Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007

Kazalo

3816. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 9776.

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 7. seji dne 16. julija 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 19/00) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 14/06 in 1/07), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06), kolikor Zakon o lokalni samoupravi ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članom nadzornega odbora in občinske volilne komisije pripada plačilo za opravljanje funkcije, ki se oblikuje na podlagi tega pravilnika, smiselno določbam v prvem odstavku navedenih zakonov.«.
2. člen
Spremeni se vsebina 3. člena pravilnika tako, da se na novo glasi:
»Župan je na podlagi Odloka o plačah funkcionarjev razvrščen v 46. plačni razred. Županu pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po predpisih o plačah v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, razen dodatka za delovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na podlagi zakona.
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega županovih pooblastil in sicer v razponu od 32. do 38. plačnega razreda.
Če je imenovanih več podžupanov, pripada vsakemu od njih glede na obseg del sorazmerni del plače, ki bi sicer pripadala enemu podžupanu.«.
3. člen
V 4. členu se v prvem stavku črtata besedi »oziroma nagrade«.
4. člen
Peti člen se v celoti črta.
5. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.
V okviru teh določil se članu občinskega sveta določi plačilo za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
   – udeležbo na redni seji občinskega sveta      7%
  – udeležbo na izredni seji občinskega sveta     7%
  – predsedovanje seji delovnega telesa       2,5%
  – udeležba na seji delovnega telesa,
    katerega član je                1,5%
  – za druge aktivnosti izven sej           5%.
Izračun plače za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta se določi s sklepom oziroma odločbo. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.«.
6. člen
V sedmem členu se črta drugi odstavek. Tretji odstavek postane drugi.
7. člen
V tretjem odstavku 8. člena se besedilo »pogodbe o delu« nadomesti z besedilom »podjemne pogodbe«.
8. člen
V 10. členu se besedilo »na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto« nadomesti z besedilom »na podlagi podjemne pogodbe, sklenjene za čas trajanja mandata župana in občinskega sveta«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Sejnina za posamezno sejo znaša 1,5% županove plače«.
9. člen
V 11. členu se v tretjem odstavku besedilo »na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto« nadomesti z besedilom »na podlagi podjemne pogodbe, sklenjene za čas trajanja mandata župana in občinskega sveta«.
10. člen
12. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik, člani in tajnik občinske volilne komisije ter njihovi namestniki in člani volilnih odborov in njihovi namestniki imajo za opravljanje dela, v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev, v skladu z zakonom, pravico do plačila za opravljanje funkcije«.
11. člen
V 16. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po sprejemu dokazil na sedež Občine Zavrč«.
12. člen
Izplačila v skladu s tem pravilnikom se izvedejo za pripadajoča izplačila po tem pravilniku od vključno januarja 2007 dalje.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-2/99-1
Zavrč, dne 16. julija 2007
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti