Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007

Kazalo

3779. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Kamnolom SIA v Solkanu, stran 9716.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 12. julija 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Kamnolom SIA v Solkanu
(1) Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območja ekstrakcije mineralnih surovin in spremljajočih proizvodnih dejavnosti v kamnolomu SIA v Solkanu ne ureja noben prostorski akt, niti ni z nobenim aktom domišljena bodoča izraba prostora po izčrpanju osnovne. Zaradi okoljsko agresivne dejavnosti prihaja tudi do zelo občutljivega odnosa z neposredno poseljeno okolico, kar je prav tako potrebno dogovorno in načrtno urejati. Ugotovitve kažejo, da obstajajo očitni razlogi, da je za opisano območje v skupni izmeri ca. 13 ha potrebno pripraviti prostorski izvedbeni akt, OPPN, ki bo podrobneje urejal vse vidike nadaljnjega izvajanja dejavnosti:
– pridobivanja, predelave in skladiščenja mineralne surovine,
– pretovora, predelave in prodaje mineralne surovine,
– proizvodnje in predelave apna,
– proizvodnje izdelkov in gradbenih materialov na osnovi apna,
– pretovora, predelave, skladiščenje in prodaje gradbenega materiala ter izdelkov ali materialov na osnovi apna,
– pretovora, predelave, skladiščenja in prodaje gradbenega materiala in materialov na osnovi cementa,
– dejavnosti s področja vzdrževanja,
– distribucije in prodaje goriv za potrebe dejavnosti na območju kamnoloma,
– distribucije in prodaje električne energije za potrebe dejavnosti na območju kamnoloma,
– proizvodnje, distribucije in prodaje toplotne energije za potrebe dejavnosti na območju kamnoloma.
Območje eksploatacije je potrebno zaokrožiti tako, da bo omogočalo celovito izkoriščanje mineralne surovine in sprotno zapiranje s sanacijo. Dejavnosti se bodo izvajale z obstoječimi napravami, za katere so pridobljena vsa dovoljenja, so pa kljub temu potrebne vzdrževanja in tehnološkega posodabljanja ter dograjevanja. Nosilec dejavnosti namerava v prihodnjih letih posodobi celotno linijo proizvodnje apna. OPPN bo poskrbel, da se bo v obravnavano območje umeščala okolju prijazna proizvodnja in da bodo izvedene take prostorske ureditve, ki bodo omogočale in zagotavljale trajnostno sobivanje proizvodnega območja in naselja Solkana.
(2) Območje OPPN
Območje OPPN obsega zemljiške parcele številka 3343, 3341/3, 3341/2, 3341/1, 325/2, 325/1, 324, 321/2, 321/1, 320, 319, 318, 317, 316, 315, 314, 312, 310, 308, 307, 302, 301/2, 301/1, 300/2, 300/1, 299, 298, 297, 296, 295/2, 295/1, 294, 293, 292, 290, 289/2, 289/1, 281/3, 281/2, 281/1, 280/2, 280/1, 255/2, 255/1, 252/2, 252/1, 247/1, 244/1, 243/1, 240/1, 239/1, 236/1, 235/1, 234/1, 232/2, 232/1, 2314, 231/3, 231/2, 231/1, 2305/1, 2303, 2254, 2246/7, 2246/17, 2246/16, 2246/15, 2246/14, 2246/13, 2246/1, 2244, 2240/2, 219/2, 219/1, 216, 215, 214/2, 214/1, 213/2, 213/1, 210/3, 210/2, 210/1, 209/2, 209/1, 200/9, 200/8, 200/7, 200/6, 200/5, 200/4, 200/3, 200/15, 200/14, 200/13, 200/12, 200/11, 200/10, 200/1, 197, 196, 196, 195, 193, 191, 190, 189, 188/3, 188/1, 164/4, 164/3, 163, 160, 159, 157/2, 156/2, 156/1, 154/4, 154/2, 154/1, 153/4, 153/2, 153/1, 150/4, 150/3, 150/2, 150/1, 149, 148/2, 148/1, 147, 145/2, 145/1, 144, 143/3, 143/2 in 143/1, vse k.o. Solkan.
(3) Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bo izdelovalec načrta izdelal v variantah.
(4) Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
+----------------------------------------+---------------------+
|priprava osnutka načrta         |90 dni        |
+----------------------------------------+---------------------+
|pridobitev smernic in sklepa MOP o   |40 dni        |
|potrebnosti PVO             |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|dopolnjen osnutek načrta        |60 dni        |
|                    |(s PVO 120 dni)   |
+----------------------------------------+---------------------+
|javna razgrnitev in obravnava      |40 dni        |
+----------------------------------------+---------------------+
|priprava predloga načrta        |60 dni        |
+----------------------------------------+---------------------+
|pridobitev mnenj in potrdila MOP o   |40 dni        |
|sprejemljivosti vplivov na okolje    |(s PVO 60 dni)    |
+----------------------------------------+---------------------+
|predložitev načrta Mestnem svetu v   |30 dni        |
|sprejem z odlokom            |           |
+----------------------------------------+---------------------+
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev činiteljev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
(5) Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta bodo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti podali nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo RS za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Kidričeva 13, Nova Gorica;
– Ministrstvo RS za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Izpostava Nova Gorica, Prvomajska 52, Nova Gorica;
– Slovenske železnice, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana;
– ARSO Urad za upravljanje z vodami, Cankarjeva 62, Nova Gorica;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Geoplin plinovodi, cesta Ljubljanske brigade 11, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;
– Uprava za notranje zadeve Nova Gorica, Sedejeva 11, Nova Gorica;
– Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica;
– Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica;
– Komunala Nova gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica;
– Oddelek MONG za družbene dejavnosti;
– Oddelek MONG za gospodarstvo;
– Oddelek MONG za infrastrukturo in gospodarske javne službe.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le-te pridobljene med postopkom.
(5.A) Spremljanje priprave OPPN
Investitor bo skupaj z Mestno občino Nova Gorica in KS Solkan oblikoval posebno delovno skupino, ki bo spremljala in koordinirala strokovno delo pri pripravi OPPN Kamnolom. Naloga delovne skupine je predvsem usklajevanje strokovnih predlogov in obveščanje zainteresirane javnosti o poteku del in predlaganih rešitvah.
(6) Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Izdelavo OPPN bo zagotovila družba Salonit Anhovo.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 3505-1/2007
Nova Gorica, dne 12. julija 2007
Darinka Kozinc l.r.
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti