Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007

Kazalo

3773. Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica, stran 9709.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06),149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04), 8. člena Zakona o javnih cestah – uradno prečiščeno besedilo (ZJC-UPB1) (Uradni list RS, št. 33/06), 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 31/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 12. julija 2007 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto in obliko zagotavljanja dejavnosti, ki so opredeljene kot gospodarske javne službe, v Mestni občini Nova Gorica.
2. člen
Z gospodarskimi javnimi službami, opredeljenimi v tem odloku, se zagotavljajo javne dobrine (proizvodi in storitve) zaradi zadovoljevanja lokalnih javnih potreb. Gospodarske lokalne javne službe se delijo na obvezne in izbirne.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
Na območju Mestne občine Nova Gorica se zagotavljajo naslednje gospodarske javne službe:
a) Obvezne lokalne gospodarske javne službe:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. vzdrževanje javnih cest,
6. urejanje in čiščenje javnih površin.
b) Izbirne lokalne gospodarske javne službe
1. upravljanje in urejanje javnih parkirišč, na katerih se skladno z občinskimi predpisi plačuje parkirnina,
2. izvajanje javnega mestnega prometa,
3. upravljanje in urejanje pokopališč,
4. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja,
5. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja,
6. upravljanje in urejanje mestne tržnice,
7. plakatiranje in razobešanje transparentov.
Natančneje se naloge, ki se izvajajo v okviru gospodarskih javnih služb, določijo z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe, s tem, da izraz »upravljanje in urejanje« pomeni zlasti skrb za pravno in dejansko urejenost, tekoče in investicijsko vzdrževanje.
Gospodarske javne službe iz 1.odst. tega člena se opravljajo na celotnem območju mestne občine, razen, če z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe ni določeno drugače.
V odloku o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe se za posamezno območje občine lahko določi tudi druga oblika izvajanja posamezne gospodarske javne službe skladno z zakonom.
4. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni za izvajanje gospodarskih javnih služb, se opredelijo v odloku o načinu opravljanja posamezne gospodarske javne službe.
III. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
5. člen
Mestna občina Nova Gorica posamezne vrste gospodarskih javnih služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
A) V javnem podjetju:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja,
4. upravljanje in urejanje mestne tržnice,
5. upravljanje in urejanje javnih parkirišč, na katerih se skladno z občinskimi predpisi plačuje parkirnina,
6. plakatiranje in razobešanje transparentov.
B) S podelitvijo koncesije:
1. urejanje in čiščenje javnih površin,
2. izvajanje javnega mestnega prometa,
3. upravljanje in urejanje pokopališč,
4. vzdrževanje javnih cest,
5. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja,
6. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
7. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov.
6. člen
Mestna občina Nova Gorica skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah določi z odlokom, ki ga sprejme za posamezno ali več gospodarskih javnih služb, način izvajanja gospodarskih javnih služb in to zlasti:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire in načine financiranja gospodarskih javnih služb,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe,
– morebitna pooblastila županu in posameznim organom mestne občine,
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj gospodarskih javnih služb.
IV. STROKOVNO – TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
7. člen
Strokovnotehnične in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb, določene v Zakonu o gospodarskih javnih službah, opravlja oddelek občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe.
Za izvajanje posameznih strokovnotehničnih in razvojnih nalog se lahko z odlokom iz prejšnjega člena pooblasti izvajalca gospodarske javne službe.
V. VARSTVO UPORABNIKOV
8. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se za lokalne gospodarske javne službe opredeljene s tem odlokom ustanovi svet uporabnikov Mestne občine Nova Gorica, ki ga imenuje Mestni svet.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Koncesijske pogodbe sklenjene v skladu s prejšnjimi predpisi veljajo do njihovega izteka.
10. člen
Na podlagi tega odloka se uskladijo ali na novo sprejmejo ustrezni odloki iz 6. člena tega odloka.
11. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka prenehajo veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 9/1994), Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Nova Gorica (Uradne objave, št. 16/01) in Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 100/03).
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2007
Nova Gorica, dne 12. julija 2007
Darinka Kozinc l.r.
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti