilnih obdobij.
(2) Prevoznik, ki je vrnil vsaj 40% dovolilnic, ki jih je prejel v preteklem delilnem obdobju, in 100% dovolilnic, ki jih je prejel v vseh predpreteklih delilnih obdobij, lahko pridobi dovolilnice v tekočem delilnem obdobju, vendar se mu število dodeljenih dovolilnic zmanjša sorazmerno z odstotkom vrnjenih dovolilnic. Na tak način mu delivec lahko zmanjša do 20% dodeljenih dovolilnic (razlika med 40% in 60%).
(3) Prevoznik, ki ni vrnil vsaj 40% dovolilnic, ki jih je prejel v preteklem delilnem obdobju, in 100% dovolilnic, ki jih je prejel v vseh predpreteklih delilnih obdobij, v tekočem delilnem obdobju ne more pridobiti dovolilnic, določenih z obdobnim načrtom za tekoče delilno obdobje.
(4) Delivec prevoznike z odločbo o določitvi letnega načrta obvesti, katere dneve bo začel izvajati redne delitve oziroma izračune te delitve. Prevozniki morajo delivcu najkasneje pet dni pred začetkom izračuna delitve vrniti uporabljene ali neuporabljene dovolilnice, če želijo, da jih delivec pri delitvi upošteva kot vrnjene oziroma uporabljene. Pri izračunu redne delitve se upoštevajo samo dovolilnice, ki jih je prevoznik vrnil delivcu do datuma začetka izračuna redne delitve v skladu z zadnjim odstavkom prejšnjega člena.
(5) Delivec odstotek pravilno uporabljenih dovolilnic izračunava glede na skupno število prejetih dovolilnic v preteklih obdobjih tako, da število vrnjenih dovolilnic najprej upošteva kot vračilo dovolilnic za vsa predpretekla delilna obdobja, preostanek vrnjenih dovolilnic pa upošteva kot vračilo dovolilnic za preteklo delilno obdobje.
16. člen
(1) Po opravljeni redni delitvi delivec skupno za vse prevoznike ugotovi:
– skupni obdobni načrt;
– odbitke dovolilnic zaradi nevračil;
– odbitke zaradi nepravilne uporabe;
– število dovolilnic, ki se razdeli prevoznikom;
– število nerazdeljenih dovolilnic;
– skupno število vrnjenih dovolilnic za tekoče leto.
(2) Na podlagi teh podatkov delivec ugotovi razpoložljivo število nerazdeljenih dovolilnic, ki je na razpolago po opravljeni redni delitvi.
(3) Delivec pri nekritičnih dovolilnicah sproti ugotavlja razpoložljivo kvoto dovolilnic do konca tekočega leta in to primerja z že vrnjenimi dovolilnicami v tekočem letu. Če iz trenda izdanih in vrnjenih dovolilnic med letom ugotovi, da bo porabljenih več dovolilnic iz celotne kvote, o tem obvesti ministrstvo, pristojno za promet.
(4) Glede na dobljene podatke ministrstvo določi kritične dovolilnice in njihov seznam objavi na svoji spletni strani. Pri vsaki objavi seznama kritičnih dovolilnic ministrstvo tudi navede kdaj je bil seznam objavljen in od kdaj dalje se posamezna vrsta dovolilnice šteje za kritično. Delivec takoj po določitvi posamezne vrste dovolilnic za kritične, prične izvajati za to dovolilnico postopke, ki so določeni za delitev kritičnih dovolilnic.
VI. POSTOPEK DELITVE NERAZDELJENIH DOVOLILNIC
17. člen
(1) Po opravljeni redni delitvi dovolilnic delivec prične izvajati postopke za delitev nerazdeljenih dovolilnic.
(2) Dovolilnice iz kvote nerazdeljenih dovolilnic lahko v tekočem delilnem obdobju prejmejo samo prevozniki, ki v preteklem in tekočem delilnem obdobju niso imeli nepravilno uporabljenih dovolilnic.
(3) Dovolilnice dodeljene iz kvote nerazdeljenih dovolilnic se štejejo za dodeljene dovolilnice in jih delivec sešteje skupaj z dovolilnicami dodeljenimi ob rednih delitvah in celotno število upošteva pri preverjanju uporabe in vračila dovolilnic.
VII. POSTOPEK DELITVE NERAZDELJENIH NEKRITIČNIH DOVOLILNIC
18. člen
Nekritične dovolilnice iz kvote nerazdeljenih dovolilnic se delijo vsak delovni dan.
19. člen
(1) Pri prevozniku, ki je že prejemal nekritične dovolilnice, delivec ugotovi:
– število prejetih dovolilnic v zadnji delitvi;
– število pravilno uporabljenih dovolilnic iz zadnje delitve;
– število prejetih dovolilnic v vseh predpreteklih delitvah;
– število pravilno uporabljenih dovolilnic iz vseh predpreteklih delitev.
(2) Delivec dodeli prevozniku dovolilnice, če je vrnil uporabljenih 60% dovolilnic, ki jih je prejel v zadnji delitvi in 100% dovolilnic, ki jih je prejel v vseh predpreteklih delitvah.
(3) Delivec lahko dodeli prevozniku za vsako motorno vozilo do dve dovolilnici, vendar ne več kot 20 dovolilnic naenkrat. Po tej dodelitvi dovolilnic delivec pri prevozniku spremlja uporabo teh dovolilnic in mu nove dovolilnice iz kvote nerazdeljenih dodeli šele, ko je uporabil in vrnil toliko dodeljenih dovolilnic, da izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka.
VIII. POSTOPEK DELITVE NERAZDELJENIH KRITIČNIH DOVOLILNIC
20. člen
(1) Delivec ugotovi kvoto nerazdeljenih kritičnih dovolilnic, ki jih ima na razpolago za delilno obdobje. Razpoložljivo kvoto razdeli na število tednov do nove redne delitve, pri tem pa odšteje dva tedna. Zapisniško določi število dovolilnic, ki jih bo delil v vsakem tednu. Po opravljeni delitvi za tekoči teden nerazdeljene dovolilnice prenese v naslednji teden.
(2) Delitev kritičnih dovolilnic se izvaja enkrat tedensko na osnovi vlog, ki so prispele v prejšnjem tednu. Pri tem se upošteva kvota dovolilnic, ki je na razpolago za razdelitev v tem tednu, in vloge prevoznikov, ki so prispele najmanj dan pred izvajanjem delitve. Kot dan izvajanja delitve se šteje dan, ko delivec izvaja izračun delitve.
(3) Kritične dovolilnice iz kvote nerazdeljenih dovolilnic se delijo samo prevoznikom, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– imajo vrsto dovolilnice določeno v letnem načrtu dodelitve
– so že prejeli predujem dovolilnic iz naslednjega delilnega obdobja in
– imajo vrnjenih najmanj 90% dovolilnic, ki so jih prejeli v tekočem obdobju in 100%, ki so jih prejeli v vseh preteklih obdobjih. Kot vrnjene dovolilnice se štejejo dovolilnice, ki jih prevoznik fizično vrne najmanj dan pred izvajanjem izračuna dodelitve kritičnih dovolilnic.
(4) Delivec ugotovi razpoložljivo tedensko kvoto in jo razdeli glede na merila med prevoznike, ki izpolnjujejo pogoj iz prejšnjega odstavka in pri tem upošteva naslednje uteži za posamezna merila:
-------------------------------------------------------------
Kriterij                         Utež
-------------------------------------------------------------
Število pravilno uporabljenih dovolilnic v        0.50
preteklem mesecu
-------------------------------------------------------------
Skupno število motornih vozil              0.20
-------------------------------------------------------------
Kvaliteta voznega parka                 0.30
-------------------------------------------------------------
(5) Delivec mora pri izvajanju izračuna upoštevati, da lahko prevoznik prejme maksimalno dve dovolilnici na vozilo.
(6) Glede na dobljene izračune vrednosti posameznih kriterijev za prevoznike delivec naredi seznam prevoznikov glede na skupni koeficient posameznega prevoznika. Na vrhu seznama so prevozniki z najvišjim koeficientom na koncu pa prevozniki z najmanjšim koeficientom. Minimalni pogoj, ki ga mora delivec upoštevati je, da razpoložljivo kvoto dovolilnic razdeli upravičencem po vrstnem redu na seznamu tako, da začne prevoznikom dodeljevati po 1 dovolilnico in sicer po vrstnem redu od vrha proti koncu seznama. Ko vsem prevoznikom na seznamu dodeli po eno dovolilnico, preostanek dovolilnic deli med prevoznike na enak način, dokler ne razdeli vseh dovolilnic, ki jih ima na razpolago.
IX. POSTOPEK DODELITVE PREDUJMA DOVOLILNIC
21. člen
(1) V posameznem delilnem obdobju lahko prevoznik z vlogo zaprosi za predujem dovolilnic iz naslednjih delilnih obdobij, če prevozniku dodeljeno število dovolilnic v posameznem delilnem obdobju ne zadošča za izvedbo vseh načrtovanih prevozov.
(2) Predujem dovolilnic iz naslednjega delilnega obdobja pridobi prevoznik, ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:
– ima določen obdobni načrt delitve dovolilnic;
– ima vrnjenih najmanj 50% dovolilnic, ki jih je prejel v tekočem delilnem obdobju in 100% dovolilnic, ki jih je prejel v vseh preteklih obdobij.
(3) Pri izvajanju redne delitve se že prejeti predujmi dovolilnic odštejejo od pripadajočih dovolilnic za tekoče obdobje.
X. PRIDOBITEV USTREZNIH CEMT CERTIFIKATOV ZA UPORABO CEMT DOVOLILNIC
22. člen
(1) Republika Slovenija ima dodeljeno bazno kvoto CEMT dovolilnic v višini 128 dovolilnic.
(2) V primeru, da vozni park, s katerim razpolagajo slovenski prevozniki, v zadostni količini ustreza standardom EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, se Republika Slovenija lahko odloči za spremembo celotne bazne kvote dovolilnic z veljavnostjo v Republiki Avstriji ali v Republiki Italiji v dovolilnice, ki veljajo za vozila višjega standarda. Pri spremembi bazne kvote se upošteva razmerje, ki ga določi organizacija CEMT. Pri zamenjavi v višji standard se pridobi dodatno število dovolilnic, ki ga določi organizacija CEMT.
(3) Na podlagi ugodnih statističnih pokazateljev glede kvalitete slovenskega voznega parka, bo Republika Slovenija zamenjala kvoto CEMT dovolilnic, ki jih ima v uporabi in s tem pridobila večje število CEMT dovolilnic za vozila višjega ekološkega standarda glede na menjalno razmerje navedeno v prejšnjem odstavku.
23. člen
(1) Delivec vsako leto na podlagi podatkov iz baze podatkov vozil na dan 1. 8. obvesti prevoznike, kakšna vozila ima vpisana v svoji evidenci. V obvestilu mora biti razvidna registrska številka vozila in ustrezna ekološka kakovost vozila (standard EURO in NOx). Prevozniki nato lahko do 15. septembra skupaj z vlogo za določitev letnega načrta delivca opozorijo na napake v evidenci oziroma mu sporočijo natančne podatke o številu in kvaliteti svojih vozil, na podlagi katerih delivec ugotovi naslednje:
– za vsak ustrezen standard EURO, število prevoznikov, ki imajo v svojem voznem parku takšna vozila,
– za vsak ustrezen standard EURO posebej, skupno število vozil posameznega standarda.
(2) Prevozniku, za katerega delivec ugotovi, da mu je sporočil neresnične podatke o številu in kvaliteti vozil, delivec odvzame že dodeljene CEMT dovolilnice in eno leto, šteto od odvzema dovolilnic, ne sme pridobiti CEMT dovolilnice.
24. člen
(1) CEMT dovolilnica se lahko uporablja samo z ekološkim vozilom, za katerega ima prevoznik veljavna naslednja potrdila, ki se morajo ves čas vožnje z dovolilnico vred nahajati v vozilu:
– za motorno tovorno vozilo: potrdilo o skladnosti s tehničnimi zahtevami glede emisij izpušnih plinov in hrupa za ekološka vozila standarda »bolj zelenega in varnega tovornega vozila« (v nadaljevanju: EURO 2) in »varnejšega EURO 3 tovornega vozila« (v nadaljevanju: EURO 3), in »varnejšega EURO 4 tovornega vozila« (v nadaljevanju: EURO 4) (priloga 5A, 6A in 7A Navodil o uporabi večstranskega kontingenta CEMT dovolilnic; v nadaljnjem besedilu: navodila);
– za motorno tovorno vozilo: potrdilo o izpolnjevanju varnostnih zahtev za ekološka vozila standarda EURO 2, EURO 3 in EURO 4 (priloga 5B, 6B in 7B navodil);
– za priklopno vozilo in polpriklopnik: potrdilo o skladnosti priklopnega vozila s tehničnimi zahtevami za ekološka vozila standarda EURO 2 in EURO 3 (priloga 8 navodil);
– ter potrdilo o opravljenem preizkusu tehnične brezhibnosti za vožnjo ekološkega vozila po cesti (priloga 9 navodil).
(2) Na zahtevo lahko prevoznik pridobi tudi potrdilo o skladnosti s tehničnimi predpisi glede emisij izpušnih plinov in hrupa za ekološka vozila standarda »zeleno tovorno vozilo« (v nadaljevanju: EURO 1), (priloga 4 navodil).
(3) Navodila so skupaj z obrazci objavljena v prilogi II tega pravilnika in so njegov sestavni del.
25. člen
(1) Standardi ekoloških vozil, za katere se lahko pridobijo potrdila iz prejšnjega člena, so naslednji:
– EURO 1, »zeleno« tovorno vozilo: vozilo mora izpolnjevati tehnične zahteve določene v devetem poglavju navodil;
– EURO 2, »bolj zeleno in varno« tovorno vozilo: vozilo mora izpolnjevati tehnične in varnostne zahteve, določene v desetem poglavju navodil;
– EURO 3, »varnejše EURO 3« tovorno vozilo: vozilo mora izpolnjevati tehnične in varnostne zahteve, določene v enajstem poglavju navodil;
– EURO 4, »varnejše EURO 4« tovorno vozilo: vozilo mora izpolnjevati tehnične in varnostne zahteve, določene v dvanajstem poglavju navodil.
26. člen
(1) Potrdila o skladnosti s tehničnimi in varnostnimi zahtevami glede emisij izpušnih plinov in hrupa za ekološka vozila in priklopnike standarda EURO 1, EURO 2, EURO 3 in EURO 4 izdajajo proizvajalci ali pooblaščeni zastopniki proizvajalcev oziroma proizvajalci ali pooblaščeni zastopniki proizvajalcev ter pooblaščena strokovna organizacija za opravljanje strokovnih pregledov vozil v postopku ugotavljanja skladnosti vozil po odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 33/98), če proizvajalec vozila v celoti ne opremi.
(2) Potrdilo o opravljenem preizkusu tehnične brezhibnosti za vožnjo ekološkega vozila po cesti (priloga 9 navodil) izdajo pooblaščene organizacije za tehnične preglede v Republiki Sloveniji, ki imajo pooblastilo ministra, pristojnega za določitev organizacij, ki lahko opravljajo tehnične preglede vozil. Potrdilo mora biti oštevilčeno z zaporednimi številkami tako, da je možno vsako potrdilo identificirati.
27. člen
(1) Za pridobitev potrdila o tehnični brezhibnosti vozila iz zadnjega odstavka prejšnjega člena priloga 9 navodil, mora prevoznik pooblaščeni organizaciji za tehnične preglede predložiti naslednje veljavno izpolnjene obrazce:
a) za tovorno vozilo, ki želi pridobiti potrdilo o tehnični brezhibnosti za vozilo EURO 2, obrazec iz priloge 5 navodil, ki je sestavljen iz dveh delov:
– 5A – potrdilo o skladnosti s tehničnimi zahtevami za emisije izpušnih plinov in hrupa;
– 5B – potrdilo o skladnosti z varnostnimi zahtevami;
b) za tovorno vozilo, ki želi pridobiti potrdilo o tehnični brezhibnosti za vozilo EURO 3, obrazec iz priloge 6 navodil, ki je sestavljen iz dveh delov:
– 6A – potrdilo o skladnosti s tehničnimi zahtevami za emisije izpušnih plinov in hrupa;
– 6B – potrdilo o skladnosti z varnostnimi zahtevami;
c) za tovorno vozilo, ki želi pridobiti potrdilo o tehnični brezhibnosti za vozilo EURO 4, obrazec iz priloge 7 navodil, ki je sestavljen iz dveh delov:
– 7A – potrdilo o skladnosti s tehničnimi zahtevami za emisije izpušnih plinov in hrupa;
– 7B – potrdilo o skladnosti z varnostnimi zahtevami;
d) za priklopno vozilo in polpriklopnik, ki želi pridobiti potrdilo o tehnični brezhibnosti za ekološka vozila standarda EURO 2, 3 in višje, obrazec iz priloge 8 navodil.
(2) Obrazci iz tega člena morajo biti oštevilčeni z zaporednimi številkami tako, da je možno vsako potrdilo identificirati.
(3) Obrazec 5A in 5B, 6A in 6B oziroma 7A in 7B morata imeti enako številko.
28. člen
(1) Potrebno število obrazcev proizvajalci vozil ali pooblaščeni zastopniki in pooblaščene organizacije, ki izvajajo tehnične preglede vozil, pridobijo od direkcije.
(2) Direkcija vodi evidenco o številu in številkah izdanih potrdil subjektom iz prejšnjega odstavka.
(3) Proizvajalci vozil ali pooblaščeni zastopniki na zahtevo prevoznika v obrazec vnesejo zahtevane podatke za posamezno vozilo in izdajo ustrezno potrdilo iz 24. člena tega pravilnika. Eno kopijo izdanega potrdila trajno hranijo v svojem arhivu, drugo kopijo izdanega potrdila posredujejo direkciji.
(4) Pooblaščene organizacije, ki izvajajo tehnične preglede po opravljenem pregledu vozila, izdajo potrdilo o tehnični brezhibnosti vozila za vožnjo po cesti (priloga 9 navodil). Eno kopijo izdanega potrdila trajno hranijo v svojem arhivu, drugo kopijo izdanega potrdila pa posredujejo direkciji.
XI. UPORABA, TOČKOVANJE UPORABE, ODVZEM IN DODELITEV CEMT DOVOLILNIC
29. člen
(1) Za pridobitev CEMT dovolilnic lahko prevoznik kandidira samo z ekološkimi vozili ustreznega standarda EURO, za katere ima veljavna potrdila o kvaliteti in varnosti določena v tem pravilniku. Vozila, s katerimi prevoznik lahko kandidira za pridobitev CEMT dovolilnice, morajo ustrezati istemu ali višjemu standardu EURO, za katerega veljajo CEMT dovolilnice v letu, za katerega se delijo.
(2) Prevozniki lahko pridobijo CEMT dovolilnico samo, če za določeno vrsto dovolilnice na vsako dodeljeno dovolilnico posedujejo minimalno določeno število vozil določene kvalitete, in sicer:
– za CEMT dovolilnico, ki ne velja v Republiki Avstriji in Republiki Italiji (CEMT za tretje države) dve vozili,
– za CEMT dovolilnico, ki velja v Republiki Italiji in ne velja v Republiki Avstriji (italijanski CEMT) dve vozili,
– za CEMT dovolilnico, ki velja v Republiki Avstriji in ne velja v Republiki Italiji (avstrijski CEMT) dve vozili.
30. člen
(1) Imetnik dovolilnice CEMT mora voditi dnevnik voženj, ki ga izda direkcija. Dnevnik se izda na ime prevoznika in ni prenosljiv. Dnevnik mora biti skupaj z ustrezno dovolilnico CEMT ves čas v vozilu in ga je treba na zahtevo kontrolnega organa pokazati. Kontrolni organ lahko pri tem dnevnik žigosa. Dnevnik mora imeti isto številko kot dovolilnica, na katero se nanaša. Nov dnevnik se izda lahko šele, ko je prejšnji popolnoma poln. Dnevnik voženj letne CEMT dovolilnice vsebuje 52 listov, mesečne CEMT dovolilnice pa 5 listov, ki so zaporedno oštevilčeni. Dnevnik voženj je izdelan v dvojniku tako, da ima vsak list izvirnik – original in svojo kopijo. Dnevnik voženj je potrebno voditi tako, da prikazuje kronološki vrstni red posameznih delov prevozne poti polnega vozila od kraja nakladanja do kraja razkladanja in tudi vožnjo s praznim vozilom. Izpolnjene originalne evidenčne liste je treba hraniti v dnevniku voženj do izteka veljavnosti dovolilnice. Kopije evidenčnih listov pri letni CEMT dovolilnici se iztrgajo in pošljejo delivcu v 20 dneh po koncu vsakega koledarskega meseca. Ob izteku veljavnosti letne CEMT dovolilnice imetnik vrne delivcu CEMT dovolilnico in originalne evidenčne liste dnevnika. Mesečno CEMT dovolilnico imetnik vrne delivcu v 10 dneh po izteku njene veljavnosti skupaj z originalnimi evidenčnimi listi.
(2) Delivec preveri, če si številke posredovanih evidenčnih listov voženj zaporedno sledijo. V primeru, da si ne sledijo, delivec prične s postopkom o odvzemu CEMT dovolilnice.
(3) V primeru, da delivec ne prejme evidenčnih listov v predpisanem roku, se šteje, da prevoznik ni opravil prevozov, zato ne sodeluje v točkovanju. Kolikor prevoznik dvakrat zaporedoma ne pošlje evidenčnih listov za prejšnje mesece, delivec prične s postopkom odvzema CEMT dovolilnice. Prav tako prične s postopkom odvzema, če prevoznik neredno pošilja mesečna poročila.
(4) Delivec prispele evidenčne liste pregleda in pred točkovanjem iz dnevnikov izloči:
– vse vožnje, ki si kronološko ne sledijo (datumi posameznih voženj se ne smejo prekrivati, npr. 20, 21, 22, 21, 23 ...);
– vse prazne vožnje,
– vse vožnje, za katere CEMT ne velja.
(5) Za vožnje, ki v dnevniku niso potrjene s carinskim žigom, mora prevoznik v evidenčnem listu navesti številko prevozne listine (CMR) s katero je bil prevoz opravljen.
(6) Delivec ostale vožnje prevoznika točkuje po sistemu, ki je določen v 31. členu tega pravilnika. Točke pridobiva prevoznik glede na posamezno vrsto dovolilnice CEMT, za vsako dodeljeno CEMT dovolilnico posebej na osnovi prispelih listov dnevnika.
31. člen
(1) Uporaba dodeljenih CEMT dovolilnic se spremlja in vrednoti po sistemu točkovanja opravljenih prevozov blaga v določenem obdobju, in sicer:
– prevozi v tretje države. Na območju Skupnosti se za prevoze v tretje države ali iz njih štejejo samo prevozi, ki jih prevoznik opravlja iz države članice Skupnosti v državo nečlanico in obratno.
(2) Točkujejo se samo prevozi na določeni relaciji, za katere je dovolilnica potrebna.
(3) Delivec vsak mesec pregleda prispele dnevniške liste voženj o izkoriščenosti CEMT dovolilnic za pretekli mesec, ki jih morajo prevozniki dostaviti delivcu. Vsak polni prevoz se točkuje z 1 točko.
32. člen
(1) Delivec iz dnevnikov voženj o uporabi CEMT dovolilnice za vsakega prevoznika, ki ima dodeljeno CEMT dovolilnico, izračuna, koliko točk je pridobil glede na opravljene vožnje v določenem obdobju. Na podlagi tako opravljenega izračuna prevoznike razvrsti glede na število zbranih točk in naredi seznam, ki vsebuje vse podatke iz tega odstavka. Seznam delivec objavi na primeren način.
(2) Delivec opravi skupni pregled točkovanja v mesecu septembru tekočega leta. Pri točkovanju upošteva mesečna poročila od vključno 1. januarja do vključno 31. avgusta tekočega leta.
(3) Če je prevoznik v času iz prejšnjega odstavka na novo prejel CEMT dovolilnico, ta dovolilnica ni predmet skupnega točkovanja in se prevozniku začne točkovati v naslednjem letu (prenos, zamenjava in dodelitev CEMT dovolilnic po seznamu prosilcev med letom).
(4) V primeru, da je prevozniku v času, določenim v drugem odstavku tega člena, bila zamenjana CEMT dovolilnica, se pri točkovanju doseženo število točk prejšnje in nove dovolilnice sešteje.
(5) Prevoznikom, ki v opazovanem obdobju dosežejo manj kot 20 voženj za tretje države, se dodeljene dovolilnice v naslednjem letu odvzamejo in dodelijo prevoznikom po vrstnem redu na seznamu prosilcev. Prevoznik, ki mu je bila odvzeta CEMT dovolilnica, lahko ponovno zaprosi za dodelitev dovolilnice v naslednjem letu v času od 1. septembra do 15. septembra.
(6) V primeru, da Republika Slovenija prejme manjše število CEMT dovolilnic kot bi jih moral delivec podeliti v letne načrte, na podlagi uporabe CEMT dovolilnic, jih odvzame tistim prevoznikom, ki se uvrstijo na zadnji del seznama uporabe posamezne vrste dovolilnic. Delivec pri tem upošteva seštevek kumulativnega števila točk in števila voženj za tretje države.
(7) Delivec seznam točkovanja uporabe CEMT dovolilnic, v katerem je razvidno skupno število točk in voženj za tretje države, javno objavi na primeren način tako, da je dostopen vsem prevoznikom in ga dostavi direkciji do 15. oktobra.
33. člen
(1) Delivec na osnovi prejetih vlog prevoznikov za postavitev letnega načrta, ki jih prevozniki posredujejo delivcu v času od 1. septembra do 15. septembra tekočega leta za naslednje leto, vodi seznam prosilcev po posamezni vrsti CEMT dovolilnice – seznam prosilcev. Za vsako vrsto dovolilnice mora biti seznam prosilcev urejen tako, da so na vrhu liste prevozniki, ki imajo, glede na izračun v skladu z merili, navedenimi v nadaljevanju, največ zbranih točk oziroma jim prvim pripada prosta dovolilnica, na koncu pa tisti z najmanjšim številom točk. Seznam mora biti oštevilčen tako, da je jasno razvidno, na katerem mestu je kateri prevoznik, vsebovati mora firmo oziroma ime prevoznika, matično številko, število že dodeljenih CEMT dovolilnic, skupno število zbranih točk v skladu z izračunom meril ter podatke, ki jih je delivec upošteval pri izračunu meril.
(2) Delivec opravi izračun in seznam prosilcev javno objavi na svoji spletni strani v roku pet dni po vsaki redni obdobni delitvi. Delivec upošteva za izračun seznama prosilcev podatke na dan izračuna redne obdobne delitve. V izračunu seznama prosilcev se upoštevajo vloge prevoznikov, ki še niso prejeli vrste CEMT dovolilnice po seznamu prosilcev za tekoče leto.
34. člen
(1) V primeru, da je prevoznik zaprosil za dodelitev več vrst CEMT dovolilnic, delivec opravi delitev oziroma izračun seznama prosilcev tako, da najprej razdeli avstrijske CEMT dovolilnice, ki so na razpolago, nato pa podatke za izračun meril popravi glede na razdeljene nove dovolilnice (novim prejemnikom odšteje vozila ki jih mora imeti za pridobitev posamezne CEMT dovolilnice). Nato na enak način razdeli še italijanske CEMT dovolilnice in nazadnje CEMT dovolilnice za tretje države.
(2) Delivec izračun izvede tako, da najprej prevoznikom, ki že imajo dodeljene CEMT dovolilnice, od podatkov za izračun za vsako CEMT dovolilnico odšteje toliko vozil, kolikor jih morajo minimalno imeti, da sploh lahko pridobijo tako dovolilnico (npr. za I-CEMT 2 vozili). Na podlagi tako prečiščenih podatkov naredi izračun čakalne liste za avstrijske CEMT dovolilnice. Po izdelavi čakalne liste za A-CEMT dovolilnice in dodelitvi razpoložljivih tovrstnih dovolilnic zopet naredi pri prevoznikih, ki so dobili nove dovolilnice, odštevanje vozil, ki jih je minimalno moral imeti prevoznik za to vrsto dovolilnice. Na podlagi tako prečiščenih podatkov opravi še izračun čakalne liste in dodelitev italijanskih CEMT dovolilnic. Po ponovnem odštevanju vozil naredi še izračun in dodelitev CEMT dovolilnic za tretje države. Delivec vedno odšteva tovorna vozila slabše ekološke kakovosti.
(3) Prevoznik, ki je zaprosil za vse tri vrste ali dve vrsti CEMT dovolilnic in ni pridobil nobene dovolilnice, ostaja na čakalnih listah za vse dovolilnice z vsemi vozili.
(4) Prevoznik, ki pridobi določeno CEMT dovolilnico in po odštetju določenega minimalnega števila vozil nima več zahtevanega minimalnega števila vozil za pridobitev druge vrste CEMT dovolilnice, za katero je prosil, ostaja na čakalni listi, vendar ga mora delivec uvrstiti v zadnji del seznama s posebno oznako, da nima zadostnega minimalnega števila vozil.
(5) Pri izračunu delivec upošteva naslednje kriterije in uteži:
-------------------------------------------------------------
Kriterij                         Utež
-------------------------------------------------------------
1. število motornih vozil                0.40
-------------------------------------------------------------
2. kvaliteta voznega parka                0.60
-------------------------------------------------------------
(6) Delivec razpoložljivo kvoto CEMT dovolilnic razdeli po vrstnem redu po čakalni listi tako, da začne proste dovolilnice dodeljevati od prvega na čakalni listi navzdol. Pri tem ne sme nikogar preskočiti. Kandidate, ki nimajo minimalnega zahtevanega števila vozil za pridobitev dovolilnice, uvrsti na zadnji del seznama.
(7) Delivec mora kot prve na čakalno listo uvrstiti prevoznike, katerim mora dovolilnico dodeliti zaradi izvršitve odločbe pritožbenega organa ali drugega pristojnega organa. Pri teh prevoznikih tudi posebej označi razlog njihove uvrstitve na vrh čakalne liste.
(8) Izdelano čakalno listo s predvideno dodelitvijo CEMT dovolilnic delivec najkasneje do 15. 10. posreduje direkciji.
35. člen
Če je delivec dodelil CEMT dovolilnice vsem prevoznikom na čakalni listi, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s tem pravilnikom, pa ima še vedno na razpolago nerazdeljene CEMT dovolilnice lahko delivec zniža kriterij minimalnega števila vozil na dovolilnico za ena.
36. člen
(1) Če Republika Slovenija od organizacije CEMT namesto letnih CEMT dovolilnic pridobi določeno kvoto dovolilnic, ki veljajo en mesec (mesečnih CEMT dovolilnic), delivec potrebnemu številu prevoznikov letne CEMT dovolilnice zamenja z 12-mesečnimi CEMT dovolilnicami.
(2) Zamenjavo iz prejšnjega odstavka delivec naredi tako, da letne dovolilnice zamenja z 12-mesečnimi najprej tistim prevoznikom, ki imajo v načrtu samo eno letno CEMT dovolilnico. Kolikor ima potem na razpolago še kaj mesečnih CEMT dovolilnic, jih po enakem ključu (1:12) zamenja tistim prevoznikom, ki imajo v načrtu po dve letni CEMT dovolilnici.
(3) Te zamenjave opravi po listi točkovanja uporabe CEMT dovolilnice za tekoče leto, in sicer tako, da začne menjati po eno letno dovolilnico za 12-mesečnih dovolilnic od vrha liste navzdol oziroma od prevoznika na prvem mestu navzdol. Tako opravi toliko zamenjav, kolikor kompletov po 12-mesečnih CEMT dovolilnic ima še na razpolago.
(4) Če prevoznik odkloni zamenjavo iz prejšnjega odstavka, lahko delivec odklonjenih 12-mesečnih CEMT dovolilnic dodeli drugemu prevozniku, ki želi namesto letne CEMT dovolilnice 12-mesečnih CEMT dovolilnic.
(5) Za točkovanje uporabe CEMT dovolilnic se prevozniku, ki ima namesto letne dovolilnice 12-mesečnih dovolilnic, upoštevajo dnevniki voženj za 8-mesečnih CEMT dovolilnic, in sicer tistih 8, ki jih je prevoznik najbolje izkoristil.
37. člen
(1) Dovolilnica CEMT je neveljavna, kolikor na njej niso vpisani sledeči podatki:
– ime in poln naslov prevoznika, ki dovolilnico uporablja;
– žig in podpis organa, ki je dovolilnico izdal;
– datum začetka in prenehanja veljavnosti dovolilnice;
– datum izdaje dovolilnice CEMT.
(2) Dovolilnica CEMT ravno tako ne velja, če ji ni priložen pravilno izpolnjen dnevnik voženj in veljavna potrdila, ki potrjujejo skladnost z vrsto uporabljene dovolilnice (EURO 3, EURO 4 …) tovorno vozilo. Šteje se, da je dovolilnica neveljavna, če se pri pregledu na kraju samem ugotovi, da so prekoračene zgornje meje emisij ali niso izpolnjene varnostne zahteve, ki so določene za takšna tovorna vozila.
38. člen
(1) Prevoznik, ki mu je odvzeta CEMT dovolilnica, jo je dolžan vrniti skladno s tretjim odstavkom 96. člena zakona. V kolikor prevoznik tega ne stori, delivec po pravnomočnosti odločbe o odvzemu CEMT dovolilnice, obvesti direkcijo, ki dovolilnico CEMT prekliče pri sekretariatu CEMT. Na podlagi tega postopka direkcija izda delivcu novo CEMT dovolilnico. Delivec CEMT dovolilnico dodeli prevozniku, ki je prvi upravičen do njene dodelitve.
(2) Odvzete CEMT dovolilnice se v tekočem koledarskem letu dodelijo drugim prevoznikom, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev CEMT dovolilnic glede na vrstni red na čakalni listi. Pred dodelitvijo se pri prevozniku preveri, če še izpolnjuje predpisane pogoje in merila. V primeru, da jih ne izpolnjuje, se mu CEMT dovolilnica ne dodeli. Dodeli se naslednjemu na čakalni listi, pri katerem se ponovno preveri izpolnjevanje pogojev in meril.
XII. UPORABA DOVOLILNIC
39. člen
(1) Prevoznik mora dovolilnice uporabljati v skladu z določili zakona in tega pravilnika, predvsem pa ne sme prevoza opraviti brez dovolilnice ali s ponarejeno dovolilnico.
(2) Vse pridobljene dovolilnice lahko prevoznik uporabi samo z vozili, za katere ima prevoznik na dan opravljanja prevoza veljaven izvod licence za motorno vozilo. Registrska številka motornega vozila mora biti vpisana na dovolilnico.
(3) Prevoznik je dolžan vrniti uporabljene dovolilnice delivcu. Prevoznik vrača dovolilnice na način, kot ga določi delivec. Pri vračilu predloži seznam vrnjenih dovolilnic na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za promet. Seznam vrnjenih dovolilnic mora vsebovati poleg številke dovolilnice in registrske označbe vozila, s katerim je bila uporabljena dovolilnica, tudi številke prevoznik (CMR) in številke faktur za prevoz, za katerega je dovolilnico uporabil.
(4) Ukradeno dovolilnico delivec upošteva kot vrnjeno in uporabljeno, če prevoznik dostavi policijski zapisnik in preklic v uradnem listu.
(5) Za izgubljene in uničene dovolilnice mora prevoznik delivcu podati pismeno izjavo s priloženim tovornim listom ter računom za opravljen prevoz z dovolilnico in preklicem v uradnem listu, drugače jih delivec ne upošteva kot vrnjene in uporabljene.
40. člen
(1) Delivec vrnjene uporabljene dovolilnice prevoznika vizualno pregleda. V primeru, da so na dovolilnici opazne spremembe, opravi pregled tudi z UV svetlobo. Če so na dovolilnici popravljeni podatki o prevozniku ali o registrski številki vozila, takšno dovolilnico evidentira kot nepravilno uporabljeno. Kot nepravilno uporabljene šteje tudi dovolilnice, iz katerih je razvidno, da so bile uporabljene z vozilom drugega prevoznika oziroma jih ni uporabil prevoznik, kateremu so bile dodeljene razen, če ni bil opravljen prenos dovolilnice v skladu z zakonom in tem pravilnikom.
(2) Delivec podatke o vozilu na dovolilnici vnese v informacijski sistem, kjer se podatki primerjajo s podatki o izvodih licenc. V primeru, da dovolilnica ni bila uporabljena z vozilom, za katerega ima prevoznik izvod licence oziroma ga nima v evidenci vozil, ki se uporablja za preverjanje izpolnjevanja pogoja finančne sposobnosti izdajo licence oziroma izvodov licenc, se takšna dovolilnica evidentira kot nepravilno uporabljena.
41. člen
(1) Neuporabljene dovolilnice mora prevoznik obvezno vrniti delivcu najkasneje v roku osmih dni po preteku veljavnosti dovolilnice.
(2) Za izvajanje nadaljnjih rednih obdobnih delitev se vrnjene neuporabljene dovolilnice štejejo za uporabljene in delivec ob rednih delitvah na podlagi tako vrnjenih dovolilnic ne izvaja odbitkov dovolilnic zaradi neuporabe.
(3) Prevoznik mora vrniti tudi vse CEMT dovolilnice, ki jim je potekla veljavnost.
XIII. IZDAJA IN VSEBINA ODLOČB DELIVCA
42. člen
(1) Delivec o določitvi letnega načrta dodelitve dovolilnic, številu in vrstah dodeljenih dovolilnic ob rednih obdobnih delitvah ter drugih svojih odločitvah izda prevozniku odločbo.
(2) Za določitev letnega načrta dodelitve dovolilnic mora delivec v izreku odločbe tabelarično prikazati število posameznih vrst dovolilnic, ki se prevozniku določijo za delitev v naslednjem delilnem letu. V obrazložitvi odločbe pa mora delivec obrazložiti svojo odločitev tako, da je iz obrazložitve razvidno, kako je pri odločanju delivec uporabil veljavne predpise, na katerih je utemeljil svojo odločitev ter navesti na kakšen način, kje in kdaj bo lahko prevoznik prejemal dodeljene dovolilnice. Obrazložitev se mora nanašati na vsakega posameznega prevoznika in mora zato tudi vsebovati vse potrebne podatke, na podlagi katerih se je delivec odločal.
(3) Obrazložitev odločbe o letnem načrtu mora vsebovati tudi tabelo, v kateri mora delivec za vsako vrsto dovolilnice, ki jo je prevoznik prejemal ali jo bo prejemal, prikazati najmanj:
– letni načrt, ki ga je imel prevoznik določenega v preteklem delilnem letu,
– število pravilno uporabljenih dovolilnic v obdobju oktober–oktober,
– odstotek zmanjšanja ali povečanja določenih vrst dovolilnic v načrtu zaradi zmanjšanja ali povečanja kvote prejetih dovolilnic,
– pri dovolilnicah, ki jih delivec deli novim prevoznikom, število teh dovolilnic, ki je na razpolago novim prevoznikom.
(4) V odločbah za izvajanje rednih obdobnih delitev dovolilnic mora delivec v izreku odločbe tabelarično prikazati število in vrsto dovolilnic, ki se prevozniku dodelijo za posamezno delilno obdobje. V obrazložitvi odločbe mora tabelarično prikazati za vsako vrsto dovolilnice posebej:
– določen letni načrt delitve dovolilnic,
– obdobni načrt delitve,
– odstotek zmanjšanja dodeljenih dovolilnic in razlog zmanjšanja mora biti v tabeli jasno razviden (npr. nepravilna uporaba, nevračilo dovolilnic ipd.),
– število dodeljenih dovolilnic za delilno obdobje.
(5) Delivec lahko v tabelah prikaže tudi druge podatke, za katere meni, da bi bilo to potrebno zaradi lažjega razumevanja njegove odločitve. V vsakem primeru pa mora njegova odločba obvezno vsebovati najmanj vsebine, naštete v prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena.
43. člen
Če prevoznik zoper odločbo delivca vloži pritožbo in delivec ne spremeni svoje odločitve, odločbo skupaj z upravnimi dokumenti zadeve posreduje ministrstvu.
XIV. KONTROLA DELITVE DOVOLILNIC
44. člen
(1) Ministrstvo izvaja strokovni in upravni nadzor nad izvajanjem nalog in postopkov, ki jih v okviru delitve dovolilnic izvaja delivec.
(2) Za izvajanje nadzora minister, pristojen za promet, določi komisijo ali posameznega delavca ministrstva ali direkcije. V primeru, da pooblasti komisijo, je v komisijo lahko imenovan tudi po en predstavnik združenj prevoznikov. V primeru, da obstaja več združenj avtoprevoznikov se v komisijo imenuje po enega predstavnika največ treh združenj.
(3) Kolikor se v okviru ministrstva oziroma direkcije organizira notranja organizacijska enota za nadzor delitve dovolilnic, nadzor nad delom delivcev izvaja ta enota.
(4) Pooblaščena oseba neposredno opravlja nadzor delitve dovolilnic. Delivec mora za izvajanje nadzora iz prvega odstavka zagotoviti vso potrebno dokumentacijo in pojasnila ter dostope do baz podatkov, ki se vodijo ali hranijo na elektronskem mediju ali v drugi obliki in po potrebi pripraviti poročilo o predmetu nadzora.
(5) Pooblaščena oseba, ki opravi nadzor, o tem sestavi zapisnik, ki ga posreduje v pregled in pripombe delivcu, nato pa ga s predlogi za ukrepanje predloži ministru, pristojnem za promet.
(6) Če se pri nadzoru ugotovijo pomanjkljivosti ali nepravilnosti, odredi ministrstvo z odločbo ustrezne ukrepe za njihovo odpravo.
(7) Kolikor delivec ne upošteva oziroma ne izvrši odločbe ministrstva, lahko ministrstvo sprejme naslednje ukrepe:
– delivca opozori,
– začne postopek upravne izvršbe za izvršitev svoje odločbe,
– začne postopek odvzema javnega pooblastila, ki je bilo podeljeno delivcu za delitev dovolilnic.
45. člen
Pristojna inšpekcija lahko, zaradi izvajanja nadzora nad pravilnostjo uporabe dovolilnic, pregleda dokumentacijo o opravljenih prevozih pri prevoznikih, ki morajo za te namene najmanj tri leta od dne opravljenega prevoza hraniti CMR obrazce in fakture o opravljenih prevozih ter jih na zahtevo inšpektorja predložiti na vpogled.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
Skladno s 136. členom Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 – popravek) se za delitev kvote dovolilnic med Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno zbornico Slovenije, še uporabljajo določila Pravilnika o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 82/02, 92/03, 129/03, 11/04 in 120/05).
47. člen
Prevoznikom, katerim so bile, pred uveljavitvijo tega pravilnika in ob dodelitvi CEMT dovolilnice, ki ne velja v Republiki Avstriji in Republiki Italiji (CEMT za tretje države), odvzete Hrvaške dovolilnice – prevozi za tretje države, se v primeru odvzema CEMT dovolilnice, najkasneje pri določitvi naslednjega letnega načrta, tako odvzete dovolilnice vrnejo.
48. člen
Določila tega pravilnika se začnejo uporabljati za izvedbo prve naslednje redne delitve dovolilnic in določitve letnega načrta delitve dovolilnic, po uveljavitvi tega pravilnika.
49. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 82/02, 92/03, 129/03, 11/04 in 120/05), razen določb o izvajanju rednih delitev dovolilnic, ki se uporabljajo do izteka zadnje redne delitve dovolilnic.
50. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-91/2007/22-0082757
Ljubljana, dne 18. julija 2007
EVA 2007-2411-0010
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti