Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

Ob-21433/07 , Stran 5653
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Pivka v letu 2007. II. Splošne določbe in osnovni pogoji za kandidiranje Upravičenci: Upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem namenu razpisa. Splošni finančni določbi: 1. Investicija na kmetiji, nakup opreme, urejanje pašnikov, izvedba programa izobraževanja oziroma katera druga dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2007 in bo predmet prijave na razpis za dodelitev sredstev na področju kmetijstva je lahko začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški po tem razpisu le tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta pa do 15. novembra 2007 (skrajni rok za oddajo zahtevka za izplačilo subvencije), z izjemo stroškov, sofinanciranih po namenu: sofinanciranje stroškov nastalih pri arondaciji (pri izvedbi nakupa in menjave kmetijskih zemljišč). 2. Dokazila/plačani računi za izvedene investicije, ki jih upravičenec priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja. III. Nameni razpisa Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo A1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev – višina razpisanih sredstev: 20.000,00 EUR Sofinancirajo se: naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za krmljenje, molžo, izločke,…) za prirejo mleka, jajc in mesa, naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo, nakup in postavitev rastlinjakov in plastinjakov, vključno s pripadajočo opremo. V skladu s 7. točko 4. člena Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 se pomoči ne dodelijo za naslednje naložbe: nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin, drenažna dela ali oprema za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%, za preproste naložbe za nadomestitev, za tekoče stroške proizvodnje, za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode. Upravičeni stroški: stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja standardom dobrega počutja živali, temelječih na zakonodaji Skupnosti, stroški novogradnje in adaptacije hlevov, stroški nakupa in montaže tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke,…), nakup materiala, opreme in stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov (razen sofinanciranja adaptacije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standardov Nitratne direktive), stroški nakupa in postavitve rastlinjaka in plastenjaka s pripadajočo opremo, stroški izdelave dokumentacije naložbe na kmetiji. Sofinancira se do 30% dejansko nastalih stroškov. Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež v Občini Pivka ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Pivka. Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo: – izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu 1 – vloga 2007- sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma drugo ustrezno upravno dovoljenje – predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč – načrt ureditve kmetijskega gospodarstva (priloga 1 k razpisnemu obrazcu 1). A2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč – višina razpisanih sredstev: 15.000,00 EUR Sofinancirajo se naložbe v obnovo in postavitev pašnikov ter naložbe v obnovo namakalne infrastrukture za namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, pod pogojem, da vodijo k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%. Upravičeni stroški: stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, stroški izdelave načrta za ureditev pašnika, stroški nakupa in postavitve opreme za posodobitev namakalnih sistemov, ki vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%. Sofinancira se do 50% dejansko nastalih stroškov. Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – vlogo na razpisnem obrazcu 1 – vloga 2007 – sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč – ustrezno upravno dovoljenje za poseg v prostor – mapno kopijo z vrisano lokacijo pašnika oziroma namakalnega sistema – fotokopijo dokazila o lastništvu za parcele, kjer je postavljena pašna ograja oziroma namakalni sistem oziroma dokazilo o zakupu zemljišč za vsaj petletno obdobje – Načrt postavitve pašnika oziroma namakalnega sistema (priloga 2 k razpisnemu obrazcu 1). A3. Spodbujanje programov in razvoj čebelarstva – višina razpisanih sredstev: 3.000,00 EUR Sofinancirajo se stroški nakupa opreme in čebelarskih pripomočkov. Upravičeni stroški: stroški nakupa čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov (v skladu z zakonskimi zahtevami, predvsem panjev ter posode iz nerjaveče in netoksične kovine). Sofinancira se do 40% dejansko nastalih stroškov. Upravičenci: čebelarji s stalnim prebivališčem v občini Pivka. Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo: – vlogo, na razpisnem obrazcu 1 – vloga 2007 – sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – predračune za nakup čebelarske opreme. B. Sofinanciranje stroškov nastalih pri arondaciji (pri izvedbi nakupa in menjave kmetijskih zemljišč) – višina razpisanih sredstev: 3.000,00 EUR Sofinancirajo se stroški, nastali z zaokroževanjem zemljišč, in sicer stroški pravnih in upravnih postopkov. Upravičeni stroški: stroški notarskih overitev, sodnih in upravnih taks, brez kupnine. Sofinancira se do 75% dejansko nastalih stroškov pravnih in upravnih postopkov. Sofinancirajo se stroški, nastali v tekočem letu (od 1. 1. 2007 do 15. 11. 2007). Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež v občini Pivka ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine Pivka. Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo: – vlogo na razpisnem obrazcu 2 – vloga 2007 – sofinanciranje stroškov nastalih pri arondaciji – mapne kopije – overjeno kupoprodajno pogodbo (ne starejšo od enega leta) ali menjalno pogodbo – odločbo Upravne enote Postojna o odobritvi pravnega posla (v primeru nakupa) – potrdilo k menjalni pogodbi, ki ga izda Upravna enota Postojna (v primeru menjave) – dokazila o že nastalih stroških (fotokopije potrdil o plačilu) oziroma izjavo o predvidenih stroških pri izvedbi pravnega posla nakupa oziroma menjave kmetijskih zemljišč (ki bodo nastajali do 15. 11. 2007). C. Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu – višina razpisanih sredstev: 15.000,00 EUR Sofinancirajo se programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja kmetov ter članov njihovih družin, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje teh aktivnosti na področju kmetijstva oziroma skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč (članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj). Upravičeni stroški: stroški organiziranja programov usposabljanja in izobraževanja, stroški udeležbe in organizacije na forumih, tekmovanjih, delavnicah, strokovnih ekskurzijah (potni stroški, stroški izdaje publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca), stroški izdaje publikacij, katalogov (ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz občine Pivka) ter stroški vzpostavitve internetne strani). Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, …). Sofinancira se do 50% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev (neposredno plačilo kmetu ali članu družine ni dovoljeno). Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine Pivka in registrirana stanovska (društva) in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine Pivka. Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo: – vlogo na razpisnem obrazcu 3 – vloga 2007 – sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu – predračune oziroma druga ustrezna dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti – dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev, …). Pomoči dodeljene po pravilu de minimis D. Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu – višina razpisanih sredstev: 1.000,00 EUR Sofinancirajo se programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja za področje gozdarstva, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje aktivnosti na področju gozdarstva oziroma skupine proizvajalcev ali druge organizacije za vzajemno pomoč (članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj). Upravičeni stroški: stroški organiziranja programov usposabljanja in izobraževanja, stroški udeležbe in organizacije na forumih, tekmovanjih, delavnicah, strokovnih ekskurzijah (potni stroški, stroški izdaje publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca), stroški izdaje publikacij, katalogov (ki predstavljajo dejanske podatke o gozdarstvu v občini Pivka) ter stroški vzpostavitve internetne strani. Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,…). Sofinancira se do 50% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev (neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali članu družine ni dovoljeno). Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju gozdarstva, delujejo na območju občine Pivka in registrirana stanovska (društva) in interesna združenja ter zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine Pivka. Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo: – vlogo na razpisnem obrazcu 4 – vloga 2007 – sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu – predračune oziroma druga ustrezna dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti – dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev, …) E. Sofinanciranje naložb v dopolnilno dejavnost – višina razpisanih sredstev: 7.000,00 EUR Sofinancirajo se naložbe za naslednje namene: predelava kmetijskih proizvodov (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, zelišč, gozdnih sortimentov,…), turizem na kmetiji, izvajanje dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov energije na kmetiji, kompostiranje organskih snovi. Upravičeni stroški: stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, stroški nakupa opreme in naprav za dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, promocija. Sofinancira se do 40% dejansko nastalih stroškov. Upravičenci: Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva s stalnim prebivališčem v občini Pivka, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju občine Pivka. Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo: – vlogo, na razpisnem obrazcu 5 – vloga 2007 – naložbe v dopolnilno dejavnost – predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvidenih stroških (nakup opreme, gradbena in obrtniška dela) – fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti (v primeru, da dopolnilna dejavnost še ni registrirana, morajo prejemniki sredstev registrirati dopolnilno dejavnost v roku enega leta od prejema finančnih sredstev, v skladu s predpisi) – pisno izjavo o faznosti investicije iz katere bo razvidno, da je investicija s katero kandidirajo na ta razpis del investicije za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti Investicija oziroma dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2007 in bo predmet prijave na ta razpis, je lahko začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar pa se mora smiselno zaključiti do 15. novembra 2007 (npr. zaključna ena izmed faz investicije na kmetiji, zaključeno izobraževanje), upravičenci pa morajo v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno izvedena dela izstaviti najkasneje do 15. novembra 2007, skupaj z zahtevkom za izplačilo sredstev. V. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska 5, Pivka ali osebno v sprejemni pisarni občine do vključno 11. 8. 2007 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja. Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis kmetijstvo 2007«. V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz razpisne dokumentacije – vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila tega razpisa. VI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Vloge, prispele na javni razpis, odpira in obravnava strokovna Komisija za odpiranje vlog, imenovana s strani župana. Če Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v roku 8 dni dopolni. Če prosilec vloge v roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže. Predlog Komisije o upravičenosti zahtevkov nato obravnava še Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem Občine Pivka ter dokončno razdelitev sredstev predlaga v potrditev županu. Komisija v primeru, ko zaprošena sredstva presegajo vsa razpisana razpoložljiva sredstva, lahko zniža odstotek sofinanciranja oziroma določi najvišjo višino sredstev na vlagatelja. Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Občina Pivka v osmih dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev. Občina Pivka bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v V. točki tega razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). VII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Pivka: http://www.pivka.si ali pa v sprejemni pisarni Občine Pivka, Kolodvorska 5, Pivka, vsak dan, do izteka prijave na razpis. VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po telefonu na tel. 05/72-10 1-00 ali osebno pri strokovni sodelavki Tanji Avsec ali na elektronskem naslovu: tanja.avsec@pivka.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti