Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

Št. 430-54/2007 Ob-21611/07 , Stran 5648
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija) in British Council, Tivoli Center, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa se nanaša na sofinanciranje naslednjih oblik sodelovanja: I. Izmenjava raziskovalcev, ki sodelujejo v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov; II. Znanost in družba: projekti, namenjeni razvijanju komunikacije med znanstveniki in širšo javnostjo; III. Znanost in izobraževanje: projekti, namenjeni širjenju poučevanja znanosti v izobraževalnem sistemu. I. Izmenjava raziskovalcev, ki sodelujejo v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov a. Projekte bosta sofinancirala agencija in British Council po naslednjem principu: British Council bo britanskemu partnerju oziroma njegovi instituciji kril mednarodne potne stroške za potovanje v Slovenijo in nazaj, slovenskemu partnerju ali njegovi instituciji pa bo nakazal ustrezna sredstva za kritje stroškov bivanja v Veliki Britaniji. Agencija bo krila mednarodne potne stroške slovenskemu raziskovalcu za pot v Veliko Britanijo, britanskemu partnerju pa bo krila stroške namestitve (Dom podiplomcev ali hotel B kategorije (do 100 eurov na dan), dnevnice in lokalne prevozne stroške v Sloveniji. b. Za vsak projekt je namenjeno sofinanciranje enega do 7 dnevnega obiska v vsako državo. c. Področja, na katera se nanašajo predlogi projektov, so: – klimatske spremembe; – energetska varnost: obnovljivi viri energije in energetska učinkovitost; – družbene znanosti: projekti, ki se nanašajo na medkulturne dialoge; – izobraževanje: ekonomija znanja in kreativnost. d. Prednost bodo imeli projekti, ki vključujejo: – mlade raziskovalce na začetku njihovih karier; – projekti s ciljem, da se poišče nadaljnje EU sofinanciranje znotraj raziskovalnih programov EU; – projekti, ki bodo vključili partnerja še iz kakšne druge države (tretji partner); – projekti med organizacijami in institucijami v Sloveniji in Veliki Britaniji, ki še nimajo vzpostavljenega sodelovanja. Projekti niso namenjeni za doktorski študij. e. Potrebno je, da prijavitelji predloge projektov predhodno predstavijo na British Councilu oziroma na agenciji. Predstavitev predloga projekta ne bo vplivala na končni izbor projekta. II. Znanost in družba – projekti, namenjeni razvijanju komunikacije med znanstveniki in širšo javnostjo a. Cilj programa je povečati učinkovitost dialoga med znanstveniki in širšo javnostjo v Sloveniji na osnovi britanskih izkušenj pri podobnih programih; b. Predlogi lahko vključujejo različne medije (TV, časopisi, revije, elektronski mediji ter organizacija seminarjev in delavnic); c. Predlogi se lahko nanašajo na vsa področja znanosti; d. Prijavitelji so lahko posamezniki, organizacije v zasebnem in javnem sektorju in nevladne organizacije; e. V predlaganem programu ni nujno vključevanje izmenjav obiskov raziskovalcev; f. Potrebno je, da prijavitelji predloge projektov predhodno predstavijo na British Councilu oziroma na agenciji. Predstavitev predloga projekta ne bo vplivala na končni izbor projekta; g. Predlog projekta mora predvideti tudi obseg finančnih sredstev za izvedbo izmenjav, v kolikor se le-te planirajo, ki pa ne more/ne sme preseči vsote GBP 1300 oziroma protivrednosti v EUR. III. Znanost in izobraževanje – projekti, namenjeni širjenju znanosti v izobraževalnem sistemu a. Cilj projektov je izboljšanje poučevanja in učenja znanosti znotraj izobraževalnega sistema na vseh ravneh šolanja – vključno z izobraževalnimi programi za odrasle; b. Prijavitelji so lahko učitelji, organizacije in institucije v zasebnem in v javnem sektorju. Prednost bodo imeli projekti, ki vključujejo: – zunanje preverjanje poučevanja ali razvijanja neodvisne izmenjave študentov (vključno s pripravami za programe študentskih izmenjav EU), – ustanavljanje skupnih programov za diplomski študij in podobno; c. Ni nujno potrebno, da predlagani program vključuje izmenjave obiskov; d. Potrebno je, da prijavitelji predloge predhodno predstavijo na British Councilu oziroma na agenciji. Predstavitev predloga projekta ne bo vplivala na končni izbor projekta. e. Predlog projekta mora predvideti tudi obseg finančnih sredstev za izvedbo izmenjav, ki pa ne more/ne sme preseči vsote GBP 1300 oziroma protivrednosti v EUR. 3. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa Projekte je potrebno prijaviti na prijavnih obrazcih agencije in prijavnih obrazcih British Councila v slovenskem in angleškem jeziku. Podpis slovenskega partnerja mora biti opremljen z žigom institucije. Projekti trajajo eno leto, ob podaljšanju je potrebna nova prijava. Na javni razpis za področje I. se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije oziroma v register zasebnih raziskovalcev ter izpolnjujejo pogoje predpisane z Zakonom o razvojni in raziskovalni dejavnosti in predpisi agencije ter izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti sodelovanje v okvirnih programih Evropske skupnosti na področju raziskav in tehnološkega razvoja). Izjemoma se lahko prijavijo novi inovativni predlogi, dogovorjeni in pripravljeni v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, še posebej na področju tehnološkega prenosa /transferja in varovanja okolja. Prijavitelji morajo biti pravne in fizične osebe, ki izvajajo raziskovalno dejavnost in ki ustrezajo zahtevam, zapisanim v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06, ZRRD-UPB1). 4. Postopek za prijavo projekta Vloga za sofinanciranje na osnovi javnega razpisa mora biti prijavljena na obrazcu British Councila v slovenskem in angleškem jeziku in mora vsebovati naslednje elemente: – osnovne podatke o projektu (naslov, področje) opis projekta, – podatke o slovenskem in britanskem partnerju/partnerjih, s strokovnim življenjepisom (CV), – tehnične podatke o projektu, – koristi za slovensko in britansko stran, – podatke o predhodnih kontaktih in sofinanciranju s strani British Councila, – drugi možni viri financiranja, – pregled predlaganih obiskov za predvideni čas trajanja projekta od 1. januarja do 31. decembra 2008. Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora vsebovati naslednje elemente: a. Predlog projekta (do treh strani) mora vsebovati naslednje sestavine: – kratek povzetek vsebine (do 500 besed); – definicijo ciljev projekta; – opis morebitnega prejšnjega sodelovanja; – opis pričakovanih rezultatov in pridobitev. b. Prijavne obrazce se pošlje tudi po elektronski pošti na naslednja dva e-naslova: razpis-UK2008@arrs.si in dora.glassford@britishcouncil.si c. Prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje: predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana Strokovna komisija za ocenjevanje vlog, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov in programov po veljavni metodologiji. Navedeno ovrednotenje vključuje: – pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije; – znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav; – možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU; – uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu; – reference vodje projekta in raziskovalne skupine; – vključenost mladih raziskovalcev; – izvedljivost projekta; – javno predstavitev projekta. Predlog izbora vlog za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ, in sicer Skupni slovensko-britanski odbor za znanstveno in raziskovalno sodelovanje. Sklep o izboru vlog za sofinanciranje izda Upravni odbor agencije na podlagi izbire Skupnega slovensko-britanskega odbora za znanstveno in raziskovalno sodelovanje, na katerega je agencija vezana. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je na slovenski strani 20.000 EUR, na britanski strani pa 10.000 GBP. 6. Čas izvajanja predmeta razpisa je od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. 1. 2008. 7. Rok in način predložitve prijav: pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih mrežnih projektov (Research Networks Projects) med Republiko Slovenijo in Veliko Britanijo za obdobje od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 » morajo prijavitelji poslati v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov Javne agencije za raziskovalno dejavnost, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana in na naslov British Council, Tivoli Center, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno petka, 19. 10. 2007 do 12. ure. Prijavni obrazci morajo do istega datuma po elektronski pošti prispeti tudi na naslov: razpis-UK2008@arrs.si in dora.glassford@britishcouncil.si. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave oddane v pisni obliki in po elektronski pošti. 8. Nepravočasno prispele in nepravilno opremljene prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijaviteljem. 9. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju Skupnega slovensko-britanskega odbora za znanstveno in raziskovalno sodelovanje, predvidoma v mesecu decembru 2007. 10. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (www.arrs.gov.si/sl/razpisi) in prav tako na spletni strani British Councila (www.britishcouncil.si), interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, Ljubljana ali na sedežu agencije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Podrobnejše informacije: Marjetka Primožič, tel. 01/478-47-15, e-pošta: marjetka.primozic@gov.si ali marjetka.primozic@arrs.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti