Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007

Kazalo

3803. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Florijana v Sopotnici za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 9765.

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) ter na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana je Občinski svet Občine Škofja Loka na 8. redni seji dne 12. julija 2007 sprejel
O D L O K
o razglasitvi cerkve sv. Florijana v Sopotnici za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine z lastnostmi arhitekturnega spomenika: Sopotnica – Cerkev sv. Florijana (EŠD 2525).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev je bila dograjena na romanski osnovi konec 14. stoletja, kasneje večkrat prezidana. Prezbiterij je iz 17. stoletja (1688), zvonik verjetno sočasen. V notranji južni steni ladje je ohranjeno manjše romansko okence, obrobljeno s slikanim ornamentom, nad levim oltarjem pa je vzidan sklepnik sv. Florijana iz prvotnega prezbiterija. V notranjosti so dobro ohranjene freske furlanske smeri iz konca 14. stoletja (v ladji prizor mučenja sv. Florijana, v lopi Poslednja sodba, na zunanji steni sv. Krištof). Znameniti sta tudi dve votivni podobi: Škofja Loka v plamenih iz 1658 in Stara Loka v plamenih iz 1782 (kopiji, originala v Loškem muzeju). Veliki oltar zlatega tipa je iz druge polovice 17. stoletja (večkrat obnovljen). Levi stranski oltar je iz druge polovice 18. stoletja, desni pa iz leta 1660 s sliko Jamškove delavnice. V zvoniku mali bronasti zvon iz leta 1792.
3. člen
Cerkev stoji na travniku severno od osamljene domačije na parceli št. *60, k.o. Sopotnica.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 1019, 1021,1017, 1016, 1015, 1003, 1014, 1012, 1002, 1001, *59, *58, 1013, 998, 1009, 1005, 995, 1006, 1500 del, 1502 del, vse k.o. Sopotnica.
Meje varovanega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:2880. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita:
Ministrstvo za kulturo;
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih, zgodovinskih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in bližnji odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju spomeniških lastnosti;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in barvne podobe;
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove obstoječe opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo in dodajanjem posameznih prvin;
– prepoved spreminjanja spreminjanja višinskih gabaritov objektov v neposredni bližini spomenika zaradi ohranjanja funkcije prostora, njegovega zgodovinskega pomena in vedutnih pogledov na spomenik.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne, zgodovinske in krajinske vrednote spomenika;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije ali dela spomenika in vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0008/2005
Škofja Loka, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti