Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

Št. 91500-11/2007 Ob-21546/07 , Stran 5676
1. Predmet prodaje: Predmet prodaje je rabljeno osebno vozilo Renault, tip VEL SATIS 3.0, limuzina, št. šasije in tip motorja: VF18J0J0B29121153/ P9XA7, leto izdelave 2003, moč in delovna prostornina motorja: 130 kW/2958 ccm, število prevoženih kilometrov: 97.715 km, barva: E7 M Lastnik: Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana, upravljavec: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. 2. Izhodiščna cena: izhodiščna cena znaša 17.250,00 EUR. Cena ne vsebuje davka na dodano vrednost, ker Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve le- tega ni zavezano obračunati. 3. Način prodaje in vrsta pravnega posla: vozilo se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. S kupcem se sklene prodajna pogodba. 4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad izhodiščno ceno, bo pooblaščena oseba za vodenje in izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem pozvala vse enako uspele ponudnike, naj pisno in v določenem roku ponudijo višjo ceno od že ponujene. V primeru ponovno prejetih enakovrednih ponudb bo najugodnejši ponudnik izbran z žrebom. 5. Način in rok plačila kupnine: uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od obojestranskega podpisa pogodbe na predračun računa za izvrševanje proračuna št. 01100-6300109972 sklic št. 18 26115-7201001-00333507. Plačilo kupnine v predhodno navedenem roku se šteje za bistveno sestavino pravnega posla. 6. Rok sklenitve pogodbe: pogodba bo predvidoma sklenjena v roku petnajstih dni od zaključka zbiranja ponudb. Vzorec pogodbe je na ogled na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. 7. Ogled: ogled vozila je mogoč vsak delovni dan do izteka roka za oddajo ponudb po predhodnem dogovoru z Alenko Žitnik (01/369-77-24), ki interesentom nudi vse podrobnejše informacije. Rok oddaje ponudbe: nakup na podlagi te objave se prične takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Pisne ponudbe morajo prispeti do 27. 8. 2007 do 10. ure po pošti oziroma morajo biti do tega roka osebno oddane v zaprti pisemski ovojnici z navedbo » Ponudba za nakup vozila – Ne odpiraj«. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe. 9. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati ime in priimek oziroma naziv kupca, naslov, telefonsko številko, davčno številko, rok veljavnosti ponudbe ter ponujeno ceno za predmet razpolaganja. 10. Odpiranje: odpiranje ponudb ni javno. O izboru bodo vsi ponudniki obveščeni v 5 dneh od zaključka zbiranja ponudb. Prepozno prispele, nepravilno označene in nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane. 11. Stroški in davščine: vse stroške in davščine v zvezi s prodajno pogodbo za rabljeno vozilo, razen stroškov izdelave cenilnega poročila, stroške odjave vozila in stroškov te objave, nosi kupec. 12. Izročitev v posest: izročitev vozila v posest je odložena do plačila celotne kupnine in stroškov. 13. Drugi pogoji: prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom, prav tako lahko Vlada RS ali pooblaščena oseba za vodenje in izpeljavo postopka prodaje ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. Odškodninska odgovornost prodajalca zaradi nesklenitve pravnega posla s katerimkoli ponudnikom je izključena.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti