Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

3755. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za posodobitev zbirnega Mestnega kanala, stran 9614.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 38. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je župan Občine Škofja Loka sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za posodobitev zbirnega Mestnega kanala
1. člen
(predmet programa priprave)
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– območje prostorskega načrta,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta in drugi udeleženci,
– objava sklepa.
2. člen
(ocena stanja, razlogi)
(1) Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta je potrebna zaradi posodobitve in dograditve glavnih zbirnih kanalov, vključno z izgradnjo oziroma posodobitvijo vseh objektov in opreme na kanalizaciji, potrebnih za zmanjšanje hidravlične obremenitve zbirnih kanalov in čistilne naprave, ob upoštevanju zadostne zaščite podtalnice in odvodnikov pred vplivi onesnaženja in kanalizacijskega omrežja. S predvidenimi posegi bo omogočeno optimalno delovanje čistilne naprave, zmanjšala se bo večkratna preplavitev cestišč in kleti objektov ter omogočena bo priključitev novih zazidalnih površin. Prav tako bodo ustrezno zaščiteni odvodniki (Poljanska Sora, Selška Sora, Sora, Prifarški potok in potok Suha), saj se bo z izgradnjo razbremenilnih bazenov deževnih voda v njih med nalivi zadržal najbolj onesnažen čistilni val, ki se sedaj zaradi večkratnega zaporednega razbremenjevanja razbremeni v vodotoke.
(2) V prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Škofja loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1988 do leta 1990 (Uradni vestnik Gorenjske št. 14/86, 3/89 in Uradni list RS, 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00 28/01, 116/02 in 103/04) je predvidena dograditev in posodobitev javne kanalizacije v Občini Škofja Loka.
(3) Osnova za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za posodobitev zbirnega Mestnega kanala je idejni projekt »Posodobitev zbirnega mestnega kanala in zbirnega kanala Trata«, št. proj. 105/2007, ki ga je izdelal Hidrosvet d.o.o., junija 2007.
V idejnem projektu je predvidena posodobitev hidravlično in kvalitetno neustreznih kanalskih odsekov, objektov in opreme ter dograditev manjkajočega dela kanalizacijskega sistema, vključno s cevovodi, objekti in opremo.
3. člen
(območje prostorskega načrta)
Prostorski načrt obravnava naslednje posege na zbirnem Mestnem kanalu in objektih na kanalu:
– posodobitev odseka zbirnega mestnega kanala v Podlubniku na območju križanja z državno cesto;
– posodobitev odseka zbirnega Mestnega kanala od razbremenilnika na Cesti talcev do razbremenilnika južno od objektov SGP Tehnik;
– posodobitev dveh razbremenilnikov na območju Podlubnika;
– ukinitev razbremenilnika na območju Podlubnika;
– ukinitev razbremenilnika ob Cesti talcev;
– ukinitev razbremenilnika na območju parkirišča pri mostu čez Soro, SZ od objektov SGP Tehnik;
– ukinitev dveh razbremenilnikov JV od SGP Tehnik;
– ukinitev razbremenilnika tik pred čistilno napravo;
– novogradnja razbremenilnika na travniku pod Sorško cesto, 300 m pred čistilno napravo;
– gradnja dveh črpališč na travniku pod Sorško cesto;
– gradnja razbremenilnega bazena pri SGP Tehnik;
– gradnja razbremenilnega bazena pri O.Š. Peter Kavčič.
Prostorski načrt obravnava tudi gradnjo razbremenilnega bazena na območju Klavnice.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta, se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag in izborom najustreznejše variante.
Strokovna rešitev mora biti presojana s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter z vidika njene sprejemljivosti v lokalnem okolju. O izboru strokovne rešitve odloči pripravljalec.
5. člen
(roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz)
Občinski podrobni prostorski načrta se izdela do novembra 2007 in sicer po naslednjem terminskem planu:
– začetek – sklep o pripravi in objava v Uradnem listu, junij 2007
– priprava osnutka OPPN, junij 2007
– smernice nosilcev urejanja prostora, julij 2007
– priprava dopolnjenega osnutka OPPN, avgust 2007
– sodelovanje javnosti, avgust 2007
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN
– sodelovanje javnosti, september 2007
– javna obravnava
– priprava predloga OPPN, september 2007
– preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPPN priprava stališč
– mnenja nosilcev urejanja prostora, oktober 2007
– sprejem predloga OPPN, november 2007
– sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave konkretnega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta sodelujejo s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora ter mnenj k predlogu občinskega podrobnejšega prostorskega načrta za posodobitev zbirnega kanala Trata:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj;
2. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana;
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana;
6. Loška komunala d.d. (vodovod, kanalizacija, plinovod, odpadki), Kidričeva cesta 43a, Škofja Loka;
7. Elektro Gorenjska, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Mirka Vadnova 3A, Kranj;
9. Geoplin plinovodi, družba za upravljanje s prenosnim omrežjem d.o.o, Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana;
10. Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj;
11. Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
Če se v postopku priprave osnutka občinskega podrobnejšega prostorskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora iz prejšnjega odstavka se določijo pred začetkom priprave občinskega podrobnejšega prostorskega načrta. Smernice mora pripravljavec občinskega podrobnejšega prostorskega načrta upoštevati pri njegovi pripravi.
Pristojni nosilci urejanja prostora morajo podati svoje smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni od prejema vloge. V smernicah morajo konkretizirati določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov, ki se nanašajo na predvideno prostorsko ureditev. Če tega ne storijo, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Pri pripravi prostorskega akta so dovoljena tudi odstopanja od danih smernic, če so ta odstopanja v okviru zakona in osnovnih usmeritev iz smernic ter utemeljena z mnenjem druge strokovne institucije. V takih primerih mora pripravljalec svojo utemeljitev priložiti dopolnjenemu osnutku prostorskemu aktu, ki v skladu s 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju pošlje nosilcem planiranja in predlogu prostorskega akta, ki ga pošlje v sprejem.
Nosilci urejanja prostora ne morejo v smernicah k izvedbenemu prostorskega akta postavljati pogojev, s katerimi bi spreminjali smernice, ki so jih podali k strateškemu prostorskemu aktu, ki je podlaga za načrtovano prostorsko ureditev.
K predlogu prostorskega akta podajo nosilci urejanja prostora v roku 30 dni mnenja, v katerih ugotovijo, ali so bile upoštevane njihove smernice ali ne oziroma ali so rešitve v skladu z zahtevami veljavnih predpisov. V mnenju ne morejo postavljati novih ali drugačnih pogojev, kot so jih podali v smernicah. Zavrnitev mnenja mora nosilec urejanja prostora utemeljiti, v nasprotnem primeru ga pripravljavec ni dolžan upoštevati. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nima pripomb.
7. člen
(objava sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in stopi v veljavo z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Škofja Loka.
Št. 350-4/2007
Škofja Loka, dne 14. junija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler I. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti