Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007

Kazalo

3785. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste GII-105, stran 9734.

Na podlagi 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), 23. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. seji dne 12. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste GII-105
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Podlaga za občinski lokacijski načrt
S tem odlokom se ob upoštevanju Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene od 1990 do 2004 (SDL, št. 24/86, 15/90, 3/91, 9/91, 12/91 ter Uradni list RS, št.: 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 68/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99, 92/99, 52/00, 12/01, 33/01, 49/01, 68/01, 72/01, 4/02, 22/02, 35/02, 69/02, 92/02, 46/03, 57/03, 97/03, 15/04, 89/04, 99/04) sprejme spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavna cesta G2-105, ki je bil sprejet z Odlokom o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste GII-105 (Uradni list RS, št. 74/02, 31/06 – popravek) – v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt.
Lokacijski načrt je izdelal Acer Novo mesto, d.o.o., pod številko projekta S-1/2007, maj 2007.
2. člen
Vsebina odloka
(1) Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mesto – glavna cesta G2-105 – v nadaljnjem besedilu: odlok, določa: ureditveno območje lokacijskega načrta, opis prostorske ureditve, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje ter zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, način gradnje, obveznosti investitorjev in izvajalcev ter tolerance.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Mestni občini Novo mesto.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
Obseg ureditvenega območja
Območje lokacijskega načrta obsega prostor na obeh straneh glavne ceste in priključnih cest, ki je potreben za rekonstrukcijo glavne ceste na odseku od km 2.425 do km 2.990. Deviirana cesta poteka po novi trasi (dolžina novogradnje 565 m). V večji meri poteka po travniških površinah čez vzpetino Tržič severno od obstoječe glavne ceste, pred priključevanjem na obstoječe križišče pa v manjši meri po sadovnjaku.
Ureditveno območje meri približno 1,81 ha in vključuje zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami: 680, 1135/5, 683, 682, 776/1, 773, 775, 768, 769, 764/1, 764/2, 874, 862, 897, 893, 1127/1, 1128/1, 1128/2, 1128/4, 1129/3, 891/1, 891/2, 892/1, 892/2, 1147/2, 1147/3, 885/1, 885/3, 885/2, 884/3, 884/1, 884/4, 866/1, 882/1, 882/3, 869, 886, 865, 875, 761/1, 760, 1147/1, 876, 753/1, 877/1, vse k.o. Daljni vrh.
Navezave javne infrastrukture (javna razsvetljava, vodovodno omrežje, telekomunikacijsko omrežje, elektroenergetsko omrežje – NN, podzemna), ki potekajo izven območja sprememb in dopolnitev LN so predvidene po naslednjih parcelnih številkah: 1129/2, 873, 857, 1117, 1118, 896, 1125, 1128/3, vse k.o. Daljni vrh.
4. člen
Namenska raba zemljišč
Namenska raba prostora znotraj ureditvenega območja lokacijskega načrta:
– območja prometne in druge gospodarske javne infrastrukture (površine za glavno cesto, javne priključne ceste, avtobusna postajališča, kolesarsko stezo in pločnik, vsa pripadajoča javna infrastruktura).
III. POGOJI ZA REALIZACIJO PROSTORSKIH UREDITEV
5. člen
Predvideni posegi v ureditvenem območju
Predmet sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste G2 (od km 2.425 do km 2.990) je rekonstrukcija obstoječe ceste ter vse infrastrukturne in prostorske ureditve, vezane na izgradnjo ceste v dolžini približno 565 m, in sicer:
– rekonstrukcija glavne ceste G2 – deviirana cesta poteka po novi trasi,
– izgradnja priključnih cest 1A in 1B ter rekonstrukcija dela Tržiške ulice,
– izgradnja obojestranske kolesarske steze in obojestranskega pločnika na glavni cesti,
– izgradnja enostranskega pločnika na priključnih cestah 1A in 1B,
– izgradnja avtobusnih postajališč s čakališčem in nadstrešnico,
– obstoječe priključke v krožnem križišču se po izgradnji prestavljene nove ceste ukine,
– izgradnja obračališča na Tržiški ulici in ureditev priključka do stanovanjskega objekta št. 49,
– ureditev vse potrebne javne infrastrukture,
– ureditev prometne signalizacije,
– odvodnjavanje meteornih voda s kolesarske steze, pločnika in ceste,
– izgradnja novih zidov,
– postavitev aktivne in pasivne protihrupne zaščite,
– ureditev in zaščita brežin,
– odstranitev stanovanjske hiše (Ljubljanska cesta št. 58) in odstranitev aktivne protihrupne ograje v krožišču (dolžine 40,2 m).
6. člen
Koncept ureditve
Predvidena ureditev vključuje deviacijo ceste čez vzpetino Tržič na delu od km 2.425 do km 2.990, to je do obstoječega krožnega križišča. V km 2.425 se deviirana Ljubljanska cesta situativno naveže na rešitve po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja Rekonstrukcija Ljubljanske ceste in ureditev javne infrastrukture od km 1.347 do km 2.425 (izdelovalec ACER Novo mesto, d.o.o., št. projekta PR-R5/2005, marec 2006), niveletno pa na obstoječe vozišče. Ljubljanska cesta se zaključi s priključevanjem v krožišče, tako da se priključek na novo uredi glede na nastale razmere.
Zaradi novega priključevanja Ljubljanske ceste v krožišče se uredi navezava vseh lokalnih cest in priključkov ter zagotovi dostop do vseh objektov ob obstoječi glavni cesti, preko novega križišča v km 2.744. Gre za polno križišče, ki se navezuje tudi na Tržiško ulico, s čimer se navezava Tržiške ulice na krožišče ukine. Tržiška ulica se v dolžini okrog 135 m rekonstruira, na njenem južnem koncu pa se uredi obračališče.
Ob navedenem križišču se na Ljubljanski cesti predvidi par avtobusnih postajališč s čakališčem in nadstrešnico. Kolesarska steza in hodnik za pešce sta ob glavni cesti predvidena obojestransko. Na priključnih cestah se predvidi samo pločnik po severni strani.
V območju projektiranega pločnika za pešce je predvidena javna cestna razsvetljava.
7. člen
Vrste gradenj
Dovoljene so naslednje vrste gradnje:
– gradnje novih objektov (za potrebe rekonstrukcije ceste in obcestnih ureditev),
– vzdrževalna dela na objektih,
– odstranitev objektov.
8. člen
Rušitve
Odstranitev objektov in ureditev:
– odstranitev stanovanjske hiše (Ljubljanska cesta št. 58) in odstranitev aktivne protihrupne ograje v krožišču (dolžine 40,2 m). Odstranitev se uredi v skladu z rušitvenim načrtom.
9. člen
Prometno omrežje
NPP je določen glede na vrsto ceste, prometno obremenitev in predvideno računsko hitrost.
Za določitev prometnih obremenitvah na Ljubljanski cesti G2-105/252 so služili podatki iz prometne študije Novega mesta, izdelovalec TrafCons, d.o.o., Ljubljana v juliju 1997, prva dopolnitev julija 2001 in dopolnitev s primerjalno analizo variant obvoznice v oktobru 2005. Do leta 2014 je predvidena izgradnja vzhodne in zahodne obvoznice Novega mesta, tako da je glede na novo cestno mrežo območja Novega mesta, na Ljubljanski cesti G2-105/252 v planskem letu 2014 predvideno na severnem kraku križišča 11.284 PLDP in na južnem kraku 11.744 PLDP.
Normalni prečni prerez ceste
Normalni prečni profil (NPP 1) ceste je naslednji:
   – vozišče         2 x 3,25 m 6,50 m
  – kolesarska steza    2 x 1,75 m 3,50 m
  – pločnik za pešce    2 x 1,65 m 3,30 m
  – bankina/berma      2 x 0,50 m 1,00 m
------------------------------------------------
  Skupaj                14,30 m
Normalni prečni profil (NPP 2) ceste z avtobusnim postajališčem je naslednji:
   – vozišče              2 x 3,25 m  6,50 m
  – avtobusno postajališče       1 x 3,60 m  3,60 m
  – čakališče             1 x 2,00 m  2,00 m
  – kolesarska steza          1 x 1,75 m  1,75 m
  – kolesarska steza (na strani
    avtobusnega postajališča)     1 x 1,00 m  1,00 m
  – pločnik za pešce          2 x 1,65 m  3,30 m
  – bankina/berma           2 x 0,50 m  1,00 m
------------------------------------------------------------
  Skupaj                      19,15 m
Normalni prečni profil (NPP 3) priključnih cest 1A in 1B je naslednji:
   – vozišče              2 x 3,00 m  6,00 m
  – pločnik za pešce          1 x 1,65 m  1,65 m
  – bankina/berma
    (na strani pločnika)       1 x 0,50 m  0,50 m
  – bankina/berma           1 x 1,10 m  1,00 m
-------------------------------------------------------------
  Skupaj                       9,15 m
Normalni prečni profil (NPP 4) Tržiške ulice je naslednji:
   – vozišče              2 x 2,75 m   5,50 m
  – bankina/berma           2 x 0,50 m   1,00 m
--------------------------------------------------------------
  Skupaj                       6,50 m
Kolesarska steza in pločnik za pešce
Ob vozišču Ljubljanske ceste v celotni dolžini potekajo obojestranska kolesarska steza in pločnik, ob priključnih cestah pa enostranski pločnik po severnem robu priključne ceste. Kolesarska steza je od vozišča ločena z dvignjenim betonskim robnikom za 12 cm.
Obojestransko avtobusno postajališče
Na obravnavanem odseku je v območju križišča v km 2.744 predvideno obojestransko avtobusno postajališče za mestni potniški promet, takoj za priključno cesto 1A v km 2.797 oziroma priključno cesto 1B v km 2.693. Na avtobusnem postajališču se uredi čakališče v dolžini 13 m, ki je niveletno dvignjeno od vozišča 12 cm. Čakališče se opremi z nadstrešnico.
Priključki
V km 2.990 se izvede nov priključek deviirane Ljubljanske ceste v krožišče, obstoječi priključek Ljubljanske ceste, ki poteka mimo gostišča Vidic pa se ukine. Ukine se tudi priključek Tržiške ulice v krožišče. Obstoječi del Ljubljanske ceste in Tržiška ulica se na rekonstruirano cesto navežeta preko križišča v km 2.744. Na južnem koncu Tržiške ulice se uredi ekološki otok v asfaltirani izvedbi ter obračališče. Uvoz preko poglobljenega robnika za stanovanjski objekt Ljubljanska cesta 49 se ukine, navezava objekta se uredi s podaljškom slepega kraka obstoječe Ljubljanske ceste.
Odvodnjavanje
Odvodnjavanje padavinskih vod z vozišča, kolesarske steze in pločnika za pešce se ustrezno uredi s prečnimi in vzdolžnimi skloni ter se preko vtočnih jaškov ter drenažno kanalizacijskih cevi kontrolirano vodi do lovilca olj ter se navezuje na obstoječo padavinsko kanalizacijo.
Javna razsvetljava
Novo predvidena javna razsvetljava je predvidena ob vseh novih trasah ceste in se naveže na obstoječo javno razsvetljavo krožišča v Bučni vasi. Omarica javne razsvetljave je obstoječa in se nahaja ob krožišču ter se dogradi za en tokokrog javne razsvetljave.
10. člen
Obcestne ureditve
Zidovi
Na delu od križišča v km 2.744 se v smeri proti krožišču obojestransko predvidi AB zid, na katerega se postavi protihrupna ograja. Skupna dolžina AB zidu levo znaša 183,5 m, desno pa 171,50 m. AB zid je pravokoten na niveleto ceste, zgornji rob AB zidu (oziroma krone) sledi niveleti ceste. Višina AB zidu se spreminja glede na zaledni teren, in sicer so spremembe višine narejene s preskoki.
Protihrupna zaščita
Del obstoječe protihrupne ograje na območju krožišča se zaradi novih ureditev odstrani. V krožišču se novo predvidena protihrupna ograja, ki je postavljena na novi AB zid, naveže na obstoječo protihrupno ograjo. Od km 2.928 na desni strani ter od km 2.939 na levi strani v smeri stacionaže je protihrupna ograja točkovno temeljena. Med novo cesto in Tržiško ulico ter staro Ljubljansko cesto se predvidi prehode za pešce in kolesarje skozi protihrupno ograjo. Na stanovanjskih objektih Tržiška cesta 1 in 3 ter Ljubljanska cesta št. 49 se predvidi pasivna protihrupna zaščita.
Ureditev in zaščita brežin
Nasipne in vkopne brežine se izvedejo v naklonu 1:1,75 in se prilagodijo obstoječemu terenu. Brežine se vegetacijsko utrdijo in zatravijo. Zasaditev je načrtovana na zunanji strani vzdolž protihrupnih ograj (plezalke oziroma ovijalke) ter vrsta enakih drevorednih dreves ob obstoječem spomeniku NOB (npr. Cercidifil).
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
11. člen
Oblikovanje objektov, ureditev in urbane opreme
AB zidovi in protihrupne ograje
AB zidovi in protihrupne ograje se oblikujejo usklajeno. Površina zidov se uredi v enostavnem rastru s pretežno vertikalnimi fasadnimi elementi (slopi, utori), v kombinaciji s horizontalnimi fasadnimi elementi. Vrh zidu se oblikuje kot pravokoten venec, ki sega za 4 cm čez rob zidu.
Protihrupne ograje se na desni in levi strani ceste izvedejo kot poliakrilni paneli in kovinski paneli. Zgornji robovi protihrupnih ograj se izvedejo zvezno, vzporedno z niveleto ceste. Barva AB zidu in protihrupnih ograj naj bo poenotena z barvo preostalih kovinskih elementov (srednja sive mat barve). Ob protihrupni ograji je predvidena tudi zasaditev plezalk.
Nadstrešnice na avtobusnih postajališčih
Uporabi naj se tipske nadstrešnice – enostavna kovinska konstrukcija, transparentna plastična polnila. Vsi kovinski deli naj bodo srednje sive mat barve.
Svetilke javne razsvetljave
Svetilke javne razsvetljave naj bodo oblikovno usklajene s preostalo urbano opremo prostora. Tudi barva vseh kovinskih elementov (svetilke, ograje, koši za smeti idr.) se poenoti (srednje siva mat barva).
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ENERGETSKE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
12. člen
Ob predvideni novogradnji Ljubljanske ceste, pločnika, kolesarske steze in avtobusnega postajališča bo tangirana komunalna infrastruktura znotraj območja predvidenega posegov in sicer: elektroenergetsko omrežje, telekomunikacijski vod, ter vodovodno omrežje.
Trase obstoječih in projektiranih infrastrukturnih vodov so prikazane v zbirni situaciji komunalnih vodov in naprav. V območjih predvidenih tangenc bodo izvedene zaščite ali prestavitve obstoječih komunalnih vodov.
Sočasno z novogradnjo Ljubljanske ceste, pločnika in kolesarske steze ter avtobusnih postajališč in priključnih cest 1A, 1B ter Tržiške ulice se v koridorju teh cest predvidi naslednja javna infrastruktura: vodovodno omrežje (ob priključnih cestah 1A in 1B ter Tržiški ulici), elektroenergetsko omrežje, telekomunikacijsko omrežje in javna razsvetljava.
13. člen
Elektroenergetsko omrežje
Zaradi novogradnje Ljubljanske ceste v Novem mestu je potrebna preureditev in obnova nizkonapetostnega omrežja, ter zaradi potreb po kakovostni oskrbi z električno energijo v smislu Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije, izgradnja nove transformatorske postaje s priključnim 20 kV kablovodom.
14. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Tangirano TK omrežje se prestavi v zaščitno kabelsko kanalizacijo na predmetnem območju. Lokacije kabelskih jaškov so za potrebe zaščite določene na mestih obstoječih odcepov TK omrežja. Večji del kabelske kanalizacije pa je namenjen perspektivi izgradnji novega distributivnega TK omrežja (simetrični in optični kabli). V električnem smislu je naročniško kabelsko omrežje projektirano tako, da bo zagotovljena kvaliteta govora po normah, ki veljajo za takšna omrežja.
15. člen
Vodovodno omrežje
V sklopu rekonstrukcije predmetne ceste je predvidena prestavitev obstoječega primarnega vodovoda AC–DN 200 in sekundarnega omrežja PE–75 z nanj vezanimi vodovodnimi priključki.
16. člen
Javna razsvetljava
Novo predvidena javna razsvetljava je predvidena ob vseh novih trasah ceste in se naveže na obstoječo javno razsvetljavo krožišča v Bučni vasi. Omarica javne razsvetljave je obstoječa in se nahaja ob krožišču ter se dogradi za en tokokrog javne razsvetljave.
17. člen
KATV
Ob javni razsvetljavi je predviden koridor za morebitno izvedbo KATV.
18. člen
Plinovodno omrežje
Tangence predvidenega posega in ostale komunalne infrastrukture z distribucijskim plinovodom so v območju od km 2.925 do km 2.950 in so prikazane v zbirni karti komunalnih vodov in naprav. Predvidena je zaščita distribucijskega plinovoda premer 200 mm z obbetoniranjem v skupni dolžini 17 m.
V km 2.580 prečka Ljubljansko cesto trasa načrtovanega plinovoda M5, Novo mesto–Trebnje (premer 150 mm, tlak 50 bar, za katerega je sprejet lokacijski načrt. Načrtovani plinovod M5 bo v upravljanju Geoplina plinovodi, d.o.o., ki je sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina. Glede na to, da bo cesta zgrajena pred plinovodom, niso predvideni nobeni ukrepi. V priključnih cestah 1A in 1B ter v Tržiški ulici se ob trasi vodovoda rezervira koridor sekundarnega plinovodnega omrežja za bodoče območje predvidene izgradnje novega naselja – kompleksna stanovanjska gradnja v Bučni vasi ob Tržiški ulici in v njenem podaljšku proti severu je predvidena z Urbanistično zasnovo Novega mesta – kot bodoči razvoj poselitve (območja za stanovanja in z njimi združljive dejavnosti/perspektivna raba).
19. člen
Odpadki
Na območju urejanja se zbiranje odpadkov uredi v okviru avtobusnih postajališč s postavitvijo košev za odpadke. Predviden je odvoz odpadkov in posebnih odpadkov v občinsko deponij.
Na južnem koncu Tržiške ulice se uredi ekološki otok.
Ves neuporabni material, ki se bo pri gradbenih delih izkopal, je treba sproti odstraniti in ga odvažati na deponijo.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
20. člen
Tla
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine ter deponije se uporabijo infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna.
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin je potrebno preprečiti tudi odtekanje vod na kmetijsko obdelovalne površine. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se upoštevajo določila 8. člena tega odloka. Treba je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah.
(3) Prst se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo degradiranih tal ter za urejanje zelenih in rekreacijskih površin. Prst se odstrani in premesti na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,20 m.
21. člen
Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Med gradnjo in po izgradnji načrtovanih objektov in ureditev je treba zagotoviti ukrepe za varstvo pred onesnaženjem zraka ter tal in vode, predvsem pa rešitve za odvodnjavanje vod s cestnih površin, tako da bo preprečeno neposredno odtekanje onesnažene komunalne vode v tla, podtalje in površinske vode. Hrup in emisije v zrak, ki bodo povzročeni med gradnjo in med obratovanjem, morajo ostati pod normativno določenimi ravnmi.
Med izvedbo načrtovanih posegov je treba zagotoviti, da med gradnjo in po končanih ureditvah ne bo prišlo do poslabšanja razmer v obstoječem delu naselja zaradi zastajanja padavinske vode, ki je že opazno na površinah na robu naselja.
22. člen
Ureditve na območjih kmetijskih zemljišč
Investitor mora med gradnjo in po končani gradnji zagotoviti dostop do kmetijskih zemljišč.
23. člen
Ohranjanje narave in kulturne dediščine
Na ureditvenem območju lokacijskega načrta ni objektov in območij varovanja narave dediščine. Obravnavana trasa neposredno ne zadeva evidentiranih enot kulturne dediščine, ima pa lahko poseg velik posreden vpliv na prostorsko pojavnost enote Novo mesto – Spomenik NOB v Veliki Bučni vasi (EŠD 8707). Upoštevati je treba pogoje: poseg ne sme ogrožati obstoja spomenika in ne vnašati novih prostorskih poudarkov, ki bi degradirali izgled spomenika. Poseg mora upoštevati drobno merilo spomenika in temu prirediti ureditev okolice, ne sme ogrožati vidnosti spomenika in mora omogočati dostop do njega, treba je primerno sanirati sedanji potek ceste.
24. člen
Varstvo pred hrupom
Za zmanjšanje hrupa v času gradnje je treba zagotoviti, da bo med gradnjo uporabljena gradbena mehanizacija novejšega datuma in opremljena s certifikati o zvočni moči, ki ne smejo presegati predpisanih vrednosti. Pri transportu naj se uporabljajo čim manj hrupna vozila. Vsa hrupna dela naj se po možnosti izvajajo samo med 7. in 19. uro. Zvočni signali na gradbišču naj se uporabljajo le v nujnih primerih, motorji strojev pa naj brez potrebe ne obratujejo v prostem teku.
Po izgradnji: območje lokacijskega načrta se obravnava kot mešano poslovno-stanovanjsko območje, ki po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/96, 59/02 in 41/04) spada v III. območje varstva pred hrupom, kjer ravni hrupa ne smejo preseči mejnih dnevnih (60dB) in nočnih ravni hrupa (50dB). Upoštevati je potrebno tudi Uredbo o hrupu zaradi cestnega ali železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95 in 41/04), Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje, Uradni list RS, št. 70/96, 45/02 in 41/04), Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (direktiva 2002/49/EC, Uradni list RS, št. 121/04) in Pravilnik o zvočni zaščiti stavb, Uradni list RS, št. 14/99 in 120/04).
Pri projektiranju in izvedbi objektov so investitorji dolžni upoštevati tudi Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in Odlok o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore (Uradni list SRS, št. 29/80 in sicer v delu, ki se nanaša na bivalne prostore).
25. člen
Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pri načrtovanju nove zazidave in vseh zaradi nje potrebnih ureditev je treba upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli–Cancan–Seiberg.
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred vojnimi dejanji glede na določbe zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) ni potrebno predvideti.
VII. ETAPNOST IZVEDBE IN NAČIN GRADNJE
26. člen
Pogoji in način gradnje
Izgradnja ceste, kolesarske steze in pločnika, ureditev odvodnjavanja in izgradnja javne infrastrukture so predvideni istočasno. Kolesarska steza in pločnik sta situativno in višinsko prilagojena cesti.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
27. člen
Sočasno z izgradnjo ceste, kolesarske steze in pločnika, ureditvijo odvodnjavanja in izgradnjo javne infrastrukture se morajo izvesti preureditve in novogradnje vseh tangiranih komunalnih vodov in cestnih priključkov.
IX. TOLERANCE
28. člen
Dovoljena odstopanja
Dovolijo se manjša odstopanja poteka trase, ki naj ne presegajo ± 0,50 m. Dovolijo se odstopanja pri višinah opornih zidov, vendar naj ne presegajo ± 1,00 m. Izvedba posegov mora biti načrtovana tako, da bodo rešitve v osnovi ostale usklajene z rešitvami, ki so predvidene v tem lokacijskem načrtu.
Pri izgradnji načrtovane ceste so izjemoma dopustna večja odstopanja od zgoraj navedenih, in sicer v primerih, ko se zaradi razmer na terenu (predvsem geološke, geomehanske, hidrološke) ugotovi, da so možne ekonomske, tehnične in prostorske (urbanistično-arhitekturne) boljše rešitve.
Za vsa večja odstopanja je potrebno pri pristojnem upravnem organu za urejanje prostora predložiti: kopijo katastrskega načrta za območje sprememb, situacijo nove rešitve s prikazom reševanja vseh posledično tangiranih objektov in naprav ter prikaz posega glede na veljavne planske dokumente. Ta odstopanja morajo biti usklajena s smernicami in mnenji nosilcev urejanja prostora v lokacijskem načrtu ali pa je treba pridobiti ponovne smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora.
30. člen
Občinski prostorski akti
Z dnem uveljavitve tega odloka za ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta iz 3. člena tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95, 41/95, 35/97, 40/98, 38/99, 60/99, 96/00, 49/01, 69/02, 92/02, 49/05, 109/06) in Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste G2-105/0252 (Uradni list RS, št. 74/02, 31/06 – dopolnitev).
31. člen
Veljavnost
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2007
Novo mesto, dne 12. julija 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti