Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3760. Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID)
3761. Zakon o službi v Slovenski vojski (ZSSloV)

MINISTRSTVA

3762. Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
3763. Pravilnik o določitvi objektov in okolišev objektov Policijske akademije ter ukrepih za njihovo varovanje
3764. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vozniških dovoljenjih
3765. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
3766. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za nepremične rezervoarje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3767. Sklep o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor
3817. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3768. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Velenje

OBČINE

Benedikt

3769. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Benedikt

Krško

3770. Odlok o razglasitvi cerkve Žalostne Matere Božje v Leskovcu pri Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena

Lendava

3771. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

Ljubljana

3772. Odlok o programu opremljanja za gradnjo na območju Bavarskega dvora

Mozirje

3789. Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Mozirje

Nova Gorica

3773. Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica
3774. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Prvačina
3775. Odlok o začasnem prenehanju uporabe posameznih določb Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice
3776. Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici
3777. Pravilnik o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova Gorica
3778. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
3779. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Kamnolom SIA v Solkanu
3780. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Novo mesto

3781. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Stanovanjsko-poslovni objekt Jakčeva v Novem mestu
3782. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju »OLN Mrvarjev hrib«
3783. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju »OLN za stanovanjsko-poslovni objekt Jakčeva«
3784. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju »Stavbni otok med Kastelčevo in Rozmanovo ulico«
3785. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste GII-105
3786. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu – rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do km 22,250
3787. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta
3788. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto

Ravne na Koroškem

3790. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Brdinje

Sevnica

3791. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za bencinski servis ob hidroelektrarni Boštanj

Šempeter-Vrtojba

3813. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju
3814. Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca

Škofja Loka

3792. Odlok o razglasitvi Ajmanovega gradu v Svetem Duhu pri Škofji Loki za kulturni spomenik lokalnega pomena
3793. Odlok o razglasitvi znamenja (kapelice) Na Logu v Poljanski dolini za kulturni spomenik lokalnega pomena
3794. Odlok o razglasitvi spomenika padlim talcem za Kamnitnikom za kulturni spomenik lokalnega pomena
3795. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra v Bodovljah za kulturni spomenik lokalnega pomena
3796. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Primoža in Felicijana na Gabrški Gori za kulturni spomenik lokalnega pomena
3797. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Tomaža v Brodeh v Poljanski dolini za kulturni spomenik lokalnega pomena
3798. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Klemena v Bukovščici za kulturni spomenik lokalnega pomena
3799. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Janeza Evangelista v Retečah za kulturni spomenik lokalnega pomena
3800. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Nikolaja na Godešiču za kulturni spomenik lokalnega pomena
3801. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lovrenca na Lovrenški gori za kulturni spomenik lokalnega pomena
3802. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Andreja na Svetem Andreju za kulturni spomenik lokalnega pomena
3803. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Florijana v Sopotnici za kulturni spomenik lokalnega pomena
3804. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jurija v Stari Loki za kulturni spomenik lokalnega pomena
3805. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Filipa in Jakoba na Valterskem Vrhu za kulturni spomenik lokalnega pomena
3806. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Barbare na Sveti Barbari za kulturni spomenik lokalnega pomena
3807. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Duha v Sv. Duhu pri Škofji Loki za kulturni spomenik lokalnega pomena
3808. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Tomaža na Sv. Tomažu za kulturni spomenik lokalnega pomena
3809. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lenarta, Sv. Lenart za kulturni spomenik lokalnega pomena
3810. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Ožbolta na Sv. Ožboltu (v Hojkah) za kulturni spomenik lokalnega pomena
3811. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Uršule v Pevnem za kulturni spomenik lokalnega pomena
3812. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Volbenka na Logu nad Škofjo Loko za kulturni spomenik lokalnega pomena

Zagorje ob Savi

3815. Odlok o plakatiranju v času volilne kampanje na območju Občine Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo)

Zavrč

3816. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

POPRAVKI

3818. Popravek Popravka elektronske izdaje Uradnega lista RS, št. 65/07

PREKLICI

3819. Preklic Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda mestne lekarne

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

70. Zakon o ratifikaciji Izbirnega protokola h Konvenciji o varnosti osebja Združenih narodov in spremljevalnega osebja (MIPKVOZN)
71. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BBOPCZ)
72. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju in medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BRUPCZ)
73. Zakon o spremembi Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o izročitvi, Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o izročitvi in Drugega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o izročitvi (MEKIDP-A)

Vlada Republike Slovenije

74. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike
75. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za industrijo in trgovino Češke republike
76. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo in trgovino Romunije
77. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Svetom Evrope o statusu informacijskega urada Sveta Evrope v Republiki Sloveniji

Ministrstvo za zunanje zadeve

78. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o čezmejnem policijskem sodelovanju organov za zatiranje kriminalitete in prenehanje veljavnosti Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili in organiziranemu kriminalu
79. Obvestilo o začetku veljavnosti Evropske konvencije za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in druge znanstvene namene
80. Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo, trgovino in energijo Republike Albanije
81. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije, pripravljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, Protokola, pripravljenega na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti in Protokola, pripravljenega na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o razlagi Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti s predhodnim odločanjem Sodišča Evropskih skupnosti

Razglasni del

Objave gospodarskih družb

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti