Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

3741. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Krško, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov svetov javnih zavodov, stran 9582.

Na podlagi 29. in 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US RS in 14/07 – ZSPDPO), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 1/07 – odločba US RS), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, 27/06 – sklep US RS in 1/07 – odločba US RS) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Krško, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov svetov javnih zavodov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom so določene osnove in merila za določitev plač, plačil in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Krško, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah ali jih imenuje občinski svet, in prejemki članov svetov krajevnih skupnosti ter članov svetov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Krško.
2. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravlja nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
Članom svetov krajevnih skupnosti in članom svetov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Krško, pripadajo za njihovo delo nagrade, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
3. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno, če tako predlaga župan. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, PLAČIL OZIROMA NAGRADE ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
a) Plača oziroma plačilo župana in podžupanov
4. člen
V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 1/07 – odločba US RS) in Odlokom o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, 27/06 – sklep US RS in 1/07 – odločba US RS), je funkcija župana Občine Krško razvrščena v 53. plačni razred. Skladno z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju se ob uvrstitvi funkcije župana v plačni razred, upoštevajo določila o odpravi nesorazmerij v plačah do leta 2010.
Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada še dodatek za delovno dobo v višini 0,3% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
5. člen
Funkcija podžupana je v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Odlokom o plačah funkcionarjev razvrščena v plačni razred 38–45. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
Če podžupan opravlja svojo funkcijo poklicno, mu pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,3% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu mesečno pripada plača oziroma plačilo v višini največ do 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka na delovno dobo.
Plača oziroma plačilo podžupana za opravljanje njegove funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles in mu za to ne pripada dodatno plačilo v obliki sejnine.
6. člen
Plačilo poklicnih funkcionarjev se izplačuje na podlagi sklepa o določitvi plače.
Mesečno izplačilo za nepoklicnega podžupana se opravi na podlagi sklepa o uvrstitvi v plačni razred. Podžupana uvrsti v plačni razred v skladu s prvim odstavkom 5. člena tega pravilnika župan, in sicer mesečno s sklepom. Pri uvrstitvi v plačni razred župan vsakokrat upošteva obseg dela in pooblastila podžupana.
Plačilo ostalih nepoklicnih funkcionarjev se izplačuje na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata oziroma pogodbe.
b) Plačilo članov občinskega sveta in članov delovnih teles občinskega sveta
7. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma sejnina za udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta.
Članom občinskega sveta pripada za udeležbo na sklepčni redni in izredni seji občinskega sveta sejnina v višini 11% vrednosti plače župana, brez njegovega dodatka za delovno dobo. Članom občinskega sveta se povrnejo tudi potni stroški v skladu s predpisi, ki urejajo povračilo potnih stroškov za zaposlene v občinski upravi.
V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje sejnina ne izplača. Prav tako se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje za korespondenčno in slavnostno sejo.
Za prisotnost na vsaki sklepčni redni ali izredni seji posameznega delovnega telesa pripada članu občinskega sveta sejnina v višini 1% vrednosti plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
Plačilo za opravljene funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji.
8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v delovnih telesih občinskega sveta določi sejnina za udeležbo na vsaki sklepčni redni ali izredni seji v višini 2% vrednosti plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se povrnejo tudi potni stroški v skladu s predpisi, ki urejajo povračilo potnih stroškov za zaposlene v občinski upravi.
V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje sejnina ne izplača. Prav tako se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje za korespondenčno sejo.
Članu delovnega telesa občinskega sveta se plačilo za opravljene funkcije izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji.
9. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito ter članom drugih komisij, odborov in svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan, pa niso posebej obravnavani v tem pravilniku.
c) Plačilo članom nadzornega odbora
10. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do nagrade v višini največ do 15% vrednosti plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo, za predsednika, oziroma največ do 10% vrednosti plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo, za člana.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji nadzornega odbora 35%,
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora 45%,
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo predsednika ali od njega pooblaščenega člana na seji občinskega sveta 30%.
Predsedniku in članom nadzornega odbora se povrnejo tudi potni stroški v skladu s predpisi, ki urejajo povračilo potnih stroškov za zaposlene v občinski upravi.
Plačilo za opravljene funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji.
V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje sejnina ne izplača. Prav tako se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje za korespondenčno sejo.
Letni znesek sejnin, ki se izplača predsedniku oziroma posameznemu članu nadzornega odbora, ne sme presegati 15% letne plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
č) Skupne določbe
11. člen
Predsedniku ali predsedujočemu na sejah organov iz četrtega odstavka 7. člena pripada sejnina v višini 1,5% vrednosti plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo.
12. člen
Z ugotovitvenim sklepom se v skladu s tem pravilnikom mesečno določi plačilo članom občinskega sveta, članom nadzornega odbora, članom delovnih teles Občinskega sveta ter članom drugih organov Občine Krško.
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, članov nadzornega odbora, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Krško, ki jo vodi delavec občinske uprave, ki opravlja strokovna in administrativna dela za občinski svet, obračun pa delavec občinske uprave, ki obračunava plače.
d) Nadomestilo članom volilne komisije
13. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije ter namestniki predsednika, tajnika in članov občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev pravico do enkratnega nadomestila v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah.
Sklep o obsegu sredstev za enkratno nadomestilo iz prejšnjega odstavka sprejme župan na predlog volilne komisije najkasneje v tridesetih dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Enaki pogoji, kot so določeni v prvem in drugem odstavku tega člena, veljajo tudi za Posebno volilno komisijo za volitve člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti.
III. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
14. člen
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega sveta, člani nadzornega odbora ter člani drugih organov Občine Krško imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki veljajo za zaposlene v občinski upravi.
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega sveta, člani nadzornega odbora ter člani drugih organov Občine Krško imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi, ki urejajo povračilo potnih stroškov za zaposlene v občinski upravi.
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega sveta, člani nadzornega odbora ter člani drugih organov Občine Krško imajo pravico do dnevnice za službeno potovanje in pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa. Za izplačilo dnevnic in ostalih stroškov, ki so nastali v zvezi s službenim potovanjem se uporabljajo predpisi, ki veljajo za zaposlene v občinski upravi.
Pravice iz tega člena pravilnika se uveljavljajo na podlagi naloga za službeno potovanje. Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA IN USKLAJEVANJE PREJEMKOV
15. člen
Ugotovitveni sklep o plači, plačilu, sejnini oziroma nagradi na podlagi tega pravilnika izda župan.
16. člen
Sredstva za izplačevanje tega pravilnika se zagotovijo iz sredstev proračuna Občine Krško.
17. člen
Plača župana, ki opravlja funkcijo poklicno, se izplačuje mesečno, praviloma do vsakega 5. dne v mesecu za pretekli mesec.
Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, se izplačuje mesečno, praviloma do vsakega 5. dne v mesecu za pretekli mesec.
Plačilo za delo podžupana, ki opravlja funkcijo nepoklicno, se izplačuje mesečno praviloma do vsakega 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Plačila članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta, članom nadzornega odbora ter članom drugih organov Občine Krško, se izplačujejo mesečno najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Prejemki določeni v 14. členu tega pravilnika se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
18. člen
Prejemnikom plačil iz 7., 8., 9. in 10. člena tega pravilnika se sejnine izplačujejo mesečno kot akontacija glede na dejansko prisotnost na sejah.
Ob koncu koledarskega leta se opravi poračun izplačanih akontacij, tako da letni znesek sejnin, ki se izplača posameznemu prejemniku, v skladu z zakonodajo, ne presega 15% letne plače župana, brez upoštevanja dodatka za delovno dobo.
V. SEJNINE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI
19. člen
Svet posamezne krajevne skupnosti v Občini Krško se lahko po lastni presoji odloči, da se članom sveta krajevne skupnosti za vsako udeležbo na sklepčni redni in izredni seji izplača sejnina v višini od 0,5% do 2% vrednosti plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo.
Odločitev o izplačevanju sejnine in o dejanski višini izplačila, upoštevajoč najnižji in najvišji možni znesek sejnine, kot je določen v prejšnjem odstavku, sprejme svet krajevne skupnosti s sklepom.
S sklepom iz drugega odstavka tega člena svet krajevne skupnosti določi tudi način vodenja evidence prisotnosti članov sveta na sejah ter način izplačevanja sejnine.
Predsedniku sveta krajevne skupnosti oziroma predsedujočemu članu sveta krajevne skupnosti ob odsotnosti predsednika sveta krajevne skupnosti, lahko pripada sejnina v višini 150% zneska določene sejnine za člane sveta krajevne skupnosti.
20. člen
Krajevne skupnosti v letnih finančnih načrtih za lastno dejavnost planirajo kritje stroškov za šest sej sveta krajevne skupnosti v posameznem koledarskem letu v višini 1% vrednosti plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo za člana sveta krajevne skupnosti in 2% vrednosti plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo za predsednika sveta krajevne skupnosti na posamezno sejo.
Višino vseh sredstev za dejavnost krajevne skupnosti se zagotovi v proračunu Občine Krško. Za določitev višine sredstev se upošteva število članov v posamezni krajevni skupnosti.
V primeru, da ima posamezna krajevna skupnost več sej kot je določeno v prvem odstavku in višje stroške, kot so jim zagotovljena sredstva s strani občinskega proračuna, te stroške krije krajevna skupnost sama iz lastnih sredstev.
VI. SEJNINE ČLANOV SVETA JAVNEGA ZAVODA, KATEREGA USTANOVITELJICA JE OBČINA KRŠKO
21. člen
Svet posameznega javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina Krško, se lahko odloči, da se članom sveta zavoda za vsako udeležbo na sklepčni redni in izredni seji izplača sejnina v višini od 0,5% do 2% vrednosti plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo.
Odločitev o izplačevanju sejnine in o dejanski višini izplačila, upoštevajoč najnižji in najvišji možni znesek sejnine, kot je določen v prejšnjem odstavku, sprejme svet zavoda s sklepom.
S sklepom iz drugega odstavka tega člena svet zavoda določi tudi način vodenja evidence prisotnosti članov sveta zavoda na sejah in način izplačevanja sejnine.
Predsedniku sveta zavoda oziroma predsedujočemu članu sveta zavoda ob odsotnosti predsednika sveta zavoda lahko pripade sejnina v višini 150% zneska določene sejnine.
Stroške za izplačilo sejnin krije sam javni zavod iz svojih sredstev. Javni zavod za ta izplačila ne pridobi dodatna sredstva iz proračuna Občine Krško.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Določbe 20. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati s 1. 1. 2008.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Krško (Uradni list RS, št. 14/06).
24. člen
Pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od prvega dne v naslednjem mesecu od meseca objave.
Št. 007-10/2007-O301
Krško, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti