Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

3740. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško, stran 9579.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US RS in 14/07 – ZSPDPO), v skladu z določili Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo nameni, pogoji, merila in postopki za dodeljevanje občinskih proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško (v nadaljevanju: sredstva za razvoj).
2. člen
Sredstva za razvoj, se ob upoštevanju državnih, regionalnih in občinskih razvojnih načrtov in prioritet, zagotavljajo iz občinskega proračuna v višini, ki je določena z odlokom o proračunu Občine Krško za posamezno leto in iz drugih virov.
3. člen
Za uresničevanje ciljev pospeševanja razvoja malega gospodarstva v Občini Krško so sredstva namenjena za:
– spodbujanje investicijskih vlaganj, ki ustvarjajo nove proizvodne in storitvene kapacitete ter povečujejo konkurenčnost malega gospodarstva (naložbe v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme, nakup nematerialnih pravic) ter omogočajo optimalno in kakovostnejše koriščenje proizvodnih in storitvenih kapacitet z uvajanjem novih in posodobljenih tehnologij (produktivnejših, racionalnejših, energetsko varčnih, ekološko varnejših),
– spodbujanje podjetij k pridobivanju nepovratnih sredstev iz naslova državnih in mednarodnih razpisov z namenom razširitve proizvodnje oziroma tehnoloških posodobitev na podlagi sofinanciranja stroškov svetovalnih storitev, ki jih imajo podjetniki pri izdelavi razpisne dokumentacije za prijave na državne in mednarodne javne razpise,
– spodbujanje udeležbe podjetij na sejmih in razstavah doma in v tujini z namenom promoviranja izdelkov in storitev,
– spodbujanje posebnega usposabljanja in dodatnega izobraževanja podjetnikov in njihovih zaposlenih z namenom pridobivanja novih znanj za dejavnost, ki jo opravlja podjetje,
– spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva za izvajanje aktivnosti, ki izboljšujejo uspešnost in učinkovitost podjetniškega okolja.
II. POGOJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE RAZVOJNIH SREDSTEV
4. člen
1. Upravičenci do razvojnih sredstev iz tega pravilnika so:
– mikro in majhna podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki posamezniki (pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za mikro in majhna podjetja smiselno upoštevajo),
– strokovna društva in združenja na področju podjetništva, ki so registrirana v skladu z zakonodajo o društvih.
2. Navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju Občine Krško. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven Občine Krško, kolikor ima poslovno enoto v Občini Krško, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz Občine Krško (stalno bivališče) in investira na območju Občine Krško.
Sredstva se lahko dodelijo le za investicije, ki se izvajajo na območju Občine Krško. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven Občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v Občini Krško.
3. Do sredstev so upravičena neodvisna podjetja. Neodvisna podjetja so tista, pri katerih 25% ali več kapitala ali glasovalnih pravic ni v lasti enega samega podjetja ali v skupni lasti več podjetij, ki ne izpolnjujejo opredelitve za majhna in srednje velika podjetja.
4. Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:
– so v skladu z določbami zakonodaje o finančnem poslovanju podjetij kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami iz prejšnjih let dosegla polovico osnovnega kapitala družbe, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta,
– so v skladu z določbami zakonodaje o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji,
– so pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– opravljajo dejavnost razvrščeno po Standardni klasifikaciji dejavnosti v sektorjih ribištva in ribogojstva, premogovništva, kmetijstva – področje primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov, cestnoprometni sektor – področje nabave vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo,
– nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Krško ali do države.
5. Posamezen upravičenec se lahko prijavi na več ukrepov, vendar na posamezen ukrep samo z eno vlogo.
5. člen
Sredstva za razvoj se dodeljujejo na podlagi veljavnih predpisov za dodeljevanje državnih pomoči. Finančno pomoč, ki jo prištevamo med državne pomoči, je možno dodeliti v primeru, kadar ta predstavlja potrebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena oziroma je zanj nujno potrebna. Sredstva se lahko dodelijo le, če imajo stimulativni učinek in niso namenjena samo zniževanju stroškov podjetja.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva na podlagi tega pravilnika le pod pogojem, da podajo izjavo o kumulaciji pomoči, da za isti namen niso prejeli lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih javnih virov oziroma če so, koliko sredstev so iz teh virov že pridobili.
6. člen
Sredstva za razvoj se dodeljujejo glede na vrsto instrumentov pomoči kot nepovratna sredstva v obliki dotacij. Navedena sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, v skladu s tem pravilnikom in z zakonodajo, ki ureja izvrševanje proračuna. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, skladno s pogoji in po postopkih, določenimi v veljavnih predpisih. Javni razpis se lahko objavi za vse ali za posamezne vrste ukrepov navedene v tem pravilniku.
Kolikor bodo v javnem razpisu pri posameznih ukrepih predvidena sredstva ostala neporabljena, bodo prosta sredstva prenesena na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev. Kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencev dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
7. člen
Župan Občine Krško z odločbo imenuje komisijo za vodenje postopka javnega razpisa, ki je sestavljena iz predstavnikov Občine Krško in predstavnikov gospodarskih združenj iz območja Občine Krško. Komisija na podlagi tega pravilnika in javnega razpisa odpira vloge, preveri popolnost vlog, obravnava pravočasno prispele in popolne vloge, opravlja oglede na terenu, pripravi zapisnike in predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega župan sprejme odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev. Občina Krško s prejemniki sredstev sklene pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti.
III. UKREPI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA
8. člen
Sredstva za razvoj so namenjena za naslednje ukrepe:
1. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,
2. svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise,
3. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,
4. posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,
5. spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.
1. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje) zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije, izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki investirajo v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme oziroma nematerialne investicije,
– posamezen prijavitelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicij v višini, ki je v javnem razpisu za tekoče leto predvidena za ta ukrep, kolikor prijavi večjo vrednost investicij, se bo upoštevala samo maksimalna vrednost, ki je v razpisu predvidena za ta ukrep,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Krško vsaj 2 leti po končani investiciji oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost,
– podrobnejši pogoji in merila se definirajo v javnem razpisu na podlagi katerega se dodeljujejo sredstva za razvoj.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 25% upravičenih stroškov posamezne investicije,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 15% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– nakup nove proizvajalne in storitvene opreme (samo stalna sredstva, ne drobni inventar), katere posamezna nabavna vrednost presega 850 EUR,
– nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).
2. Svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise
Namen ukrepa je spodbuditi podjetja k prijavam na državne in mednarodne javne razpise, zato so sredstva tega ukrepa namenjena sofinanciranju stroškov svetovalnih storitev, ki jih imajo podjetniki pri izdelavi razpisne dokumentacije za prijave na državne ali mednarodne razpise z namenom pridobitve nepovratnih sredstev za razširitev proizvodnje oziroma za tehnološke posodobitve.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki so naročniki svetovalnih storitev za namen prijave na državne in mednarodne javne razpise,
– med državne in mednarodne javne razpise, ki so predmet tega ukrepa ne sodijo javna naročila za blago, storitve ali gradbena dela,
– svetovalne storitve za prijavljeni projekt ne smejo biti sofinancirane iz programa vavčerskega svetovanja ali drugih javnih virov,
– podrobnejši pogoji in merila se definirajo v javnem razpisu na podlagi katerega se dodeljujejo sredstva za razvoj.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov zunanje svetovalne organizacije,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– stroški zunanjega svetovalca oziroma svetovalnega podjetja, ki so občasnega značaja in so nastali izključno za pripravo projektov in razpisne dokumentacije, ki je predmet prijave na državni ali mednarodni razpis in za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila,
– svetovalne storitve ne smejo imeti stalnega oziroma periodičnega značaja ter niso povezane z običajnimi obratovalnimi stroški podjetja, kot so npr. stroški davčnega in pravnega svetovanja, reklame ipd.,
– neupravičeni stroški so tisti stroški svetovalnih storitev, ki jih podjetje lahko uveljavlja kot upravičene stroške pri prijavi na državni oziroma mednarodni javni razpis, ki je predmet tega ukrepa.
3. Promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah
Namen ukrepa je spodbujanje sodelovanja podjetij na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini, ki na ta način promovirajo razvoj svojih proizvodov in storitev potencialnim kupcem.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki se udeležijo sejma ali razstave doma ali v tujini,
– sofinancira se le prva udeležba na določenem sejmu ali razstavi,
– podrobnejši pogoji in merila se definirajo v javnem razpisu na podlagi katerega se dodeljujejo sredstva za razvoj.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– najem, postavitev in delovanje stojnice pri prvi udeležbi na določenem sejmu ali razstavi,
– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice, stroški prenočišč udeležencev na sejmu.
4. Posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje
Namen ukrepa je spodbujanje podjetnikov in njihovih zaposlenih k posebnemu usposabljanju in dodatnemu izobraževanju, ki ga delojemalec neposredno in v pretežni meri uporablja na trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu delojemalca v podjetju, ki prejema pomoč in ki mu daje znanja, ki niso ali pa so zgolj v omejenem obsegu prenosljiva na druga podjetja ali delovna področja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– do sredstev so upravičena mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki se udeležujejo posebnih usposabljanj in dodatnih izobraževanj ter imajo izdelan letni program usposabljanj in izobraževanj zaposlenih v podjetju (vsebuje predvidene vrste programov izobraževanj in usposabljanj ter predvideno število udeležencev),
– upoštevajo se le posebna usposabljanja in dodatna izobraževanja za razvoj registrirane dejavnosti podjetja (seminarji, posveti, tečaji uporabe nove tehnologije, strojev, orodij, demonstracijske predstavitve, specialistična izobraževanja in izpiti, določeni preizkusi znanja po sekcijah), izločena pa so osnovna izobraževanja, ki so sestavni del srednjih in poklicnih šol ter fakultet (pridobitev določene stopnje izobrazbe),
– podrobnejši pogoji in merila se definirajo v javnem razpisu na podlagi katerega se dodeljujejo sredstva za razvoj.
Intenzivnost pomoči:
– do 45% upravičenih stroškov posebnih usposabljanj in dodatnih izobraževanj,
– višina pomoči na posameznega prejemnika v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– stroški predavatelja, stroški udeležencev, kotizacije, stroški najema prostorov in opreme,
– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice in stroški prenočišč predavateljev in udeležencev.
5. Spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva
Namen ukrepa je spodbujanje delovanja neprofitnih strokovnih društev in združenj na področju podjetništva, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo in se udeležujejo ali organizirajo najrazličnejše aktivnosti za podjetnike (strokovne konference, predavanja, simpozije, seminarje, posvete itd.), ker je izmenjava in posredovanje različnih znanj, izkušenj in mnenj zelo pomembna za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti podjetniškega okolja ter dviguje kompetentnost udeležencev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– društvo oziroma združenje mora imeti sedež v Občini Krško in opravljati dejavnost na območju Občine Krško,
– društvo ali združenje se ne sme ukvarjati s pridobitno dejavnostjo,
– podrobnejši pogoji in merila se definirajo v javnem razpisu na podlagi katerega se dodeljujejo sredstva za razvoj.
Intenzivnost pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov za posamezen namen,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 25% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– stroški strokovnih konferenc, predavanj, simpozijev, seminarjev, posvetov, srečanj, izobraževanj, stroški udeležb na sejmih in razstavah, promocijske aktivnosti (gradiva, medijsko obveščanje).
IV. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV
9. člen
Namensko porabo sredstev, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika spremlja in preverja Oddelek za gospodarske dejavnosti, Oddelek za javne finance in proračun Občine Krško, notranji revizor oziroma s strani župana pooblaščene osebe.
10. člen
V primerih, ko se ugotovi, da sredstva niso bila delno ali v celoti porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je podjetnik prekršil druga določila pogodbe oziroma so bile ugotovljene druge nepravilnosti, je upravičenec dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku.
Upravičenec, ki ustreza kateremkoli kriteriju iz prejšnjega odstavka, izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednjih pet let.
V. KONČNI DOLOČBI
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško (Uradni list RS, št. 98/03).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-9/2007-O403
Krško, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti