Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

Št. 47800-30/2006 Ob-21737/07 , Stran 5647
1. Predmet prodaje: Parc. št. 425 – stanovanjska stavba in dvorišče, v izmeri 512 m2, parc. št. 426 – travnik, v izmeri 496 m2, parc. št. 427- pašnik, v izmeri 940 m2, in parc. št. 428 – njiva, v izmeri 479 m2, na naslovu Strunjan 10, vse k.o. Portorož. V naravi nepremičnine predstavljajo protokolarni objekt z zemljišči. Objekt sestoji iz pritličja in nadstropja, skupne površine 156,44 m2. V pritličju se nahajajo hodnik s stopniščem, WC, kurilnica, sprejemnica s kuhinjo in jedilnico ter ena garsonjera s sobo, kuhinjo z jedilnico in sanitarnim prostorom, skupne površine 75,42 m2. V nadstropju so urejene tri garsonjere, vsaka ima sobo s sanitarnim prostorom. V dveh sobah je tudi balkon. Skupna površina nadstropja znaša 81,02 m2. Neto površina vile je ocenjena na 156,44 m2. Leto izgradnje objekta je 1930. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 3. Predkupna pravica: na predmetu prodaje obstaja predkupna pravica skladno z Odlokom o predkupni pravici Občine Piran, kjer ima občina predkupno pravico v skladu z Zakonom o urejanju prostora in Zakonom o kmetijskih zemljiščih (čl. 87). Predkupni upravičenci lahko uveljavljajo predkupno pravico pod enakimi pogoji kot drugi ponudniki. 4. Izklicna cena: 1.200.000,00 €, najnižji znesek višanja je 10.000,00 €. Vse parcele se prodajajo skupaj. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. V primeru, da najvišjo ceno ponudita dva ali več ponudnikov, se med njimi opravi javna dražba, in sicer dne 22. 8. 2007 na Gregorčičevi 20, soba 84 ob 9. uri. Najmanjši dvig kupnine je 10.000 €. 5. Način in rok plačila kupnine: Kupnina se plača v 8 dneh po podpisu pogodbe na račun prodajalca. Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh od poziva k podpisu pogodbe. Lastništvo preide na kupca ob plačilu celotne kupnine in davka na promet nepremičnin. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec ne plača v navedenem roku. 6. Predmet nakupa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru z upravljalcem objekta, »Javnim gospodarskim zavodom Brdo, Protokolarne storitve RS, Predoslje 39, Kranj«. Zaprosila za podrobnejše informacije v zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov brdo@gov.si oziroma na tel. 04/260-10-00. Vprašanja v zvezi z razpisom se naslovi na elektronski naslov gp.gs@gov.si. 7. Kraj in čas zbiranja ponudb: Ponudnik predloži prijavo tako, da izpolni in podpiše obrazec ponudbe in obrazec pogodbe, ki sta dostopna na spletni strani http://www. gsv.gov.si/. V primeru težav pri dostopu do omenjene spletne strani se pošlje zahtevek za posredovanje obeh obrazcev na elektronski naslov gp.gs@gov.si. V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB1, Ur. l. RS, št. 55/03) mora prodajalec ponudbo o prodaji Vile Jadranka posredovati Upravni enoti Piran, kjer bo ponudba objavljena na oglasni deski. Predkupni upravičenci imajo pravico nepremičnino kupiti za enako ceno. V skladu z ZKZ mora ponudnik po objavi ponudbe na Upravno enoto Piran posredovati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje priporočeno s povratnico Upravni enoti in prodajalcu ali neposredno vloži na Upravni enoti. Ponudnik je dolžan vplačati kavcijo v višini 10% izklicne cene na račun 01100-6300109972 sklic 18 15119-720001-74092007. Neizbranim ponudnikom bo kavcija vrnjena v roku 10 dni po odpiranju ponudb. Kolikor uspeli ponudnik ne podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali ne plača kupnine v roku 8 dni po podpisu pogodbe, se vplačana kavcija zadrži ter se nepremičnina ponudi v nakup drugemu najugodnejšemu ponudniku. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani predkupnega upravičenca se rok za sklenitev pogodbe ustrezno podaljša za čas, ki je z zakonom predpisan za uveljavitev predkupne pravice in se uspelemu ponudniku kavcija vrne brezobrestno v roku 5 dni po prejetju pravilne vloge o uveljavljanju predkupne pravice. Izpolnjen obrazec prijave, izpolnjen in podpisan obrazec pogodbe ter dokazilo o plačani kavciji se pošlje v zaprti ovojnici na naslov Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, s pripisom »Ne odpiraj, ponudba za odkup Vile Jadranka«, do 17. 8. 2007 do 12. ure. 8. Drugi pogoji: a) na zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; b) ponudniki morajo s ponudbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na dan zbiranja ponudb ne sme biti starejše od 30 dni; c) vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec; d) nepremičnine so na prodaj po načelu videno kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. 9. Komisija Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem oziroma Vlada Republike Slovenije lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javne ponudbe.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti