Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

3736. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Ane v Leskovcu pri Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 9575.

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZVPOPKD), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US RS in 14/07 – ZSPDPO), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) in na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Ljubljana, je Občinski svet Občine Krško na 10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o razglasitvi cerkve sv. Ane v Leskovcu pri Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik se razglasi enoto dediščine:
EŠD 1957 Leskovec pri Krškem – Cerkev sv. Ane.
Enota ima zaradi kulturnih, zgodovinskih in umetnostno-arhitekturnih lastnosti poseben pomen za Občino Krško. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega in umetnostno-arhitekturnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev leži na vedutno izpostavljenem pomolu nad naseljem Leskovec pri Krškem in predstavlja njegovo izrazito dominanto. Cerkev iz 17. stoletja je bila v letih 1760–1770 temeljito predelana v poznobaročnem duhu. Pravokotna ladja z ravnim novim stropom (prvotni strop s poslikavo je propadel) se proti vzhodu nadaljuje v pravokoten banjasto obokan prezbiterij, zvonik je prizidan k severni ladijski steni. Glavni oltar je naslikana iluzionistična arhitektura iz tretje četrtine 18. stoletja, ki jo dopolnjuje Metzingerjeva oljna slika sv. Ane z Marijo v naročju in sv. Joahimom ob strani. Starejša stranska oltarja sta iz konca 17. oziroma začetka 18. stoletja.
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Leskovec, na parcelah št. 40.S in 650/3. Vplivno območje spomenika obsega nepozidano območje severno in delno pozidano območje južno od cerkve, kjer bi neprimerni posegi razvrednotili vedutno izpostavljenost spomenika. Spomenik in vplivno območje sta znotraj enote EŠD 16521 Leskovec pri Krškem- Arheološko najdišče. Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1:2880, meja varovanega območja pa na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
4. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja so po stanju v zemljiški knjigi na dan 7. 6. 2005:
+---------+------------+--------------------+-------+----------+
|Zap. št. |Št.     |Lastnik       |ZKV  |k. o.   |
|     |parcele   |          |    |     |
+---------+------------+--------------------+-------+----------+
|1    |40.S    |Župnijstvo v    |56   |Leskovec |
|     |      |Leskovcu, Grebenčeva|    |     |
|     |      |1, Leskovec     |    |     |
+---------+------------+--------------------+-------+----------+
|2    |650/3    |Rimokatoliško    |1918  |Leskovec |
|     |      |župnijstvo,     |    |     |
|     |      |Grebenčeva 1,    |    |     |
|     |      |Leskovec      |    |     |
+---------+------------+--------------------+-------+----------+
5. člen
Za spomenik velja enoten varstveni režim, ki določa:
– vsi posegi v plasti arheološkega najdišča smejo potekati le pod arheološkim nadzorom in s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem zavoda,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove premične in nepremične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in barvne podobe,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo, prizidavo in dodajanjem posameznih prvin.
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– vsi posegi v plasti arheološkega najdišča smejo potekati le pod arheološkim nadzorom in s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem zavoda,
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora,
– prepovedano je postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod,
– prepovedano je spreminjati višinske gabarite objektov, ki stojijo na vplivnem območju spomenika, zaradi varovanja vedut in ohranitve dominantnosti sakralnega spomenika.
– prepoved vseh posegov v vse plasti arheološkega najdišča, razen pooblaščenim osebam s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem zavoda,
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih,
– vzpodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
6. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega dela in vplivnega območja spomenika ter za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kulturno dediščino.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 661-01-14/2004-O703
Krško, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti