Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

Št. 023-6/2007 Ob-21736/07 , Stran 5676
I. Predmet prodaje: – Osebno vozilo Renault Megane 1.6, reg. št.: LJ Z4-27F, letnik 2001, ni v uporabi od 16. 4. 2007 (karambolirano), inventarna številka 141100759, 141.000 prevoženih km, št. ohišja: VF1BA0B0525769716, št. motorja: K4MA7, 01598 ccm, 079 kW. Izklicna (najnižja) cena predmetne prodaje je 900,00 EUR. – Osebno vozilo Renault Laguna 2.0., reg. št. LJ A5-816, letnik 2001, inventarna številka 1411011750, 157.000 prevoženih km, št. ohišja: VF1BG0N0525524640, št. motorja: F5RA7, 01998 ccm, 103 kW. Vozilo je potrebno popravila. Izklicna (najnižja) cena predmetne prodaje je 3.900,00 EUR. II. Zakonska podlaga za razpolaganje: Prodaja dveh osebnih vozil se izvaja na podlagi določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03). Skladno z določilom drugega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06) vozil ni potrebno vključiti v letni program prodaje stvarnega premoženja države za proračunsko obdobje 2007 in 2008, saj ocenjena vrednost posameznega vozila ne presega 12.519,00 evrov. III. Vozila se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. IV. Pogoji sodelovanja: a) Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje fizične osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra. b) V primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo, overjeno pri notarju. c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10% izklicne cene predmeta prodaje, ki se vplača na TRR proračuna št.: 01100-6300109972, sklic: 18 14117-7201001-2007 ter ponudbi priložiti potrdilo o plačilu varščine. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 15. dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. d) Pisne ponudbe je potrebno predložiti z naslednjo vsebino: – priimek in ime oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe, – davčna številka, – številka TRR in ime banke, kamor se neizbranim ponudnikom povrne vrednost vplačane kavcije, – v primeru ponudnika, ki je pravna oseba: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od objave tega razpisa (lahko tudi kopija), – pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu, – navedbo premičnin, ki sta predmet ponudbe, – ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izklicne cene, – izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. V. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do dne 24. 8. 2007, 10. ure, na naslov Republika Slovenija, Kabinet predsednika Vlade RS, Gregorčičeva 20, 25, 1000 Ljubljana pod oznako »javno zbiranje ponudb za prodajo vozil – ne odpiraj«. Ponudbe so lahko oddane priporočeno po pošti ali osebno v času uradnih ur glavne pisarne: od 8. do 16. ure. VI. Ponudnik mora ponuditi odkup obeh vozil v celoti, sicer bo ponudba izločena. Izbran bo ponudnik, ki ponudi najvišjo kupnino, vendar prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe, če je ponujena kupnina nižja od izklicne cene. Prodajalec si pridržuje tudi pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom, prav tako lahko vlada ali komisija ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. VII. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. VIII. Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 8 dni od prejema pisnega poziva k podpisu pogodbe. IX. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje na naslovu: Generalni sekretariat vlade, Gregorčičeva 20, Simon Presekar (tel. 01/478-14-09; simon.presekar@gov.si). Ogled vozil je mogoč po predhodnem dogovoru z Simonom Presekarjem.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti