Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

Št. 430-438/2007 Ob-21642/07 , Stran 5644
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. 2. Podatki o predmetu javnega razpisa: Sklop 1: Financiranje programa izvajanja pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za azil v Azilnem domu. Program mora vsebovati: – pomoč pri vodenju dodeljenega nastanitvenega oddelka; – vzdrževanje hišnega reda Azilnega doma (predvsem informiranje o določbah Hišnega reda ob nastanitvi prosilca za azil, organiziranje in nadzor nad čistočo in urejenostjo sob in skupnih prostorov prosilcev za azil ter okolico Azilnega doma); – pomoč pri nastanitvi prosilcev za azil na ustrezen nastanitveni oddelek; – razgovori in ukrepi v zvezi s socialnim položajem prosilcev za azil, zlasti ranljivih družbenih skupin; – organiziranje in vodenje prosilcev za azil pri pomoči pri vzdrževalnih delih v Azilnem domu (npr. čiščenje okolice objektov, košnja trave, odstranjevanje snega, čiščenje skupnih prostorov, itd); – učna pomoč prosilcem za azil, ki se izobražujejo; – pomoč prosilcem za azil pri uresničevanju pravic s področja oskrbe in nastanitve (menjava posteljnine, higienske potrebščine, obleka in obutev, itd.); – organiziranje kulturnih, športnih in drugih prostočasnih aktivnosti prosilcev za azil; – spremstvo ob obiskih zdravstvenih in izobraževalnih institucij; – učenje pogovornega slovenskega jezika; – spoznavanje novega okolja ter navad lokalnega prebivalstva; – pomoč pri integraciji v neposredno okolico in družbo. Program se bo izvajal na lokaciji Azilnega doma, Cesta v Gorice 15, Ljubljana, in sicer vse dni v letu (365 dni) po razporedu naročnika (predvsem v popoldanskem in večernem času – do 23. ure). Program morajo izvajati 3 izvajalci, po 8 ur dnevno. Program obsega 8760 ur letno. Za izvajanje programa naročnik zagotovi prostor na nastanitvenem oddelku Azilnega doma. Zahtevana izobrazba izvajalcev je diplomirani socialni delavec, diplomirani socialni pedagog, vzgojitelj v domovih za motnje vedenja in osebnosti – domska vzgoja, ali V., VI. ali VII. stopnja izobrazbe druge smeri. Zaželeno je vsaj pogovorno znanje čim več tujih jezikov in komunikativnost neposrednih izvajalcev programa. Izbran bo en prijavitelj. Program se bo izvajal do 30. 11. 2008. Sklop 2: Financiranje programov pomoči pri integraciji beguncev. Podsklop 2A: Aktivnosti ob dnevu beguncev. Program lahko vključuje: – okrogle mize o begunski problematiki in integraciji beguncev v Republiki Sloveniji; – izobraževalne, glasbene in kulturne aktivnosti; – druge aktivnosti, ki bodo pripomogle k obeležitvi dneva beguncev dne 20. 6. 2008. Aktivnosti ob dnevu beguncev se lahko izvajajo samo v času od 16. 6. 2008 do 23. 6. 2008, program se lahko zaključi pred 30. 11. 2008. Podsklop 2B: Oblikovanje časopisa z namenom informiranja in osveščanja širše slovenske javnosti o begunski problematiki. Program mora obsegati pripravo vsebine, oblikovanje, tisk in distribucijo časopisa. Časopis bo namenjen informiranju in osveščanju strokovne in splošne javnosti o begunski problematiki. Prijavitelj mora že v razpisni dokumentaciji opredeliti vsebinski osnutek časopisa. Pri oblikovanju končne vsebine časopisa bo izbrani prijavitelj sodeloval s predstavniki Ministrstva za notranje zadeve. Časopis bo izšel dvakrat letno, in sicer junija 2008 in oktobra 2008. Obseg časopisa: naklada 25.000 izvodov dvakrat letno, format A4, tisk 4/4 barvna tehnika, papir 90 gramski, sijaj. Distribucija se bo izvedla delno na naslove, ki jih posreduje Ministrstvo za notranje zadeve (300 naslovov), preostanek pa v obliki deljenja na frekventnih lokacijah večjih slovenskih mest. Za ta podsklop bo izbran en prijavitelj. Program se bo izvajal do 30. 11. 2008. Podsklop 2C: Aktivnosti za prosti čas in aktivnosti z izobraževalno vsebino s področja slovenske kulture, zgodovine in umetnosti. Program je namenjen spoznavanju Republike Slovenije, njenih kulturnih in zgodovinskih značilnosti, in sicer z ekskurzijami, obiski kulturnih in drugih prireditev ter državnih in drugih institucij. Ciljna skupina so osebe s statusom begunca, ki jih je trenutno v Republiki Sloveniji 120. Program se bo izvajal do 30. 11. 2008. 3. Pogoji za prijavo na javni razpis a. Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu; b. Programi se morajo izvajati po načelu nepridobitnosti; c. Programi morajo imeti realno postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika; d. Posamezna vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije; e. Programi se ne smejo izvajati kot del drugih s strani naročnika že sofinanciranih programov. V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se ponudba zavrže. 4. Obvezna vsebina vloge: – Obrazec vloge; – Splošna izjava prijavitelja programa, ki mora biti podpisana in žigosana, s katero potrjuje, da: – soglaša s preverjanjem namenske porabe sredstev, odobrenih na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb naročnika; – ima operativno zmožnost, da izvede projekt, ki ga prijavlja v ponudbi; – ne obstaja nobeden od izključitvenih razlogov, navedenih v točki 7; – so informacije, navedene v ponudbi, resnične in dokazljive. – Podpisana in z žigom opremljena »Izjavo prijavitelja programa – DDV« glede upravičenosti do odbitka vstopnega DDV; – Pravilno izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi podatki; – Podpisan, parafiran in z žigom opremljen vzorec pogodbe ter izpolnjena, žigosana in podpisana priloga k pogodbi št. 2; – Izpisek o registraciji prijavitelja iz sodnega ali drugega ustreznega primarnega registra, ki na dan roka za oddajo vlog ne sme biti starejši od 3 mesecev; – Potrdilo sodnega registra pristojnega okrožnega sodišča, da zoper prijavitelja ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali da mu ni prepovedano poslovanje na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, ki na dan roka za oddajo vlog ne sme biti starejše od 1 meseca; – Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da zoper prijavitelja ni izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem oziroma, da zoper prijavitelja ni izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, za katero je registriran, ki ne sme biti starejše od 1 meseca, ki na dan roka za oddajo vlog ne sme biti starejše od 1 meseca; – Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da prijaviteljev vodstveni delavec v preteklih treh letih pred vložitvijo vloge na predmetni javni razpis ni bil obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki ne sme biti starejši od 1 meseca, ki na dan roka za oddajo vlog ne sme biti starejše od 1 meseca; – Potrdilo Ministrstva za finance, Davčna uprava RS, da ima prijavitelj poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi, ki urejajo navedene dajatve oziroma obveznosti, ki na dan roka za oddajo vlog ne sme biti starejše od 1 meseca. V primeru, da ponudnik predloži fotokopije dokumentov, ki jih izdajajo uradne institucije, mora naročniku na njegovo pisno zahtevo na vpogled predložiti originalne dokumente. V primeru, da prijavitelj v vlogi ne bo predložil vseh zgoraj navedenih dokazil in izpolnjenih obrazcev iz razpisne dokumentacije, zaradi česar bo njegova vloga formalno nepopolna, ga bo naročnik pozval k dopolnitvi vloge. V primeru, da prijavitelj v postavljenem roku ponudbe ne bo dopolnil, bo naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka izbire. 5. Obvezna oblika vloge Vloga se sestavi tako, da prijavitelj vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijavitelj predloži vlogo v zapečatenem ali zaprtem ovitku tako, da je možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan. Prijavitelj na ovitek vloge nalepi izpolnjen obrazec prijave iz priloge št. IV/6 razpisne dokumentacije. Vsak posamezni program je potrebno, skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložiti v posebni kuverti, označeni na način, kot je predpisan. Prijavitelj, ki prijavlja več različnih programov, mora vsak program predložiti v posebni kuverti. Nepravilno označene ponudbe bodo vrnjene prijaviteljem neodprte. 6. Merila za izbor programov Posamezni programi bodo ocenjeni na podlagi izpolnjevanja kriterijev oziroma meril ob primerjavi istovrstnih programov. Programi lahko po posameznem kriteriju prejmejo število točk, kot je razvidno v nadaljevanju. Ob delnem izpolnjevanju posameznega kriterija se dodeli le polovica maksimalnega števila točk za posamezen kriterij. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbran bo en prijavitelj, katerega program bo dosegel največje število točk, pri čemer mora izbrani program doseči najmanj 5 točk. V primeru enakega števila zbranih točk dveh ali več programov, bo izbran prijavitelj z najnižjo vrednostjo programa. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrani bodo tisti programi, ki bodo dosegli najmanj 9 točk od maksimalnega števila 13-ih točk. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbran bo en prijavitelj, katerega program bo dosegel največje število točk, pri čemer mora izbrani program doseči najmanj 11 točk. V primeru enakega števila zbranih točk dveh ali več programov, bo izbran prijavitelj z najnižjo vrednostjo programa. 7. Izločitveni razlogi Prijavitelj programa bo izločen iz nadaljnjega postopka izbire v naslednjih primerih: – kolikor je zoper prijavitelja uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali pa mu je prepovedano poslovanje na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe; – kolikor je zoper prijavitelja izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ali da je zoper njega izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki se nanaša na program; – kolikor je bil prijaviteljev vodstveni delavec v preteklih treh letih pred vložitvijo ponudbe obsojen zaradi kaznivega dejanja v zvezi s poslovanjem; – kolikor prijavitelj nima poravnanih davkov, prispevkov ali drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti v skladu s predpisi, ki urejajo navedene dajatve oziroma obveznosti; – kolikor je prijavitelj za namen izvajanja programa že prejel pomoč kateregakoli drugega organa oziroma institucije Evropske unije; – kolikor se ugotovi, da je prijavitelj v ponudbi navedel napačne ali zavajajoče podatke; – kolikor je prijavitelj interesno povezan z naročnikom, in sicer v smislu Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01), ter kolikor je prijavitelj ali oseba, ki je pri njem zaposlena interesno povezana s predsednikom ali članom izbirne komisije pri naročniku, in sicer v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali izvenzakonski skupnosti. Zgoraj navedeni izločitveni razlogi se lahko uveljavljajo zoper prijavitelja tudi po opravljeni izbiri oziroma po tem, ko je izdan sklep o izbiri izvajalca, ter po sklenitvi pogodbe. V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali več izločitvenih razlogov po izdaji sklepa o izbiri, se sklep razveljavi. V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali več izključitvenih razlogov po sklenitvi pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe. Vloga bo v postopku analize izločena tudi v primeru, da le-ta ne bo izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. 8. Način financiranja 8.1 Prijavitelji programov lahko s strani naročnika prejmejo sredstva v višini 100% vseh predvidenih odhodkov programa. 8.2 Financirani bodo stroški, ki so izključno vezani na izvajanje programa, in sicer: 8.2.1. Stroški dela izvajalcev (plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost ter drugi izdatki): – redno zaposleni; – podjemne pogodbe; – avtorske pogodbe; – drugo. Stroški dela izvajalcev ne smejo presegati tistih, ki jih izvajalec običajno prejema, urna postavka pa ne sme biti višja od urne postavke, ki se običajno zaračunava na zadevnem področju. Dajatve, davki in prispevki, ki izhajajo iz programa, predstavljajo upravičene stroške le, če jih dejansko in dokončno nosi izbrani prijavitelj programa. Stroški dela izvajalcev programa, ki so javni uslužbenci, so upravičeni le, če iz pravnega naslova, ki je podlaga za njihovo vključitev v program, jasno izhajajo obseg in obdobje vključitve v program ter višina plačila za delo na programu. 8.2.2 Materialni stroški: – potni stroški, povezani z izvajanjem programa, so upravičeni na podlagi dejansko nastalih stroškov; – stroški tiska, izdajanja publikacij in oglaševalski stroški; – stroški, povezani z izvedbo seminarjev, delavnic, okroglih miz, konferenc; – drugo. Stroški nakupa opreme so upravičeni le v višini deleža amortizacije predmeta, ki ustreza trajanju programa. Za sklop 1 se stroški, ki so povezani z delovnim prostorom in pisarniško opremo, ne smejo vključiti v finančno konstrukcijo izvajanja programa, ker se bo program izvajal na lokaciji naročnika, kjer mu bodo zagotovljeni delovni prostori s pisarniško opremo. Prav tako se stroški, ki so povezani z izvajanjem dejavnosti pod 7. alinejo sklopa 1, ne smejo vključiti v finančno konstrukcijo, saj bo potrebna delovna sredstva oziroma pripomočke (obleko, obutev, higienske potrebščine...) zagotovil naročnik. 8.2.3 Režijski in administrativni stroški (stroški, ki zagotavljajo delovanje izvajalca: PTT storitve, stroški telekomunikacij, dobava elektrike za pisarne, pisarniški material, najemnina za prostore, v katerih izvajalec programa opravlja redno dejavnost, računovodske storitve, drugo) bodo financirani v maksimalni višini 7% od skupne vrednosti stroškov dela izvajalcev in materialnih stroškov. Režijski in administrativni stroški so upravičeni, če se ne morejo neposredno zaračunati. 8.3 Med samim izvajanjem programa, naročnik pri materialnih stroških dovoljuje 10% odstopanje med posameznimi vrstami stroškov znotraj skupine materialnih stroškov, ob tem, da skupna vrednost sredstev za materialne stroške, navedena v vlogi in kasneje v pogodbi, ne sme biti presežena. Naročnik dovoljuje 10% odstopanje, opisano v prejšnjem odstavku, tudi pri stroških dela izvajalcev programa. 8.4 Pogoji za upravičenost stroškov: – stroški morajo biti izključno vezani na izvajanje programa, predvideni morajo biti v pogodbi ter skladni z načeli dobrega finančnega poslovodenja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti (npr. stroški za izvajalce programov, povezani z upravljanjem in izvajanjem projektov, morajo biti sorazmerni z velikostjo projekta itd.); – stroški morajo med izvedbo projekta dejansko nastati in ustrezati plačilom prijavitelja; – stroški morajo biti zabeleženi v računovodski evidenci ali davčni dokumentaciji prijavitelja ter morajo biti določljivi in nadzorovani s strani prijavitelja; – strošek mora nastati na ozemlju Republike Slovenije. 8.5 Stroški, ki ne bodo financirani: – davki, vključno s tistim delom DDV, ki ga prijavitelj dobi povrnjenega; – DDV ne predstavlja upravičenega izdatka, razen, če ga dejansko in dokončno nosi končni prejemnik financiranja. DDV, ki je na kakršenkoli način vračljiv, se ne šteje za upravičen strošek, tudi če končnemu prejemniku financiranja dejansko ni povrnjen; – donos kapitala, dolgovi in stroški servisiranja dolga, devizne provizije in izgube, negativne obresti, plačilo dolgovanih obresti, denarne kazni, stroški sodnih postopkov, izgube zaradi nihanja menjalnih tečajev, zamudne obresti; – stroški za reprezentanco izključno za izvajalce programa niso upravičeni. Kot upravičeni stroški se štejejo le stroški za običajno pogostitev na družabnih dogodkih, ki so izključno povezani z izvajanjem programa; – stroški, ki so nastali v okviru drugega programa; – nagrade, darila; – delo prostovoljcev; – stroški, ki so nastali pri pripravi predloga programa; – stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa; – prekomerni in nepotrebni izdatki. 8.6 Hranjenje dokumentacije: izbrani prijavitelj mora finančno-računovodsko dokumentacijo in ostale dokumente, s katerimi izkazuje stroške projekta (prejete račune, potrdila, druga dokazila o plačilu ali računovodske listine z enakovredno dokazno vrednostjo), hraniti še 5 let po zaključku programa na svojem sedežu. Izbrani prijavitelj mora imeti ločen računovodski sistem za program ali ustrezen sistem knjiženja (analitika) za vse stroške in transakcije, povezane s programom. 8.7 V primeru, da razpisana sredstva ne bodo zadostovala za financiranje vseh izbranih programov v okviru posameznega sklopa oziroma podsklopa, bodo za sklope oziroma podsklope, kjer se lahko izbere več programov, izbrani programi financirani v enako znižanem odstotku. V takem primeru bodo izbrani prijavitelji pred izdajo sklepov o izboru izvajalcev programov pozvani, da predložijo popravljeno »finančno konstrukcijo izvajanja programa« in po potrebi »opis programa«. V primeru, da se prijavitelj v roku 8-ih dni od prejema poziva na predložitev popravljene finančne konstrukcije izvajanja programa oziroma opisa programa nanj ne bo odzval, bo izločen iz nadaljnjega postopka. 8.8 Financirani bodo le tisti odhodki, ki bodo navedeni v finančni konstrukciji izvajanja programa, in sicer do navedene višine. V primeru, da bo prijavitelj v finančni konstrukciji izvajanja programa navedel stroške, ki jih naročnik v skladu s točko 8.5 ne financira, oziroma bo finančna konstrukcija izvajanja programa nepopolna ali nepravilna, ter v primeru, da bodo v finančni konstrukciji ugotovljene računske napake, bo naročnik prijavitelja pozval k dopolnitvi finančne konstrukcije izvajanja programa. V primeru, da prijavitelj pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti v finančni konstrukciji izvajanja programa v postavljenem roku ne bo odpravil, bo njegova vloga izločena iz nadaljnjega postopka izbire. 8.9 V primeru, da bodo izvajalci programov izvedli program v zmanjšanem obsegu, bo naročnik delež financiranja sorazmerno znižal. 8.10 Izplačilo sredstev: Prijaviteljem, katerih programi bodo izbrani, bodo sredstva izplačana v štirih obrokih v obdobju izvajanja programa, in sicer po predhodni predložitvi poročil o izvajanju programa in finančnih poročil. Roki, do katerih bodo morali izbrani prijavitelji oddati poročila: –  prvo poročilo do 20. 1. 2008, –  drugo poročilo do 30. 4. 2008, –  tretje poročilo do 31. 8. 2008, –  končno poročilo do 12. 12. 2008, ki mora biti oddano na predpisanem obrazcu, ki ga predpiše naročnik. 9. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša: – za sklop 1 : 100.000 EUR, – za sklop 2 : 43.000 EUR, in sicer bo naročnik posamezen izbrani program financiral v višini: – iz podsklopa 2A: do največ 8.000 EUR, – iz podsklopa 2B: do največ 25.000 EUR, – iz podsklopa 2C: do največ 10.000 EUR. 10. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: izvajanje programov se mora zaključiti najkasneje do 30. 11. 2008, sredstva pa morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije in črpanje sredstev iz Evropskega sklada za begunce. 11. Rok, do katerega morajo biti oddane ponudbe: Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 30. 8. 2007, najkasneje do 15. ure. Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. Vse nepravočasno prejete vloge bo komisija izločila iz postopka odpiranja vlog in jih neodprte vrnila prijaviteljem. 12. Rok, v katerem bodo prijavitelji programov obveščeni o izidu javnega razpisa: Prijavitelji bodo o izboru programov obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Naročnik bo izdal sklepe o izboru programov in višini financiranja programov. Naročnik bo izbrane prijavitelje po izdaji sklepov o izboru pozval k podpisu pogodbe. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo. 13. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na uradnih spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve: http://www.mnz.gov.si/. Prijavitelji jo lahko prejmejo tudi po navadni pošti, in sicer na podlagi pisnega zahtevka na Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel. +386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91, kontaktna oseba Veronika Bajrič. Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 22. 8. 2007. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po faksu na številko: 01/428-57-91, ali po pošti na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za finančne zadeve in javna naročila, Služba za javne razpise, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, s pripisom: »dodatne informacije – Javni razpis za izbor programov pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za azil in integraciji beguncev v Republiki Sloveniji v letu 2007 in 2008, št. 430-438/2007.”. Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti